Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 4229        SUBSKRYBUJE: 7516
Tematy, które interesują czytelników:  Kompetencje miękkie i twarde

Państwowa Inspekcja Pracy - przyjaciel czy wróg?

Państwowa Inspekcja Pracy - przyjaciel czy wróg?
To organ powołany m.in. w celu przeprowadzania kontroli w firmach w zakresie przestrzegania prawa pracy. Państwowa Inspekcja Pracy, gdyż o niej mowa, bywa traktowana przez pracodawców jak wróg, nie przyjaciel. Czy słusznie?

Państwowa Inspekcja Pracy działa na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z art. 1 przywołanej ustawy, Inspekcja jest organem powołanym do „sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie”. Jej pracownicy – inspektorzy mają szereg uprawnień w zakresie kontroli poszczególnych podmiotów.
 

Państwowa Inspekcja Pracy - zakres działania
 

Informacje o zakresie działania Państwowej Inspekcji Pracy znaleźć można w wyżej wymienionej ustawie. Zgodnie z art. 10 podmiot ten jest upoważniony do:

1. nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych,

2. kontroli legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz kontroli przestrzegania obowiązku:

  • informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności,
  • opłacania składek na Fundusz Pracy,
  • dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, której prowadzenie jest uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru,
  • prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

3. podejmowania działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w środowisku pracy, a w szczególności:

  • badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom,
  • analizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym chorobom,
  • inicjowanie prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy, a w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym,
  • udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, a także w zakresie przestrzegania prawa pracy.

Z powyższego widać, że w praktyce działania Państwowej Inspekcji Pracy są szerokie. Poza kwestią sprawdzania bezpieczeństwa w zakładzie pracy, inspektorzy mają uprawnienia do tego, by skontrolować legalność zatrudnienia.
 

Inspektor pracy - jakie ma uprawnienia
 

Kontrole w zakładach pracy przeprowadzają inspektorzy. Ustawodawca wyposażył ich w szereg uprawnień, z których mogą korzystać, by prawidłowo ocenić ryzyko niebezpieczeństwa w kontrolowanej firmie pracy i sprawdzić, czy pracodawca zatrudnia wyłącznie legalnie. Z tego względu przysługuje im m.in. swobodny wstęp na teren zakładu pracy i do wszystkich jego pomieszczeń, mogą też przeprowadzać oględziny maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie firmy. Pracodawca nie może odmówić inspektorom wglądu do dokumentacji zakładu pracy czy do akt osobowych zatrudnionych. Zdarza się, że by prawidłowo ocenić ryzyko czy bezpieczeństwo maszyn, z uwagi na specyfikę zakładu pracy, inspektorzy muszą skorzystać z pomocy zewnętrznych podmiotów. Ustawodawca przyznał im możliwość współpracy m.in. z biegłymi czy laboratoriami.
 

Państwowa Inspekcja Pracy - wyniki kontroli
 

Inspektorzy Powiatowej Inspekcji Pracy najczęściej nie nakładają na pracodawców grzywien, jeżeli nie jest to konieczne. Takie są stosowne dopiero wówczas, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą nie dostosowała się do zaleceń inspektorów. Informacje o tych znaleźć można w protokole z przeprowadzonej kontroli. Jeżeli inspektorzy nie stwierdzą podczas podejmowanych działań żadnych uchybień, zamiast protokołu, sporządzają notatkę urzędową.

Oceń ten wpis
Państwowa Inspekcja Pracy - przyjaciel czy wróg?
Ocena: 5.0, liczba głosów: 9

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.