Pracodawca - prawa i obowiązki

Badania profilaktyczne dla pracowników. Medycyna pracy

8 sierpnia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 5 głosów

5 głosów

3 komentarze
Badania profilaktyczne dla pracowników. Medycyna pracy
Dowiedz się o badaniach profilaktycznych dla pracowników, ich rodzajach i kosztach. Dbaj o zdrowie pracowników i zminimalizuj ryzyko chorób zawodowych. Sprawdź!

Badania profilaktyczne stanowią kluczowy element dbania o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Jako pracodawca, masz obowiązek zapewnienia swoim podwładnym odpowiednich warunków pracy, które minimalizują ryzyko wystąpienia chorób zawodowych. Regularne badania pozwalają wykryć ewentualne problemy zdrowotne u pracowników i podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze.

Badania profilaktyczne - co mówi Kodeks pracy?

Zgodnie z art. 15 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić swoim podwładnym bezpieczne i higieniczne warunki pracy poprzez dopełnienie szeregu formalności, w tym zlecenie pracownikom wykonania badań wstępnych czy profilaktycznych, co wymaga prawidłowego przechowywania zaświadczeń wystawionych przez lekarza, ale również skierowań na te badania.

Zadbaj o bezpieczeństwo pracowników - badania profilaktyczne są kluczowe!
Wykonując regularne badania profilaktyczne pracowników, dbasz o ich zdrowie i zapobiegasz chorobom zawodowym.

Medycyna pracy

Badania profilaktyczne dla pracowników są prowadzone przez lekarzy medycyny pracy. To specjaliści, którzy zajmują się oceną zdolności pracowników do wykonywania określonych zawodów i diagnozowaniem zagrożeń związanych z pracą. Lekarz medycyny pracy bada stan zdrowia pracowników, analizuje wpływ warunków pracy na ich zdrowie oraz daje zalecenia dotyczące profilaktyki i ochrony zdrowia w miejscu pracy.

Badania medycyny pracy obejmują zarówno badania wstępne, okresowe, jak i kontrolne. Badania wstępne są przeprowadzane przed zatrudnieniem pracownika, by upewnić się, że jest on odpowiedni do wykonywania danego stanowiska. Okresowe badania są wykonywane cyklicznie, zwykle raz w roku, aby monitorować stan zdrowia pracowników i wczesne wykrycie ewentualnych problemów zdrowotnych. Natomiast badania kontrolne są przeprowadzane po zakończeniu leczenia lub po dłuższej nieobecności pracownika z powodu choroby.

Właściwe przechowywanie dokumentów

Tryb przechowywania zaświadczeń lekarskich, które wydawane są przez lekarzy medycyny pracy określony został w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Zgodnie z tym aktem, pracodawca jest zobowiązany do założenia dla każdego pracownika akt osobowych. Te składają się zawsze z trzech części, w których należy przechowywać określone dokumenty. Mowa o:

 • części A - składa się tam dokumenty, które ówczesny kandydat przedstawił w związku z ubieganiem się o zatrudnienie (między innymi zaświadczenie lekarskie, które otrzymał on po badaniach wstępnych),
 • części B - znaleźć powinny się tam dokumenty, które dotyczą bezpośrednio nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia pracownika (między innymi zaświadczenia lekarskie, które wystawione zostały przez lekarza medycyny pracy po przeprowadzeniu badań kontrolnych czy okresowych),
 • części C - pracodawca powinien tam złożyć wszelkie dokumenty, które związane są z faktem ustania zatrudnienia (w odniesieniu do badań mowa choćby o orzeczeniach lekarskich, które wydane zostały przez lekarza medycyny pracy już po rozwiązaniu stosunku pracy). Badania profilaktyczne medycyna pracy

Dopełnienie obowiązków

Szukasz pracy?

Praca przy produkcji pisanek.

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Praca w Holandii przy kwiatach i cebulkach kwiatowych!

