Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Zadaniowy Czas Pracy: Kiedy Zastosować, Jak Wprowadzić i Jakie Są Korzyści i Zagrożenia

26 lipca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 23 głosy

23 głosy

3 komentarze
Zadaniowy Czas Pracy: Kiedy Zastosować, Jak Wprowadzić i Jakie Są Korzyści i Zagrożenia
Zrozum zadaniowy czas pracy - od wprowadzenia przez ewidencję, do korzyści i zagrożeń. Dowiedz się, dla kogo jest korzystny i jak go efektywnie zarządzać.

Czym jest zadaniowy czas pracy? Zgodnie z art. 140 Kodeksu pracy może on zostać wprowadzony do zakładu pracy, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy. Ważne, że system zadaniowy pracodawca będzie mógł wprowadzić zawsze wtedy, gdy jedna z wyżej wymienionych przesłanek zostanie spełniona. O wprowadzeniu takiego systemu pracy powinni pomyśleć przedsiębiorcy pozostawiający swoim podwładnym dużą swobodę w zakresie wykonywania zadań. Dzięki temu nie mogą np. prowadzić uproszczoną ewidencję czasu pracy. Zadaniowy czas pracy sprawdza się zawsze wtedy, gdy pracodawca nie ma możliwości kontrolowania swojego podwładnego.

System zadaniowy – jakie stanowiska?

Zadaniowy czas pracy sprawdza się na indywidualnych stanowiskach pracy, np. handlowców czy pracowników naukowych wykładających na uczelniach wyższych. W takich przypadkach pracodawca najczęściej nie ma możliwości bieżącego sprawdzania, czym aktualnie zajmuje się jego podwładny, gdyż ten najczęściej pracuje w terenie lub przebywa w innym budynku. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca nie ma on możliwości faktycznego sprawowania kontroli nad czasem pracy swojego pracownika.

Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy z całą pewnością nie będzie możliwe w stosunku np. do pracowników biurowych. Tacy nie tylko mają określone godziny pracy, lecz pracodawca ma też możliwość dokonania wcześniejszego ustalenia zakresu ich obowiązków. 

Zadaniowy czas pracy oferuje wiele korzyści, ale zarówno pracodawca, jak i pracownik muszą dobrze zrozumieć jego zasady i być gotowi na odpowiedzialne zarządzanie czasem pracy.

Ułatwienia z punktu widzenia pracodawcy

Wprowadzenie w zakładzie pracy systemu zadaniowego wiąże się z tym, że pracownik sam decyduje o godzinach pracy w poszczególnych dniach. Z tego też względu pracodawca może prowadzić uproszczoną ewidencję czasu pracy. Warto jednak podkreślić, że taki system pracy nie zwalnia przedsiębiorcę od całkowitego zaniechania prowadzenia ewidencji. Zgodnie z art. 149 § 2 Kodeksu pracy: „W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pracy”. W praktyce oznacza to, że pracodawca jest zobowiązany zaznaczać np. nieobecności podwładnego w zakładzie pracy czy fakt korzystania przez niego z urlopu. Co więcej, trzeba pamiętać, że pracowników wykonujących zadania w zadaniowym czasie pracy i tak obowiązują normy czasu pracy (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy).

Trzeba ustalić zadania

Szukasz pracy?

Specjalista ds. prawnych

Promost Consulting sp. z o.o. sp. k.

  • Rzeszów
Dodana
Dodana

Asystent/ka projektanta branży geotechnicznej

Promost Consulting sp. z o.o. sp. k.

  • Rzeszów
Dodana

Praca na sortowni paczek- tygodniówki- Cholerzyn

TWG Polska Sp. z o.o.

  • Kryspinów
  • 26-28 zł / h
Dodana
Dodana

Pracodawca decydujący się na wprowadzenia zadaniowego czasu pracy powinien pamiętać o konieczności ustalenia ze swoim podwładnym czasu, jaki ten będzie potrzebował by prawidłowo wykonać powierzone mu zadanie. Trzeba podkreślić, że poszczególne zadania muszą być dokładnie wskazane w podpisywanej przez strony umowie o pracę. Jest to istotne z tego względu, że pracodawca nie rozlicza swojego podwładnego z przepracowanego czasu, ale z wykonanych zadań. Kontrola dotyczy zatem prawidłowego wykonania poszczególnych czynności służbowych.

Zadaniowy system pracy nie może być wprowadzony w zakładzie pracy w celu ukrycia faktu wykonywania przez pracowników pracy w godzinach nadliczbowych. Na ten fakt uwagę zwrócił również Sąd Najwyższy – strony stosunku pracy powinny określić, ile czasu będzie potrzebował pracownik, by prawidłowo wykonać powierzone mu zadania.

Kiedy można zastosować system zadaniowego czasu pracy?

Zadaniowy tryb pracy, o którym mówimy w kontekście Kodeksu Pracy, jest dość specyficzny. Nie jest on odpowiedni dla wszystkich rodzajów zadań i stanowisk. Zgodnie z przepisami, może być stosowany wtedy, gdy miejsce wykonywania pracy, jej organizacja lub rodzaj pracy uzasadniają taki wybór. Chodzi tutaj przede wszystkim o sytuacje, w których pracownik, ze względu na charakter swojej pracy, jest zdolny samodzielnie zarządzać swoim czasem. Stanowiska, na których taki tryb może być stosowany, to na przykład pracownicy naukowi, handlowcy pracujący w terenie, czy specjaliści IT. Kluczowe jest to, że pracownik ma pełną autonomię w zarządzaniu swoim czasem i organizacją pracy, a pracodawca ocenia go na podstawie efektów pracy, a nie ilości przepracowanych godzin.

Decyzja o wprowadzeniu systemu zadaniowego czasu pracy powinna być dobrze przemyślana. To system, który wymaga zaufania ze strony pracodawcy, ale także odpowiedzialności ze strony pracownika. Elementem zadaniowego czasu pracy jest możliwość elastycznego zarządzania czasem - pracownik może sam decydować o godzinach pracy, tak długo jak realizuje powierzone mu zadania.

Ewidencja czasu pracy w ramach systemu zadaniowego

Ewidencja czasu pracy jest ważnym aspektem zarządzania personelem. W przypadku systemu zadaniowego czasu pracy, pracodawca nie jest zobowiązany do ewidencjonowania godzin pracy pracownika, co oznacza mniej formalności i biurokracji. Niemniej jednak, pracodawca ma obowiązek monitorowania i zapisywania takich kwestii jak nieobecność pracownika czy korzystanie przez niego z urlopu. Bezpieczne przechowywanie dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy jest kluczowe dla zgodności z przepisami prawa pracy.

Jednym z największych wyzwań dla pracodawcy jest jednak ustalenie, ile czasu pracownik potrzebuje na wykonanie określonego zadania. To jest kluczowy element procesu wprowadzania systemu zadaniowego, który wymaga dokładnego rozważenia i konsultacji ze stroną pracowniczą.

Aspekt Opis Korzyści Zagrożenia
Kiedy stosować Stosowany, gdy pracownik sam zarządza swoim czasem i jest oceniany na podstawie efektów pracy Większa elastyczność zarządzania Nieodpowiednie dla wszystkich stanowisk
Ewidencja czasu pracy Pracodawca nie musi rejestrować godzin pracy, ale musi monitorować nieobecności i urlopy Mniej biurokracji Potrzeba dokładnego planowania i konsultacji

Jak wprowadzić system zadaniowego czasu pracy?

Wprowadzenie systemu zadaniowego czasu pracy wymaga zmiany w umowie o pracę. To oznacza, że pracodawca musi uzgodnić te zmiany z pracownikiem. Ważne jest, aby zadania były precyzyjnie opisane w umowie o pracę, a czas potrzebny do ich wykonania był realistyczny. Pracodawca musi pamiętać, że nawet w ramach systemu zadaniowego pracownika obowiązują normy czasu pracy.

System zadaniowy jest skomplikowany i wymaga zrozumienia i akceptacji ze strony pracownika. W związku z tym, kluczowe jest otwarte i szczere komunikowanie oczekiwań i wymagań związanych z tym systemem, tak aby pracownik był w pełni świadomy swoich obowiązków i odpowiedzialności.

Korzyści i zagrożenia systemu zadaniowego czasu pracy

System zadaniowy czasu pracy przynosi wiele korzyści zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Dla pracodawców oznacza to przede wszystkim większą elastyczność w zarządzaniu pracą i mniejszą biurokrację związaną z ewidencjonowaniem czasu pracy. Dla pracowników korzyścią jest większa autonomia i elastyczność w zarządzaniu własnym czasem pracy.

Jednak system ten niesie ze sobą także pewne ryzyka. Pracownik, który nie jest dobrze zorganizowany, może mieć trudności z efektywnym zarządzaniem swoim czasem i może kończyć pracę po normalnych godzinach pracy. Dodatkowo, może istnieć pokusa dla pracodawców do nadużywania tego systemu poprzez nadawanie zbyt wielu zadań lub oczekiwania ich realizacji w krótszym czasie, niż jest to realistyczne. Dlatego też, ważne jest, aby wprowadzając system zadaniowy, zapewnić sprawiedliwe i realistyczne ocenianie pracowników.

5 ciekawostek i dodatkowych informacji o pracy zadaniowej

  • Praca zadaniowa nie jest czymś nowym! Taką formę pracy można odnaleźć już w starożytnym Egipcie, gdzie budowniczowie piramid byli oceniani na podstawie wykonanych zadań, a nie spędzonego czasu.
  • Praca zadaniowa może przyjmować różne formy - nie tylko pracownik biurowy może pracować w systemie zadaniowym. Również wielu artystów, rzemieślników czy programistów pracuje w ten sposób, koncentrując się na wyniku końcowym.
  • Zaskakująco, niektóre badania wskazują, że praca zadaniowa może zwiększyć produktywność nawet o 30%!
  • Statystyki pokazują, że aż 70% pracowników preferuje pracę zadaniową zamiast standardowego ośmiogodzinnego dnia pracy.
  • Według danych z raportu „Praca zadaniowa w Polsce 2023”, 45% firm deklaruje, że rozważa wprowadzenie pracy zadaniowej w najbliższych latach.

To może Cię również zainteresować

Systemy czasu pracy w polskim ustawodawstwie

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy można zastosować system zadaniowego czasu pracy?

System zadaniowy może być stosowany, gdy miejsce wykonywania pracy, jej organizacja lub rodzaj pracy uzasadniają taki wybór.

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy w systemie zadaniowym?

W systemie zadaniowym pracodawca nie jest zobowiązany do ewidencjonowania godzin pracy pracownika, ale musi monitorować takie kwestie jak nieobecność pracownika czy korzystanie przez niego z urlopu.

Jak wprowadzić system zadaniowego czasu pracy?

Wprowadzenie systemu zadaniowego wymaga zmiany w umowie o pracę oraz precyzyjnego opisu zadań w tej umowie.

Jakie są korzyści i zagrożenia systemu zadaniowego czasu pracy?

Korzyścią systemu zadaniowego jest większa elastyczność i autonomia dla pracownika, ale system ten może być nadużywany przez pracodawców, co niesie ryzyko nadgodzin dla pracowników.

Kto układa rozkład czasu pracy w systemie zadaniowym?

W systemie zadaniowym to pracownik ma większą autonomię w układaniu swojego rozkładu czasu pracy, pod warunkiem że spełnia powierzone mu zadania.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

3 komentarze

Artur Miarecki

Artur Miarecki

Wszystko może być byleby to było korzystne i każdy pracownik to powie, ale oczywiście zrozumiałe, że druga strona powie na odwrót by jej było lepiej.
WIola

WIola

Dokładnie, wszystko zależy od opłacalności. Wiadomo, że czasami ludzie nie mają wyjścia ale mówimy tu teraz o normalnym systemie pracy jaki chroni prawa pracowników oraz także pracodawców. Ciekawe kiedy tak będzie?
Morena

Morena

Trzeba wiedzieć czy jest to korzystne z punktu widzenia roli organizacji. Tylko wtedy można zrealizować to odpowiednio i czerpać z tego tytułu wielkie zyski itp.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka