!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Podatek dochodowy - którą formę opodatkowania wybrać? Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

24 marca 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 20 głosów

20 głosów

0 komentarzy

Podatek dochodowy - którą formę opodatkowania wybrać? Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?
Czym jest podatek dochodowy? Kto musi uiszczać tę daninę oraz na jakich zasadach? Jak wygląda rozliczanie podatku dochodowego w przypadku przedsiębiorców oraz pracowników etatowych? Na te oraz wiele innych pytań odpowiadamy w niniejszym artykule. Oto kompletne kompendium wiedzy na temat podatku dochodowego.

Co to jest podatek dochodowy?

Podatek dochodowy (PIT) to danina, która jest potrącana na rzecz Urzędu Skarbowego z tytułu jakiejkolwiek legalnej działalności zarobkowej. Dotyczy to zarówno osób fizycznych jak i prawnych. Gdzie trafia podatek dochodowy? Zasila on bezpośrednio budżet państwa. Jest jednym z najważniejszych źródeł jego finansowania.

Dlaczego płacimy podatek dochodowy? Należy zdawać sobie sprawę, że ze środków uzyskanych z poboru podatku dochodowego państwo może realizować zadania z zakresu edukacji, bezpieczeństwa publicznego, kultury, opłacać pensje urzędników, realizować niezbędne inwestycje itd. Według szacunków podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi około 15% ogólnych wpływów podatkowych, które trafiają do budżetu państwa.

O podatku dochodowym w Polsce mówią dwa akty prawne: ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) oraz ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

Podatek dochodowy płaci się w przeważającej większości krajów świata. W tej chwili danina ta nie występuje wyłącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze oraz Arabii Saudyjskiej.

Czym jest podatek dochodowy od osób fizycznych?

W 2016 roku Związek Pracodawców Polskich przeprowadził badanie na temat stanu wiedzy Polaków w zakresie obowiązującego prawa podatkowego. Aż 21% przebadanych zadeklarowało, że nie płaci żadnych podatków. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Podatek dochodowy dotyczy każdego, kto posiada legalne źródło zatrudnienia.

Jednocześnie niektóre dochody są z mocy prawa zwolnione z podatku, na przykład świadczenie Rodzina 500+ czy alimenty. Ustawa o podatku dochodowym wskazuje też zwolnienia od tego obowiązku przysługujące poszczególnym grupom. Przykładowo: ludzie młodzi do 26-tego roku życia w ogóle nie muszą płacić podatku dochodowego (zasada ta nie dotyczy jednak umów o dzieło). Ile podatku dochodowego dla młodych? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ludzie młodzi obecnie w przeważającej większości nie płacą w ogóle podatku dochodowego.

Z czego oblicza się podatek dochodowy?

Jak obliczać podatek dochodowy? Wysokość podatku PIT jest uzależniona od dochodu, a nie od przychodu podatnika. Dochód będący podstawą do naliczenia podatku dochodowego oblicza się odejmując od przychodu koszty jego uzyskania.

Jeżeli chodzi o pracowników, to koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy zostały dokładnie wskazane w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co do zasady, zależą one od miejsca zamieszkania pracownika oraz od tego, w ilu stosunkach pracy pozostawał w danym roku podatkowym.

Z kolei w przypadku przedsiębiorców koszty uzyskania przychodu to wszystkie wydatki, które zostały przez nich poniesione, aby mogli oni uzyskać dochód. Takim kosztem może być na przykład wynajęcie biura, zakup materiałów reklamowych, inwestycja w sprzęt itd.

Kiedy trzeba zapłacić podatek dochodowy? Konieczność uiszczenia podatku dochodowego następuje zawsze, gdy uzyskaliśmy dochód. Jeżeli jesteśmy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło, wtedy obowiązek rozliczenia podatku dochodowego spoczywa na pracodawcy. Osoba prowadząca działalność gospodarczą musi także samodzielnie odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy. Termin odprowadzenia zaliczek do Urzędu Skarbowego upływa zawsze 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy dany dochód. Kiedy nie pobiera się zaliczki na podatek dochodowy? Wtedy, gdy w danym miesiącu nie został uzyskany żaden dochód.

Skala podatkowa PIT za 2020 oraz za 2021 rok - nowe stawki

Podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, określają należny podatek bazując na skali podatkowej przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Dokładne informacje dotyczące stawek podatkowych uzależnionych od dochodu zawarto w poniższej tabeli.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Wysokość podatku

ponad

do kwoty

 

85 528 zł

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528 zł

 

14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Ile podatek dochodowy od osób fizycznych? Stawka podatku dochodowego dla osób fizycznych wynosi w tej chwili 17% (do kwoty 85 528 zł). Wcześniej, do końca września 2019 roku wynosiła ona 18%. Dochody powyżej kwoty 85 528 zł są obłożone podatkiem dochodowym w wysokości 32%.

Jak się oblicza podatek dochodowy od osób fizycznych?

Ile wynosi podatek dochodowy? Podczas określania wysokości podatku według skali podatkowej zawsze należy uwzględnić kwotę zmniejszającą podatek. Wysokość tej kwoty jest w bezpośredni sposób powiązana z wysokością dochodu. W 2020 roku kwota zmniejszająca podatek dochodowy wynosiła:

 • 1360 złotych dla podstawy obliczenia podatku, która nie przekraczała kwoty 8000 złotych,
 • 1360 złotych pomniejszone o kwotę obliczoną zgodnie z wzorem:

834 zł 88 gr x (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł

 • 525 zł 12 gr dla podstawy obliczenia podatku większej od 13 000 zł i nie większej niż 85 528 zł
 • 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną zgodnie ze wzorem:

525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Ile wynosi podatek dochodowy od najniższej krajowej?

Najniższa krajowa w 2021 roku wynosi 2800 zł brutto. Ile wynosi podatek dochodowy od najniższej krajowej?

Oto, ile wynosi zaliczka na podatek dochodowy 2021, jeżeli ktoś otrzymuje wynagrodzenie minimalne:

 • Podstawa opodatkowania: 2800 zł - 383,88 zł - 250 zł = 2166 zł
 • Zaliczka na podatek dochodowy: 2166 zł x 17% - 43,73 = 324,46 zł
 • Podatek należny do urzędu skarbowego: 324,46 zł - 187,25 zł = 137 zł
 • Pracownik otrzyma: 2800 zł - 383,88 zł - 217,45 zł - 137 zł = 2061,67 zł.

Ile wynosi podatek dochodowy od osób prawnych?

Kto płaci podatek dochodowy CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych? Obowiązek uiszczania tej daniny spoczywa na firmach, które są osobami prawnymi. Dokładne wytyczne dotyczące danin pobieranych od osób prawnych reguluje rozdział 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Ile podatku dochodowego płaci przedsiębiorca? Aktualne stawki podatku dochodowego od osób prawnych zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Stawka podatku CIT

Kiedy obowiązuje

19%

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

9%

Mali podatnicy oraz przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność (niska stawka obowiązuje w roku podatkowym, w którym została uruchomiona działalność)

19%

Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które mają siedzibę bądź zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

19%

Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika, który ma siedzibę bądź zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Jeśli podatnik rozlicza się na zasadach ogólnych, wówczas podatkiem dochodowym w stawce 19% obłożony jest każdy dochód bez względu na jego źródło. Za dochód uznaje się nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. W przypadku, gdy koszt uzyskania przychodu jest wyższy od sumy przychodów, różnica jest stratą. O tej zasadzie mówi artykuł 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podatek dochodowy - obliczanie podatku progresywnego

Podatek progresywny to metoda obliczania wymiaru podatku polegająca na tym, że wysokość podatku rośnie szybciej niż proporcjonalnie w stosunku do wielkości podstawy opodatkowania. Takie określenie jest stosowane najczęściej w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych. W progresywnym systemie podatkowym stawka opodatkowania (procent uiszczanego podatku) wzrasta wraz ze wzrostem dochodu danego podatnika.

Zasada ta oznacza, że podatnik, który będzie osiągał wyższe dochody, będzie odprowadzał większą ich część w formie podatku aniżeli podatnik, który posiada dochody na niższym poziomie. Podatek progresywny jest przeciwieństwem podatku liniowego, w którym każdy podatnik płaci taki sam procent dochodu w formie podatku.

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, dochody do kwoty 85 528 zł są objęte podatkiem dochodowym w wysokości 17%. Z kolei od każdego dochodu powyżej tej kwoty należny podatek wynosi już 32% (14.539,76 zł +32% nadwyżki ponad 85.528 zł).

Video

Obliczanie podatku dochodowego - podatek zryczałtowany

Od 1 stycznia 2021 obowiązują zmiany w zakresie rozliczania podatku zryczałtowanego. Podstawowym celem zmian było uproszczenie zasad rozliczania się na podstawie ryczałtu a także obniżenie stawek. W ramach ryczałtu mogą rozliczać się osoby fizyczne. W tej chwili ryczałt oblicza się na podstawie siedmiu stawek.

Wynoszą one odpowiednio:

 • 17%. Dotyczy przychodów osiąganych przez przedstawicieli wolnych zawodów.
 • 15%. Przychody ze świadczenia wybranych usług, np. prawnych, podatkowych oraz rachunkowo-księgowych.
 • 10%. Przychody ze świadczenia usług kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.
 • 8,5% oraz 12,5%. Przychody ze świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakwaterowanie a także nadwyżka przychodów ponad 100 tys. zł.
 • 8,5%. Wybrane usługi, m.in. najem powierzchni reklamowej, wynajem mieszkań, przychody związane z działalnością bibliotek oraz usługi wychowania przedszkolnego. Zgodnie z tą zasadą opodatkowane są wszystkie świadczenia usług, których ustawodawca nie przyporządkował do żadnej innej stawki ryczałtu.
 • 5,5%. Przychód z działalności wytwórczej i robót budowlanych.
 • 3%. Przychód z działalności gastronomicznej, z działalności usługowej w zakresie handlu, ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą.

Podatek dochodowy internetowo - jak go wyliczyć?

Kilka lat temu Ministerstwo Finansów we współpracy z Krajową Administracją Skarbową uruchomiło innowacyjną usługę o nazwie "Twój e-PIT". Polega ona na tym, że obywatele po zalogowaniu się do systemu otrzymują dostęp do wstępnie wypełnionych przez algorytm deklaracji podatkowych. Dokumenty są wypełniane w sposób automatyczny na podstawie dokumentacji uzyskanej od pracodawców na formularzach PIT-11.

Skorzystanie z usługi "Twój e-PIT" jest całkowicie darmowe i w pełni bezpieczne. Złożenie deklaracji podatkowej z wykorzystaniem tego sposobu jest banalnie proste. Dokumenty podatkowe wypełnione przez Urzędy Skarbowe obecnie dostępne są dla podatników, którzy w danym roku podatkowym uzyskiwali dochody na podstawie umów o pracę, zlecenie oraz o dzieło.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest podatek dochodowy?

Podatek dochodowy (PIT) to danina, która jest potrącana na rzecz Urzędu Skarbowego z tytułu jakiejkolwiek legalnej działalności zarobkowej. Dotyczy to zarówno osób fizycznych jak i prawnych.

Ile wynosi podatek dochodowy od najniższej krajowej?

Oto, ile wynosi zaliczka na podatek dochodowy 2021, jeżeli ktoś otrzymuje wynagrodzenie minimalne: n- Podstawa opodatkowania: 2166 zł n- Zaliczka na podatek dochodowy: 324,46 zł n- Podatek należny do urzędu skarbowego: 137 zł n- Pracownik otrzyma: 2061,67 zł.

Podziel się

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.