!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracownik - prawa i obowiązki

Od kary porządkowej można się odwołać

14 maja 2020

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 7 głosów

7 głosów

4 komentarze

Od kary porządkowej można się odwołać
Gdy pracodawca decyduje się na nałożenie kary porządkowej nie oznacza to, że pracownik nie ma palety środków, za pomocą których mógłby się odwołać. Z całą pewnością może wnieść sprzeciw, jeżeli przełożony naruszył przepisy prawa.

Kara porządkowa a kodeks pracy

Nałożenie kary porządkowej przez podmiot zatrudniający jest związane z koniecznością dopełnienia szeregu formalności. Pracodawca nie tylko musi zawiadomić podwładnego na piśmie, ale również umieścić w nim między innymi pouczenie o przysługującym mu prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

Zgodnie z art. 110 Kodeksu pracy: O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

Warto przy tym pamiętać, że 7-dniowy termin wniesienia sprzeciwu nie podlega ani zawieszeniu, ani przywróceniu.

Odwołanie od kary porządkowej - kiedy do sądu?

Pracownik, na którego nałożono karę porządkową może wystąpić do sądu z powództwem o jej uchylenie. Warto jednak wskazać tu na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1999 roku (sygn. akt I PKN 644/98), w którym to stwierdził on, że jest to możliwe dopiero po wyczerpaniu postępowania wewnątrzzakładowego, czyli po wniesieniu w stosownych terminach sprzeciwu do pracodawcy. Oznacza to, że pracownik nie może wnieść pozwu do sądu, jeżeli nie skorzystał uprzednio z odwołania się bezpośrednio do pracodawcy. Dopiero wyczerpanie tej drogi pozwala na skorzystanie z kolejnych środków przewidzianych prawem.

Jak wnieść sprzeciw od kary porządkowej?

Z punktu widzenia pracownika ważnym jest, w jaki sposób może on odwołać się od nałożonej na niego kary porządkowej. Przede wszystkim osoba zatrudniona musi podać podstawę odwołania.

Taką może być między innymi:

  • kara porządkowa została nałożona po upływie terminów wskazanych w Kodeksie pracy - zgodnie z art. 109 Kodeksu pracy kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia,
  • brak faktycznej podstawy do nałożenia kary porządkowej - będzie to miało miejsce wówczas, gdy pracownik nie dopuścił się zarzucanego mu czynu,
  • naruszenie trybu nakładania kary porządkowej - może mieć to miejsce wówczas, gdy kara nałożona została przez osobę nieuprawnioną,
  • nałożenie kary porządkowej, która nie została przewidziana przez Kodeks pracy,
  • kara, która jest niewspółmierna w stosunku do popełnionego przez pracownika czynu.

Choć Kodeks pracy nie wskazuje przy tym, w jakiej formie pracownik powinien się odwołać, to najlepiej, aby zatrudniony złożył sprzeciw w formie pisemnej. To istotne przede wszystkim dla celów dowodowych.

Pracodawca rozpatruje skargę

W zależności od tego, czy w zakładzie pracy działają związki zawodowe, pracodawca decyduje o uwzględnieniu lub odrzuceniu skargi po konsultacji, lub samodzielnie. Warto pamiętać, że podmiot zatrudniający może uwzględnić sprzeciw pracownika w całości lub tylko w pewnej części. Co więcej, może tego dokonać w sposób wyraźny (stosując choćby formę pisemną), może również w sposób dorozumiany (przez zaniechanie wymierzenia kary). Jeżeli pracodawca zdecyduje się na odrzucenie sprzeciwu pracownika, to jego obowiązkiem jest poinformować go o tym fakcie. Tylko w ten sposób jego podwładny będzie mógł zdecydować, czy wniesie pozew do sądu. Trzeba przy tym wskazać, że w tej kwestii wypowiadał się Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 19 lutego 1999 roku (sygn. akt I PKN 586/98) stwierdził on, że obowiązek powiadomienia pracownika o odrzuceniu sprzeciwu powinien zostać spełniony przez przygotowanie i doręczenie podwładnemu pisma odrzucającego sprzeciw w terminie 14 dni. Po upływie tego terminu przyjmuje się, że pracodawca uwzględnił sprzeciw.

Video

Odwołanie od kary porządkowej - ważny termin

Jeżeli pracownik otrzymał pismo o nieuwzględnieniu przez pracodawcę wniesionego przez niego sprzeciwu, to może w terminie 14 dni wnieść odwołanie do sądu pracy. Warto pamiętać, że przywrócenie terminu nie jest możliwe, zaś sąd bada wyłącznie legalność nałożonej kary. W praktyce oznacza to, że nie będzie on mógł zmienić jej rodzaju. Jeżeli sąd uchyli wymierzoną karę pieniężną, to pracodawca musi liczyć się z koniecznością zwrotu równowartości kary.

Kary porządkowe w prawie pracy

Kodeks pracy przewiduje różne kary dla pracownika – szczegóły znajdują się w dziale czwartym. Oczywiście pracownik zawsze może złożyć odwołanie od kary porządkowej, ale uznawane jest ono wyłącznie w określonych przypadkach. Celem przepisów jest umożliwienie pracodawcy dyscyplinowania podwładnych po wystąpieniu określonych zachowań, noszących znamiona nagannych i mających bezpośredni wpływ na dezorganizację procesu pracy. Katalog dostępnych środków został wymieniony w artykule 108 Kodeksu pracy. Pracodawca może nałożyć karę upomnienia, karę nagany, a nawet karę pieniężną.

Poniżej umieszczamy przykładowe zawiadomienie o nałożeniu kary porządkowej na pracownika:

Źródło: https://inforrb.pl/cykle-tematyczne/tresc,inforrb,00,INF0000000000000701986,Jak-przygotowac-zawiadomienie-o-nalozeniu-na-pracownika-kary-porzadkowej.html

Dwie pierwsze kary mogą być udzielone, gdy pracownik nie przestrzega ustalonego porządku, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych czy przyjętych sposobów usprawiedliwiania absencji bądź metod potwierdzania przybycia oraz obecności w pracy.

Kara pieniężna stosowana jest, gdy pracownik naruszył przepisy przeciwpożarowe, przepisy BHP lub opuścił pracę bez usprawiedliwienia. Może być także nałożona w sytuacji, gdy pracownik spożywa alkohol w czasie pracy lub stawił się w pracy w stanie nietrzeźwości. Podstawą do zastosowania kary przez pracodawcę zawsze jest wina pracownika, która rozumiana może być także jako lekkomyślność i niedbalstwo, a do tego może być nieumyślna.

Pracodawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania pracownika o nałożeniu kary porządkowej. Odwołanie od kary upomnienia, podobnie jak sprzeciw od kary nagany, również musi mieć formę pisemną. Termin wniesienia sprzeciwu wynosi 7 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o ukaraniu. O tym, czy odwołanie będzie uwzględnione, czy odrzucone, decyduje pracodawca. Jest on zobowiązany do rozpatrzenia stanowiska zakładowej organizacji związkowej, która reprezentuje pracownika. W przypadku, gdy sprzeciw nie zostanie odrzucony w ciągu 14 dni od jego wniesienia, jest on uznawany za uwzględniony. Po odrzuceniu sprzeciwu pracownik może wystąpić o uchylenie kary do sądu pracy. Ma na to 14 dni od otrzymania informacji o odrzuceniu sprzeciwu. Po roku nienagannej pracy kara porządkowa zostaje usunięta z akt osobowych i uznana za niebyłą.

Podsumowując, pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę porządkową, jednak musi go o tym poinformować na piśmie z zachowaniem określonych prawem pracy terminów. Pracownik zaś ma prawo odwołać się od nałożonej na niego kary.

To może Cię również zainteresować

Kara porządkowa - szef karze podwładnego

Najczęściej zadawane pytania

Czy pracodawca może nałożyć na pracownika karę pieniężną?

Pracodawca może nałożyć na pracownika karę porządkową i może to być kara pieniężna.

Czy pracownik może się odwołać od nałożonej kary porządkowej?

Tak. Pracownik może pisemnie odwołać się od nałożonej kary porządkowej.

Podziel się

4 komentarze

Radius

Radius

Dobrze że opisujecie mechanizmy i gotowe z życia przypadki, gdyż na tej podstawie można się swoją sytuacją dostosować do całej afery.
Justyn

Justyn

Od wszystkiego się można odwołać. Wiele zapisów może być błędnych lub przedstawionych niezgodnie z prawem. Ludzi często w bambuko się robi.
Belfer

Belfer

Od każdej kary nie tylko porządkowej, można się odwołać. Zapewnia to prawo.
Amelia

Amelia

Od każdej kary można się odwołać i to jest bardzo dobra rzecz. Sporo jednak ludzi rezygnuje z tego i wielu nie wie jak się do tego zabrać dlatego takie informacje są pomocne.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.