Twoje wsparcie w rekrutacji

STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT

Zakres obowiązków:

I. Zadania główne:

1. ochrona spokoju i porządku publicznego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
4. udzielanie pouczeń i nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym,
5. dokonywanie czynności wyjaśniających w ramach postępowań w sprawach o wykroczenia,
6. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
8. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
10. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.

II. Zadania pomocnicze

Inne zadania i obowiązki wynikające z aktów prawnych regulujących funkcjonowanie straży gminnych (miejskich), przepisów kpa, kw, kpw, prawo o ruchu drogowym oraz pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. praca w systemie trzyzmianowym (6.00-14.00; 14.00-22.00; 22.00-6.00) w pełnym wymiarze czasu pracy, w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym (obejmująca godziny nocne i dni świąteczne),
2. praca na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
3. praca narażona na występowanie zagrożenia życia i zdrowia,
4. praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,
5. praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,
6.w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy.

Oferujemy: stabilne zatrudnienie, wynagrodzenie zasadnicze: 2300,00 zł brutto, po ukończeniu szkolenia podstawowego 2500,00 zł brutto oraz awans na stanowisko młodszego strażnika, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, dodatek za pracę w godzinach nocnych, nagrodę motywacyjną po 3 miesiącach zatrudnienia i zdanym egzaminie w wysokości 300,00 zł brutto, nagrodę kwartalną o charakterze uznaniowym (w zależności od wyników pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne trzynasta pensja zgodnie z przepisami, świadczenia socjalne (w tym dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, świadczenia pieniężne z okazji świąt), po 1 roku zatrudnienia możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony, bezpłatne zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora ds. taktyk i technik interwencji.

Wymagania:

Wykształcenia:
średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące
Inne wymagania:
1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- ukończone 21 lat,
- wykształcenie co najmniej średnie,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nienaganna opinia,
- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
- strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),
- podstawowa znajomość przepisów ustawy o strażach gminnych.

2. Wymagania dodatkowe:
- prawo jazdy kat. B,
- dobra znajomość topografii miasta Dąbrowa Górnicza,
- mile widziane ukończone pozytywnie zdanym egzaminem szkolenie podstawowe dla strażników gminnych (miejskich) według programu zawartego w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich).

3. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
- sumienność, odpowiedzialność,
- umiejętność pracy w grupie, komunikatywność,
- punktualność,
- umiejętność analitycznego podejścia do problemów,
- odporność na stres i trudne sytuacje zawodowe,
- kreatywność, terminowość, cierpliwość,
- umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Firma oferuje:

Wynagrodzenie brutto:
2 300 - 2 500 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną

Informacje:

Miejsce pracy:
Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, powiat: m. Dąbrowa Górnicza, woj: śląskie
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
trzy zmiany
Zapewnienie wyżywienia:
NIE
Zapewnienie zakwaterowania:
NIE
Zatrudnienie od zaraz:
NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski:
NIE
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
- oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu),
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- kserokopia dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej lub zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
- oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku strażnika miejskiego,
- oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
- oświadczenie RODO klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane, a kopie załączanych dokumentów poświadczone własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 05.07.2019 r. godz. 15.00 pod adresem:
Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

w zaklejonej kopercie, na której należy napisać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem:

"Oferta pracy na stanowisko Strażnika Miejskiego - Aplikanta
w Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej - 3 stanowiska pracy".
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, poczta
Zawód:
Służby mundurowe
Miejsce pracy:
Dąbrowa Górnicza
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wynagrodzenie:
2300-2500 zł brutto ?
Oferta dodana w dniu:
2019-06-06
Oferta wygasa w dniu:
2019-07-05
Liczba odsłon ogłoszenia:
108
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

POLICJANT

Zawód: służby mundurowe Rodzaj: inna
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
od 3627 zł
brutto/m-c
?
Koszalin
2019-06-24
od 3627 zł
brutto/m-c
?

ASYSTENT PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH

Zawód: służby mundurowe Rodzaj: inna
Trans-Nauta Sp. z o.o.
Gdynia
2019-06-24

STAŻYSTA ( DOCELOWO STARSZY RATOWNIK - KIEROWCA)

Zawód: służby mundurowe Rodzaj: umowa o pracę
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
od 2250 zł
brutto/m-c
?
Kluczbork
2019-06-24
od 2250 zł
brutto/m-c
?

FUNKCJONARIUSZ K/M

Zawód: służby mundurowe Rodzaj: inna
Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie
od 2797 zł
brutto/m-c
?
Warszawa
2019-06-21
od 2797 zł
brutto/m-c
?

STAŻYSTA(DOCELOWO STARSZY RATOWNIK LUB STARSZY RATOWNIK- KIEROWCA)

Zawód: służby mundurowe Rodzaj: umowa o pracę
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
od 3250 zł
brutto/m-c
?
Sochaczew
2019-06-24
od 3250 zł
brutto/m-c
?

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Zawód: służby mundurowe Rodzaj: umowa o pracę
Areszt Śledczy Wejherowo
od 3363 zł
brutto/m-c
?
Wejherowo
2019-06-21
od 3363 zł
brutto/m-c
?

POLICJANT SŁUŻBY PREWENCJI

Zawód: służby mundurowe Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
2300-3800 zł
brutto/m-c
?
Świebodzin
2019-06-19
2300-3800 zł
brutto/m-c
?

FUNKCJONARIUSZ SŁUŻBY PENITENCJARNEJ

Zawód: służby mundurowe Rodzaj: umowa o pracę
OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W SZCZECINIE
od 4055 zł
brutto/m-c
?
Szczecin
2019-06-18
od 4055 zł
brutto/m-c
?

STARSZY RATOWNIK-KIEROWCA

Zawód: służby mundurowe Rodzaj: inna
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Świdwin
od 3282 zł
brutto/m-c
?
Świdwin
2019-06-14
od 3282 zł
brutto/m-c
?

APLIKANT

Zawód: służby mundurowe Rodzaj: umowa o pracę
Straż Miejska m.st. Warszawy
od 2900 zł
brutto/m-c
?
Warszawa
2019-06-13
od 2900 zł
brutto/m-c
?

POLICJANT SŁUŻBY PREWENCJI

Zawód: służby mundurowe Rodzaj: umowa o pracę
Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu
od 3900 zł
brutto/m-c
?
Międzyrzecz
2019-06-13
od 3900 zł
brutto/m-c
?

STRAŻAK

Zawód: służby mundurowe Rodzaj: umowa o pracę
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
od 3400 zł
brutto/m-c
?
Szczecin
2019-06-12
od 3400 zł
brutto/m-c
?

POLICJANT SŁUŻBY PREWENCJI

Zawód: służby mundurowe Rodzaj: umowa o pracę
Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
od 3900 zł
brutto/m-c
?
Zielona Góra
2019-06-12
od 3900 zł
brutto/m-c
?

APLIKANT - STRAŻNIK MIEJSKI

Zawód: służby mundurowe Rodzaj: umowa na okres próbny
Straż Miejska w Bolesławcu
od 2300 zł
brutto/m-c
?
Bolesławiec
2019-06-12
od 2300 zł
brutto/m-c
?

MŁODSZA PIELĘGNIARKA / MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIU

Zawód: służby mundurowe Rodzaj: umowa o pracę
ARESZT ŚLEDCZY W POZNANIU
od 2937 zł
brutto/m-c
?
Poznań
2019-06-10
od 2937 zł
brutto/m-c
?