Agencje pracy i praca za granicą

Agencja pracy - czy warto skorzystać z jej usług?

13 września 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 31 głosów

31 głosów

15 komentarzy
Agencja pracy - czy warto skorzystać z jej usług?
Wielu osobom agencja pracy tymczasowej kojarzy się z pracą ponad siły i marnym wynagrodzeniem. Choć z całą pewnością nie jest szczytem marzeń, to trzeba przyznać, że sprawdza się w zwłaszcza wtedy, gdy pracownik przez dłuższy okres nie może znaleźć pracy albo posiada inne zobowiązania – na przykład jest studentem. Decydując się na nawiązanie współpracy z agencją pracy tymczasowej, warto znać swoje prawa i o nich pamiętać. Tych jest całkiem sporo.

Choć praca tymczasowa jest niezwykle popularna i powiedziano o niej wiele, wciąż niewielu pracowników wie, jakie ma prawa. Zacząć trzeba od regulacji prawnych. Tych jest całkiem sporo, m.in.: ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia czy dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej. Czy warto podjąć pracę przez agencję? Na jakich zasadach działają agencje pracy tymczasowej? Wyjaśniamy poniżej.

Agencja pracy tymczasowej – specyfika działania

W jaki sposób działa agencja pracy? Jej zadanie koncentruje się na wysyłaniu pracowników do konkretnych pracodawców (którzy fachowo są zwani pracodawcami użytkownikami) zgodnie ze zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem. W praktyce zatem to zarządzający w agencji pracy tymczasowej są odpowiedzialni za przeprowadzenie rekrutacji i wyłonienie kandydatów posiadających konkretne umiejętności czy kwalifikacje.

W jakich sektorach zatrudnia się pracowników tymczasowych - wykres

Źródło: jobsplus.pl

Agencja pracy tymczasowej tworzy więc trójstronny stosunek pracy pomiędzy pracownikiem tymczasowym, użytkownikiem – zleceniodawcą i pośrednikiem, czyli agencją. Podmiotem zatrudniającym jest sama agencja pracy i to właśnie ona wypłaca pracownikom wynagrodzenia. Z kolei pracownicy są podwładnymi zleceniodawcy i muszą wykonywać polecenia przełożonego, które oczywiście nie mogą wychodzić poza zakres obowiązków zawartych w umowie o pracę tymczasową.

Jakie korzyści niesie za sobą działalność tego typu agencji? Z punktu widzenia pracodawcy jest to stały dostęp do zasobów siły roboczej niezbędny głównie przy nagłych brakach kadrowych lub zleceniach sezonowych. Pracodawca taki nie musi tracić czasu na formalności oraz żmudny proces rekrutacji – to właśnie agencja pracy tymczasowej dostarcza mu gotowych pracowników. Tym samym odprowadzenie składek, rozliczanie czasu pracy oraz prowadzenia dokumentacji pracownika również należy do zadań agencji.

Z kolei z punktu widzenia osób poszukujących pracy, agencje pracy tymczasowej dają dostęp do wielu zleceń sezonowych. Dlatego osoby, które nie są w stanie podjąć pracy w pełnym wymiarze lub zwyczajnie szukają zajęcia w wolnych chwilach zamiast poszukiwać pracodawcy samodzielnie, mogą zrobić to za pośrednictwem agencji.

Na czym zarabia agencja pracy?
Realizowane przez agencję pracy działania obejmują wszelkie aspekty pośrednictwa między pracodawcą a pracownikiem. Właśnie za te usługi płaci agencji pracodawca, ale także pracownik, jeśli zgłosił się do niej z prosbą o znalezienie zatrudnienia. Warto

Nie oznacza to jednak, że kandydat, który nawiązuje kontakt z agencją w odpowiedzi na ogłoszenie o pracy, jest obarczany koszta. W takim przypadku leżą one po stronie opłacającego cały proces rekrutacji, czyli pracodawcy.

Szukasz pracy?

Technical customer support specialist with French

Concentrix CVG International sp. z o.o.

  • Lublin
Dodana
Dodana
Dodana

Sprzedawca - doradca klienta

Pako Lorente

  • Sosnowiec
Dodana

Technical customer support specialist with German

Concentrix CVG International sp. z o.o.

  • Lublin
Dodana

Z usług agencji pracy tymczasowej często korzystają także uczniowie oraz studenci w okresie wakacyjnym, a także osoby bezrobotne, które mają problem ze znalezieniem zajęcia. Z kolei sama agencja pośrednictwa pracy czerpie profity z zarządzania pracownikami, opłacanego przez zleceniodawców. A jak wygląda prowadzenie takich usług w Polsce?

Założenie agencji pracy tymczasowej wymaga spełnienia określonych warunków m.in. terminowego odprowadzania składek i podatków, niekaralności i braku ogłoszeń upadłości poprzednio prowadzonych przedsiębiorstw. Na tej podstawie marszałek urzędu wojewódzki miasta, w którym mieści się siedziba agencji, wydaje certyfikat poświadczający legalną działalność agencji. Zawsze warto poprosić o okazanie ważnego certyfikatu, jeszcze przed podpisaniem umowy z agencją pracy tymczasowej.

Umowa o pracę tymczasową

Gdy mowa o pracy tymczasowej za granicą czy w kraju, nie można zapomnieć, że pracownik tymczasowy musi otrzymać umowę. To na jej podstawie będzie wykonywał powierzone mu zadania. Podobnie wygląda kwestia umowy z pracodawcą-użytkownikiem.  Proces zawierania umowy z agencją pracy tymczasowej rozpoczyna umowa cywilnoprawna ze zleceniodawcą. Na jej podstawie określa się:

  • rodzaj pracy powierzanej pracownikowi tymczasowemu,
  • wymagania kwalifikacyjne,
  • planowany okres świadczenia pracy tymczasowej,
  • wymiar czasu pracy oraz miejsce wykonywania.

Takie ustalenia uprawniają agencję do rozpoczęcia procesu rekrutacji na konkretną posadę. Po znalezieniu pracownika agencja nadal prowadzi jego akta i dokumentację, ponieważ to z nią podpisuje on umowę zatrudnienia.

Agencja pracy tymczasowej - zawierane umowy infografika

Źródło: gazetaprawna.pl

Przed zawarciem umowy o pracę tymczasową z kandydatem uzgadnia się na piśmie podstawowy zakres informacji dotyczących współpracy. W samej umowie określa się natomiast datę zawarcia, strony umowy i jej rodzaj. Należy także wskazać pracodawcę użytkownika i ustalony okres świadczenia pracy tymczasowej. Oprócz tego w umowie powinny znaleźć się wpisy o warunkach zatrudnienia (rodzaj pracy, wymiar czasowy oraz miejsce wykonywania). Końcowa sekcja to podanie wysokości wynagrodzenia za pracę oraz termin i sposób jego wypłacania.

Oczywiście zatrudnionemu w oparciu o umowę pracy tymczasowej przysługuje okres wypowiedzenia. W przypadku pracy tymczasowej zasady są o wiele mniej skomplikowane niż w tradycyjnych umowach o pracę. Jeśli umowę zawarto na okres krótszy niż 2 tygodnie, okres wypowiedzenia wynosi 3 dni. Gdy stosunek pracy ustalono na czas dłuższy niż 2 tygodnie, pracownikowi przysługuje tygodniowy okres wypowiedzenia. Świadectwo pracy wystawia agencja pracy tymczasowej.

Rodzaje umów z agencją pracy
Praca tymczasowa, jak sama nazwa wskazuje, opiera się zawsze na zatrudnieniu terminowym. W związku z tym agencja może zaoferować pracownikowi następujące umowy o pracę:
  • na czas określony
  • na czas wykonywania określonej pracy.

Umowę na czas określony pracownik agencji jest zobowiązany zaproponować wówczas, gdy wykonywana praca będzie nosiła znamiona stosunku pracy. Jeżeli tych jest brak, to strony mogą podpisać jedną z umów cywilnoprawnych: umowę zlecenie lub umowę o dzieło, które obowiązują do momentu wykonania danej pracy. W praktyce zatem pracownik tymczasowy nie zawsze musi pracować w oparciu o tzw. „śmieciówki”. Osoby, które podpiszą umowę o pracę, nabywają prawo do urlopu i wszystkich należnych im świadczeń wynikających z faktu nawiązania stosunku pracy.

Pracownik tymczasowy nie wykona każdej pracy

Ochrona pracowników tymczasowych wyraża się m.in. w tym, że nie mogą oni wykonywać pracy każdego rodzaju. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, pracownik tymczasowy nie może wykonywać pracy szczególnie niebezpiecznej. Ogólne przepisy BHP wskazują, że są to prace wykonywane w zbiornikach, kanałach, wewnątrz urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach. Ponadto prace rozbiórkowe i montażowe, prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych oraz prace na wysokości. Nie powinien on też przejąć obowiązków zawodowych pracownika, który strajkuje.

Szczególna ochrona pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę tymczasową dotyczy również tego, że ma on prawo – nawet w trakcie bycia zatrudnionym przez jedną agencję pracy tymczasowej – współpracować z innymi podmiotami, w tym również konkurencyjnymi agencjami pracy tymczasowej. Takie rozwiązanie, z punktu widzenia zatrudnionego przez agencję jest bardzo korzystne, bo pozwala mu w wolnym czasie szukać stabilnej posady lub dorabiać.

Liczba pracowników obsługiwanych przez agencje zatrudnienia w 2017 r

Źródło: Raport PFHR Rynek agencji zatrudnienia w 2018 r. 

Agencja pracy tymczasowej za granicą

Warto wspomnieć także o agencjach oferujących dorobek poza granicami naszego kraju. W zależności od kraju, w jakim przyjdzie nam być zatrudnionym, możemy się spotkać z nieco innymi warunkami zatrudnienia i różnym zakresem działań takiej agencji.

Agencje pracy tymczasowej za granicą funkcjonują zarówno jako biura w Polsce, jak i w poszczególnych państwach, warto jednak zawsze szczegółowo omówić z nimi zasady współpracy i koszty, jakimi obarczany jest pracownik. Może się bowiem okazać, że agencja wywiąże się z obowiązku zapewnienia pracy danej osobie tylko w takim wymiarze, by był on zdolny opłacić jej usługi. Zanim więc podejmiemy współpracę z agencją pracy za granicą, sprawdźmy opinie o danej agencji, dobrze prześledźmy umowę i zapewnijmy sobie realne wsparcie, za które gotowi jesteśmy zapłacić.

Kilka ograniczeń, o których trzeba pamiętać

Podstawowym ograniczeniem, o którym musi pamiętać zleceniodawca, jest dozwolony czas zatrudnienie pracownika tymczasowego. Ustawodawca dopuszcza korzystanie z usług pracownika przez maksymalnie 18 miesięcy na każde 36 miesięcy. Ma to na celu regulację rynku pracy i ochronę istoty pracy tymczasowej, która co do zasady nie może przyjąć postaci długotrwałej.

Wykres - okresy <a href=zatrudnienia pracowników tymczasowych" src="https://www.aplikuj.pl/userfiles/_CMS_/porady/odsetek.png" style="width: 857px; height: 519px;" />

Źródło: Raport PFHR Rynek agencji zatrudnienia w 2018 r. 

Choć pracownik tymczasowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma swoje prawa, nie można zapomnieć, że świadczenie przez niego pracy tylko przez określony czas powoduje, że faktycznie ma mniej praw. Jako przykład należy wskazać możliwość skorzystania z urlopu na żądanie. Pracownik tymczasowy nabędzie prawo do takiego urlopu, ale tylko wówczas, gdy będzie świadczył pracę na rzecz pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy. W przeciwnym razie nie będzie on mógł skorzystać z urlopu na żądanie, powołując się na art. 167 § 2 Kodeksu pracy.

Podopieczny agencji pracy tymczasowej posiada także szereg przywilejów, wynikających w ogólnego prawa do równego traktowania. Pracodawca oraz jego podwładni nie mogą dyskryminować pracowników tymczasowych i muszą zapewnić im dostęp do wszystkich przedmiotów oraz urządzeń firmowych na tej samej zasadzie co pracownikom etatowym. Z kolei w przypadku nadużyć ze strony przełożonego, pracownik tymczasowy może powołać się na ustalone warunki zatrudnienia i ubiegać się o odszkodowanie.

Jak widać agencje pracy tymczasowej to obecnie sposób na organizację potrzeb kadrowych rynku pracy, zwłaszcza działające na rzecz wygody pracodawcy. Z kolei z punktu widzenia pracownika poszukującego pracy, usługi agencji to także szereg profitów i możliwość dorobienia na korzystnych warunkach i przy zachowaniu podstawowych standardów pracowniczych.

Najczęściej zadawane pytania

Jak działa agencja pracy tymczasowej?

Agencje pracy tymczasowej pośredniczą między pracodawcą a pracownikami, na których jest zapotrzebowanie sezonowe. Ich działanie opiera się na trójstronnym porozumieniu: agencja podpisuje umowę z pracodawcą, a pracownik z agencją, która prowadzi jego dokumentację i wypłaca wynagrodzenie.

Jak zarabiają agencje pracy tymczasowej?

Dochody agencji pracy tymczasowej zależą od liczby klientów i zakresu świadczonych usług. Pobierają one opłaty za zajmowanie się wszelkimi elementami pośrednictwa pracy, od rekrutacji, poprzez zatrudnianie i prowadzenie akt pracownika, aż do wypowiadania umów. Osoby prywatne, dla których agencja szuka zatrudnienia, również ponoszą ustalone koszty takiego wsparcia.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

15 komentarzy

Escobar

Escobar

Agencja pracy tymczasowej pomogła mi znaleźć pracę, na którą nie miałbym szans jakbym szukał jej samodzielnie - polecam każdemu, kto ma trudności ze znalezieniem pracy
Hubert

Hubert

Pracuję jako pracownik tymczasowy i muszę powiedzieć, że jest to dla mnie świetne rozwiązanie - mam stałą pracę, ale też czas wolny, który mogę poświęcić na hobby czy inne działania
sławek

sławek

Dzięki agencji pracy tymczasowej mam szansę na znalezienie dorywczej pracy, zwłaszcza w okresach, gdy rośnie popyt na pracowników sezonowych
Krysia

Krysia

Agencje pracy tymczasowej są świetnym rozwiązaniem dla pracodawców, którzy potrzebują szybkiego dostępu do wykwalifikowanej siły roboczej bez zbędnego stresu związanego z rekrutacją
Szymon

Szymon

Na rynku coraz mniej dobrych i wartościowych agencji pracy.. Ja od jakiegoś czasu współpracuję z Są naprawdę rzetelną firmą, która pomogła mi znaleźć pracowników bezproblemowo i szybko
re

re

reerr
alka

alka

Jeśli chodzi o poszukiwanie pracy, agencje zatrudnienia starają się zrozumieć wszystkie umiejętności, doświadczenie i osobowość, aby dopasować kandydata do potencjalnych stanowisk.
Remizz

Remizz

Badania pokazują, że jest procent ludzi co z tego korzysta. Zadania takich miejsc w wielu przypadkach zdają rezultat.
Miron

Miron

Z doświadczenia dobrze wiem, że szukając pracy warto wykorzystywać umiejętnie wszystkie możliwości jakie mogą przyczynić się do znalezienia pracy.
Aleksander

Aleksander

Pewnie, że warto skorzystać, jeśli jest to profesjonalna i zaufana Agencja pracy jak Eurokadra. Moi znajomi znaleźli pracę na magazynie z atrakcyjnym wynagrodzeniem ( Polacy i Ukraińcy oraz Gruzin). Przyjaciel, przedsiębiorca, który miał "braki kadrowe" skorzystał z usług rekrutacji pracowników i teraz ma w swoim zespole ludzi z Ukrainy, bardzo sobie chwali.
Czesława

Czesława

Jeśli samemu nie potrafi się znaleźć pracy w kraju, albo tym bardziej pewną, bezpieczną pracę za granicą - warto skorzystać z usług specjalistów, którzy pracują w agencji pracy. Mi pomogła bardzo w znalezieniu pracy agencja pracy tymczasowej.
Molin

Molin

Istnieje wiele unikalnych wyzwań, jeśli Twoja firma rozwija się i rozszerza swój rynek i bazę klientów. Te wyzwania mogą stać się przytłaczające, jeśli obejmuje to ekspansję zagraniczną. To także tyczy się ludzi chcących pracować za granicą.
Celinka

Celinka

Agencje rekrutacyjne do pracy za granicą mogą pomóc przyspieszyć i usprawnić proces rekrutacji, dzięki czemu Twoja firma będzie mogła znaleźć talent, którego potrzebuje zgodnie z harmonogramem i budżetem.
Mario

Mario

Jeżeli jest fajne ogłoszenie i ma go agencja pracy to przecież spoko jest aplikować przez nią. Zawsze to możliwość zdobycia ciekawej pracy i w przyszłości stałej na inną umowę.
Poldek

Poldek

Agencje pracy tymczasowej czasami są ok, jednak zwykle jest więcej zamieszania niż korzyści. Nie przeczę jednak, że niektórym ludziom pomagają w znalezieniu pracy, jednak to pośrednik.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka