!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Zarobki

Zarobki nauczycieli

2 maja 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 17 głosów

17 głosów

4 komentarze

Zarobki nauczycieli
Średnie zarobki nauczyciela w Polsce wynoszą 3251 zł brutto. Wynagrodzenie uzależnione jest między innymi od poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego. Jego podstawą jest kwota bazowa opisana w ustawie budżetowej. Poniżej przedstawiamy specyfikę pracy nauczyciela oraz jego zarobki.

Wynagrodzenie nauczyciela, oprócz kwoty bazowej, składa się również z licznych dodatków. Należą do nich między innymi dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, dodatek wiejski czy dodatek za wysługę lat. Ponadto nauczycielom przysługuje również tzw. trzynasta pensja. W 2018 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało o likwidacji dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

Nauczyciel - specyfika zawodu i wysokość zarobków

Nauczyciel to osoba prowadząca zajęcia dydaktyczno-wychowawcze między innymi w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach średnich. Aby móc wykonywać ten zawód konieczne jest spełnienie wymagań opisanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji. Głównym kryterium jest ukończenie szkoły wyższej oraz posiadanie specjalizacji nauczycielskiej lub dokument ukończenia kursu pedagogicznego.

Od nauczyciela wymaga się pełnienia funkcji dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej (np. nauczyciele nauczania początkowego). Musi on również przestrzegać zasad moralnych zarówno w szkole, jak i poza nią. Oprócz prowadzenia lekcji zajmuje się również organizacją zajęć dodatkowych, wycieczek czy dokumentacją szkolną. Do jego zadań należy między innymi opracowywanie podstawy programowej, scenariuszy zajęć i arkuszy ocen. Nauczycieli można również spotkać w innych miejscach niż szkolna klasa. Mogą pracować także w szkolnych świetlicach, gabinetach pedagoga, bibliotece szkolnej, a także w szkołach specjalnych czy oddziałach integracyjnych.

Video

Ile zarabiają nauczyciele?

Jeśli chodzi o zarobki nauczyciela, to w 2018 roku pensja bazowa wzrosła o 147,28 zł i wynosiła 2900,20 zł. Była to pierwsza podwyżka od 6 lat. Wcześniej wynosiła ona 2752,92 zł. Ministerstwo zapowiada również, że do 2020 roku wynagrodzenie nauczyciela może wzrosnąć o ponad 15%. W 2017 roku najniższa pensja wynosiła 2200 zł, a najwyższa 5100 zł. Z kolei, jeśli chodzi o dodatki, to na przykład dodatek motywacyjny może wynieść nawet do 50% wynagrodzenia, a dodatek za wysługę lat do 20%.

Zarobki nauczycieli w 2019 roku:

  • stażysta – 2782 zł brutto czyli ok. 2002 zł netto
  • kontraktowy – 2862 zł brutto czyli ok. 2059 zł netto
  • mianowany – 3250 zł brutto czyli 2329 zł netto
  • dyplomowany – 3817 zł brutto czyli 2724 zł netto

Zarobki nauczycieli - tabela

Wynagrodzenie nauczycieli budzi w naszym kraju bardzo wiele emocji, bez względu na lokalizację. Dochody w oświacie emocjonują w równym stopniu nauczycieli w stolicy jak i w mniejszych miastach. Zarobki pracowników oświaty są regulowane przez rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) i zależą od kilku głównych czynników. Ostatnią podwyżkę płac w zawodzie nauczyciela przeprowadzono we wrześniu 2019 roku jako efekt porozumienia po ogólnopolskim strajku. W 2020 roku ma zostać przeprowadzona kolejna podwyżka.

Przede wszystkim zarobki nauczycieli są zależne od posiadanego wykształcenia oraz stopnia awansu zawodowego. Na ich wysokość mają wpływ także dodatki do pensji w postaci np. dodatku do wychowawstwa, dodatku funkcyjnego czy trzynastki.

Karta Nauczyciela rozróżnia cztery stopnie awansu zawodowego:

  • nauczyciel stażysta;
  • nauczyciel kontraktowy;
  • nauczyciel mianowany;
  • nauczyciel dyplomowany.

Karta Nauczyciela rozróżnia także zawód nauczyciela wspomagającego, który odpowiada za pomoc w kształceniu dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W odniesieniu do zarobków nauczycieli wspomagających stosuje się przepisy dotyczące płac nauczycieli ogólnych. Wynagrodzenie jest więc zależne od stopnia awansu i wykształcenia, a stawki minimalne odpowiadają tym przedstawionym w poniższych wykresach.

