Pracownik - prawa i obowiązki

Ochrona pracowników przed wypowiedzeniem: kluczowe informacje

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 7 głosów

7 głosów

4 komentarze
Ochrona pracowników przed wypowiedzeniem: kluczowe informacje
Zrozum ochronę przed wypowiedzeniem w prawie pracy. Dowiedz się o powszechnej i szczególnej ochronie, zwolnieniach grupowych i okresie ochronnym przed emeryturą.

Pracownicy, którzy świadczą pracę na podstawie umowy o pracę mają znacznie więcej praw niż zleceniobiorcy, czyli osoby wykonujące czynności w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej. Wśród puli osób z pierwszej grupy należy też wskazać na osoby, które są w wyjątkowy sposób chronione przez ustawodawcę przed ewentualnym wypowiedzeniem umowy o pracę. Szczegółowe przepisy znaleźć można w samym Kodeksie pracy, jak i w tak zwanych przepisach okołokodeksowych. Do grupy osób, które mogą skorzystać z takiego właśnie prawa, zaliczyć należy osoby w wieku przedemerytalnym, kobiety w ciąży i przebywające na urlopie wychowawczym, a także pracowników, którzy nie świadczą pracy z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność.

Choroba? Nie stracisz posady, chyba że...

Kwestię ewentualnego zwolnienia pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z chorobą reguluje art. 41 Kodeksu pracy: ?Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?. Wyjątkiem od tej sytuacji jest ogłoszenie przez podmiot zatrudniający upadłości lub też likwidacji.
W praktyce często zdarzają się sytuacje, w których pracownik ? już po otrzymaniu wypowiedzenia ? przedstawia pracodawcy zwolnienie lekarskie. Na temat takiego postępowania wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 marca 1993 roku (sygn. akt I PZP 68/92, OSNCP 1993/9/140), który stwierdził, że: ?wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który świadczył pracę, a następnie wykazał, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny do pracy z powodu choroby, nie narusza art. 41 Kodeksu pracy?. Inaczej mówiąc, takie zachowanie zatrudnionego jest uznawane za naruszenie przez niego prawa i nie korzysta on z ochrony.

Pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim można zwolnić. W jakich przypadkach? Sprawdź: Chorego pracownika można zwolnić.

Wypoczywaj na urlopie bez obaw

Zwolnienia nie powinien obawiać się pracownik, który przebywa na urlopie. Warto przy tym zauważyć, że w praktyce nie jest istotne to, na jakim urlopie zatrudniony przebywa, może być to urlop wypoczynkowy, wychowawczy, okolicznościowy czy nawet bezpłatny. Inaczej mówiąc, znaczenia nie ma ani to, z jakiego tytułu pracownik przebywa na urlopie, jak i czas jego trwania. Z drugiej strony, o czym trzeba pamiętać, od tej zasady również istnieją wyjątki.
Generalną zasadą jest to, że pracodawca nie może wypowiedzieć swojemu podwładnemu umowy o pracę. Oznacza to tyle, że nie ma ograniczenia w rozwiązaniu umowy o pracę z zatrudnionym na innej podstawie. Strony, nawet w czasie urlopu pracownika, mogą rozwiązać zawarty stosunek pracy za porozumieniem stron lub też z upływem czasu, na jaki była ona zawarta.

Okres ochronny przed emeryturą

Ochroną objęci zostali też pracownicy, którzy w najbliższych latach będę mogli starać się o emeryturę. Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy: ?Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku?. Wyjątkiem od tej reguły jest taka sytuacja, w której pracownik uzyskał prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana

Sortowanie paczek** TYGODNIÓWKI**24zł/h* WYRY

TWG Polska Sp. z o.o.

  • Mikołów
  • 24-25 zł / h
Dodana

Praca ogólnobudowlana

Franciszek Filipiak Zakład Usługowo Handlowy

  • Ostrowiec Świętokrzyski
Dodana
Aplikuj bez CV

Dla pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego, istnieje specjalny okres ochronny przed wypowiedzeniem. Oznacza to, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, pod warunkiem, że pracownik ten ma odpowiedni staż pracy uprawniający go do emerytury. Jest to ważna gwarancja dla starszych pracowników, którzy mogą mieć trudności z znalezieniem nowego zatrudnienia w późniejszym wieku.

Współczesne prawo pracy stawia na ochronę pracownika, zwłaszcza w sytuacjach, gdy jest on narażony na utratę zatrudnienia. Dlatego tak ważne jest, aby każdy pracownik znał swoje prawa i wiedział, jakie środki ochrony ma do swojej dyspozycji. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z ekspertem w dziedzinie prawa pracy lub działaczem związkowym.

Znaj swoje prawa jako pracownik i zrozum ochronę przed wypowiedzeniem, aby skutecznie bronić swojego stanowiska pracy.

Przyszła matka nie straci posady

Pod szczególną ochroną znajdują się też kobiety w ciąży. Pracodawca nie tylko nie może rozwiązać czy wypowiedzieć umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży, ale zakaz ten rozciąga się też na cały okres urlopu macierzyńskiego. Z drugiej strony trzeba wskazać na wyjątki. Pierwszy dotyczy takiej sytuacji, w której zachodzą przesłanki do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy i ? zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu pracy ? ?reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy?. Innym przypadkiem jest umowa o pracę na zastępstwo. W takim przypadku pracodawca nie jest zobowiązany jej przedłużać do dnia porodu.

Pracownik podpisujący umowę o pracę może być pewien, że jest chroniony w szczególny sposób. Ochrona przejawia się na wielu polach: chroniona jest jego wypłata, nie można go zwolnić, gdy brakuje mu tylko kilku lat do emerytury czy musi zostać wysłuchany przed nałożeniem na niego kary porządkowej. W niektórych sytuacjach ta szczególna ochrona zostaje wyłączona.

Ustawodawca przewidział, że w szczególnych przypadkach, a tych – zgodnie z przepisami Kodeksu pracy – jest całkiem sporo, ochrona dotycząca niemożności zwolnienia pracownika może zostać wyłączona. Ograniczenie dotyczy np. upadłości lub likwidacji zakładu pracy, zwolnień grupowych czy sytuacji, w której pracodawca może zastosować wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne).

Rodzaj Ochrony Opis Przykłady Grup Chronionych Ograniczenia
Powszechna Obejmuje wszystkich pracowników, wymaga przestrzegania określonych procedur przez pracodawcę. Wszyscy pracownicy Brak
Szczególna Dotyczy określonych grup pracowników, trudniejsza do wypowiedzenia. Kobiety w ciąży, pracownicy przedemerytalni, działacze związkowi Zwolnienia grupowe, likwidacja firmy
Okres Ochronny przed Emeryturą Ochrona dla pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego. Pracownicy, którym brakuje max. 4 lata do emerytury Brak
Zwolnienia Grupowe Ograniczenie ochrony w przypadku zwolnień z przyczyn ekonomicznych czy organizacyjnych. Brak Pracownicy na urlopach wychowawczych, w ciąży, przedemerytalni

Bez ochrony, gdy pracodawca kończy działalność

Bez wątpienia całkowite wyłącznie ochrony przyznanej pracownikom dotyczy sytuacji, gdy pracodawca likwiduje prowadzoną firmę. Zgodnie z art. 411 § 1 Kodeksu pracy w przypadku „ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przypisów dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę”.

W praktyce oznacza to, że zamknięcie przez pracodawcę firmy wiążą się z tym, że pod ochroną nie znajdują się już pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym, pracownice w ciąży czy zatrudnieni, którzy są w wieku przedemerytalnym. By jednak wypowiedzieć umowę poszczególnym pracownikom, pracodawca powinien dysponować np. orzeczeniem sądu, stwierdzającym upadłość zakładu.

Ograniczenie ochrony przy zwolnieniach grupowych

Choć zwolnienia grupowe nie powodują, że przepisy dotyczące ochrony pracowników zostają wyłączone, to jednak je ograniczają. Zasadniczo z ochrony przed zwolnieniem korzystają wyłącznie pracownicy wymienieni w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Pracodawca może wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi:

1) o którym mowa w art. 39 i 177 Kodeksu pracy (czyli temu, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku i pracownicy będącej w ciąży czy na urlopie macierzyńskim),
2) będącemu członkiem rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego,
3) będącemu członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej,
4) będącemu członkiem zakładowej organizacji związkowej, upoważnionemu do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
a. będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego lub europejskiej rady zakładowej,
b. będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółce europejskiej,
c. będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółdzielni europejskiej,
d. będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, zespołu przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek,
5) będącemu społecznym inspektorem pracy,
6) powołanemu do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego,
7) będącemu członkiem rady pracowników lub określonym w porozumieniu, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. nr 79, poz. 550, z 2008 r. nr 93, poz. 584 oraz z 2009 r. nr 97, poz. 805), przedstawicielem pracowników uprawnionym do uzyskiwania od pracodawcy informacji i prowadzenia z nim konsultacji.

Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników, to zobowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych. Zawarte w tej ustawie przepisy pozwalają pracodawcy na wypowiedzenie umowy również podwładnym przebywającym m.in. na urlopach wychowawczych.

Ochrona pracowników przed wypowiedzeniem

Dla każdego pracownika, ochrona przed wypowiedzeniem jest kluczowym aspektem w prawie pracy. Jest to gwarancja, że pracownik nie zostanie niespodziewanie pozbawiony źródła dochodu. W praktyce oznacza to, że pracodawca musi mieć ważne powody do wypowiedzenia umowy o pracę i musi je odpowiednio udokumentować. W przypadku braku takich powodów, pracownik ma prawo dochodzić swoich praw w sądzie pracy.

Powszechna i szczególna ochrona przed wypowiedzeniem

W prawie pracy wyróżniamy dwa główne rodzaje ochrony przed wypowiedzeniem: powszechną i szczególną. Powszechna ochrona dotyczy wszystkich pracowników i polega na tym, że pracodawca musi przestrzegać określonych procedur i terminów wypowiedzenia. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem dotyczy określonych grup pracowników, takich jak kobiety w ciąży, pracownicy w wieku przedemerytalnym czy działacze związkowi. Dla tych grup, wypowiedzenie umowy o pracę jest znacznie trudniejsze i wiąże się z dodatkowymi wymogami.

Zwolnienia grupowe ograniczają ochronę

Chociaż ochrona przed wypowiedzeniem jest ważnym prawem pracownika, istnieją sytuacje, w których może być ona ograniczona. Jednym z takich przypadków są zwolnienia grupowe. W sytuacji, gdy firma musi zwolnić większą liczbę pracowników z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych czy technologicznych, ochrona przed wypowiedzeniem może być ograniczona. Ważne jest jednak, aby pracodawca przestrzegał odpowiednich procedur i informował pracowników o planowanych zwolnieniach z odpowiednim wyprzedzeniem.

Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się powszechna od szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem?

Powszechna ochrona dotyczy wszystkich pracowników i polega na przestrzeganiu określonych procedur przez pracodawcę. Szczególna ochrona dotyczy określonych grup pracowników, takich jak kobiety w ciąży czy działacze związkowi, i jest trudniejsza do wypowiedzenia.

Jakie są ograniczenia w zwolnieniach grupowych?

W przypadku zwolnień grupowych, ochrona przed wypowiedzeniem może być ograniczona, zwłaszcza dla pracowników na urlopach wychowawczych, w ciąży czy zbliżających się do wieku emerytalnego.

Kto korzysta z okresu ochronnego przed emeryturą?

Z okresu ochronnego przed emeryturą korzystają pracownicy, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego i mają odpowiedni staż pracy.

Czy ochrona przed zwolnieniem działa podczas choroby pracownika?

Tak, pracownik w trakcie choroby jest chroniony przed wypowiedzeniem, chyba że zachodzą określone wyjątki określone w prawie pracy.

Jakie są prawa działacza związkowego w kontekście ochrony przed wypowiedzeniem?

Działacze związkowi korzystają ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem, co oznacza, że wypowiedzenie umowy o pracę jest dla nich trudniejsze i wiąże się z dodatkowymi wymogami.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Jakub Strykowski

Copywriter

Jestem copywriterem dla Aplikuj.pl. Pisze teksty na wiele tematów od kilku lat, pracowałem też w researchu.
Zawsze interesowało mnie prawo pracy i wszystko co związane z prowadzeniem firmy.

4 komentarze

irata4

irata4

Dlatego jak z każdym zapisem, trzeba wiedzieć co się chce i co w danym miejcu pracy i jak działa.
Kilowat

Kilowat

Jak takie są przepisy to trzeba je przyjąć do wiadomości i tyle. Warto wiedzieć nawet jak jest to negatywne lub nas nie dotyczy. To zawsze lepsze od tego niż by się nie wiedziało.
Gienia

Gienia

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę nie dla każdego. Na pewno kobiety w ciąży i przyszli emeryci są chronieni.
Omnia

Omnia

Jak wszędzie są pewne zasady, które obowiązują i należy si ę do nich stosować. Dotyczy to pracodawcy jak i pracownika. DObrze zatem na samym poczatku wszystkie regulaminy mieć pod ręką.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka