Zarobki

Zarobki nauczycieli

18 lutego 2023

3 z 5

Ocena: 3 z 5 | 18 głosów

18 głosów

16 komentarzy
Zarobki nauczycieli
Średnie zarobki nauczyciela w Polsce wynoszą 3251 zł brutto. Wynagrodzenie uzależnione jest między innymi od poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego. Jego podstawą jest kwota bazowa opisana w ustawie budżetowej. Poniżej przedstawiamy specyfikę pracy nauczyciela oraz jego zarobki.

Wynagrodzenie nauczyciela, oprócz kwoty bazowej, składa się również z licznych dodatków. Należą do nich między innymi dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, dodatek wiejski czy dodatek za wysługę lat. Ponadto nauczycielom przysługuje również tzw. trzynasta pensja. W 2018 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało o likwidacji dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

Nauczyciel - specyfika zawodu i wysokość zarobków

Nauczyciel to osoba prowadząca zajęcia dydaktyczno-wychowawcze między innymi w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach średnich. Aby móc wykonywać ten zawód konieczne jest spełnienie wymagań opisanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji. Głównym kryterium jest ukończenie szkoły wyższej oraz posiadanie specjalizacji nauczycielskiej lub dokument ukończenia kursu pedagogicznego.

Od nauczyciela wymaga się pełnienia funkcji dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej (np. nauczyciele nauczania początkowego). Musi on również przestrzegać zasad moralnych zarówno w szkole, jak i poza nią. Oprócz prowadzenia lekcji zajmuje się również organizacją zajęć dodatkowych, wycieczek czy dokumentacją szkolną. Do jego zadań należy między innymi opracowywanie podstawy programowej, scenariuszy zajęć i arkuszy ocen. Nauczycieli można również spotkać w innych miejscach niż szkolna klasa. Mogą pracować także w szkolnych świetlicach, gabinetach pedagoga, bibliotece szkolnej, a także w szkołach specjalnych czy oddziałach integracyjnych.

Video

Ile zarabiają nauczyciele?

Jeśli chodzi o zarobki nauczyciela, to w 2018 roku pensja bazowa wzrosła o 147,28 zł i wynosiła 2900,20 zł. Była to pierwsza podwyżka od 6 lat. Wcześniej wynosiła ona 2752,92 zł. Po kilku latach ministerstwo zapowiada, że w 2023 roku wynagrodzenie nauczyciela może wzrosnąć o prawie 8%. Z kolei, jeśli chodzi o dodatki, to na przykład dodatek motywacyjny może wynieść nawet do 50% wynagrodzenia, a dodatek za wysługę lat do 20%.

Zarobki nauczycieli od 1 września 2022 roku:

  • początkujący – 3424 zł brutto
  • mianowany – 3597 zł brutto
  • dyplomowany – 4224 zł brutto

Zarobki nauczycieli - tabela

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Sortowanie pustych skrzynek - Bez angielskiego

Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o. o.

  • 13-15 € / mc
  • Holandia
Dodana

Wynagrodzenie nauczycieli budzi w naszym kraju bardzo wiele emocji, bez względu na lokalizację. Dochody w oświacie emocjonują w równym stopniu nauczycieli w stolicy jak i w mniejszych miastach. Zarobki pracowników oświaty są regulowane przez rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) i zależą od kilku głównych czynników. Ostatnią podwyżkę płac w zawodzie nauczyciela przeprowadzono we wrześniu 2019 roku jako efekt porozumienia po ogólnopolskim strajku. W 2020 roku ma zostać przeprowadzona kolejna podwyżka.

Przede wszystkim zarobki nauczycieli są zależne od posiadanego wykształcenia oraz stopnia awansu zawodowego. Na ich wysokość mają wpływ także dodatki do pensji w postaci np. dodatku do wychowawstwa, dodatku funkcyjnego czy trzynastki.

Karta Nauczyciela rozróżnia obecnie trzy stopnie awansu zawodowego:

  • nauczyciel początkujący;
  • nauczyciel mianowany;
  • nauczyciel dyplomowany.

Karta Nauczyciela rozróżnia także zawód nauczyciela wspomagającego, który odpowiada za pomoc w kształceniu dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W odniesieniu do zarobków nauczycieli wspomagających stosuje się przepisy dotyczące płac nauczycieli ogólnych. Wynagrodzenie jest więc zależne od stopnia awansu i wykształcenia, a stawki minimalne odpowiadają tym przedstawionym w poniższych wykresach.

Minimalne zarobki nauczycieli od 1 września 2022 roku z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym:

Zarobki wg stopnia awansu Wynagrodzenie brutto Wynagrodzenie netto
Zarobki nauczyciela początkującego 3 424,00 zł ok. 2 663,66 zł
Zarobki nauczyciela mianowanego 3 597,00 zł ok. 2 782,49 zł
Zarobki nauczyciela dyplomowanego 4 224,00 zł ok. 3 209,85 zł

Tak się prezentują minimalne stawki dla największej grupy nauczycieli. Pozostałe grupy reprezentujące inny poziom wykształcenia zostały objęte innymi stawkami.

Minimalne zarobki nauczycieli od 1 września 2022 roku z tytułem magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie:
 

Zarobki wg stopnia awansu Wynagrodzenie brutto Wynagrodzenie netto
Zarobki nauczyciela początkującego 3 329,00 zł ok. 2 599,06 zł
Zarobki nauczyciela mianowanego 3 400,00 zł ok. 2 647,81 zł
Zarobki nauczyciela dyplomowanego 3 678,00 zł ok. 2 837,11 zł


Prognozowane minimalne zarobki nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym:

Zarobki wg stopnia awansu Wynagrodzenie brutto Wynagrodzenie netto
Zarobki nauczyciela początkującego 3 691,00 zł ok. 2 846,00 zł
Zarobki nauczyciela mianowanego 3 877,50 zł ok. 2 972,00 zł
Zarobki nauczyciela dyplomowanego 4 553,40 zł ok. 3 434, 00 zł


Na koniec warto odnotować, że obowiązuje także pojęcie średniego wynagrodzenia dla nauczycieli. Pojęcie średnich zarobków nauczycieli odnosi się do gwarantowanej kwoty dla grup nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku uzyskania w danym regionie niższej średniej wynagrodzenia samorządy mają obowiązek wypłaty dodatku uzupełniającego.

Prognozowane średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2023 roku:

Zarobki nauczyciela początkującego 4777,86 zł brutto
Zarobki nauczyciela mianowanego 5733,43 zł brutto
Zarobki nauczyciela dyplomowanego 7326,00 zł brutto

Nauczyciel stażysta - zarobki

Nauczyciel stażysta to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, jednak nieposiadająca innego stopnia awansu zawodowego. Tytuł ten uzyskuje się podczas pierwszego dnia zatrudnienia w szkole. Do jego zadań należy poznawanie zasad funkcjonowania danej placówki, takich jak zasady dotyczące prowadzenia dokumentacji, czy przepisy dotyczące higieny i bezpieczeństwa pracy. Ponadto nauczyciel stażysta uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez swojego opiekuna lub innych nauczycieli. Jego rolą jest ich obserwacja oraz późniejsze omówienie. Ponadto prowadzi on także lekcje w obecności opiekuna lub dyrektora.

To, ile zarabia nauczyciel stażysta, zależy od jego wykształcenia. Minimalna pensja na tym stanowisku wynosiła w 2022 roku 3079 zł brutto. Jeśli posiada on ukończone studia magisterskie oraz przygotowanie pedagogiczne, to może już liczyć na wyższe wynagrodzenie. Jeśli nie ma przygotowania pedagogicznego lub ma, ale ukończył tylko studia licencjackie, to jego pensja może będzie odpowiednio niższa.

Nauczyciel stażysta zgodnie z nowelizacją przepisów został przekształcony od 1 września 2022 w nauczyciela początkującego.

Nauczyciel kontraktowy - zarobki

Nauczyciel kontraktowy, to kolejny stopień awansu zawodowego. Tytuł ten zdobywa się po roku i 9 miesiącach stażu w szkole. Po dwóch latach może on złożyć wniosek do dyrektora placówki, aby starać się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Podczas pracy musi on między innymi opracowywać plan rozwoju zawodowego, który następnie przedstawia dyrektorowi szkoły.

Ile zarabia nauczyciel kontraktowy?
Minimalne zarobki nauczyciela kontraktowego w 2022 roku wynosiły 3167 zł brutto.

Nauczyciel kontraktowy zgodnie z nowelizacją przepisów został przekształcony od 1 września 2022 w nauczyciela początkującego.

