Twoje wsparcie w rekrutacji

Agencja pracy - czy warto skorzystać z jej usług?

Agencja pracy - czy warto skorzystać z jej usług?
Wielu osobom agencja pracy tymczasowej kojarzy się z pracą ponad siły i marnym wynagrodzeniem. Choć z całą pewnością nie jest szczytem marzeń, to trzeba przyznać, że sprawdza się w zwłaszcza wtedy, gdy pracownik przez dłuższy okres nie może znaleźć pracy albo posiada inne zobowiązania – na przykład jest studentem. Decydując się na nawiązanie współpracy z agencją pracy tymczasowej, warto znać swoje prawa i o nich pamiętać. Tych jest całkiem sporo.

Choć praca tymczasowa jest niezwykle popularna i powiedziano o niej wiele, wciąż niewielu pracowników wie, jakie ma prawa. Zacząć trzeba od regulacji prawnych. Tych jest całkiem sporo, m.in.: ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia czy dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej.

Agencja pracy tymczasowej - specyfika działania

W jaki sposób działa agencja pracy? Jej zadanie koncentruje się na wysyłaniu pracowników do konkretnych pracodawców (którzy fachowo są zwani pracodawcami użytkownikami) zgodnie ze zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem. W praktyce zatem to zarządzający w agencji pracy tymczasowej są odpowiedzialni za przeprowadzenie rekrutacji i wyłonienie kandydatów posiadających konkretne umiejętności czy kwalifikacje. Agencja pracy tymczasowej tworzy więc trójstronny stosunek pracy pomiędzy pracownikiem tymczasowym, użytkownikiem - zleceniodawcą i pośrednikiem, czyli agencją. Podmiotem zatrudniającym jest sama agencja pracy i to właśnie on a wypłaca pracownikom wynagrodzenia. Ci zaś są podwładnymi zleceniodawcy i muszą wykonywać polecenia przełożonego, które oczywiście nie mogą wychodzić poza zakres obowiązków zawartych w umowie o pracę tymczasową.

Jakie korzyści niesie za sobą działalność tego typu agencji? Z punktu widzenia pracodawcy jest to stały dostęp do zasobów siły roboczej głównie w kontekście nagłych braków kadrowych lub zleceń sezonowych. Pracodawca taki nie musi tracić czasu na formalności oraz żmudny proces rekrutacji – to właśnie agencja pracy tymczasowej dostarcza mu gotowych pracowników. Tym samym odprowadzenie składek, rozliczanie czasu pracy oraz prowadzenia dokumentacji pracownika, również należy do zadań agencji. Z kolei z punktu widzenia osób poszukujących pracy, agencje pracy tymczasowej dają dostęp do wielu zleceń sezonowych. Dlatego osoby, które nie są w stanie podjąć pracy w pełnym wymiarze lub zwyczajnie szukają zajęcia w wolnych chwilach zamiast poszukiwać pracodawcy samodzielnie, mogą zrobić to za pośrednictwem agencji.

Z usług agencji pracy tymczasowej często korzystają także uczniowie oraz studenci w okresie wakacyjnym, a także osoby bezrobotne, które mają problem ze znalezieniem zajęcia. Z kolei sama agencja pracy tymczasowej czerpie profity z zarządzania pracownikami, opłacanego przez zleceniodawców. Założenie agencji pracy tymczasowej wymaga spełnienia warunków między innymi terminowe odprowadzanie składek i podatków, niekaralność i brak ogłoszeń upadłości. Na tej podstawie marszałek urzędu wojewódzki miasta, w którym mieści się siedziba agencji wydaje certyfikat poświadczający legalną działalność agencji. Zawsze warto poprosić o okazanie ważnego certyfikatu, jeszcze przed podpisaniem umowy z agencją pracy tymczasowej.

 Umowa o pracę tymczasową

Gdy mowa o pracy tymczasowej, nie można zapomnieć, że pracownik tymczasowy musi otrzymać umowę. To na jej podstawie będzie wykonywał powierzone mu zadania. Podobnie wygląda kwestia umowy z pracodawcą-użytkownikiem.  Proces zawierania umowy z agencją pracy tymczasowej rozpoczyna umowa ze zleceniodawcą. Na jej podstawie określa się rodzaj pracy powierzanej pracownikowi tymczasowego, wymagania kwalifikacyjne, planowany okres świadczenia pracy tymczasowej, jej wymiar czasu oraz miejsce wykonywania. Takie ustalenia uprawniają agencję do rozpoczęcia procesu rekrutacji na konkretną posadę.

Przed zawarciem umowy o pracę tymczasową z kandydatem uzgadnia się na piśmie podstawowy zakres informacji dotyczących współpracy. W samej umowie określa się natomiast datę zawarcia, strony umowy i jej rodzaj. Należy także wskazać pracodawcę użytkownika i ustalony okres świadczenia pracy tymczasowej. Oprócz tego w umowie powinny znaleźć się wpisy o warunkach zatrudnienia (rodzaj pracy, wymiar czasowy oraz miejsce wykonywania). Końcowa sekcja to podanie wysokości wynagrodzenia za pracę oraz termin i sposób jego wypłacania.

Oczywiście zatrudnionemu w oparciu o umowę pracy tymczasowej przysługuje okres wypowiedzenia. W przypadku pracy tymczasowej zasady są o wiele mniej skomplikowane niż w tradycyjnych umowach o pracę. Jeśli umowę zawarto na okres krótszy niż 2 tygodnie, okres wypowiedzenia wynosi 3 dni. Gdy stosunek pracy ustalono na czas dłuższy niż 2 tygodnie, pracownikowi przysługuje tygodniowy okres wypowiedzenia. Świadectwo pracy wystawia agencja pracy tymczasowej.

Warto przy tym dodać, że agencja może zaoferować pracownikowi następujące umowy o pracę: na czas określony i na czas wykonywania określonej pracy. Jedną z takich umów pracownik agencji jest zobowiązany zaproponować wówczas, gdy wykonywana praca będzie nosiła znamiona stosunku pracy. Jeżeli tych jest brak, to strony mogą podpisać jedną z umów cywilnoprawnych: umowę zlecenie lub umowę o dzieło. W praktyce zatem pracownik tymczasowy nie zawsze musi pracować w oparciu o tzw. „śmieciówki”. Osoby, które podpiszą umowę o pracę, nabędą prawo do urlopu i wszystkich należnych im świadczeń wynikających z faktu nawiązania stosunku pracy.

Pracownik tymczasowy nie wykona każdej pracy

Ochrona pracowników tymczasowych wyraża się m.in. w tym, że nie mogą oni wykonywać pracy każdego rodzaju. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, pracownik tymczasowy przede wszystkim nie może wykonywać pracy szczególnie niebezpiecznej. Ogólne przepisy BHP wskazują, że są to prace wykonywane w zbiornikach, kanałach, wewnątrz urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach. Ponadto prace rozbiórkowe i montażowe, prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych oraz prace na wysokości. Nie powinien on też przejąć obowiązków zawodowych pracownika, który strajkuje. Szczególna ochrona pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę tymczasową dotyczy również tego, że ma on prawo – nawet w trakcie bycia zatrudnionym przez jedną agencję pracy tymczasowej – współpracować z innymi podmiotami, w tym również konkurencyjnymi agencjami pracy tymczasowej. Takie rozwiązanie, z jego punktu widzenia zatrudnionego przez agencję, jest dla niego bardzo korzystne, bo pozwala mu szukać stabilnej posady lub dorabiać.

Kilka ograniczeń, o których trzeba pamiętać

Podstawowym ograniczeniem, o którym musi pamiętać zleceniodawca jest dozwolony czas zatrudnienie pracownika tymczasowego. Ustawodawca dopuszcza korzystanie z usług pracownika przez maksymalnie 18 miesięcy na każde 36 miesięcy. Ma to na celu regulację rynku pracy i ochronę istoty pracy tymczasowej, która co do zasady nie może przyjąć postaci długotrwałej. Choć pracownik tymczasowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma swoje prawa, nie można zapomnieć, że świadczenie przez niego pracy tylko przez określony czas powoduje, że faktycznie ma mniej praw. Jako przykład należy wskazać możliwość skorzystania z urlopu na żądanie. Pracownik tymczasowy nabędzie prawo do takiego urlopu, ale tylko wówczas, gdy będzie świadczył pracę na rzecz pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy. W przeciwnym razie nie będzie on mógł skorzystać z urlopu na żądanie, powołując się na art. 167 § 2 Kodeksu pracy.

Podopieczny agencji pracy tymczasowej posiada także szereg przywilejów, wynikających w ogólnego prawa do równego traktowania. Pracodawca oraz jego podwładni nie mogą dyskryminować pracowników tymczasowych i muszą zapewnić im dostęp do wszystkich przedmiotów oraz urządzeń firmowych na tej samej zasadzie co pracownikom etatowym. Z kolei w przypadku nadużyć ze strony przełożonego, pracownik tymczasowy może powołać się na ustalone warunki zatrudnienia i ubiegać się o odszkodowanie.

Jak widać agencje pracy tymczasowej to obecnie sposób na organizację potrzeb kadrowych rynku pracy, zwłaszcza działające na rzecz wygody pracodawcy. Z kolei z punktu widzenia pracownika poszukującego pracy, usługi agencji to także szereg profitów i możliwość dorobienia na korzystnych warunkach i przy zachowaniu podstawowych standardów pracowniczych.

Oceń ten wpis
Agencja pracy - czy warto skorzystać z jej usług?
Ocena: 4.0, liczba głosów: 30

Opinie

Miron
2019-12-03, 12:11
Z doświadczenia dobrze wiem, że szukając pracy warto wykorzystywać umiejętnie wszystkie możliwości jakie mogą przyczynić się do znalezienia pracy.
Aleksander
2019-11-21, 15:39
Pewnie, że warto skorzystać, jeśli jest to profesjonalna i zaufana Agencja pracy jak Eurokadra. Moi znajomi znaleźli pracę na magazynie z atrakcyjnym wynagrodzeniem ( Polacy i Ukraińcy oraz Gruzin). Przyjaciel, przedsiębiorca, który miał "braki kadrowe" skorzystał z usług rekrutacji pracowników i teraz ma w swoim zespole ludzi z Ukrainy, bardzo sobie chwali.
Czesława
2019-05-16, 06:14
Jeśli samemu nie potrafi się znaleźć pracy w kraju, albo tym bardziej pewną, bezpieczną pracę za granicą - warto skorzystać z usług specjalistów, którzy pracują w agencji pracy. Mi pomogła bardzo w znalezieniu pracy agencja pracy tymczasowej.
Molin
2019-05-08, 17:56
Istnieje wiele unikalnych wyzwań, jeśli Twoja firma rozwija się i rozszerza swój rynek i bazę klientów. Te wyzwania mogą stać się przytłaczające, jeśli obejmuje to ekspansję zagraniczną. To także tyczy się ludzi chcących pracować za granicą.
Celinka
2019-05-02, 10:51
Agencje rekrutacyjne do pracy za granicą mogą pomóc przyspieszyć i usprawnić proces rekrutacji, dzięki czemu Twoja firma będzie mogła znaleźć talent, którego potrzebuje zgodnie z harmonogramem i budżetem.
Mario
2019-04-01, 13:33
Jeżeli jest fajne ogłoszenie i ma go agencja pracy to przecież spoko jest aplikować przez nią. Zawsze to możliwość zdobycia ciekawej pracy i w przyszłości stałej na inną umowę.
Poldek
2019-03-29, 15:00
Agencje pracy tymczasowej czasami są ok, jednak zwykle jest więcej zamieszania niż korzyści. Nie przeczę jednak, że niektórym ludziom pomagają w znalezieniu pracy, jednak to pośrednik.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.