Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W LEGIONOWIE

Szkoły podstawowe

Oferty pracy SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W LEGIONOWIE

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy.

Archiwalne ogłoszenia

NAUCZYCIEL LOGOPEDA
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: umowa o pracę
Legionowo
Szczegóły
Zakres obowiązków
diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów,
prowadzenie zajęć logopedycznych/ specjalistycznych indywidualnych lub w grupach,
podejmowanie działań logopedycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami ucznia,
utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń udzielanie instruktażu dla rodziców,
udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej,
prowadzenie pomocy psychologiczno pedagogicznej wg potrzeb,
udział w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom z orzeczeniami,
stała współpraca z pedagogiem, psychologiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno kompensacyjne, oligofrenopedagogiem,
organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy,
organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym,
systematyczne prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,
wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z potrzeb szkoły.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe kierunkowe.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
NAUCZYCIEL
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: umowa na zastępstwo
Legionowo
Szczegóły
Zakres obowiązków
Realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi zadaniami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę w wymiarze określonym nadrzędnymi przepisami.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), inne
Uprawnienia:
Przygotowanie pedagogiczne
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe kierunkowe.
Mile widziane osoby z doświadczeniem.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
NAUCZYCIEL W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM
Zawód: przedszkolanka   |  Rodzaj: umowa o pracę
Legionowo
Szczegóły
Zakres obowiązków
- prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz, zgodnie z podstawą programową;
- wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
- prowadzenie obserwacji pedagogicznych/diagnozy pedagogicznej mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, dokonywanie ewaluacji rozwoju dziecka oraz dokumentowanie tych działań,
- stosowanie twórczych i efektywnych metod nauczania i wychowania,
- dostosowanie metod, form pracy i zagospodarowanie przestrzeni edukacyjnej do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,
- przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć i zabaw w budynku szkoły oraz poza nim, podczas spacerów, wycieczek, itp.,
- uczestniczenie w uroczystościach i przedsięwzięciach z dziećmi i na rzecz dzieci z przyjętego harmonogramu uroczystości i imprez szkolnych,
- współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno pedagogiczną, zdrowotną i inną,
- rzetelne i systematyczne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału przedszkolnego,
- dbanie o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę powierzonej sali,
- czynny udział w pracach rady pedagogicznej i zespołach zadaniowych,
- planowanie własnego rozwoju zawodowego systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
- realizacja zadań wynikających z przydzielonych dodatkowych czynności nauczyciela wynikających z zadań statutowych szkoły,
- zapewnianie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i pracy,
- tworzenie warunków umożliwiających osiągnięcie gotowości szkolnej.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Języki:
rosyjski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły
ukraiński, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły
Uprawnienia:
KSIĄŻECZKA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KSIĘGOWY/A
Zawód: księgowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Legionowo
Szczegóły
Zakres obowiązków
Uzgadnianie stanu księgowego środków trwałych, pozostałych środków trwałych (niskiej wartości) i księgozbioru. Uzgadnianie z pracownikiem ds. płac naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych. Wprowadzanie danych do programu księgowego zgodnie z zadekretowanymi dowodami księgowymi (księgowanie).
Uzgadnianie danych (sprawdzanie) kont księgowych z ewidencją dochodów i wydatków na potrzeby sprawozdawczości. Rozliczanie inwentaryzacji (spisów z natury). Wykonywanie dodatkowych poleceń przełożonego. Zastępowanie głównego księgowego i specjalisty do spraw płac.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
mile widziana osoba z doświadczeniem w jednostce budżetowej.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
NAUCZYCIEL CHEMII
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: umowa na zastępstwo
Legionowo
Szczegóły
Zakres obowiązków
1.Realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach (reguluje to arkusz organizacyjny szkoły) osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły.
2.Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej.
3.Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań.
4.Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.
5.Bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów.
6.Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Inne wymagania:
CV, dyplom ukończenia studiów, swiadectwa pracy od poprzednich pracodawców.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: umowa o pracę
Legionowo
Szczegóły
Zakres obowiązków
1.Realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach (reguluje to arkusz organizacyjny szkoły) osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły.
2.Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej.
3.Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań.
4.Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.
5.Bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów.
6.Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Języki:
angielski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły
Inne wymagania:
CV, dyplom ukończenia studiów, swiadectwa pracy od poprzednich pracodawców.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: umowa o pracę
Legionowo
Szczegóły
Zakres obowiązków
1.Realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach (reguluje to arkusz organizacyjny szkoły) osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły.
2.Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej.
3.Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań.
4.Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.
5.Bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów.
6.Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Języki:
angielski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły
Inne wymagania:
CV, dyplom ukończenia studiów, swiadectwa pracy od poprzednich pracodawców.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Władysława Broniewskiego 7
05-120 Legionowo
województwo mazowieckie
powiat legionowski
gmina Legionowo

Dodatkowe informacje

NIP: 5361864635
REGON: 14188462700000

Pracodawcy z miasta Legionowo