Twoje wsparcie w rekrutacji

Podwyżka w pracy dla wybranych czy dla wszystkich?

Podwyżka w pracy dla wybranych czy dla wszystkich?
Kwestia przyznawania przez szefa podwyżek pracownikom budzi wiele kontrowersji. Czy dodatkowe pieniądze tylko dla części zatrudnionych to złamanie zasady równego traktowania? Kiedy szef łamie prawa swoich podwładnych?

Podwyżka w pracy dla wybranych?

Zgodnie z art. 183a § 1 Kodeksu pracy: ?Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy?. Ponadto, ustawodawca wyraźnie stoi na stanowisku, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. W praktyce zatem rodzi się pytanie o przyznanie podwyżki jednemu z pracowników, drugiemu zaś odmówienie dodatkowych pieniędzy.

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie podwyżek

Sprawą podwyżek dla wybranych zatrudnionych zajmował się Sąd Najwyższy. W uzasadnieniu do wyroku z dnia 29 marca 2011 roku (sygn. akt I PK 231/10) podkreślił on, że nie każde odmienne zapisy znajdujące się w umowie o pracę stanowić muszą naruszenie zasady równego traktowania pracowników. Dzieje się tak dlatego, że odmienne ukształtowanie uprawnień pracowniczych danego zatrudnionego może wynikać z jego umiejętności, doświadczenia, wykształcenia czy nawet cech osobowych. Oznacza to, że za dyskryminację Sąd Najwyższy uznał wyłącznie taką sytuację, w której pracodawca przyznaje podwyżkę tylko wybranym osobom z grupy pracowników posiadających takie same predyspozycje.

Obiektywne przesłanki przy podwyższce w pracy

Zróżnicowanie wynagrodzeń w firmie to obszerne zagadnienie. Zdarzają się sytuacje, w których pracownicy, którzy de facto wykonują pracę na tym samym stanowisku otrzymują wynagrodzenie w zróżnicowanej wysokości. W tej sytuacji, aby odpowiedzieć na pytanie, czy pracodawca łamie prawa swoich podwładnych, trzeba wiedzieć, czy przy ustalaniu wynagrodzeń poszczególnych zatrudnionych, podmiot zatrudniających kierował się obiektywnymi przesłankami. Jeżeli pod uwagę brane były umiejętności pracowników lub choćby staż ich pracy czy dotychczasowe doświadczenie, możliwe jest zróżnicowanie wysokości wynagrodzeń. Pracodawca nie będzie łamał prawa również wówczas, gdy przy przyznawaniu podwyżki weźmie pod uwagę zaangażowanie pracowników (np. jeden z zatrudnionych pracował nad projektem znacznie dłużej niż pozostali pracownicy).
Inną możliwością różnicowania wysokości wynagrodzeń i przyznawania podwyżek wyłącznie niektórym pracownikom jest choćby podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez część zatrudnionych. Osoby biorące udział w szkoleniach mogą zarabiać więcej z uwagi na fakt dokształcania się. Nie jest wykluczone również zastosowanie różnicowania wynagrodzeń w firmie w celu choćby aktywizacji starszych pracowników czy wyrównania szans pracowników niepełnosprawnych.

Konsekwencje naruszenia zasady równego traktowania

Pracownik, który uważa się za pokrzywdzonego, ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Warto zauważyć, że zgodnie z przepisami pracodawca, który naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu musi liczyć się z koniecznością wypłaty odszkodowania. Ustawodawca przyjął przy tym, że kwota ta nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie, które jest ustalane na podstawie odrębnych przepisów (w 2014 roku wynosi ono 1680 zł brutto). Jednocześnie jednak pracownik może wnioskować o przyznanie kwoty wyższej ? uzyskane pieniądze mają bowiem wyrównać doznany przez zatrudnionego uszczerbek w dobrach zarówno materialnych, jak i niematerialnych.

Oceń ten wpis
Podwyżka w pracy dla wybranych czy dla wszystkich?
Ocena: 4.5, liczba głosów: 19
Tematy, które interesują czytelników:  Staż a praktyka, Umowa o dzieło, List motywacyjny wzór

Zobacz inne porady

Opinie

Klara
2019-05-31, 15:45
Z pewnością podwyżki w pracy nie dostaną wszyscy pracownicy. Dostaną Ci, co czymś się wyróżnili. Znajomości też odgrywają rolę???
Erna O
2019-05-18, 05:57
Pracuję w zakładzie pracy i nie wiem, ile kto zarabia. Nikt nie wie, ile ja zarabiam. Jest to faktycznie tajne u nas w zakładzie pracy. Polecam, aby przeczytać ten artykuł. Dużo można się z niego dowiedzieć. Można ostać premię, nagrodę jubileuszową...
Ulma
2019-05-02, 12:26
System wynagrodzeń określa kategorie pracowników w oparciu o pozycję i kwalifikacje, a także zakres wynagrodzenia (minimalny i maksymalny) oraz formy płatności dla każdego z nich, podstawy i procedury przydzielania dodatkowej płatności (premie i dodatki) . Podwyżka związana jest także ze stawką np. godzinową.
Vasco
2019-04-01, 19:01
Jeżeli są zasady to chyba dobrze. Podwyżka jest za coś. Kierownik wnioskuje o pożyczkę dla podwładnego precyzując dlaczego i ustosunkują się oni wtedy wyżej czy tak czy nie. Tak to chyba wygląda.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.