Czy to Twoja firma?

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie praca

Chełm

W sercu Chełma, tam gdzie społeczne potrzeby spotykają się z profesjonalnym wsparciem, znajduje się nasz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Jesteśmy dumną jednostką budżetową, której misją jest niesienie pomocy tym, którzy stoją w obliczu życiowych wyzwań. Nasze działania skupiają się na wsparciu osób i rodzin, które potrzebują pomocy, aby odzyskać pełnię życiowego usamodzielnienia.


Rozumiemy, że życie pisze różne scenariusze i czasami każdy z nas może potrzebować wsparcia. Dlatego nasz zespół codziennie angażuje się w zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób, które nie posiadają środków do życia lub dysponują niskimi dochodami. To dla nas priorytet, aby seniorzy i osoby niepełnosprawne mogły żyć z godnością.

Jesteśmy świadomi, że patologie społeczne, takie jak przemoc w rodzinie, są realnym problemem, z którym musimy się mierzyć. Nasza odpowiedź na te wyzwania to profesjonalna pomoc i wsparcie, które oferujemy rodzinom dotkniętym tymi trudnymi sytuacjami. Pragniemy, aby każdy miał szansę na nowy początek i integrację społeczną.

Nasze usługi to nie tylko pomoc doraźna, ale także działania edukacyjne i profilaktyczne. Organizujemy konferencje i warsztaty, które służą wymianie doświadczeń i poszerzaniu wiedzy o problemach społecznych. Uczestniczymy również w innowacyjnych praktykach pracy socjalnej, co świadczy o naszym zaangażowaniu w rozwój i poszukiwanie nowych, skutecznych metod pomocy.

Jesteśmy integralną częścią społeczności Chełma, a nasze działania są możliwe dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Miasta. To daje nam stabilność i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze – na ludziach i ich potrzebach.

Choć nie dysponujemy informacjami o naszej historii czy liczbie pracowników, to nasza codzienna praca i zaangażowanie w lokalną społeczność mówią same za siebie. Każdego dnia staramy się być blisko tych, którzy nas potrzebują, oferując pomocną dłoń i serce otwarte na ich historie.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie wierzymy, że każdy zasługuje na szansę na lepsze jutro. Nasze drzwi są zawsze otwarte dla tych, którzy szukają wsparcia i drogi do samodzielności. Razem tworzymy społeczność, która się wspiera i wzajemnie podnosi.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie najczęściej poszukuje kandydatów
- w kategoriach zawodowych:
sektor publiczny / służby mundurowe księgowość / ekonomia it (informatyka) medycyna / farmacja / zdrowie logistyka / spedycja / transport

Oferty pracy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

Oferty pracy, które mogą cię zainteresować

Mapa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

Siedziba główna

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Chełm
 2. Warszawa
 3. Góra Kalwaria
 4. Lublin
 5. Mińsk Mazowiecki
 6. Pruszków
 7. Włodawa
 8. Wrocław
 9. Kraków

Data aktualizacji: 01.06.2024

Praca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie - oferty archiwalne

 • Informatyk

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
  • Chełm
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
   1. Administrowanie i pełnienie nadzoru nad wdrożonymi systemami informatycznymi.
   2. Wdrażanie systemów informatycznych zwiększających sprawność
   i efektywność działalności Ośrodka.
   3. Zarządzanie systemami informatycznymi, a w szczególności serwerami i siecią komputerową oraz zapewnienie sprawnego ich działania.
   4. Analiza potrzeb Ośrodka w zakresie teleinformatyki i telefonii stacjonarnej oraz opracowanie koncepcji wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatyczych
   i telefonicznych oraz techniki biurowe.
   5. Ogranizacja systemu feleinformatycznego i realizacji zadań z zakresu świadczenia elektronicznych usług publicznych.
   6. Instalowanie sprzętu i oprogramowania oraz zapewnienie sprawnego ich działania, m.in.poprzez:
   -zapewnienie nadzoru autorskiego nad programami,
   -zapewnienie ciągłości oprogramowania,
   -odnawianie oprogramowania antywirusowego.
   7. Wykonywanie bieżących konserwacji i napraw sprzętu komputerowego oraz
   w przypadku konieczności ingerencji serwisantów kierowanie sprzętu do punktów serwisowych.
   8. Prowadzenie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej w tym: zapewnienie bieżącej aktualizacji informacji.
   9. Administrowanie skrzynką podawczą, dodawanie użytkowników, zarządzanie ich prawami oraz zapewnienie funkcjonowania narzędzi do podpisu elektronicznego.
   10. Obsługa poczty elektronicznej Ośrodka.
   11. Pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego tj.:m.in.
   -zapewniewnie prawidłowej eksploatacji systemu informatycznego,
   -zapewnienie ochrony nośników zawierających dane osobowe,
   - prowadzenie ewidencji użytkowników systemu w zakresie procedur zapewniających ochronę danych osobowych,
   -wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych do ustawy,
   -archiwizacja baz danych z programów zainstalowanych na serwerze oraz komputerach Ośrodka oraz przechowywanie ich w zabezpieczonym miejscu.
   12. Opracowywanie koncepcji wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz techniki biurowej w Ośrodku.
   13. AnaIizowanie potrzeb Ośrodka w zakresie informatyki oraz planowanie możliwości ich zaspokojenia.
   14. Kierowanie pracami analityczno-projektowymi dotyczącymi
   oprogramowania i oprzyrządowania komputerów.
   15. AnaIizowanie efektywności zastosowanych rozwiązań informatycznych.
   16. Współdziałanie z innymi instytucjami w zakresie rozwoju informatyki
   i komputeryzacji.
   17. Prowadzenie spraw zwiazanych z zakupem sprzętu komputerowego, urządzeń teleinformatycznych i telefonicznych oraz oprogramowania.
   18. Prowadzenie rejestru i wydawanie materiałów eksploatacyjnych do drukarek
   i innych urządzeń.
   19. Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi w zkresie dokonywania zakupów.
   20. UdzieIanie instruktażu i pomocy pracownikom w zakresie posługiwania się programami.
   21. Prowadzenie doradztwa organizacyjno-informatycznego na rzecz podegłych placówek.
   22. Współpraca przy przygotowywaniu projektów o pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej oraz przesyłanie danych do Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
   23. Obsługa małej poligrafii i urządzeń biurowych.
   24. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów, instrukcji i zarządzeń dotyczących przydzielonego zakresu czynności.
   25. Organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłowe wykonywanie zadań.
   26. Skuteczne i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.
   27. Informowanie kierownika wydziału o postępach i wynikach w pracy oraz stwierdzonych nieprawidłowościach.
   28. Właściwe użytkowanie i zabezpieczenie dokumentów i powierzonego mienia.
   29. Wykonywanie innych prac nie wymienionych w zakresie czynności, zleconych do wykonania przez bezpośredniego przełożonego lub kierownika działu, zgodnie z wykształceniem w ramach zajmowanego stanowiska.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), informatyczne, kierunek: informatyka
   • Uprawnienia: doświadczenie w administracji aktywnymi urządzeniami sieciowymi, znajomość zadadnień z zakresu administracji elektronicznej (podpis elektroniczny, elektroniczne zarządzanie dokumentacją, ePUAP, itp.), znajomość programów: MS Office Open Office, Libre Office, SEPI, CAS, Emp@tia , PROGMAN, VULCAN, Sygnity-obsługa świadczeń, Sygnity-pomoc społeczna, znajmoość zagadnień budowy i kofiguracji sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych, utrzymanie i rozwój istniejących oraz nowych systemów informatycznych, znajomość na poziomie administracyjnym systemów operacyjnych MS Windows Serwer w tym znajomość konfiguracji Active Direktory, GPO, znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci i archiwizacją danych, umiejętnośc zarządzania lokalną siecią komputerową od strony fizycznej architektury sieci LAN
   • Inne wymagania: PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ: file:///C:/Users/ahrecz.UPCHELM2003/Downloads/ogloszenie_informatyk%203.pdf . Pierwsza umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia. MOPR.K.1110.N.3- 1 /2023 DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE OGŁASZA NABÓR Nr 3/2023 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INFORMATYK W WYDZIALE FINANSOWO - ADMINISTRACYJNYM w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Kolejowa 8. 1. niezbędne: 1. wykształcenie: wyższe; kierunek/specjalność: informatyka; a) obywatelstwo polskie, b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, d) posiadanie nieposzlakowanej opinii, e) zgoda na przetwarzanie danych osobowych, f) co najmniej 4-letni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata na stanowisku informatyka. 2. Umiejętności zawodowe: a) znajomość na poziomie administracyjnym systemów operacyjnych MS Windows Serwer w tym znajomość konfiguracji Active Direktory, GPO, b) znajmoość zagadnień budowy i kofiguracji sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych, c) znajomość programów: MS Office Open Office, Libre Office, SEPI, CAS, Emp@tia, PROGMAN, VULCAN, Sygnity-obsługa świadczeń, Sygnity-pomoc społeczna, d) umiejętnośc zarządzania lokalną siecią komputerową od strony fizycznej architektury sieci LAN, e) utrzymanie i rozwój istniejących oraz nowych systemów informatycznych, f) znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci i archiwizacją danych, g) znajomość zadadnień z zakresu administracji elektronicznej (podpis elektroniczny, elektroniczne zarządzanie dokumentacją, ePUAP, itp.), h) doświadczenie w administracji aktywnymi urządzeniami sieciowymi. 2. dodatkowe: 1) umiejętności konieczne: a) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, b) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, c) zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole, d) obsługa programów graficznych, e) umiejętność tworzenia stron internetowych, 2) umiejętności dodatkowo pożądane: -zaangażowanie, -odpowiedzialność, -komunikatywność, -samodzielność i inicjatywa, -dyspozycyjność, -sumienność, -rzetelność, -wysoka kultura osobista, -umiejętność współpracy, -chęć uczenia się. 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1. Administrowanie i pełnienie nadzoru nad wdrożonymi systemami informatycznymi. 2. Wdrażanie systemów informatycznych zwiększających sprawność i efektywność działalności Ośrodka. 3. Zarządzanie systemami informatycznymi, a w szczególności serwerami i siecią komputerową oraz zapewnienie sprawnego ich działania. 4. Analiza potrzeb Ośrodka w zakresie teleinformatyki i telefonii stacjonarnej oraz opracowanie koncepcji wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatyczych i telefonicznych oraz techniki biurowe. 5. Ogranizacja systemu feleinformatycznego i realizacji zadań z zakresu świadczenia elektronicznych usług publicznych. 6. Instalowanie sprzętu i oprogramowania oraz zapewnienie sprawnego ich działania, m.in.poprzez: -zapewnienie nadzoru autorskiego nad programami, -zapewnienie ciągłości oprogramowania, -odnawianie oprogramowania antywirusowego. 7. Wykonywanie bieżących konserwacji i napraw sprzętu komputerowego oraz w przypadku konieczności ingerencji serwisantów kierowanie sprzętu do punktów serwisowych. 8. Prowadzenie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej w tym: zapewnienie bieżącej aktualizacji informacji. 9. Administrowanie skrzynką podawczą, dodawanie użytkowników, zarządzanie ich prawami oraz zapewnienie funkcjonowania narzędzi do podpisu elektronicznego. 10. Obsługa poczty elektronicznej Ośrodka. 11. Pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego tj.: m.in. -zapewniewnie prawidłowej eksploatacji systemu informatycznego, -zapewnienie ochrony nośników zawierających dane osobowe, - prowadzenie ewidencji użytkowników systemu w zakresie procedur zapewniających ochronę danych osobowych, -wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych do ustawy, -archiwizacja baz danych z programów zainstalowanych na serwerze oraz komputerach Ośrodka oraz przechowywanie ich w zabezpieczonym miejscu. 12. Opracowywanie koncepcji wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz techniki biurowej w Ośrodku. 13. AnaIizowanie potrzeb Ośrodka w zakresie informatyki oraz planowanie możliwości ich zaspokojenia. 14. Kierowanie pracami analityczno-projektowymi dotyczącymi oprogramowania i oprzyrządowania komputerów. 15. AnaIizowanie efektywności zastosowanych rozwiązań informatycznych. 16. Współdziałanie z innymi instytucjami w zakresie rozwoju informatyki i komputeryzacji. 17. Prowadzenie spraw zwiazanych z zakupem sprzętu komputerowego, urządzeń teleinformatycznych i telefonicznych oraz oprogramowania. 18. Prowadzenie rejestru i wydawanie materiałów eksploatacyjnych do drukarek i innych urządzeń. 19. Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi w zkresie dokonywania zakupów. 20. UdzieIanie instruktażu i pomocy pracownikom w zakresie posługiwania się programami. 21. Prowadzenie doradztwa organizacyjno-informatycznego na rzecz podegłych placówek. 22. Współpraca przy przygotowywaniu projektów o pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej oraz przesyłanie danych do Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. 23. Obsługa małej poligrafii i urządzeń biurowych. 24. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów, instrukcji i zarządzeń dotyczących przydzielonego zakresu czynności. 25. Organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłowe wykonywanie zadań. 26. Skuteczne i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych. 27. Informowanie kierownika wydziału o postępach i wynikach w pracy oraz stwierdzonych nieprawidłowościach. 28. Właściwe użytkowanie i zabezpieczenie dokumentów i powierzonego mienia. 29. Wykonywanie innych prac nie wymienionych w zakresie czynności, zleconych do wykonania przez bezpośredniego przełożonego lub kierownika działu, zgodnie z wykształceniem w ramach zajmowanego stanowiska. 4. Warunki pracy na stanowisku: 1)praca w systemie jednozmianowym; 2)praca w pozycji siedzącej; wymagająca sprawności obu rąk, dobrej ostrości wzroku; 3)praca w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym, 4)obsługa komputera, faxu, kserokopiarki, niszczarki, drukarki, 5)praca z ludźmi, częsta komunikacja werbalna i pisemna, 6)budynek z platformą przyschodową na pierwszy poziom dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, bez wind. 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumineniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił więcej niż 6%. 6. Wymagane dokumenty aplikacyjne: a) życiorys (CV), b) list motywacyjny , c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach w zakresie tematycznym związanym ze stanowiskiem, na które jest prowadzony nabór (kursy, szkolenia), f) kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń, g) dokumenty potwierdzające staż pracy na podobnym stanowisku, h)oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a w przypadku wygrania konkursu przed zatrudnieniem dołączyć należy zapytanie o udzielenie informacji o osobie, i) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, zgodnie z podanym niżej wzorem, j) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, k) referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada), l) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, ł) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii; m) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku posiadania orzeczenia), Brak podpisu na ww. oświadczeniach i innych dokumentach będzie uznany za brak wymagań formalnych. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście (w zaklejonej kopercie) w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Kolejowa 8, pokój Nr 21 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 lub pocztą na adres (jw.) w terminie do dnia 16 luty 2023 roku z dopiskiem: Nabór Nr 3/2023 na stanowisko Informatyk w Wydziale Finansowo-Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona przez umieszczanie jej na tablicy informacyjnej przy ul. Kolejowej 8 oraz opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka moprchelm.ssdip.bip.gov.pl. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe Curriculum Vitae (CV) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Informatyka ogłoszonej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy na stanowisku informatyka. Podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt a RODO oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
   • Opis wynagrodzenia: (do negocjacji)
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik socjalny

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
  • Chełm
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U.2021.2268 t.j. Akt obowiązujący.
   Art. 119. Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
   1) praca socjalna;
   1a) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
   2) dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych,
   a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia
   z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
   3) udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania
   spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej
   pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich
   trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;
   4) pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej
   specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie
   możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe,
   samorządowe i organizacje pozarządowe;
   5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
   6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
   w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk
   społecznych;
   7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
   i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych,
   łagodzenie konsekwencji ubóstwa;
   8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację
   życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące
   poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
   Kancelaria Sejmu s. 107/139
   2022-11-21
   9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu
   regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na
   podniesienie jakości życia;
   10) inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych
   nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych.
   2. Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:
   1) kierować się zasadami etyki zawodowej;
   2) kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich
   godności i prawa tych osób do samostanowienia;
   3) przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę,
   grupę lub społeczność;
   4) udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im
   świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
   5) zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych,
   także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub
   rodziny;
   6) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach
   i samokształcenie.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
   • Uprawnienia: bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów prawnych w zakresie działania Ośrodka, a w szczególności ustaw: o pracownikach samorządowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych
   • Inne wymagania: Pierwsza umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia, docelowo na czas nieokreślony. Wynagrodzenie: 3 210,00 zł brutto + dodatek pracownika socjalnego 400 zł + wysługa lat. Wymagany poziom wykształcenia zgodny z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U.2021.2268 t.j. Akt obowiązujący. Art. 156. [Kwalifikacje pracownika socjalnego] 1. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do wykonywania zawodu. 1a. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. 2. Osoby kierujące placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi powinny ukończyć specjalizację nie później niż do końca 2005 r.; osobom tym zalicza się staż pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych. 3. Osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. 3a. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. 4. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskają tytuł licencjata, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. 5. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. KONTAKT W SPRAWIE OFERTY PRACY: - osobisty: ul. Kolejowa 8, 22-100 Chełm.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 210 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek pracownika socjalnego 400 zł + wysługa lat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik socjalny

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
  • Chełm
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Praca socjalna z uczestnikami grantu Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych.(osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, opuszczający pieczę zastępczą).
   2. Poradnictwo socjalne.
   3. Dokonywanie bieżącej oraz okresowej diagnozy potrzeb uczestników na poszczególnych etapach realizacji zadania.
   4. Bieżąca identyfikacja potrzeb i preferencji każdego uczestnika programu.
   5. Czynny udział w przygotowaniu i zatwierdzaniu indywidualnego planu wsparcia beneficjentów grantu.
   6. Ścisła współpraca ze wszystkimi realizatorami grantu (trenerami, terapeutami) celem optymalnej realizacji zadania i wsparcia uczestników.
   7. Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej uczestników.
   8. Pobudzanie aktywności uczestników i inspirowanie ich do podejmowania aktywności w środowisku lokalnym.
   9. Współpraca i współdziałanie z instytucjami, rożnymi służbami celem poprawy sytuacji beneficjentów oraz umożliwienie im efektywnego funkcjonowania w społeczności lokalnej, zgodnie z ich predyspozycjami psychospołecznymi.
   10. Wsparcie w poruszania się w obrębie społeczności lokalnej i uczestnictwie w różnych formach aktywności społecznej.
   11. Wsparcie informacyjne, doradcze i koordynacyjne w rozwiązywaniu problemów.
   12. Wsparcie szkoleniowe oraz wsparcie podnoszące kompetencje ogólne.
   13. Wspieranie integracji społecznej uczestników grantu.
   14. Prowadzenie wymaganej w programie dokumentacji.
   15. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej .

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
   • Uprawnienia: bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów prawnych w zakresie działania Ośrodka, a w szczególności ustaw: o pracownikach samorządowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych
   • Inne wymagania: Wymagany poziom wykształcenia zgodny z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U.2021.2268 t.j. Akt obowiązujący. Art. 156. [Kwalifikacje pracownika socjalnego] 1. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do wykonywania zawodu. 1a. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. 2. Osoby kierujące placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi powinny ukończyć specjalizację nie później niż do końca 2005 r.; osobom tym zalicza się staż pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych. 3. Osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. 3a. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. 4. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskają tytuł licencjata, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. 5. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. KONTAKT W SPRAWIE OFERTY PRACY: - osobisty: ul. Kolejowa 8, 22-100 Chełm.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 200,1 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Opiekun usamodzielnienia

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
  • Chełm
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. Rozpoznanie zasobów materialnych i możliwości indywidualnych uczestników do wykorzystania swoich uprawnień i zasobów celem prawidłowej realizacji zadań w programie.
   2. Sporządzenie diagnozy sytuacji osobistej i społecznej uczestników programu.
   3. Rozpoznanie kompetencji uczestników do realizacji zadań i założeń do realizacji programu.
   4. Opracowanie i sukcesywne wdrażanie indywidualnego planu wspierania podczas uczestnictwa w programie oraz współpraca ze wszystkimi realizatorami grantu w tym zakresie.
   5. Wyznaczanie zadań i celów do efektywnej realizacji programu dla uczestników.
   6. Bieżące modyfikowanie celów założonych w planie do bieżącej sytuacji beneficjentów pod względem indywidualnym i organizacyjnym.
   7. Podejmowanie aktywnych działań w kierunku samodzielnego funkcjonowania uczestników w środowisku lokalnym.
   8. Wspieranie uczestników w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych.
   9. Utrzymywanie stałego kontaktu z uczestnikami programu.
   10. Prowadzenie stałego wsparcia emocjonalnego, instrumentalnego oraz informacyjnego.
   11. Nadzór oraz sprawdzanie efektywnego uczestnictwa uczestników grantu w działaniach podejmowanych w ramach realizacji zadania i indywidualnych planów wspierania przez cały okres trwania procesu deinstytucjonalizacji.
   12. Sformułowanie oraz wyznaczanie, przy aktywnym udziale uczestnika, celów służących opracowaniu i budowie indywidualnego pakietu usług społecznych.
   13. Realizacja planu działania celem zwiększenia szans uczestników na osiągnięcie założonych celów planu.
   14. Współpraca i współdziałanie z instytucjami, rożnymi służbami celem poprawy sytuacji beneficjentów oraz umożliwienie im efektywnego funkcjonowania w społeczności lokalnej, zgodnie z ich predyspozycjami psychospołecznymi.
   15. Wsparcie w poruszaniu się w obrębie społeczności lokalnej i uczestnictwie w różnych formach aktywności indywidualnej i społecznej.
   16. Wsparcie informacyjne, doradcze i koordynacyjne w rozwiązywaniu problemów.
   17. Wsparcie szkoleniowe oraz wsparcie podnoszące kompetencje ogólne.
   18. Wspieranie integracji społecznej uczestników grantu.
   19. Prowadzenie wymaganej w programie dokumentacji.
   20. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Uprawnienia: kurs opiekuna lub kurs asystenta osoby niepełnosprawnej, szkolenia z zakresu pomocy przedmedycznej
   • Inne wymagania: Mile widziane doświadczenie w pracy nad osobą starszą lub niepełnosprawną. KONTAKT W SPRAWIE OFERTY PRACY: - osobisty: ul. Kolejowa 8, 22-100 Chełm.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 262,79 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Pracodawcy w Chełmie