Nauczyciel początkujący - zarobki

Nauczyciel początkujący zastąpił od 1 września 2022 nauczyciela stażystę oraz nauczyciela kontraktowego. Minimalne wynagrodzenie dla nauczyciela początkującego w 2023 to niecałe 3700 zł brutto.

Nauczyciel mianowany - zarobki

Nauczyciel mianowany to aktualnie drugi stopień w awansie zawodowym. Może on awansować na nauczyciela dyplomowanego, jeśli wykaże się bogatym dorobkiem zawodowym. Podczas pracy w dalszym ciągu doskonali swój projekt rozwoju zawodowego. Musi go złożyć do dyrektora szkoły w ciągu trzech lat. Minimalne wynagrodzenie nauczyciela mianowanego wynosi w 2023 roku 3 877,5 zł brutto.

Nauczyciel dyplomowany - zarobki

Będąc nauczycielem dyplomowanym, jest się na najwyższym szczeblu awansu zawodowego. Osoby posiadające ten tytuł musiały przepracować w zawodzie co najmniej 9 lub 10 lat. W związku z tym, że jest to ostatni stopień awansu według Karty Nauczyciela, to również osoby na tym stanowisku posiadają najwyższe wynagrodzenie.

Ile zarabia nauczyciel dyplomowany? Minimalne zarobki w tym wypadku wynoszą 4553 zł brutto w 2023 roku. Na największą podstawę mogą liczyć nauczyciele dyplomowani z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym. Tytuł magistra bez przygotowania pedagogicznego lub licencjacki z przygotowaniem upoważnia do uzyskania jedynie pensji bazowej.

Nauczyciel wspomagający - zarobki

Nauczyciel wspomagający, to osoba pracująca w szkołach specjalnych i oddziałach integracyjnych. Musi on mieć wykształcenie w zakresie pedagogiki specjalnej uprawniające go do pracy z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki. W przypadku nauczyciela wspomagającego możemy wyróżnić dwie zasady przyznawania wynagrodzenia. Pierwsza z nich obowiązuje wtedy, kiedy jest on zatrudniony w szkole, w której obowiązuje Karta Nauczyciela. Jego podstawa w zależności od wykształcenia wynosi tyle, ile w omówionych wcześniej przypadkach.

Na przykład, jeśli posiada on wykształcenie magisterskie i posiada stopień awansu nauczyciela mianowanego, to jego podstawa wyniesie 2824 zł. Z kolei, jeśli w placówce obowiązuje Kodeks Pracy, to jego pensja będzie wynikała z zawartej umowy o pracę.

Video

Jak widać zarobki nauczycieli, nawet pracujących w tej samej szkole, mogą się między sobą sporo różnić. Każdy z nich ma inną podstawę i otrzymuje inne dodatki. Oprócz nich do wynagrodzenia nauczyciela mogą się wliczać również dochody za nadgodziny, zastępstwa czy nagrody wynikające ze stosunku pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Ile zarabia nauczyciel początkujący?

Nauczyciel początkujący to pierwszy stopień zawodowy. Na tym etapie nauczyciel zarobi ok. 3700 zł brutto, bez żadnych dodatków.

Kim jest nauczyciel wspomagający?

Nauczyciel wspomagający to osoba z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym, które upoważnia go do pracy z dziećmi wymagającymi szczególnej uwagi.

Jakie są dodatki dla nauczycieli?

Wśród dodatków do pensji nauczycielskiej można wyróżnić: dodatek za wychowawstwo, dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu i inne.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

16 komentarzy

Maria

Maria

Należy zmienić prawo żeby nauczyciele w placówkach prywatnych gdzie pracuje się 4o godzin tygodniowo zarabiali więcej.zeby nie było pensji jak za kodeksu pracy tylko żeby podlegali pod kartę nauczyciela
Nowy

Nowy

Każdy popełnia błędy, co nie oznacza, że nie można ich naprawić. Owszem jest to trudne, ale nie niemożliwe. Czasem warto zrobić inny fakultet - wiem to po sobie.
Marek

Marek

Fajnie mieć etat 18 godzin tygodniowo i tyle zarabiać. Dodam ,że 18 godzin dydaktycznych . Teraz po podwyżce, która jest planowana mogą dostać po 5 latach pracy z odpowiednim stopniem awansu ponad 8 tyś. brutto ,13 pensje ,wakacyjne . Oj to jest praca 8 tyś.za etat 18 godzin . Ja po 10 latach pracy z tytułem magistra zarabiam 4500 brutto za 40 godzin tygodniowo . Chyba pora się przekwalifikować na nauczyciela.
Tola

Tola

Jako pracodawca, uważam, że w dzisiejszych czasach warto zatrudniać nauczycieli z dodatkowymi specjalizacjami, takimi jak języki obce czy pedagogika specjalna. Dzięki temu mogą realizować różnego rodzaju projekty, których efekty widoczne są w pozytywnych ocenach ze strony uczniów i rodziców.
benia

benia

nauczyciel to zawód za nic nie ponosi odpowiedzialności gdyby nie pomoc rodziców w odrabianiu lekcji to te nasze dzieci byłyby jeszcze głubsze po ukończeniu tych szkół a niżeli przed nauczyciel w mojej ocenie winien mieć najniższą krajową i ani złotówki więcej to jest zawód najbardziej płatny proszę zwrócić uwagę na ilość godzin przepracowanych przez nauczyciela oraz jego wakacje ferie zimowe ,letnie itp i ciągle im żle to niech sobie zmienią tylko jak znam życie oni do niczego się nie nadają dla nich 2+2=5 taką mają wiedzę
JeruJeri

JeruJeri

Zawsze myślałam, że praca nauczyciela to sam stres i ciągłe problemy z uczniami. Jednakże, po przeczytaniu tego artykułu, zaczynam się zastanawiać, czy to nie byłaby właśnie praca dla mnie. Mam nadzieję, że nie jest już za późno na zmiany!
Sabo

Sabo

Czytając ten artykuł, zastanawiam się, dlaczego nie zostawiłam szkoły i nie poszłam nauczycielką. Widzę, że pensje w tej branży rosną, a sama praca wydaje mi się bardzo ciekawa. Szkoda, że już za późno na zmiany...
Alicja

Alicja

Praca nauczyciela to niełatwy zawód, wymagający poświęcenia i zaangażowania. Cieszę się, że w końcu podniesiono pensje, bo przez lata była to jedna z największych bolączek w naszym zawodzie. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze lepiej!
Growski

Growski

Jak im się nie podoba to mogą się zwolnić. Znaleźć inną pracę. Przebranżowić się. Albo stworzyć jakieś kursy dodatkowe i je sprzedawać. A oni jak w klatce "żebraki "od 10 lat kwiczą że mało. To ma być dobry przykład dla dzieci?
Do narzekającego na narzekających

Do narzekającego na narzekających

Tylko, że 23h to tylko czas lekcyjny. Dołącz sobie dyżury, załatwianie spraw organizacyjnych, tworzenie planów zajęć i lekcji, przygotowywanie i sprawdzanie klasówek i masę rodziców, którzy wiedzą lepiej. Łatwo po prostu przez pryzmat gołych godzin aka "pół etatu".
Narzekają jak zawsze

Narzekają jak zawsze

Pracujecie 23 godziny a normalny człowiek 40 godzin tygodniowo czyli pół etatu. Zapraszamy do fabryk tam się pracuje a nie narzeka
Obserwacje

Obserwacje

Motywacja do pracy w każdej branży kształtowana jest przez zarobki, mówią o tym wciąż powtarzane badania naukowe. Słabo wynagradzany lekarz, nauczyciel, pedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant, pielęgniarka, położna, to najgorsze co można zrobić tym zawodom i ludziom oczekującym profesjonalizmu i jak najwyższej jakosci usług ze strony zawodów opierających się na bezpośredniej pomocy ludziom i kształtowaniu zdrowia, kształceniu umiejętności i wyrabiania motywacji i postaw.
vivin332

vivin332

To zbieranie informacji zwrotnych musi być procesem ciągłym, ponieważ wraz z rozwojem kariery będziesz stawiać czoła nowym wyzwaniom i wymaganiom. W takiej branży jednak decyduje ktoś inny.
belfer

belfer

Pracodawcy przygotowują raporty o zarobkach dla swoich pracowników, dzięki czemu pracownicy mogą prowadzić ewidencję tych ważnych informacji finansowych. Wcale tak nie jest.
Apula

Apula

Ja tez- mój też największy błąd.
Krzysiek

Krzysiek

Jestem nauczycielem - największy błąd mojego życia.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.