Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Dlaczego warto zostać doradcą podatkowym? Kim jest, co robi i gdzie pracuje doradca podatkowy?

26 kwietnia 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 3 głosy

3 głosy

4 komentarze
Dlaczego warto zostać doradcą podatkowym? Kim jest, co robi i gdzie pracuje doradca podatkowy?
Podatki i wszelkie rozliczenia z nimi związane, dla wielu z nas są czarną magią. Szczególnie prowadząc firmę warto skorzystać z usług profesjonalistów, jakimi są doradcy podatkowi. To właśnie oni najlepiej odnajdują się w gąszczu zmieniających się co rusz przepisów, a także interpretacji prawa podatkowego.

Doradca podatkowy - kim jest i czym się zajmuje?

Doradca podatkowy jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się doradztwem w zakresie prawa podatkowego. Zakres jego działalności oraz wymagania określone są w ustawie o doradztwie podatkowym. Do wykonywania tego zawodu konieczne jest - oprócz spełnienia wszystkich przesłanek wynikający z powyższej ustawy, zdanie egzaminu państwowego. Decydując się na tę ścieżkę kariery, trzeba mieć na względzie to, że wymaga ona wielu wyrzeczeń i poświęconego czasu. Prawo podatkowe zmienia się w zawrotnym tempie, a zgodnie z ustawą o doradcy podatkowym, każdy doradca ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego. Tylko osoba, która biegle porusza się w zawiłych przepisać, będzie w stanie rzetelnie wykonywać swoją pracę. Dlatego właśnie nie sposób nie wspomnieć o stresujących warunkach pracy oraz odpowiedzialności jaka ciąży na samym doradcy.

Video

Doradca podatkowy zakres usług

Co robi doradca podatkowy? Zakres jego usług jest bardzo szeroki i wcale nie ogranicza się jedynie do standardowego doradzania w zakresie przepisów prawa. Mowa o nich w art. 2 ustawy o doradztwie podatkowym:

Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

 • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
 • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 • reprezentowanie podatników w roli pełnomocnika, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych;
 • wykonywanie niezależnego audytu funkcji podatkowej.

Doradca podatkowy – jak nim zostać?

Doradca podatkowy, jak zdobyć uprawnienia do wykonywania tego zawodu- jak już wspomniano powyżej, aby zostać doradcą podatkowym należy nie tylko wykazać się ogromną wiedzą, która będzie niezbędna do zdania egzaminu, ale także mieć świadomość tego, że jest to zawód zaufania publicznego. Oznacza to, że każdy doradca z mocy prawa staje się członkiem samorządu zawodowego.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana

Mechanik > stała praca > do 8000 zł + dodatki

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 6 000-8 000 zł / mc
 • Kobierzyce
Dodana
Dodana
doradca podatkowy w praktyce
Kto może być doradcą podatkowym-warunki wpisu na listę doradców podatkowych należy spełnić łącznie. Osoba, która chce zostać doradca podatkowym:

 

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego;
 • posiada wyższe wykształcenie;

a dodatkowo:

 • odbyła w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego;
 • złożyła wniosek o wpis na listę (nie później niż w okresie 3 lat złożenia egzaminu)

Ponadto, na listę doradców podatkowych wpisuje się również osoby, które spełniają warunki:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego;
 • posiada wyższe wykształcenie;

oraz:

 • są członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego lub
 • posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.

Jak przebiega egzamin na stanowisko doradcy podatkowego?

Doradca podatkowy jak się przygotować-egzamin na doradcę podatkowego składa się z dwóch etapów:

 • części pisemnej – polega ona na rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań oraz rozwiązaniu zadania polegającego na sporządzeniu projektu wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu. Część testowa egzaminu trwa 100 minut, a rozwiązanie zadania 180 minut.

Warunkiem zdania części pisemnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej 80% maksymalnej liczby punktów za rozwiązanie testu oraz 10 punktów za rozwiązanie zadania;

 • części ustnej - polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań składającym się z 10 pytań. Skład egzaminacyjny ocenia odrębnie odpowiedź na każde pytanie, przyznając ilość punktów wyrażoną pełną liczbą w skali od 0 do 6 punktów za każdą odpowiedź. Punkty sumuje się łącznie za wszystkie odpowiedzi na pytania. Warunkiem zdania części ustnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów.

W przypadku negatywnego wyniku części pisemnej lub ustnej egzaminu może on być powtarzany, przy czym kandydacie mogą przystępować do części ustnej egzaminu lub powtarzać tę część egzaminu w okresie roku od dnia przystąpienia do części pisemnej egzaminu.

obliczenia podatku

Opłata za egzamin wynosi 900 zł. W przypadku negatywnego wyniku z części pisemnej albo ustnej egzaminu, opłata za ponowny egzamin z tej części wynosi 600 zł.

<b>Zagadnienia egzaminacyjne obejmują następujące dziedziny:</b>

 • źródła prawa i wykładnia prawa;
 • analiza podatkowa;
 • podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego;
 • materialne prawo podatkowe;
 • postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji;
 • międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne;
 • prawo dewizowe;
 • prawo karne skarbowe;
 • organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej;
 • rachunkowość;
 • ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych;
 • przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.

Egzamin na doradcę podatkowego w stosunku do osób, które zajmowały stanowiska sędziów, asesorów sądowych oraz prokuratorów lub wykonywały zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza, biegłego rewidenta, nie obejmuje zakresu egzaminu wymaganego do uzyskania takiego stanowiska lub zawodu.

Doradca podatkowy kurs-pomocny w zdaniu egzaminu może być kurs przygotowawczy, który organizowany jest m.in. przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Oprócz przystępnego dla każdego przyswojenia wiedzy teoretycznej, często poruszane są także kwestie praktyczne, które pozwolą w lepszym stopniu poznać materię.

Video

Warunki wykonywania zawodu doradcy podatkowego

Po złożeniu ślubowania oraz uzyskaniu decyzji o wpisaniu możliwe jest wykonywanie zawodu z pełnymi konsekwencjami.

Prawo do wykonywania zawodu doradcy podatkowego nabywane jest z dniem wpisu na listę.

 

Doradca podatkowy wykonuje ten zawód jako:

 1. osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej (biuro doradztwa podatkowego)
 2. osoba pozostająca w stosunku pracy.

Obowiązki doradcy podatkowego:

 • postępowanie zgodnie z przepisami prawa, ze złożonym ślubowaniem i z zasadami etyki zawodowej;
 • podnoszenie swoich kwalifikacji;
 • regularne opłacanie składki członkowskiej;
 • zachowanie w tajemnicy faktów i informacji, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu;

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - system punktowy

Jednym z obowiązków doradców podatkowych jest podnoszenie swoich kwalifikacji. Otrzymują oni właściwą ilość punktów z tytułu uczestniczenia w formach podnoszenia kwalifikacji, które określa uchwała Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

doradca podatkowy

Punkty można uzyskać za:

 • udział w szkoleniach specjalistycznych o tematyce zbieżnej z zawodową działalnością doradcy podatkowego,
 • samokształcenie doradcy podatkowego polegające w szczególności na aktualizacji wiedzy zawodowej,
 • udział w innych formach prezentacji dorobku i rozwiązań w zakresie prawa podatkowego i dziedzin pokrewnych - konferencje, sympozja, zjazdy, wykłady, szkolenia e-learningowe organizowane przez Krajową Radę Doradców Podatkowych oraz publikacje itp.

Doradca podatkowy, zobowiązany jest do uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie dwóch kolejnych lat, przy czym w jednym roku minimum wynosi 8 punktów z powyższego limitu.

Jak wyglądają zarobki w zawodzie doradcy podatkowego?

W ustawie o doradztwie podatkowym niewiele wyczytamy nt. zarobków. Jedyne co tam znajdziemy, to zapis mówiący, że wynagrodzenie za czynności doradcy podatkowego ustala umowa z klientem. Raporty nt. zarobków prognozują wynagrodzenia w działach podatkowych:

 • Specjalista ds. podatków – 6 500 zł – 10 000 zł (średnio 8 500 zł)
 • Senior Tax Consultant – 8 500 zł – 13 500 zł (średnio 11 000 zł)
 • Junior Tax Consultant – 4 500 zł – 6 500 zł (średnio 5 500 zł)
Podsumowanie:
 • Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego wymagający ogromnej wiedzy i zdania dwuetapowego egzaminu - pisemnego oraz ustnego.
 • Egzamin na doradcę podatkowego składa się z testu 100 pytań, zadania praktycznego oraz zestawu 10 pytań ustnych, a opłata za przystąpienie wynosi 900 zł, za powtarzanie egzaminu 600 zł.
 • Uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego pozwala świadczyć szeroki zakres usług, a podnoszenie kwalifikacji oraz punkty zdobywane w trakcie kształcenia są istotnym elementem rozwoju zawodowego.

Najczęściej zadawane pytania

Czy warto zostać doradcą podatkowym?

Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć sobie sam, ale z pewnością za, przemawia sporo argumentów. Przede wszystkim jest to zawód prestiżowy, który wykonuje niewielka liczba osób w stosunku do całego kraju. Z pewnością przynosi to satysfakcję, a w dodatku w parze z tym idą całkiem niezłe zarobki. Poza tym firmy coraz częściej przekonują się, że współpraca z doradcą podatkowym jest bardzo dobrym rozwiązaniem. W końcu to on jest na bieżąco z przepisami, przez co mogą pomóc w sprawnym kierowaniu firmą. Niemniej jednak jak już zostało wspomniane, nie jest to prosty kawałek chleba. Niemniej jednak dla osób, które lubią siedzieć w przepisach i nie sprawia im to większego problemu, będzie to praca wręcz wymarzona.

Ilu mamy w Polsce doradców podatkowych?

Wszelkie informacje dotyczące doradców podatkowych, w podziale na województwa, dostępne są na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wg stanu na kwiecień 2021 r. w Polsce jest 8870 doradców podatkowych.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

4 komentarze

badak

badak

Fajne podsumowanie kwalifikacjii i zadań doradcy podatkowymego. Dobrze, żę mamy takich specjalistów, którzy mogą pomóc przedsiębiorcom w labiryncie przepisów i nasza firma korzysta z takiej pomocy. Zawsze lepiej postawić na sprawdzone źródło wiedzy.
Psycholog

Psycholog

Doradca podatkowy słyszałem jednak, że to zawód stresujący i trzeba cały czas się dokształcać, żeby być na bieżąco z przepisami podatkowymi. Trochę zniechęcający opis, zwłaszcza że trzeba zdobyć sporo punktów na szkoleniach dwa razy narocznie.
iona

iona

Nie wiedziałam że, żeby zostać doradcą podatkowym potrzeba tak ogromniej wiedzy i zdawać tego egzaminu w dwóch etapach. Brzmi jak interesujący zawód. A może warto spróbować przejść przez tą procedurę i przebranżować się.
Damian

Damian

Egzamin na doradcę podatkowego brzmi całkiem wymagająco. Po przeczytaniu tekstu zamsiłam sobie, żę taki profesjonalista zawsze będzie potrzebny, czy to dla firm czy osób indywidualnych. Ciekawe jakie są możliwości zarobków dla doradcy podatkowego.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.