!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Inspektor ds. zamówień publicznych

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 21.02.2022

Inspektor

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Inspektor ds. zamówień publicznych

MIASTO BIELSKO BIAŁA

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku Białej ul. Lipnicka 26 ogłasza nabór na stanowisko:

 

Inspektora ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Bielsko-Biała
Numer referencyjny: Numer naboru DP/238/D/22

Wymagane dokumenty:

 • podpisane własnoręcznie: CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska oraz numeru naboru,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające okres wymaganego stażu pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie
  o zatrudnieniu),
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia oraz klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia ),
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o fakcie, że aplikujący/a nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, jako skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej ogłoszenia ).
 • Osoba, która przejdzie pozytywnie postępowanie rekrutacyjne, przed zatrudnieniem, zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Termin i miejsce składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie ZGM przy
ul. Lipnickiej 26 na dzienniku podawczym lub pocztą z dopiskiem na kopercie „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” z podanym numerem naboru do dnia 21.02.2022 r. (decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania aplikacji drogą elektroniczną.

Postępowanie rekrutacyjne:

Wybrani kandydaci po dokonaniu analizy aplikacji zostaną zaproszeni do dalszego postępowania konkursowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

Informacje o wyniku naboru:

Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP oraz na tablicy ogłoszeń ZGM, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Zakres obowiązków

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku

 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami – powszechnymi i wewnętrznymi (regulamin udzielania zamówień),
 • bieżąca aktualizacja rejestrów prowadzonych przez dział zamówień publicznych,
 • przygotowywanie wymaganych zestawień i statystyk dotyczących prowadzonych postępowań i udzielonych zamówień.

Wymagania

Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może być osoba, która spełnia następujące kryteria (niezbędne wymagania stawiane kandydatom):

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
 • z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowana opinią,
 • posiada wykształcenie wyższe,
 • posiada co najmniej dwuletni staż pracy.

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom

 • znajomość problematyki zamówień publicznych, w tym specyfiki udzielania zamówień publicznych przez jednostki finansów publicznych,
 • znajomość ustawy z 11 września 2019 r. – prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • znajomość wprowadzonych zmian w sferze zamówień publicznych (elektronizacja zamówień).
 • znajomość ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość prawa cywilnego i handlowego w zakresie umożliwiającym przygotowywanie umów,
 • znajomość pakietu Ms Office (w szczególności aplikacji Excel).

Oferujemy

Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

Praca w budynku Administracji Domów Mieszkalnych ZGM w Bielsku – Białej na ul. Krasińskiego 5. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze w wieloosobowych pomieszczeniach oraz pracą w terenie (na terenie miasta Bielsko-Biała). Budynek nie posiada windy i nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie w grudniu 2021 r., w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej, ul. Lipnicka 26. Podane przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), jedynie w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych. Podanie danych osobowych w zakresie wymienionym w ogłoszeniu o naborze jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.

                                

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miasto Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 43-300 Bielsko-Biała ul. Lipnicka 26, NIP: 9372686990 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej procedurze naboru: W okresie 3 miesięcy od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, kandydaci mogą odbierać (osobiście) swoje dokumenty aplikacyjne w siedzibie ZGM na ul. Lipnickiej 26, w godzinach pracy ZGM. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.  
Miejsce pracy
 • Bielsko-Biała
Opublikowana
Wygasła (2 miesiące)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.