Zmiana i utrata pracy

Porzucenie pracy - sprawdź, jakie możesz ponieść konsekwencje

17 lutego 2020

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 17 głosów

17 głosów

14 komentarzy
Porzucenie pracy - sprawdź, jakie możesz ponieść konsekwencje
Porzucenie pracy przez pracownika jest uregulowane w Kodeksie pracy. Osoba, która decyduje się na taki krok, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami, w tym nawet koniecznością zapłaty odszkodowania swojemu byłemu pracodawca. W jakiej wysokości? I czy konieczne jest wykazanie przez pracodawcę, że w związku z porzuceniem zajęcia przez pracownika poniósł on szkodę?

Zwłaszcza współcześnie zjawisko porzucania pracy przez zatrudnionego jest spotykane coraz częściej. Na ten krok decydują się najczęściej ci, którzy otrzymali intratny kontakt poza granicami kraju. W takim przypadku część pracowników nie chce lub nie może czekać, czyli rozwiązać umowy w klasycznym trybie –za wypowiedzeniem.

Trzeba przy tym podkreślić, że nie każdy pracodawca godzi się też na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i to ze skutkiem natychmiastowym. I wtedy też najczęściej dochodzi do porzucenia pracy – pracownik po prostu nie pojawia się w firmie, nie wypełnia zadań, do których jest zobowiązany na podstawie umowy, jak również nie przekłada dokumentu, który usprawiedliwiałby jego nieobecność. Co w takiej sytuacji może zrobić pracodawca?

Porzucenie pracy przez pracownika

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, tylko pewne okoliczności umożliwiają pracownikowi rozwiązanie umowy z pracodawcą bez wypowiedzenia. Mowa tu dokładnie o dwóch sytuacjach, które uregulowane zostały w Kodeksie pracy.

Kiedy można rozwiązać umowę bez wypowiedzenia:

  • gdy wydane zostało orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniósł zatrudnionego w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe (art. 55 § 1),
  • wówczas, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni (art. 55 § 11).

Należy pamiętać, że w również w tych dwóch przypadkach pracownik jest zobowiązany rozwiązać umowę na piśmie i to z podaniem przyczyny, która uzasadnia taki tryb rozwiązania umowy. Jeśli nie zaistnieją wspomniane okoliczności albo pracownik nie rozwiąże umowy pisemnie, trzeba już mówić o porzuceniu pracy. Może to mieć swoje poważne konsekwencje, dlatego warto dopilnować, aby takie rozwiązanie umowy nastąpiło zgodnie z prawem.

Porzucenie pracy – świadectwo pracy i konsekwencje

Pracownik, który nie ma zamiaru więcej stawić się w pracy i tym samym nie dotrzyma warunków umowy, musi liczyć się z tym, że z pewnością za swój postępek odpowie. Konsekwencje porzucenia pracy bywają różne, jednak najczęściej kończą się dyscyplinarką. Takie zachowanie jest bowiem dostatecznym argumentem, aby pracodawca mógł dokonać rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Kiedy dojdzie do zwolnienia dyscyplinarnego, pewne jest, że w świadectwie pracy zostanie odnotowany ten fakt.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Aplikuj bez CV
Dodana
Dodana

Porzucenie pracy a świadectwo pracy – jest to więc ważna kwestia, nad którą zastanawiają się ci, którzy już zrezygnowali ze swoich służbowych obowiązków lub dopiero to planują. Obecnie porzucenie pracy oznacza nagłe, nieprzewidziane i stałe zaprzestanie przez pracownika pracy, bez usprawiedliwienia. W związku z tym, że nieusprawiedliwiona absencja bez wątpienia jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych, pracodawca zyskuje możliwość rozwiązania umowy z pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia, czego konsekwencją jest wspomniane już umieszczenie tej informacji w świadectwie pracy.

Dyscyplinarka niesie za sobą jeszcze jedną istotną konsekwencję. Oprócz stosownego zapisu w świadectwie osoba zwolniona dyscyplinarnie nie może przez pół roku od zwolnienia otrzymywać zasiłku dla bezrobotnych.

Warto wiedzieć!
Wbrew różnym pogłoskom, zapis o dyscyplinarce nigdy nie jest kasowany ze świadectwa pracy. Pocieszający jest fakt, że nie mamy obowiązku informować o tym fakcie następnego pracodawcy, jeśli nie wymaga on od nas świadectwa z poprzedniego miejsca pracy.

Niemniej, nie wszyscy pracodawcy decydują się na krok zwolnienia dyscyplinarnego. Część z nich, szczególnie gdy pracownik przedstawia solidną argumentację, wyraża zgodę na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Wówczas porzucenie pracy w świadectwie pracy nie jest odnotowywane.