Minimalne zarobki nauczycieli w 2020 roku z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym:

Zarobki wg stopnia awansu Wynagrodzenie brutto Wynagrodzenie netto
Zarobki nauczyciela stażysty 2 782,00 zł ok. 2 002,00 zł
Zarobki nauczyciela kontraktowego 2 862,00 zł ok. 2 059,00 zł
Zarobki nauczyciela mianowanego 3 250,00 zł ok. 2 329,00 zł
Zarobki nauczyciela dyplomowanego 3 817,00 zł ok. 2 724,00 zł

Tak się prezentują minimalne stawki dla największej grupy nauczycieli. Stawki te zostały wprowadzone w ramach podwyżki z 1 września 2019 roku. Pozostałe grupy reprezentujące inny poziom wykształcenia zostały objęte dodatkową podwyżką z 1 stycznia 2020 roku, wynikającą z podniesienia płacy minimalnej.

Minimalne zarobki nauczycieli w 2020 roku z tytułem magistra i bez przygotowania pedagogicznego oraz osób z licencjatem lub tytułem inżyniera, posiadających przygotowanie pedagogiczne:

Zarobki wg stopnia awansu Wynagrodzenie brutto Wynagrodzenie netto
Zarobki nauczyciela stażysty 2 617,00 zł ok. 1 932,00 zł
Zarobki nauczyciela kontraktowego 2 663,00 zł ok. 1 965,00 zł
Zarobki nauczyciela mianowanego 2 832,00 zł ok. 2 084,00 zł
Zarobki nauczyciela dyplomowanego 3 324,00 zł ok. 2 431,00 zł


Minimalne zarobki nauczycieli w 2020 roku z licencjatem lub tytułem inżyniera bez przygotowania pedagogicznego oraz nauczycieli z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego, a także pedagogów o innym wykształceniu:

Zarobki wg stopnia awansu Wynagrodzenie brutto Wynagrodzenie netto
Zarobki nauczyciela stażysty 2 600,00 zł ok. 1 921,00 zł
Zarobki nauczyciela kontraktowego 2 617,00 zł ok. 1 932,00 zł
Zarobki nauczyciela mianowanego 2 638,00 zł ok. 1 947,00 zł
Zarobki nauczyciela dyplomowanego 2 905,00 zł ok. 2 135,00 zł


Na koniec warto odnotować, że obowiązuje także pojęcie średniego wynagrodzenia dla nauczycieli. Pojęcie średnich zarobków nauczycieli odnosi się do gwarantowanej kwoty dla grup nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku uzyskania w danym regionie niższej średniej wynagrodzenia samorządy mają obowiązek wypłaty dodatku uzupełniającego.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli od września 2019 roku:

Zarobki nauczyciela stażysty 3 338,00 zł brutto
Zarobki nauczyciela kontraktowego 3 707,00 zł brutto
Zarobki nauczyciela mianowanego 4 806,00 zł brutto
Zarobki nauczyciela dyplomowanego 6 141,00 zł brutto

Nauczyciel stażysta - zarobki

Nauczyciel stażysta, to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, jednak nieposiadająca innego stopnia awansu zawodowego. Tytuł ten uzyskuje się podczas pierwszego dnia zatrudnienia w szkole. Do jego zadań należy poznawanie zasad funkcjonowania danej placówki, takich jak zasady dotyczące prowadzenia dokumentacji, czy przepisy dotyczące higieny i bezpieczeństwa pracy. Ponadto nauczyciel stażysta uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez swojego opiekuna lub innych nauczycieli. Jego rolą jest ich obserwacja oraz późniejsze omówienie. Ponadto prowadzi on także lekcje w obecności opiekuna lub dyrektora.

To, ile zarabia nauczyciel stażysta, zależy od jego wykształcenia. Minimalna pensja na tym stanowisku wynosi 2782 zł brutto. Jeśli posiada on ukończone studia magisterskie oraz przygotowanie pedagogiczne, to może już liczyć na wyższe wynagrodzenie. Jeśli nie ma przygotowania pedagogicznego lub ma, ale ukończył tylko studia licencjackie, to jego pensja może będzie odpowiednio niższa.

Nauczyciel kontraktowy - zarobki

Nauczyciel kontraktowy, to kolejny stopień awansu zawodowego. Tytuł ten zdobywa się po roku i 9 miesiącach stażu w szkole. Po dwóch latach może on złożyć wniosek do dyrektora placówki, aby starać się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Podczas pracy musi on między innymi opracowywać plan rozwoju zawodowego, który następnie przedstawia dyrektorowi szkoły.

Ile zarabia nauczyciel kontraktowy?
Minimalne zarobki nauczyciela kontraktowego od 1 września 2019 roku wynoszą 2862 zł brutto.

Nauczyciel mianowany - zarobki

Nauczyciel mianowany to trzeci stopień w awansie zawodowym. Może on awansować na nauczyciela dyplomowanego, jeśli wykaże się bogatym dorobkiem zawodowym. Podczas pracy w dalszym ciągu doskonali swój projekt rozwoju zawodowego. Musi go złożyć do dyrektora szkoły w ciągu trzech lat. Minimalne wynagrodzenie nauczyciela mianowanego wynosi 3250 zł brutto.

Nauczyciel dyplomowany - zarobki

Będąc nauczycielem dyplomowanym, jest się na najwyższym szczeblu awansu zawodowego. Osoby posiadające ten tytuł musiały przepracować w zawodzie co najmniej 9 lub 10 lat. W związku z tym, że jest to ostatni stopień awansu według Karty Nauczyciela, to również osoby na tym stanowisku posiadają najwyższe wynagrodzenie.

Ile zarabia nauczyciel dyplomowany? Minimalne zarobki w tym wypadku wynoszą 3817 zł brutto. Na największą podstawę mogą liczyć nauczyciele dyplomowani z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym. Tytuł magistra bez przygotowania pedagogicznego lub licencjacki z przygotowaniem upoważnia do uzyskania jedynie pensji bazowej.

Nauczyciel wspomagający - zarobki

Nauczyciel wspomagający, to osoba pracująca w szkołach specjalnych i oddziałach integracyjnych. Musi on mieć wykształcenie w zakresie pedagogiki specjalnej uprawniające go do pracy z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki. W przypadku nauczyciela wspomagającego możemy wyróżnić dwie zasady przyznawania wynagrodzenia. Pierwsza z nich obowiązuje wtedy, kiedy jest on zatrudniony w szkole, w której obowiązuje Karta Nauczyciela. Jego podstawa w zależności od wykształcenia wynosi tyle, ile w omówionych wcześniej przypadkach.

Na przykład, jeśli posiada on wykształcenie magisterskie i posiada stopień awansu nauczyciela mianowanego, to jego podstawa wyniesie 2824 zł. Z kolei, jeśli w placówce obowiązuje Kodeks Pracy, to jego pensja będzie wynikała z zawartej umowy o pracę.

Video

Jak widać zarobki nauczycieli, nawet pracujących w tej samej szkole, mogą się między sobą sporo różnić. Każdy z nich ma inną podstawę i otrzymuje inne dodatki. Oprócz nich do wynagrodzenia nauczyciela mogą się wliczać również dochody za nadgodziny, zastępstwa czy nagrody wynikające ze stosunku pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Ile zarabia nauczyciel stażysta?

Nauczyciel stażysta to pierwszy stopień zawodowy. Na tym etapie nauczyciel zarobi 2002 zł netto, bez żadnych dodatków?

Kim jest nauczyciel wspomagający?

Nauczyciel wspomagający to osoba z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym, które upoważnia go do pracy z dziećmi wymagającymi szczególnej uwagi.

Jakie są dodatki dla nauczycieli?

Wśród dodatków do pensji nauczycielskiej można wyróżnić: dodatek za wychowawstwo, dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu i inne.

Podziel się

4 komentarze

vivin332

vivin332

To zbieranie informacji zwrotnych musi być procesem ciągłym, ponieważ wraz z rozwojem kariery będziesz stawiać czoła nowym wyzwaniom i wymaganiom. W takiej branży jednak decyduje ktoś inny.
belfer

belfer

Pracodawcy przygotowują raporty o zarobkach dla swoich pracowników, dzięki czemu pracownicy mogą prowadzić ewidencję tych ważnych informacji finansowych. Wcale tak nie jest.
Apula

Apula

Ja tez- mój też największy błąd.
Krzysiek

Krzysiek

Jestem nauczycielem - największy błąd mojego życia.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.