Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Kontrola PIP: przygotowanie i współpraca

4 lipca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 10 głosów

10 głosów

10 komentarzy
Kontrola PIP: przygotowanie i współpraca
Dowiedz się, jak przebiega kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, jak się przygotować, i jakie są konsekwencje nieprzestrzegania prawa pracy.

Jak przebiega kontrola PIP?

Kontrola przeprowadzana przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy nie musi być zapowiedziana. Oznacza to, że pracodawca może być skontrolowany w dowolnym momencie. Z punktu widzenia przedsiębiorców zatrudniających pracowników jest to niezwykle istotna informacja, gdyż w takiej sytuacji niezbędne jest pogodzenie pracy osób zatrudnionych z przeprowadzaną w zakładzie pracy kontrolą. Początkujący pracodawcy powinni mieć przy tym świadomość, że zasadą jest zawsze jawność przeprowadzanych przez inspektorów czynności. Oznacza to, że do kontroli pracownicy PIP powinni przystąpić dopiero wówczas, gdy okażą swoje legitymacje służbowe i upoważnienie. Od tej zasady jest jednak kilka wyjątków.

Kontrola PIP, czyli gdy inspektor zjawia się w zakładzie pracy

Nie zawsze inspektor musi okazać swoją legitymację służbową i upoważnienie. Dotyczy to takich sytuacji, gdy zachodzi prawdopodobieństwo, że pracodawca będzie dążył choćby do ukrycia faktu, że zatrudnia podwładnych nielegalnie. Innym przypadkiem usprawiedliwiającym niedopełnienie formalności jest podejrzenie, że inne postępowanie może mieć wpływ na wynik kontroli. Inspektor nie zawsze musi też posiadać stosowne upoważnienie. Brak takiego nie powoduje, że nie może on rozpocząć kontroli, ale wówczas jest zobowiązany dostarczyć stosowny dokument pracodawcy w ciągu 7 dni.

Kontrola w firmie - co trzeba zapewnić inspektorom PIP?

Wkroczenie inspektorów do zakładu pracy wiąże się oczywiście z pytaniem o to, w jaki sposób ma funkcjonować firma. Co do zasady przeprowadzanie czynności kontrolnych odbywa się właśnie w siedzibie kontrolowanego podmiotu, która może być jednocześnie miejscem pracy pracowników. Ponadto, inspektorom w ich pracy nie można przeszkadzać. Czy zatem podmiot zatrudniający powinien zorganizować w inny sposób pracę na czas kontroli? Nie zawsze jest to konieczne, choć może być wskazane. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest po prostu uzgodnienie tej kwestii z inspektorami. Wkroczenie inspektorów do zakładu pracy może być o tyle uciążliwe, że pracodawca jest zobowiązany do tego, aby współdziałać w czasie przeprowadzanej kontroli. Konieczne jest nie tylko udostępnienie dokumentacji, ale również środków, które będą niezbędne do tego, aby pracownicy PIP mogli prawidłowo wypełnić swoje obowiązki.

Z punktu widzenia przedsiębiorców istotne powinno być również to, że ewentualne przeszkadzanie inspektorom w przeprowadzaniu czynności kontrolnych jest zagrożone grzywną nawet do 30 tys. zł. W skrajnych przypadkach inspektorzy mogą powołać się na art. 225 Kodeksu karnego: Kto osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Kontrola PIP kończy się protokołem

Inspektorzy PIP, którzy przeprowadzają kontrolę są zobowiązani do tego, aby sporządzić stosowny dokument. Może być to zarówno protokół, jak i notatka. Tę drugą stosuje się wówczas, gdy podczas przeprowadzonej kontroli inspektorzy nie dopatrzyli się uchybień. Jeżeli jednak podejmowane przez pracowników PIP czynności wykazały nieprawidłowości, konieczne jest sporządzenie protokołu. To właśnie w nim wypunktowuje się stwierdzone naruszenia. Inspektor jest również zobowiązany do:

  • nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień i wyznaczenie terminu, w jakim pracodawca powinien tego dokonać,
  • powiadomienia o nieprawidłowościach ZUS, urząd skarbowy lub Policję.

Punkt drugi dotyczy sytuacji, gdy kontrola dokumentów wykazała, że pracodawca naruszył przepisy o legalności zatrudnienia, w zakresie ubezpieczeń społecznych czy też prawa podatkowego. W takiej sytuacji podmioty te mogą rozpocząć własne kontrole, aby ustalić stan faktyczny i móc wyciągnąć konsekwencje.

Co sprawdza inspekcja pracy?

Kontrola PIP jest dla każdego pracodawcy bardzo stresującą sytuacją. Jest to związane przede wszystkim z tym, że kontrolerzy, którzy zauważą jakieś nieprawidłowości mogą doprowadzić do wyciągnięcia uciążliwych konsekwencji względem pracodawcy.

Kontrola PIP w zakładzie pracy ma za zadanie sprawdzenie legalności i prawidłowości zatrudniania pracowników. Najczęściej tego typu kontrola z PIP jest niezapowiedziana, a jeśli na miejscu nie będzie właściciela firmy, to kontrolerzy mogą również chcieć porozmawiać z jego pracownikami.

Głównym celem kontrolerów jest sprawdzenie, czy przepisy prawa pracy są przestrzegane w danym zakładzie, szczególnie jeśli chodzi o przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Sprawdzają także czy pracownicy są zatrudnieni legalnie oraz czy świadczą pracę w sposób zgodny z przepisami, na przykład pod względem czasu pracy czy przysługujących im urlopów. Inspektorzy mogą także skontrolować wyroby wprowadzane do obrotu przez daną firmę.

Kontroler powinien okazać dokument potwierdzający jego tożsamość i dający uprawienia do kontroli, chyba że stwierdzi, iż taki krok mógłby przyczynić się do błędnego wyniku kontroli. Najczęściej kolejnym etapem jest sprawdzenie tożsamości osób pracujących, dodatkowo je przesłuchując i żądając oświadczeń w sprawie legalności zatrudnienia. Może żądać okazania akt osobowych i innych dokumentów pracowniczych, również osób, które nie pracują na umowie o pracę.

Przesłuchanie pracownika przez PIP jest normalną praktyką, choć na pewno dla pracowników i pracodawcy może być stresujące. Trzeba jednak pamiętać, że inspektor ma możliwość nagrywania przebiegu kontroli zarówno pod względem obrazu, jak i dźwięku.

Jeżeli wyniki kontroli dadzą takie podstawy, to kontrolerzy mogą powiadomić inne organy o sytuacji panującej u danego pracodawcy. Może to być ZUS, Urząd Skarbowy, Policja, Straż Graniczna czy starosta.

Jaką rolę pełni Główny Inspektor Pracy w kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Jako pracodawca, ważne jest, abyś zrozumiał rolę, jaką odgrywa Główny Inspektor Pracy w procesie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Główny Inspektor Pracy nadzoruje działania inspektorów i zapewnia, że przestrzegają oni standardów i procedur podczas przeprowadzania kontroli. W przypadku, gdy masz pytania lub wątpliwości dotyczące procesu kontroli, możesz skierować się do Głównego Inspektora Pracy. Zrozumienie roli Głównego Inspektora Pracy może pomóc w lepszym przygotowaniu się na kontrolę i zapewnieniu, że Twoja firma przstrzega przepisów prawa pracy.

Przygotuj się na kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy, współpracuj z inspektorem i monitoruj przestrzeganie prawa pracy, aby uniknąć konsekwencji i stworzyć bezpieczne środowisko pracy.

Przygotuj się na kontrolę PIP i pamiętaj o zakresie kontroli

Przygotowanie się na kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy jest kluczowe dla każdego pracodawcy. Zrozumienie zakresu kontroli i tego, czego inspektorzy mogą szukać, jest niezbędne. Kontrola może obejmować różne aspekty, takie jak przestrzeganie prawa pracy, legalność zatrudnienia, warunki wykonywania pracy i bezpieczeństwo pracowników. Ważne jest, aby mieć na miejscu odpowiednią dokumentację, taką jak umowy o pracę, dowody szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dowody legalności zatrudnienia. Upewnij się, że Twoi pracownicy są świadomi procedur i wiedzą, jak postępować w przypadku kontroli.

Współpracuj z inspektorem pracy podczas kontroli

Współpraca z inspektorem pracy podczas kontroli jest kluczowa. Jako pracodawca, powinieneś być otwarty i uczciwy w swoich odpowiedziach na pytania inspektora. Udostępnij wszelką dokumentację, której inspektor może potrzebować i być przygotowanym na odpowiedzieni na pytania dotyczące Twojej firmy i zatrudnionych pracowników. Współpraca z inspektorem może pomóc w uniknięciu niepotrzebnych opóźnień i problemów w przyszłości. Pamiętaj, że inspektorzy PIP mają za zadanie zapewnienie, że Twoja firma przestrzega prawa, a ich celem nie jest utrudnianie prowadzenia działalności.

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania prawa pracy?

Jako pracodawca, musisz być świadomy potencjalnych konsekwencji nieprzestrzegania prawa pracy. Jeśli inspektor pracy stwierdzi, że Twoja firma nie przestrzega przepisów, możesz zostać zobowiązany do usunięcia stwierdzonych uchybień w określonym terminie. W niektórych przypadkach, nieprzestrzeganie prawa pracy może prowadzić do nałożenia grzywny, a nawet do postępowania sądowego. Dlatego ważne jest, aby traktować kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy poważnie i podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia zgodności z prawem.

Pamiętaj o ciągłym monitorowaniu i przestrzeganiu prawa pracy po kontroli PIP

Po przeprowadzeniu kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, ważne jest, aby nie zapominać o ciągłym monitorowaniu i przestrzeganiu prawa pracy. Jako pracodawca, powinieneś regularnie przeglądać swoje procedury i polityki, aby upewnić się, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami. Może to obejmować regularne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przegląd umów o pracę oraz monitorowanie warunków pracy. Bycie proaktywnym w zakresie przestrzegania prawa pracy nie tylko pomoże uniknąć problemów podczas przyszłych kontroli, ale także przyczyni się do stworzenia bezpiecznego i produktywnego środowiska pracy dla Twoich pracowników.

To może Cię również zainteresować

Państwowa Inspekcja Pracy - przyjaciel czy wróg?

Najczęściej zadawane pytania

Czy kontrola Państwowej Inspekcji Pracy musi być zapowiedziana?

Nie, kontrola przeprowadzana przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy nie musi być zapowiedziana i może odbyć się w dowolnym momencie.

Jakie dokumenty muszę przedstawić inspektorowi Państwowej Inspekcji Pracy?

Inspektor może zażądać przedstawienia dokumentów takich jak umowy o pracę, dowody szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dowody legalności zatrudnienia.

Czy mogę odmówić współpracy z inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy?

Odmowa współpracy z inspektorem może prowadzić do nałożenia grzywny i innych konsekwencji prawnych. Ważne jest, aby współpracować i dostarczać żądane informacje.

Jakie są obowiązki Głównego Inspektora Pracy w kontroli PIP?

Główny Inspektor Pracy nadzoruje działania inspektorów, zapewniając, że przestrzegają oni standardów i procedur podczas przeprowadzania kontroli.

Czy mogę odwołać się od wyników kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Tak, jeśli nie zgadzasz się z wynikami kontroli, możesz podjąć kroki prawne w celu odwołania się od decyzji inspektora.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Robert Ćwiertnia

Student

Cześć! Jestem Robert i  jestem copywriterem dla  serwisu Aplikuj.pl. Od kilku lat moją pracą jest pisanie artykułów,
Pasjonuję się  prawem pracy i wszystkimi powiązanymi z nimi tematami.

10 komentarzy

milka

milka

maz pracuje w firmie budowlanej, w lato nie dostaja wody, o ubranie robocze trzeba sie upominac, , wolne nieplatne, nie chce wypisywac urlopow ( wyplaca raz do roku kase za urlop okrojone o kilkaset zlotych ), oczywiscie na umowie najnizsza, reszta pod stolem. no i oczywiscie pieniadze z pandemi wziete, a firma caly rok hula bez przestojow. czy to sie nadaje do PIPu.
Roman O

Roman O

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w zakładach pracy są konieczne. Chodzi m.in. o bezpieczeństwo pracowników wykonujących pracę. W tamtym artykule napisaliście, że PIP przychodzi z kamerami. Niech przychodzi z byle czym, ale aby wykrył na czas jakieś nieprawidłowości- o ile takie są.
bodzio

bodzio

Kontrola pracodawcy przez PIP. Bardzo dobrze. Takie kontrole powinny być i to często.
Podoba

Podoba

Dobrze iż kontrolują firmy, szczególnie dobrze jak wychwytują takie firmy, które kosztem ludzi zyskają na ich niewolniczej pracy, a takich miejsc przecież jak wiadomo nie brakuje.
Lem23

Lem23

Musza takie coś sprawdzać, gdyby wszystko w firmach było w porządku to takiej funkcji nikt by nie miał. Jak widać znajdują różne sytuacje niezgodne z prawem.
zyczliwy

zyczliwy

przychylam sie do rozmuwcy sasiada co do firmy urbud i mam prozbe do szefostwa zeby nieokradali swoich pracownikow a wynagradzali ich uczciwje a pan wasiak niech da se spokuj z alkomatem bo to co on robi to niezgodne z prawem pracy zeby za jedno piwko krasc pracownikowi az 1000 zl
miki

miki

czy pracodawca ma prawo dokładać etatu jeżeli wcześniej zmienił umowę na 3/4 z całego ,a obecnie pracując na mniejszym etacie dokłada więcej obowiązku za mniejsze pieniądze ale i więcej dokłada pracy czy są na to jakieś konkretne przepisy ,to co wcześniej robiliśmy na całym etacie obecnie pracując na mniejszym cały czas dokłada jeżeli wcześniej pracowało więcej osób a obecnie robi to mniej osób bo są osoby odchodzące na emeryturę i dany rejon zostaje nikogo nie przyjmując kolejny raz chce rozdzielić etat na osoby zostające nie podnosząc etatu z 3/4 na cały
poszkodowany

poszkodowany

muj pracodawca zatrudnia ludzi zstopniem niepelnosprawnosci ale urlopu dodaykowego mimoze sie nalezy ion otym dobze wie ale go niiedaje i niewyplaca muwiac cz to ktos akceptuje czy nie kazdy nato godzi sie bo niema wyjscia hcac pracowac jak zmusic pracodawce dotego by nalezny urlop nam dawal?
beti

beti

Firma Chempur pracownicy pracuja w warunkach szkodliwych ale co z tego Jak dyrekcja wie kiedy pip przyjezdza I wszystkie chemikalia sa wyworzone
bunia

bunia

Pip ale mi to kontrola przyjezdzaja dostaja w lape I jest OK

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka