Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Obniżenie wynagrodzenia - czy pracodawca może zmniejszyć pensję?

8 sierpnia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 18 głosów

18 głosów

5 komentarzy
Obniżenie wynagrodzenia - czy pracodawca może zmniejszyć pensję?
Czy pracodawca może obniżyć wynagrodzenie? Dowiedz się, jakie są formalności związane z obniżeniem pensji i kiedy jest to możliwe. Sprawdź porady dla pracowników!

Ustawodawca w Kodeksie pracy ustalił przepisy, na podstawie których jest możliwe zmniejszenie pensji pracownikom. Oznacza to, że w niektórych przypadkach pracodawca rzeczywiście będzie mógł swoim podwładnym obniżyć wysokość wynagrodzenia. Nie ma tu jednak miejsca na całkowitą dowolność, gdyż wynagrodzenia nie mogą zostać obniżone poniżej ustawowego poziomu wynagrodzenia minimalnego. W 2023 roku wynosi ono 3600 złotych brutto.

Przyczyny zmiany warunków wynagradzania pracowników

Obniżenie wynagrodzenia to tylko jedna z możliwych zmian, które pracodawca może wprowadzić w warunkach zatrudnienia pracownika. Istnieje wiele innych czynników, które mogą wpłynąć na warunki wynagradzania, takie jak zmiana stanowiska pracy, modyfikacja zakresu obowiązków czy też potrzeba dostosowania do trudnej sytuacji ekonomicznej firmy.

Zakładowe przepisy i warunki wynagradzania

W części firm działają tak zwane przepisy zakładowe, w tym między innymi układy zbiorowe pracy, regulaminy i statuty. Na czas, gdy firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej ich stosowanie pracodawca może zawiesić. To jeden z najłatwiejszych sposobów na to, aby obniżyć wynagrodzenie osób zatrudnionych i jednocześnie poczynić w firmie oszczędności. Inną możliwością jest zaproponowanie swoim podwładnym zmiany warunków wynagradzania. Pracownicy, którzy zgodzą się na otrzymywanie niższego niż dotychczas wynagrodzenia powinni podpisać stosowny aneks do zawartej umowy o pracę. To właśnie w tym dokumencie należy określić warunki, jakie ulegają zmianie z określonym dniem. Poza wynagrodzeniem zmiana warunków dotyczyć może również wymiaru czasu pracy. Pracodawca, który skorzysta z porozumienia stron, może obniżyć wynagrodzenie za pracę również grupie pracowników chronionych przed zwolnieniem z pracy.

Możliwości pracodawcy

Pracodawca może zmienić warunki wynagrodzenia za pracę, ale musi to uczynić zgodnie z prawem. Możliwością jest skorzystanie z porozumienia zbiorowego, wypowiedzenia zmieniającego lub porozumienia o zmianie warunków zatrudnienia. W każdym przypadku konieczne jest przestrzeganie określonych formalności i informowanie was o motywach podjęcia takiej decyzji.

Jak obniżyć wynagrodzenie pracownika zgodnie z prawem?
Sprawdź, czy porozumienie stron lub wypowiedzenie zmieniające może pomóc, pamiętając o formalnościach i respektując prawa pracownika.

Wypowiedzenie zmieniające

Szukasz pracy?
Dodana

Przedstawiciel handlowy ds. gastronomii

Farutex Sp. z o.o.

  • Zielona Góra
Dodana
Dodana

Pracownik produkcji-Bielsko-Biała- system 2 zmianowy

Adecco Poland Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

To kolejne narzędzie, za pomocą którego pracodawca ma możliwość obniżenia pensji swoim pracownikom. Wypowiedzenie zmieniające stosuje się najczęściej w sytuacji, gdy pracownik nie zgadza się na obniżkę swojej pensji przez porozumienie stron. Pracodawcy mogą stosować je przy tym w stosunku do pracowników, którzy zatrudni są na czas nieokreślony lub czas określony, ale dłuższy niż 6 miesięcy albo zostali przyjęci do firmy na okres próbny.

Gdy mowa o wypowiedzeniu zmieniającym, to należy zauważyć, że pracodawca jest zobowiązany do tego, aby swojemu podwładnemu przedstawić nowe warunki pracy na piśmie. Od tego też momentu zaczyna biec okres wypowiedzenia zmieniającego. Jego długość jest równa okresowi wypowiedzenia umowy o pracę, jaki przysługuje osobie zatrudnionej. Z punktu widzenia zatrudnionego istotne jest, że powinien określić się, czy przyjmuje zaproponowane warunki czy je odrzuca. Ma na to czas do połowy biegu okresu wypowiedzenia. Wyjątek od tej zasady został przewidziany w art. 42 § 3 Kodeksu pracy - gdy pismo nie zawiera pouczenia w tej sprawie, pracownik oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych mu warunków może złożyć do końca okresu wypowiedzenia.

Pracownik może, ale nie musi przyjmować zaproponowanych warunków. Jeżeli zgodzi się on na nie, to pracować będzie na podstawie nowych warunków zatrudnienia po upływie okresu wypowiedzenia. Jeżeli jednak jego odpowiedź będzie negatywna, to zawarty między nim a pracodawcą stosunek pracy rozwiązuje się i to bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia.

Niewielkie firmy

Jeszcze inaczej jest w przypadku niewielkich firm, które zatrudniają poniżej 20 pracowników. W takich zakładach pracy pracodawca nie jest zobowiązany do tworzenia układu zbiorowego. Z tego właśnie względu podmiot zatrudniający może zawrzeć stosowne porozumienie z załogą. Na podstawie sporządzonego dokumentu może on wypłacać podwładnym wynagrodzenie w niższej niż do tej pory wysokości. Warto przy tym podkreślić, że tu liczy się wyłącznie zgoda każdego pracownika - uproszczona procedura polega na tym, że pracodawca nie musi wręczać każdemu zatrudnionemu wypowiedzenia warunków pracy z osobna.

Niezależnie od tego, czy kryzys dotyczy dużego czy niewielkiego przedsiębiorstwa, przedstawione powyżej rozwiązania maja charakter wyłącznie tymczasowy. Pracodawca może je wdrożyć tylko wówczas, gdy firma faktycznie zmaga się z problemami finansowymi. Wprowadzone rozwiązanie, zgodnie z przepisami, nie może trwać dłużej niż 3 lata.

Pracodawca może mieć całą wachlarz powodów, by obniżyć wynagrodzenie swoim podwładnym. Poza kwestiami czysto ekonomicznymi, decyzja taka może być motywowana zmianą zakresu obowiązków poszczególnych pracowników lub zmniejszeniem ilości pracy. Aby dokonać obniżenia wynagrodzenia wypłacanego osobom zatrudnionym, konieczne jest jednak przestrzeganie pewnych reguł. Pracodawca ma przy tym do wyboru kilka dróg: może zdecydować się na porozumienie stron, wypowiedzenie zmieniające czy skorzystać z porozumienia zbiorowego, które dotyczy będzie wszystkich zatrudnionych w zakładzie pracy.

Kiedy wypowiedzenie zmieniające?

Informacje o istocie wypowiedzenia zmieniającego pracodawca może znaleźć w art. 42 Kodeksu pracy. Z punktu widzenia zarówno podmiotu zatrudniającego, jak i pracownika może być ono bardzo korzystne. Przede wszystkim za jego pomocą możliwe jest zmodyfikowanie warunków zatrudnienia. W praktyce zatem nie dochodzi do rozwiązania stosunku pracy. Wypowiedzenie zmieniające dotyczyć może przy tym zarówno rodzaju pracy, miejsca pracy czy rodzaju stanowiska. Za jego pomocą można też zmodyfikować wysokość wynagrodzenia pracownika.
Co w sytuacji, gdy pracownik odmawia przyjęcia zaproponowanych warunków pracy lub płacy? Wówczas umowa rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia. Jednocześnie warto wiedzieć, że jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził on na nie zgodę.

A może porozumienie zmieniające?

Może zdarzyć się, że pracownik przystanie na warunki, jakie zaproponuje mu (np. ustnie) jego przełożony. W takiej sytuacji strony powinny zawrzeć porozumienie zmieniające. Za jego pomocą możliwe jest modyfikowanie warunków zatrudnienia i to niezależnie od tego, jak długo trwa stosunek pracy.

Gdy mowa o porozumieniu zmieniającym, pracodawca powinien mieć świadomość, że nie zostało ono uregulowane wprost w przepisach Kodeksu pracy. W praktyce jednak jest stosowane bardzo często. Jeżeli strony uzgodnią wspólne stanowisko, mogą podpisać stosowne porozumienie w tej sprawie. W tej kwestii widać różnicę między porozumieniem zmieniającym a wypowiedzeniem. Porozumienie wywołuje też skutki w przewidziane w nim dacie, która została określona przez strony.

Porozumienie zbiorowe

Jeżeli zmiany mają dotyczyć wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, pracodawca skorzystać może z możliwości zawarcia porozumienia zbiorowego. Jest to możliwe na podstawie art. 231a kodeksu pracy: „Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, nieobjętego układem zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, może być zawarte porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalonych w porozumieniu”. Inaczej mówiąc, w ten sposób pracodawca może zawiesić w określonej części (lub w razie konieczności w całości) postanowienia umowne w zakresie wynagradzania. Musi być jednak spełniona przesłanka dotycząca złej kondycji finansowej firmy. W innym przypadku niedopuszczalne będzie zastosowanie przez pracodawcę porozumienia zbiorowego.

Metoda obniżenia wynagrodzenia Opis Formalności Możliwości
Porozumienie stron Zgodne z prawem zmiany wynagrodzenia za pracę Podpisanie aneksu do umowy o pracę Dotyczy pracowników zgadzających się na zmiany
Wypowiedzenie zmieniające Obniżka pensji przez porozumienie zbiorowe Wypowiedzenie na piśmie z nowymi warunkami Dotyczy pracowników odmawiających zgody na obniżenie
Porozumienie zbiorowe Ustalone mniej korzystne warunki zatrudnienia Porozumienie zbiorowe z załogą Dotyczy wszystkich pracowników w trudnej sytuacji finansowej

Rozmowa będzie konieczna

W każdym z wyżej wymienionych przypadków niezbędna będzie rozmowa z załogą. Pracodawca powinien poinformować swoich podwładnych o motywach podjęcia takiej decyzji. Jeżeli przyczyną obniżenia wynagrodzenia pracowników są kwestie ekonomiczne, warto o tym powiedzieć wprost i jednocześnie podkreślić, że w ten sposób możliwe będzie zachowanie miejsc pracy. Z punktu widzenia pracowników taka informacja może być niezwykle ważna.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Najczęściej zadawane pytania

Czy pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracownika?

Tak, pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracownika, ale musi to zrobić zgodnie z prawem, np. za pomocą porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego.

Jakie są formalności związane z obniżeniem wynagrodzenia pracownika?

Formalności zależą od wybranej drogi obniżenia wynagrodzenia, np. podpisanie porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenie zmieniające wymaga pisemnego poinformowania pracownika o nowych warunkach.

Czy obniżenie wynagrodzenia jest zawsze możliwe?

Nie, obniżenie wynagrodzenia wymaga uzasadnionych przyczyn, np. trudnej sytuacji ekonomicznej firmy, a pracodawca nie może zastosować takiej zmiany bez zgody pracownika.

Czy pracodawca może obniżyć wynagrodzenie za pracę w kryzysie?

Tak, w trudnej sytuacji ekonomicznej pracodawca może zawrzeć porozumienie zbiorowe o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia lub zastosować wypowiedzenie zmieniające, ale musi to wynikać z rzeczywistego stanu firmy.

Czy pracownik musi przyjąć obniżenie pensji?

Nie, pracownik może odmówić przyjęcia zaproponowanych zmian, w takim przypadku stosunek pracy rozwiązuje się, ale pracodawca musi przestrzegać okresów wypowiedzenia.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Julia Gryglak

Stażysta

Autorka artykułów dla Aplikuj.pl, copywriter

5 komentarzy

Karola

Karola

Straszne to jest ale wszystko jest możliwe i z drugiej strony nie ma się co dziwić musi być ochrona góry też.
Romper Stomper

Romper Stomper

Musi być coś takiego jak płaca gwarantowana. Co to jest jakieś przedszkole? Owszem trzeba wiedzieć, że jak np. coś się zniszczy na koszt firmy to się w pewnych sytuacjach ponosi te koszty no ale musi to być jakoś sprecyzowane.
Caria

Caria

Każdy pragnie mieć pensję taką, która wystarczy mu na "życie". Zawsze ma pensję zagwarantowaną. Czasami z różnych względów, pensja może zostać obniżona. Przeczytajcie sobie ten artykuł...
Szopienice

Szopienice

Pakiety wynagrodzeń powinny odpowiadać sytuacji biznesowej i odzwierciedlać obowiązki i obowiązki stanowiska oraz umiejętności i zdolności pracownika. Obniżenie płac to powinien być szczególny przypadek.
ramm897

ramm897

W wielu miejscach niestety tak już bywa. Jeżeli nawet jest kryzys i szef ratuje firmę i dba o pracowników, to wszystko jest lepsze od zwolnienia, gdy np. w danym regionie trudno o jakikolwiek zatrudnienie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka