Odpowiedzialność materialna pracownika

Odpowiedzialność materialna pracownika
Aby pracownik mógł odpowiadać materialnie za straty lub uszkodzenia, musi podpisać uprzednio stosowne dokumenty. Jeżeli pracodawca nie zaproponował porozumienia w tej kwestii, to nie będzie mógł swojemu podwładnemu potrącać kwot z wynagrodzenia.

W Kodeksie pracy bardzo dokładnie została omówiona kwestia ewentualnej odpowiedzialności pracownika za szkody, które zostały wyrządzone w majątku pracodawcy. Przyjmuje się, że pracownik odpowiada za szkodę wówczas, gdy jest ona wynikiem niewykonania przez niego lub nienależytego wykonania swoich obowiązków. Jednocześnie obowiązkiem pracodawcy jest wykazać, że szkoda powstała rzeczywiście w związku z zaniedbaniem pracownika. Co więcej, musi on również oszacować jej wartość. W praktyce odpowiedzialność materialna osób zatrudnionych to temat dość obszerny.

 

Zakres odpowiedzialności materialnej

Zgodnie z art. 115 Kodeksu pracy za szkodę wyrządzoną pracodawcy pracownik ponosi odpowiedzialność w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda?. Jednocześnie wysokość ewentualnego odszkodowania nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia, jakie przysługuje pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której szkoda została wyrządzona w sposób umyślny. Wówczas ustawodawca zobowiązuje osobę zatrudnioną do jej naprawienia w całości.

Nieco inaczej dzieje się wtedy, gdy szkoda została wyrządzona przez kilku pracowników. Wówczas każdy z nich ponosi odpowiedzialność stosownie do stopnia, w jakim przyczynił się do jej powstania. Pod uwagę bierze się również stopień zawinienia. Jeżeli stopnia nie można ustalić, to przyjmuje się, że powinni oni odpowiadać w częściach równych.

 

Odpowiedzialność za mienie powierzone

Jak zatem regulowane są kwestie odpowiedzialności za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. Sytuacja taka ma miejsce najczęściej wówczas, gdy podmiot zatrudniający udostępnia swoim podwładnym samochody służbowe czy sprzęt elektroniczny. Warto przy tym zauważyć, że zgodnie z art. 124 § 1 Kodeksu pracy, pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:

  • pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,
  • narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Aby tak jednak było, niezbędne jest prawidłowe przekazanie mienia i wyrażenie zgody przez pracownika. Ta, dla celów dowodowych, powinna być wyrażona w formie pisemnej. Dopiero wówczas osoba zatrudniona będzie odpowiadać za ewentualne szkody.

To Cię powinno też zainteresować: Odpowiedzialność materialna pracowników

 

Gdy odpowiadają pracownicy...

Jeszcze inną kwestią jest odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone. Może bowiem dojść do takiej sytuacji, w której mienie zostanie powierzone kilku osobom zatrudnionym. To jednak wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej. Jest to konieczne dlatego, że zgodnie z art. 125 § 1 Kodeksu pracy, podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta przez pracowników z pracodawcą. W takiej sytuacji pracownicy będą ponosić wspólną odpowiedzialność materialną w częściach określonych w umowie. Tu również ustawodawca ustanowił wyjątek. Mowa o sytuacji, w której dowiedzione zostanie, że szkoda w całości lub części została spowodowana przez tylko niektórych pracowników. W takim wypadku  pozostali pracownicy będą zwolnieni od odpowiedzialności.

 

Bez potrącania z wypłaty

Jak wskazano powyżej, dopiero podpisanie prawidłowej umowy umożliwia pracodawcy potrącanie z wynagrodzenia określonych kwot na pokrycie szkód w mieniu. Jeżeli takich umów brakuje, to podmiot zatrudniający nie ma prawa do samodzielnego potrącania jakichkolwiek kwot. Warto przy tym pamiętać, że pracodawca nie ma też dowolności w zakresie dokonywania potrąceń. Przy potrącaniu kar pieniężnych wolna będzie zawsze kwota w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które ustalane jest na podstawie odrębnych przepisów. W 2014 roku kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 1680 zł miesięcznie brutto.

Oceń ten wpis
Odpowiedzialność materialna pracownika
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Gizmo
2019-12-11, 16:00
W tym układzie ważna rzecz dla obu stron w końcu gdyby pracownik spalił biuro przypadkowo to z jakiej racji pracodawca dorobek życia np. ma tracić?
prac. Henryk B
2019-05-22, 10:49
Za jakie rzeczy i sprzęt jestem odpowiedzialny, to doskonale wiem. Przy inwenturze nigdy mi nic nie brakuje.
TYron
2019-05-08, 10:19
To jest dość logiczne, że jeżeli pracownik zniszczy coś ze swojej konkretnej winy to musi za to zapłacić. Oczywiście są sytuacje, które są przypadkowe i to nie wchodzi w grę.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.