Porzucenie pracy w okresie wypowiedzenia

W życiu bywa różnie. Nie każda osoba, która decyduje się na porzucenie pracy, jest skrajnie nieodpowiedzialna. Czasem to życie zmusza do tego, aby podjąć decyzję o porzuceniu pracy, choć wcale nie jest ona łatwa. Powodów może być wiele – sytuacja rodzinna, nowa praca na horyzoncie, wyprowadzka. W związku z tym niektórzy decydują się na tradycyjne rozwiązanie umowy o pracę, ale z czasem okazuje się, że okres wypowiedzenia bywa zbyt długi i dochodzi do porzucenia pracy w okresie wypowiedzenia. Co wtedy?

Otóż w takiej sytuacji, jeśli nie zostały spełnione warunki omówione powyżej, czyli pracodawca nie naruszył poważnie swoich obowiązków albo lekarz nie wydał decyzji o szkodliwym wpływie środowiska pracy na zdrowie pracownika, to taka rezygnacja z pracy ponownie jest traktowana jako porzucenie pracy. Konsekwencje mogą być identyczne, bez względu na to, czy zachowany został okres wypowiedzenia czy też nie. Każdorazowo więc warto starać się o dojście do porozumienia z szefem. Istnieje bowiem możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia albo w ogóle rezygnacji z niego. Wszystko jednak zależy od dobrej woli obu ze stron.

Infografika - konsekwencje zwolnienia dyscyplinarnego

Roszczenie odszkodowawcze dla pracodawcy

Jeżeli pracownik, który będzie chciał rozwiązać umowę bez wypowiedzenia nie będzie miał ku temu solidnych podstaw, to należy pamiętać, że podmiotowi zatrudniającemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie. Zgodnie z art. 611 Kodeksu pracy: W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55  § 11, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

Wysokość odszkodowania, jaka przysługuje podmiotowi zatrudniającemu, jest równa wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, zaś w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. W praktyce w niektórych przypadkach może to oznaczać odszkodowanie dla pracodawcy w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Odszkodowanie bez szkody

Istotną informacją dla pracodawców powinna być wiadomość, że roszczenie odszkodowawcze nie musi wiązać się ze szkodą podniesioną przez pracodawcę. Takie stanowisko podzielił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 kwietnia 2005 roku (sygn. akt III PK 2/05). Stwierdził on, że nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika zawartej umowy o pracę, bez wypowiedzenia, uzasadnia w każdym przypadku dochodzenie roszczenia.

Video

Inaczej mówiąc, nie może ono być wiązane ze szkodą, jaką mógł ponieść pracodawca. Podmiot zatrudniający nie jest zobowiązany do wskazania, że w związku z tym, że pracownik zaprzestał świadczenia pracy na jego rzecz z dnia na dzień, poniósł on realną szkodę w ściśle określonej wysokości. W praktyce o tej kwestii pamiętać powinien każdy pracownik, który decyduje się na rozwiązanie stosunku pracy przez jej porzucenie.

Porzucenie pracy a urlop i wynagrodzenie

Kwestia wynagrodzenia, jak i urlopu w przypadku porzucenia pracy jest ściśle zależna od okoliczności i trybu, w jakim doszło do rozwiązania umowy. Według Kodeksu Pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za przepracowany okres do momentu zwolnienia oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop, również w przypadku, gdy został zwolniony dyscyplinarnie. Natomiast jeśli mamy do czynienia z jednym z dwóch przypadków, gdy porzucenie pracy i rozwiązanie umowy odbywa się z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków, ale przez pracodawcę, może nam przysługiwać również wspomniane odszkodowanie, a niekiedy nawet odprawa pieniężna.

Mając ochotę na porzucenie pracy, każdorazowo jest ją dobrze rozważyć. Nie trzeba dać się ponieść chwili, nerwom czy lenistwu – zawsze warto szukać innych rozwiązań, gdyż niewypełnienie pracowniczych obowiązków może mieć gorzkie konsekwencje – np. odnotowane w świadectwie pracy zwolnienie dyscyplinarne. Szansy na brak takiej plamy w dokumencie można upatrywać w polubownym porozumieniu stron i dobrej woli pracodawcy.

Podsumowanie:
  • Porzucenie pracy oznacza nagłe, nieprzewidziane i stałe zaprzestanie przez pracownika pracy, bez usprawiedliwienia, co może prowadzić do konsekwencji, takich jak zwolnienie dyscyplinarne.
  • Pracownik zwolniony dyscyplinarnie nie może otrzymać zasiłku dla bezrobotnych przez pół roku od zwolnienia i jego świadectwo pracy będzie zawierać informacje o tym fakcie.
  • Jeśli pracownik nie ma solidnych podstaw do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie, którego wysokość zależy od warunków umowy.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest porzucenie pracy?

Porzuceniem pracy określa się zaprzestanie świadczenia pracy bez porozumienia z pracodawcą, a zatem nieusprawiedliwioną nieobecność, nie wykonywanie zadań oraz nie dostarczenie dokumentacji uzasadniającej ten stan rzeczy.

Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

Skutki porzucenia pracy zależą od jego przyczyn. Jeśli doszło do ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy, pracownik ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, a także starać się o odszkodowanie. Jeśli jednak porzucił pracę z własnych powodów i nie doszło do porozumienia stron, pracodawca może zwolnić tę osobę dyscyplinarnie, a to wiąże się z zapisem o zwolnieniu w świadectwie pracy oraz czasowym pozbawieniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Co z urlopem w przypadku porzucenia pracy?

Nawet jeśli pracownik porzucił pracę i został zwolniony dyscyplinarnie, nadal przysługuje mu wynagrodzenie oraz urlop za okres do momentu zwolnienia. Pracodawca, jeśli zależy mu na natychmiastowym zwolnieniu pracownika, który ma jeszcze urlop do wykorzystania, jest zobowiązany do wypłacenia mu ekwiwalentu za wynagrodzenie.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

14 komentarzy

pracodawca

pracodawca

Nie zawsze mogę zgodzić się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, ale staram się traktować pracowników w sposób uczciwy i godny. Uważam, że tylko wtedy można budować dobre relacje i uniknąć konfliktów.
Santa Cruzx

Santa Cruzx

Porzucenie pracy to ostateczność i wiąże się z poważnymi konsekwencjami, o czym niektórzy pracownicy zdają sobie sprawę zbyt późno. Warto szukać innych rozwiązań, zanim podejmie się tak drastyczną decyzję.
Gabryś

Gabryś

Nie chciałabym, żeby w moim świadectwie pracy było odnotowane porzucenie pracy. Dlatego zawsze staram się wyjść na przeciw pracodawcom i znaleźć jak najkorzystniejsze rozwiązanie, nawet jeśli odejście z pracy jest nieuchronne.
Hula

Hula

Choć z jednej strony rozumiem, że porzucenie pracy bez sensownej przyczyny to nieodpowiedzialne zachowanie, to z drugiej strony czasem trudno się powstrzymać, gdy sytuacja w pracy jest naprawdę beznadziejna.
Zofia

Zofia

Nie ukrywam, że porzucenie pracy przez pracownika to dla mnie straty finansowe i organizacyjne. Dlatego staram się zawsze znaleźć win-win situation i rozwiązać problem w sposób korzystny dla obu stron.
szef

szef

Rozumiem, że porzucenie pracy to dla pracodawcy trudna sytuacja, ale nie zawsze jest to winą pracownika. Można mieć przecież poważne problemy zdrowotne, rodzinne czy finansowe, co zmusza do takiej decyzji.
Wiwian

Wiwian

To straszne, że porzucanie pracy może mieć takie poważne konsekwencje, a często wynika to po prostu ze złych relacji między pracownikiem a pracodawcą. Mam nadzieję, że uda mi się trafić na firmę, gdzie panują dobre stosunki.
Paweł

Paweł

Nigdy nie porzuciłabym pracy bez sensownej przyczyny i porozumienia z pracodawcą. Wiem, że łatwiej mi mówić, bo aktualnie szukam pracy, ale taki wybryk może przecież zniweczyć lata pracy.
Helena

Helena

Każda decyzja o porzuceniu pracy przez pracownika jest dla mnie niekomfortowa, ale czasem to konieczne. W każdym razie, zawsze staram się rozwiązać sytuację w sposób optymalny dla obu stron.
Artur Mirecki

Artur Mirecki

Nie da się ukryć, że porzucanie pracy jest nieodpowiedzialne i ma poważne konsekwencje. Dlatego warto rozmawiać ze swoim szefem i szukać innych rozwiązań, zanim podejmie się tak drastyczny krok.
Oliwia Lubińska

Oliwia Lubińska

No ciekawa sprawa. Niby takie rzeczy się nie zdarzają często ale jak się zdarzą to warto znać te konsekwencje. Każdy zapis musi zostać dokładnie sprecyzowany.
Irenka

Irenka

Ludzie zapominają, że umowa dotyczy pracodawcy i pracownika i dlatego wszystko negatywne z każdych ze stron skutkuje sprawą karną. Trzeba się do tego przyzwyczaić.
Kazik

Kazik

Zdaniem ekspertów częsta zmiana pracy może negatywnie wpłynąć na przyszłe możliwości zatrudnienia, więc kandydaci nie będą zniechęcani do gromadzenia zaleceń i odzwierciedlania w podsumowaniu powodów odejścia od poprzednich pracodawców.
Dawid

Dawid

Pomyśl o znalezieniu pracy w niepełnym wymiarze godzin. Spróbuj dostać pracę w niepełnym wymiarze godzin lub skonsultuj się z firmą specjalizującą się w Twojej dziedzinie. Konsekwencje zawsze są bo umowa to umowa.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.