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana
Dodana

Sortowanie cebulek kwiatowych w Holandii

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Zbiór ogórków w Holandii

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Z punktu widzenia każdego pracodawcy dopełnienie formalności związanych z zatrudnieniem zdrowego pracownika, który może wykonywać powierzone mu obowiązki jest niezwykle ważne. Właściwe przechowywanie dokumentów jest istotne przede wszystkim dla przeprowadzenia ewentualnego dochodzenia dowodowego. W sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dba o to, aby w aktach pracowniczych znalazły się nie tylko zaświadczenia lekarskie, ale również kopie skierowań na badania, może być pewien, że nie grozi mu odpowiedzialność w przypadku kontroli. Gdy więc wynik przeprowadzonych badań jest pozytywny, zaświadczenie uzyskane przez pracownika od lekarza pracy jest dowodem na to, że pracodawca przyjął do pracy osobę zdrową i może ona wykonywać swoje obowiązki na powierzonym jej stanowisku.

Jeżeli wynik przeprowadzonych badań jest negatywny, zaś lekarz stwierdził, że pracownik nie może wykonywać pracy na określonym stanowisku, pracodawca powinien ustosunkować się do wydanego orzeczenia. W takiej sytuacji możliwe jest przeniesienie podwładnego na inne stanowisko lub ? w sytuacji braku takiej możliwości ? nawet rozwiązanie z nim stosunku pracy. Fakt, że w teczce pracowniczej znajdować będą się stosowne dokumenty jest ważny przede wszystkim w sytuacji, gdy pracownik zdecyduje się choćby na pozwanie swojego przełożonego.

Zgodnie z art. 15 Kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy”. Aby spełnić swój obowiązek, podmioty zatrudniające są zobowiązane m.in. kierowania swoich podwładnych na badania. Przeprowadzenie pierwszych takich (wstępnych) wiąże się z faktem zatrudnienia pracownika w zakładzie pracy. Zgodnie bowiem z przepisami, pracodawca nie może dopuścić do stanowiska pracy osoby, która nie posiada aktualnych badań lekarskich potwierdzających, że może ona wykonywać określoną pracę.

Poza badaniami wstępnymi, pracodawca ma obowiązek kierować swoich podwładnych również na badania okresowe i kontrolne. Przeprowadzenie tych ostatnich jest niezbędne wówczas, gdy pracownik był niezdolny do wykonywania pracy przez okres dłuższy niż 30 dni.

Badania profilaktyczne

Pracodawca może, np. na prośbę swojego pracownika, wydawać skierowanie na badania profilaktyczne częściej niż wynika to z przepisów prawa pracy i innych ustaw. Jest to możliwe dlatego, że pracodawca powinien dbać o bezpieczeństwo swoich podwładnych. Częstotliwość wykonywania badań profilaktycznych została określona we właściwych rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Warto przy tym wskazać, że ustawodawca wskazał terminy przeprowadzania badań profilaktycznych, choć ostateczna decyzja w tym względzie należy do lekarza. Jeżeli specjalista stwierdzi, że konieczne jest częstsze wykonywanie badań profilaktycznych niż wskazano we wskazówkach metodycznych, pracodawca powinien dostosować się do tych zaleceń.

Rodzaje badań profilaktycznych

Istnieje wiele rodzajów badań profilaktycznych, które mogą być przeprowadzane w ramach medycyny pracy. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy i potencjalnych zagrożeń związanych z danym stanowiskiem, lekarz medycyny pracy może zdecydować się na różne badania i testy diagnostyczne.

Do najczęściej wykonywanych badań profilaktycznych należą:

 • badania krwi - pozwalają na ocenę stanu zdrowia pracownika, wykrycie ewentualnych infekcji czy chorób przewlekłych.
 • badania wzroku - oceniają ostrość widzenia i stan zdrowia oczu pracownika.
 • badania słuchu - pozwalają na wykrycie ewentualnych uszkodzeń słuchu związanego z warunkami pracy.
 • badania układu oddechowego - oceniają funkcjonowanie płuc i wykrywają ewentualne schorzenia związane z wdychaniem substancji szkodliwych.
 • badania układu kostno-mięśniowego - pozwalają na ocenę sprawności ruchowej pracownika i wykrycie ewentualnych schorzeń układu ruchu.

Oprócz tych podstawowych badań, lekarz medycyny pracy może zdecydować się na dodatkowe badania i testy w zależności od indywidualnych potrzeb i ryzyka związanego z pracą pracownika.

Gdy zachodzi podejrzenie choroby zawodowej

Przeprowadzanie częstszych badań profilaktycznych może być uzasadnione podejrzeniem u pracownika rozwoju choroby zawodowej. Wówczas pracodawca ma obowiązek wystawić skierowanie, by lekarz rozwiał wątpliwości. W takiej sytuacji zastosowanie mają przede wszystkim przepisy zamieszczone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych.

Jak jeszcze zapobiegać chorobom zawodowym?

Zapobieganie chorobom zawodowym jest obowiązkiem pracodawcy. Poza regularnym kierowaniem swoich podwładnych na badania lekarskie, pracodawca powinien również pamiętać o wytycznych zawartych w art. 227 Kodeksu pracy. Zgodnie z nimi ma on obowiązek:

 • utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników,
 • przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom.

Takie działania powinny pomóc w uchronieniu pracowników przed chorobami zawodowymi.

Rodzaj badania Częstotliwość Koszty Znaczenie
Badania wstępne Przed zatrudnieniem Na koszt pracodawcy Potwierdzenie zdolności do pracy
Badania okresowe Co jakiś czas (np. rocznie) Często na koszt pracodawcy Monitorowanie stanu zdrowia
Badania kontrolne W przypadku dłuższej niezdolności do pracy Często na koszt pracodawcy Weryfikacja powrotu do pracy

Podsumowanie

Pracodawca nie zawsze powinien kierować się wyłącznie terminami badań profilaktycznych, okresowych czy kontrolnych ustalonymi przez ustawodawcę. Jeżeli zachodzi konieczność częstszego wystawiania skierowań na badania podwładnym, podmiot zatrudniający powinien mieć na uwadze przede wszystkim przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

To może Cię również zainteresować

Obowiązki pracodawcy – co musi zrobić Twój szef?

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są rodzaje badań profilaktycznych dla pracowników?

Rodzaje badań profilaktycznych dla pracowników obejmują badania wstępne, okresowe, kontrolne oraz badania związane z podejrzeniem choroby zawodowej.

Czy badania profilaktyczne są obowiązkowe dla pracowników?

Tak, badania profilaktyczne są obowiązkowe dla pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, aby zapewnić im bezpieczne warunki pracy.

Czy badania profilaktyczne są kosztowne dla pracodawcy?

Koszty badań profilaktycznych dla pracodawcy mogą być różne, ale w porównaniu z kosztami chorób zawodowych są niewielkie, a przyczyniają się do zdrowia i efektywności pracowników.

Czy pracodawca może kierować pracownika na ponowne badania profilaktyczne?

Tak, pracodawca może skierować pracownika na ponowne badania profilaktyczne, zwłaszcza gdy istnieje podejrzenie choroby zawodowej lub zachodzi taka potrzeba.

Jakie są obowiązki pracodawcy związane z badaniami profilaktycznymi?

Obowiązki pracodawcy związane z badaniami profilaktycznymi obejmują kierowanie pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Julia Gryglak

Stażysta

Autorka artykułów dla Aplikuj.pl, copywriter

3 komentarze

Kadrowa

Kadrowa

Badania profilaktyczne pracownika - interesujący i przydatny artykuł. U nas kadry przywołują pracowników i mówią gdzie i kiedy mają się udać na badanie profilaktyczne.
Kinga

Kinga

Badania profilaktyczne pracownika - to obowiązek pracodawcy, aby na takie badanie skierował. Są przepisy prawne, kiedy się kieruje pracownika na takie badanie i pracownik musi wykonać to polecenie.
Renatka

Renatka

Każde badania mają znaczenie dla pracodawcy i są wymagane co jakiś czas. Pracownik dzięki temu także dowie się o swojej kondycji zdrowotnej co jest bardzo pozytywne.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka