Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Dlaczego warto zostać doradcą podatkowym? Kim jest, co robi i gdzie pracuje doradca podatkowy?

9 czerwca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 3 głosy

3 głosy

0 komentarzy
Dlaczego warto zostać doradcą podatkowym? Kim jest, co robi i gdzie pracuje doradca podatkowy?
Podatki i wszelkie rozliczenia z nimi związane, dla wielu z nas są czarną magią. Szczególnie prowadząc firmę warto skorzystać z usług profesjonalistów, jakimi są doradcy podatkowi. To właśnie oni najlepiej odnajdują się w gąszczu zmieniających się co rusz przepisów, a także interpretacji prawa podatkowego.

Doradca podatkowy - kim jest i czym się zajmuje?

Doradca podatkowy jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się doradztwem w zakresie prawa podatkowego. Zakres jego działalności oraz wymagania określone są w ustawie o doradztwie podatkowym. Do wykonywania tego zawodu konieczne jest - oprócz spełnienia wszystkich przesłanek wynikający z powyższej ustawy, zdanie egzaminu państwowego. Decydując się na tę ścieżkę kariery, trzeba mieć na względzie to, że wymaga ona wielu wyrzeczeń i poświęconego czasu. Prawo podatkowe zmienia się w zawrotnym tempie, a zgodnie z ustawą o doradcy podatkowym, każdy doradca ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego. Tylko osoba, która biegle porusza się w zawiłych przepisać, będzie w stanie rzetelnie wykonywać swoją pracę. Dlatego właśnie nie sposób nie wspomnieć o stresujących warunkach pracy oraz odpowiedzialności jaka ciąży na samym doradcy.

Video

Doradca podatkowy zakres usług

Co robi doradca podatkowy? Zakres jego usług jest bardzo szeroki i wcale nie ogranicza się jedynie do standardowego doradzania w zakresie przepisów prawa. Mowa o nich w art. 2 ustawy o doradztwie podatkowym:

Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

 • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
 • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 • reprezentowanie podatników w roli pełnomocnika, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych;
 • wykonywanie niezależnego audytu funkcji podatkowej.

Doradca podatkowy – jak nim zostać?

Doradca podatkowy, jak zdobyć uprawnienia do wykonywania tego zawodu- jak już wspomniano powyżej, aby zostać doradcą podatkowym należy nie tylko wykazać się ogromną wiedzą, która będzie niezbędna do zdania egzaminu, ale także mieć świadomość tego, że jest to zawód zaufania publicznego. Oznacza to, że każdy doradca z mocy prawa staje się członkiem samorządu zawodowego.

Szukasz pracy?

Monter klimatyzacji- Niemcy

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

 • Niemcy
Dodana

Mechanik przemysłowy/ Slusarz maszynowy

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

 • Niemcy
Dodana

KIEROWNIK BUDOWY

DAAS Sp. z o.o.

 • Śląskie
Dodana

Monter wentylacji i klimatyzacji- Niemcy

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

 • Niemcy
Dodana

Operator urządzeń montażowych

Flexider Poland Sp. z o.o.

 • Bieruń
Dodana
doradca podatkowy w praktyce
Kto może być doradcą podatkowym-warunki wpisu na listę doradców podatkowych należy spełnić łącznie. Osoba, która chce zostać doradca podatkowym:

 

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego;
 • posiada wyższe wykształcenie;

a dodatkowo:

 • odbyła w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego;
 • złożyła wniosek o wpis na listę (nie później niż w okresie 3 lat złożenia egzaminu)

Ponadto, na listę doradców podatkowych wpisuje się również osoby, które spełniają warunki:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego;
 • posiada wyższe wykształcenie;

oraz:

 • są członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego lub
 • posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.

Jak przebiega egzamin na stanowisko doradcy podatkowego?

Doradca podatkowy jak się przygotować-egzamin na doradcę podatkowego składa się z dwóch etapów:

 • części pisemnej – polega ona na rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań oraz rozwiązaniu zadania polegającego na sporządzeniu projektu wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu. Część testowa egzaminu trwa 100 minut, a rozwiązanie zadania 180 minut.

Warunkiem zdania części pisemnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej 80% maksymalnej liczby punktów za rozwiązanie testu oraz 10 punktów za rozwiązanie zadania;

 • części ustnej - polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań składającym się z 10 pytań. Skład egzaminacyjny ocenia odrębnie odpowiedź na każde pytanie, przyznając ilość punktów wyrażoną pełną liczbą w skali od 0 do 6 punktów za każdą odpowiedź. Punkty sumuje się łącznie za wszystkie odpowiedzi na pytania. Warunkiem zdania części ustnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów.

W przypadku negatywnego wyniku części pisemnej lub ustnej egzaminu może on być powtarzany, przy czym kandydacie mogą przystępować do części ustnej egzaminu lub powtarzać tę część egzaminu w okresie roku od dnia przystąpienia do części pisemnej egzaminu.

obliczenia podatku

Opłata za egzamin wynosi 900 zł. W przypadku negatywnego wyniku z części pisemnej albo ustnej egzaminu, opłata za ponowny egzamin z tej części wynosi 600 zł.

<b>Zagadnienia egzaminacyjne obejmują następujące dziedziny:</b>

 • źródła prawa i wykładnia prawa;
 • analiza podatkowa;
 • podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego;
 • materialne prawo podatkowe;
 • postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji;
 • międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne;
 • prawo dewizowe;
 • prawo karne skarbowe;
 • organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej;
 • rachunkowość;
 • ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych;
 • przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.

Egzamin na doradcę podatkowego w stosunku do osób, które zajmowały stanowiska sędziów, asesorów sądowych oraz prokuratorów lub wykonywały zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza, biegłego rewidenta, nie obejmuje zakresu egzaminu wymaganego do uzyskania takiego stanowiska lub zawodu.

Doradca podatkowy kurs-pomocny w zdaniu egzaminu może być kurs przygotowawczy, który organizowany jest m.in. przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Oprócz przystępnego dla każdego przyswojenia wiedzy teoretycznej, często poruszane są także kwestie praktyczne, które pozwolą w lepszym stopniu poznać materię.

Video

Warunki wykonywania zawodu doradcy podatkowego

Po złożeniu ślubowania oraz uzyskaniu decyzji o wpisaniu możliwe jest wykonywanie zawodu z pełnymi konsekwencjami.

Prawo do wykonywania zawodu doradcy podatkowego nabywane jest z dniem wpisu na listę.

 

Doradca podatkowy wykonuje ten zawód jako:

 1. osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej (biuro doradztwa podatkowego)
 2. osoba pozostająca w stosunku pracy.

Obowiązki doradcy podatkowego:

 • postępowanie zgodnie z przepisami prawa, ze złożonym ślubowaniem i z zasadami etyki zawodowej;
 • podnoszenie swoich kwalifikacji;
 • regularne opłacanie składki członkowskiej;
 • zachowanie w tajemnicy faktów i informacji, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu;

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - system punktowy

Jednym z obowiązków doradców podatkowych jest podnoszenie swoich kwalifikacji. Otrzymują oni właściwą ilość punktów z tytułu uczestniczenia w formach podnoszenia kwalifikacji, które określa uchwała Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

doradca podatkowy

Punkty można uzyskać za:

 • udział w szkoleniach specjalistycznych o tematyce zbieżnej z zawodową działalnością doradcy podatkowego,
 • samokształcenie doradcy podatkowego polegające w szczególności na aktualizacji wiedzy zawodowej,
 • udział w innych formach prezentacji dorobku i rozwiązań w zakresie prawa podatkowego i dziedzin pokrewnych - konferencje, sympozja, zjazdy, wykłady, szkolenia e-learningowe organizowane przez Krajową Radę Doradców Podatkowych oraz publikacje itp.

Doradca podatkowy, zobowiązany jest do uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie dwóch kolejnych lat, przy czym w jednym roku minimum wynosi 8 punktów z powyższego limitu.

Jak wyglądają zarobki w zawodzie doradcy podatkowego?

W ustawie o doradztwie podatkowym niewiele wyczytamy nt. zarobków. Jedyne co tam znajdziemy, to zapis mówiący, że wynagrodzenie za czynności doradcy podatkowego ustala umowa z klientem. Raporty nt. zarobków prognozują wynagrodzenia w działach podatkowych:

 • Specjalista ds. podatków – 6 500 zł – 10 000 zł (średnio 8 500 zł)
 • Senior Tax Consultant – 8 500 zł – 13 500 zł (średnio 11 000 zł)
 • Junior Tax Consultant – 4 500 zł – 6 500 zł (średnio 5 500 zł)
Podsumowanie:
  doradztwa podatkowego w Polsce zarabia średnio około 10 tys. zł brutto miesięcznie, a doświadczony doradca podatkowy nawet do 20 tys. zł brutto miesięcznie. Jednakże, jak w przypadku większości zawodów, zarobki zależą od wielu czynników, takich jak doświadczenie, obszar specjalizacji czy wielkość firmy, w której pracuje doradca.

Najczęściej zadawane pytania

Czy warto zostać doradcą podatkowym?

Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć sobie sam, ale z pewnością za, przemawia sporo argumentów. Przede wszystkim jest to zawód prestiżowy, który wykonuje niewielka liczba osób w stosunku do całego kraju. Z pewnością przynosi to satysfakcję, a w dodatku w parze z tym idą całkiem niezłe zarobki. Poza tym firmy coraz częściej przekonują się, że współpraca z doradcą podatkowym jest bardzo dobrym rozwiązaniem. W końcu to on jest na bieżąco z przepisami, przez co mogą pomóc w sprawnym kierowaniu firmą. Niemniej jednak jak już zostało wspomniane, nie jest to prosty kawałek chleba. Niemniej jednak dla osób, które lubią siedzieć w przepisach i nie sprawia im to większego problemu, będzie to praca wręcz wymarzona.

Ilu mamy w Polsce doradców podatkowych?

Wszelkie informacje dotyczące doradców podatkowych, w podziale na województwa, dostępne są na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wg stanu na kwiecień 2021 r. w Polsce jest 8870 doradców podatkowych.

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka