Pracownik - prawa i obowiązki

Gdy pracownik używa prywatnego samochodu do celów służbowych

25 maja 2020

3 z 5

Ocena: 3 z 5 | 7 głosów

7 głosów

13 komentarzy
Gdy pracownik używa prywatnego samochodu do celów służbowych
W praktyce często dochodzi do sytuacji, w której to pracownicy użytkują swój samochód w jazdach lokalnych w celach służbowych. Jak powinno wyglądać prawidłowe rozliczenie się pracodawcy z podwładnym? Czy konieczne jest podpisanie dodatkowej umowy?

Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

Użytkowanie prywatnych pojazdów w służbowych celach nie jest sytuacją ani nową, ani tym bardziej mało popularną. Z punktu widzenia pracodawcy, to możliwość zaoszczędzenia środków finansowych, które należałoby wyłożyć na zakup pojazdu i jego utrzymanie, nawet biorąc pod uwagę stawkę za kilometr przejechany prywatnym autem w celach służbowych. Aby jednak użytkowanie przez pracownika pojazdu prywatnego w celach służbowych było zgodne z prawem, niezbędne jest zawarcie stosownej umowy.

Warto wiedzieć
Oprócz zawarcia umowy o korzystanie przez pracownika z prywatnego samochodu do wykonywania pracy, na pracodawcy spoczywają poniższe obowiązki:
 • zamieszczenie odpowiedniej informacji w skierowaniu na badania profilaktyczne, mówiącej, że pracownik będzie wykorzystywał prywatny pojazd w celach służbowych,
 • uwzględnienie tego faktu w ocenie ryzyka zawodowego,
 • dokonywanie przez pracodawcę zwrotu kosztów używania pojazdu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy wskazać, że użytkowanie samochodów do celów służbowych jest możliwe w ramach umów cywilnoprawnych – zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. W związku z nim obowiązuje tzw. ryczałt za samochód jako forma rozliczania kosztów przeznaczonych na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Na badania lekarskie

Wykorzystywanie przez pracownika do wykonania zadań służbowych prywatnego pojazdu (gdy tak ustalił on z pracodawcą) jest równoznaczne z koniecznością skierowania podwładnego na badania lekarskie, chyba że odbył je wcześniej i jego zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań jest ważne. Obowiązują w tej kwestii takie same zasady, jak wówczas, gdy pracownik ma prowadzić samochód firmowy.

Istotną kwestią jest przy tym umieszczenie informacji o tym w skierowaniu na badania wstępne lub profilaktyczne, gdyż dzięki temu lekarz będzie miał możliwość zlecić ewentualnie dodatkowe badania. Mowa tu o badaniach przeprowadzanych przez okulistę (ten przeprowadza między innymi badanie zjawisk olśnienia i widzenia zmierzchowego). Trzeba przy tym podkreślić, że dodatkowe badania nie są uzależnione ani od tego, jaki samochód prowadzi pracownik, ani od częstotliwości jego użytkowania.

Czy wiesz, że...
Konieczność przeprowadzenia badań lekarskich nie obejmuje podróży służbowych, a jedynie regularne poruszanie się samochodem przy wykonywaniu codziennych obowiązków pracowniczych. Oznacza to, że jeśli pracownik sporadycznie wyjeżdża służbowo własnym autem, pracodawca nie ma obowiązku zlecania badań.

Rozliczanie samochodu prywatnego do celów prywatnych przedsiębiorca – zmiany po 1 stycznia 2019 r.

Do 2019 roku użytkowanie przez przedsiębiorcę prywatnego pojazdu do celów służbowych odbywało się za zwrotem kosztów jego użytkowania. Pracodawca może wypłacać środki w dwóch formach rozliczenia: miesięcznego ryczałtu za samochód lub na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów (tak zwana kilometrówka).

Szukasz pracy?

Analityk Biznesowy

SMART-HR

 • Warszawa
Dodana

Elektromechanik

SMART-HR

 • Lubliniec
Dodana
Dodana

Projektant Konstrukcji Budowlanych

SMART-HR

 • Mińsk Mazowiecki
Dodana
Dodana

Jednak po zmianach prawa w 2019 roku nie funkcjonuje już rozliczenie na podstawie stawki za kilometr i ewidencji przebiegu użytkowanego auta prywatnego w celach służbowych, chyba że samochód zalicza się do środków trwałych i odliczane jest 100% kosztów. Przedsiębiorcy nadal mogą odliczyć od kosztów podatkowych korzystanie z prywatnego samochodu w działalności, ale w każdym wypadku w wysokości do 20% wydatków związanych z eksploatacją pojazdu. Ta wartość dotyczy:

 • wydatków związanych z samym użytkowaniem samochodów prywatnych na cele służbowe,
 • składek na ubezpieczenie tych samochodów.

Wprowadzenie ryczałtu miesięcznego zwalnia pracodawcę z liczenia przejechanych kilometrów i rozliczania na podstawie takiej ewidencji. To, w jaki sposób będzie wypłacany zwrot kosztów użytkowania prywatnego pojazdu przez pracownika, zależy od pracodawcy i wzajemnych ustaleń.

Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

Zwrot kosztów w tej formie jest uregulowany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Rozliczenie w formie tzw. kilometrówki nadal obowiązuje, ale tylko w przypadku, gdy używają osobowych aut firmowych wliczających się do kosztów stałych firmy (mogą wówczas odliczać 100% tych kosztów). Pracodawca rozliczający korzystanie z własnego prywatnego auta w celach służbowych może obecnie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu maksymalnie 75% kosztów eksploatacji pojazdów służbowych.

Kilometrówka 2019 – pracownicy

Jeżeli pracownicy wykorzystują do wykonywania zadań pracowniczych prywatne pojazdy, wówczas pracodawca może refundować im koszty eksploatacji tych pojazdów, poprzez rozliczenie z faktycznie przejechanych kilometrów. Należy wtedy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Pracodawca jest więc zobligowany do zwrócenia pracownikowi sumy wynikającej mnożenia liczby przejechanych kilometrów przez wysokość stawki za 1 kilometr. Inaczej wyglądać to będzie w sytuacji rozliczenia ryczałtowego.

Pracodawca, który będzie chciał się w ten sposób rozliczać się ryczałtowo ze swoim pracownikiem, musi ustalić miesięczny limit kilometrów na jazdy służbowe. Ustalony limit kilometrów należy wskazać w umowie między pracodawcą a pracownikiem. Aby wyliczyć wysokość ryczałtu miesięcznego, należy pomnożyć tę wartość przez stawkę za kilometr, podaną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

Stawka za kilometr w roku 2020 rok w zależności od pojazdu odpowiednio:

 • samochód osobowy o pojemności skokowej do 900 cm3 – 0,5214 zł,
 • samochód osobowy o pojemności skokowej powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,
 • motocykl – 0,2302 zł,
 • motorower – 0,1382 zł.

Limit kilometrów jest ustalany w zależności od liczby ludności miasta lub gminy i wynosi:

 • 300 km – w miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców,
 • 500 km – w miejscowościach od 100 do 500 tysięcy mieszkańców,
 • 700 km – w miejscowościach powyżej 500 tysięcy mieszkańców.

Kwota ryczałtu za samochód prywatny użytkowany do celów służbowych, którą wówczas będzie należało wypłacić, stanowi więc iloczyn kilometrów przyznanych w limicie przez stawkę za kilometr. 

Video

Aby pracodawca wypłacił pracownikowi ryczałt, powinien on składać co miesiąc stosowne oświadczenia o korzystaniu z pojazdu prywatnego w celach służbowych. Takie oświadczenie powinno być składane na piśmie – wzór dokumentu można znaleźć w sieci.

Kilometrówka, czyli ewidencja przebiegu samochodu przed 2019 r.

Jeszcze kilka lat temu poza ryczałtem można było rozliczać się na podstawie kilometrówki, czyli ewidencji przebiegu pojazdu. W takim przypadku mowa o rozliczeniu na podstawie rzeczywistych kosztów używania pojazdu. Z całą pewnością rozliczenie to było prostsze – wysokość kilometrówki ustalana była przez iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr przebiegu. Maksymalne stawki wskazane były w wyżej wymienionej ustawie.

Pracodawca miał przy tym obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, w której musiały się znajdować m.in. takie dane, jak: imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby, która używa pojazd czy liczba faktycznie przejechanych kilometrów.

Umowa o korzystaniu z samochodu prywatnego do celów służbowych

Jednym ze sposobów na odzyskanie przez pracownika kosztów poniesionych w wyniku eksploatacji własnego samochodu na cele służbowe jest umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych powinien być ujęty jako załącznik do umowy o pracę. Pracodawca sam decyduje o przyznawanym limicie kilometrów pokonywanych miesięcznie w celach służbowych i ustala go w porozumieniu z pracownikiem.

W umowie musi znaleźć się także zapis, który zobowiązuje pracodawcę, do refundacji poniesionych przez pracownika wydatków, związanych z eksploatacją pojazdu do celów służbowych. Wydatki te pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z działalności.

Video

W umowie należy precyzyjnie określić, jaki pojazd będzie wykorzystywany przez pracownika. Kwota za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych zależy od ustalonej stawki za 1 km przebiegu. Konieczne jest zapisanie pojemności skokowej silnika oraz określenie miesięcznego limitu jazd lokalnych. Wysokość tego limitu nie może przekroczyć wartości, które znajdują się w § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku dotyczącego warunków i sposobu dokonywanie zwrotu wydatków za używanie prywatnych samochodów osobowych, motocykli czy motorowerów do celów służbowych.

Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych musi też zawierać datę i miejsce jej zawarcia oraz zapisy dotyczące rozwiązania umowy. Na dokumencie podpisują się obie strony umowy. W przypadku jazd lokalnych zawierana jest umowa o charakterze cywilnoprawnym. Jeśli pracownik zamierza pojechać prywatnym autem w podróż służbową, to musi złożyć odpowiedni wniosek, a pracodawca może, ale nie musi się zgodzić na takie rozwiązanie. Wówczas numer rejestracyjny pojazdu jest wpisywany na poleceniu wyjazdu służbowego.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Najczęściej zadawane pytania

Czy pracownikowi przysługuje zwrot za używanie prywatnego auta do celów służbowych?

Tak, zgodnie z ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku, zatrudnionemu używającemu prywatnego pojazdu do celów służbowych przysługuje zwrot wydatków eksploatacyjnych, rozliczany ryczałtem miesięcznym lub na podstawie tzw. kilometrówki, czyli ewidencji realnie przejechanych kilometrów.

Ile wynosi zwrot za korzystanie z auta prywatnego w celach służbowych?

Wysokość zwrotu przysługującego pracownikowi korzystającemu z własnego auta do celów służbowych zależy od rozliczenia: kwota wynika z pomnożenia liczby ustalonego przez pracodawcę limitu miesięcznego kilometrów przebiegu przez ustaloną przez Ministra Infrastruktury stawkę za 1 kilometr, albo z mnożenia liczby realnego przebiegu na podstawie ewidencji przez tę stawkę.

Jak powinien rozliczać korzystanie z własnego auta prywatnego przedsiębiorca?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą i korzystająca w tym celu z prywatnego auta nie rozlicza się na podstawie kilometrówki (chyba że auto w 100% wykorzystywane jest do celów służbowych), ale może odliczyć maksymalnie 20% kosztów eksploatacyjnych w ryczałcie miesięcznym.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Marketing specialist w WhitePress. Copywriter w Aplikuj.pl Dziennikarz w bielsko.biala.pl. Ponad 10 lat doświadczeń.
Moja praca kręci się wokół treści. Tworzę, przerabiam, sprawdzam, poprawiam, zlecam i weryfikuję. Planowanie i budowanie contentu sprawia mi przyjemność, tak samo jak poznawanie rozmaitych metod komunikacji i efektywne ich wykorzystanie. 

13 komentarzy

Nataniel

Nataniel

Zarządzanie firmowymi pojazdami należącymi do stałych kosztów firmy może być czasochłonne i potrzebować wiele wiedzy. Cieszę się, że mogę nadal odliczyć od kosztów podatkowych korzystanie z prywatnego samochodu w mojej działalności. Stawki za kilometr są niskie, więc na pewno się opłaca.
taktylko

taktylko

Wydaje mi się, że rozliczanie kosztów użytkowania prywatnego pojazdu za pomocą ryczałtu miesięcznego zdecydowanie ułatwia mi rozliczanie z pracodawcą. Nie muszę martwić się o liczenie przejechanych kilometrów, co może czasami sprawiać spore problemy. Uważam, że to dobre rozwiązanie.
turtles

turtles

Chyba nie byłabym zadowolona, gdybym musiała korzystać z prywatnego samochodu do celów służbowych. Nie tylko musiałabym ponosić koszty eksploatacyjne, ale też w zależności od ustaleń z pracodawcą, być skłonna do zrobienia sobie badań lekarskich. Nawet nie chcę myśleć, co by się działo, gdybym nie miała samochodu i musiałabym korzystać z transportu publicznego.
Wulgas

Wulgas

Cieszę się, że przeczytałem ten artykuł. Dzięki niemu dowiedziałem się, że od 2019 roku mogę wykorzystywać ryczałt za samochód jako formę rozliczania kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych. To na pewno ułatwi mi rozliczanie z pracownikami, z którymi mam takie umowy.
Celina

Celina

Czytałam ten artykuł i przyznam, że mnie zaniepokoił. Nie wiedziałam, że korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych może skłonić pracodawcę do skierowania pracownika na badania lekarskie. To niezbyt fajne, zwłaszcza jeśli trzeba je jeszcze dodatkowo powtarzać. Lepiej chyba korzystać z samochodów firmowych.
Aleks

Aleks

Kompletnie nieopłacalne!!! 30 lat temu było warto, obecnie za przejechanie 650 km otrzymałem 504 zł przy wydatku za samą benzynę 455 zł. 30 lat temu było 92 gr przy paliwie , o ile pamietam niecałe, 4 zł, teraz na trasie szybkiego ruchu prawie 7 zł.
Michał Szczecin

Michał Szczecin

Wiesławie aktualny minister z pisu nie tyle nie widzi co wprost odmówił w zeszłym roku zmiany stawek. Z tego co wyczytałem o aktualizacje stawek wnioskował Korwin. Pisowiec wytłumaczył to tym, że państwo by poniosło zbyt duże koszty ponieważ przedsiębiorcy by wrzucali większe kwoty w koszty oraz jest dużo pracowników z własnymi autami na ryczałcie w budżetówce.
Wiesław

Wiesław

Stawka za 1km ustalona była 15lat temu obecnie mamy 2021rok paliwo poszło sto procent do góry a stawka została bez zmian.Dla pracodawcy to pasuje ale użytkownik musi dokładać.Czy minister transportu tego nie widzi czas to zmienić.
Robert

Robert

Sporo jest zawodów jakie tak mają, ja jednak bym konkretne pieniądze chciał za amortyzację samochodu i spadek wartości z tego tytułu.
Maciej

Maciej

Witam. Czy koszty paliwa są już zawarte w tych stawkach za kilometr? Czy paliwo rozlicza się osobno?
Izolda

Izolda

Jakieś zasady są zawsze określone. Musi być to sprecyzowane. Wiele się przecież słyszy, że ludzie jeżdżą całymi rodzinami nawet na wczasy swoim samochodem. Ja się pytam jak to jest?
oddelegowany

oddelegowany

Używam samochodu swojego do celów służbowych. Pracodawca mi płaci za benzynę. Wie ile km zajmie mi wyjazd służbowy. mam płacone 50 gr brutto za 1 km. Ja na tym nie tracę, bo jeżdżę na gazie, a gaz jest dużo tańszy niż benzyna. Szkoda tylko, że pracodawca nie płaci za amortyzację, bo przecież auto się zużywa.
Donatan

Donatan

W wielu miejscach to powszechna praktyka, samochody służbowe to podstawa do realizacji wielu działań na rzecz firmy czyli jest to narzędzie do pracy. Tak jest prawda.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.