Przepisy BHP

Szkolenie BHP przy umowie zlecenia: koszty, warunki i wymagania

14 lipca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 4 głosy

4 głosy

8 komentarzy
Szkolenie BHP przy umowie zlecenia: koszty, warunki i wymagania
Czy jesteś zatrudniony na umowie zlecenia? Poznaj ważne informacje na temat szkolenia BHP, jego kosztów, wymagań i warunków bezpieczeństwa na twoim stanowisku pracy.

Szkolenie bhp dla osób na umowie zlecenie

Warto pamiętać, że to zainteresowane strony mają prawo uzgodnienia umowy i jej zapisów. W praktyce nie do każdej pracy podmiot zatrudniający jest zobowiązany zatrudnić pracowników w oparciu o umowę o pracę. Z punktu widzenia pracodawcy ważne jest, aby dobrze ocenić przyszłe warunki pracy. Zgodnie z zaleceniami w niektórych sytuacjach przeprowadzanie szkolenia bhp jest konieczne, gdyż wynika bezpośrednio ze specyfiki wykonywanych czynności. I bynajmniej nie zawsze – odwrotnie niż w przypadku umowy o pracę – koszt takiego szkolenia musi obciążać zlecającego. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób strony się umówiły i jakie ustalenia znalazły się w umowie.

Umowa zlecenie a bhp - zleceniobiorca szkoli się sam

Zgodnie z art. 3041 Kodeksu pracy, na „osobach fizycznych, które wykonują pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, lub inny podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, lub inny podmiot organizujący pracę” ciąży obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Inaczej mówiąc, cytowany przepis zobowiązuje między innymi zleceniobiorców do zapoznania się i przestrzegania podstawowych zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

O szkoleniu bhp na umowie zlecenie decyduje pracodawca

Choć powyżej wskazano, że każdy zleceniobiorca jest zobowiązany posiadać podstawową wiedzę tak, aby móc świadczyć pracę w bezpiecznych warunkach, to o ewentualnym szkoleniu oraz badaniach profilaktycznych i tak powinien zdecydować zlecający. Dlaczego? Gdyż zapomnieć nie można o art. 304 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z jego treścią, zlecający jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy „osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą”. Z drugiej strony, o czym należy pamiętać, aktualnie obowiązujące przepisy nie zobowiązują zlecającego do ponoszenia kosztów badań profilaktycznych, jak i szkolenia.

Szkolenie bhp a umowa zlecenie - jak to wygląda w praktyce?

Szukasz pracy?

Manager Gastronomii

Hotel Crystal Mountain*****

  • Wisła
Dodana
Dodana

Lider zmiany gastronomii

Hotel Crystal Mountain*****

  • Wisła
Dodana

OPERATOR MASZYN

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Z punktu widzenia osób zlecających wykonanie pracy istotne może być stanowisko Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który w wyroku z dnia 4 kwietnia 2013 roku (sygn. akt III AUa 935/12) stwierdził, że – co prawda – umowa zlecenie umożliwia zlecającemu i wykonawcy ustalenie miejsca i czasu wykonywania pracy, niemniej jednak nakłada na tego pierwszego obowiązki związane z zapewnieniem higienicznych i bezpiecznych warunków pracy. W związku z powyższym, w praktyce część zleceniodawców decyduje się nie tylko na oddelegowanie zleceniobiorców na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również wysyła ich na wstępne badania. W ten sposób unikają oni ewentualnego oskarżenia o niedopełnienie swoich obowiązków.

Pamiętaj, jako zleceniobiorca, masz prawo do bezpiecznych warunków pracy, szkolenia BHP oraz badań lekarskich pokrywanych przez pracodawcę.

Zabezpieczeniem interesów zarówno zlecającego, jak i zleceniobiorcy może być zamieszczenie stosownych punktów w umowie. To właśnie w niej strony powinny określić wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. O takim zapisie powinni pamiętać przede wszystkim pracodawcy. Dlaczego? Jeżeli obowiązek nie będzie realizowany w odpowiedni sposób, to podmiotem odpowiedzialnym będzie właśnie zleceniobiorca. W umowie powinny znaleźć się także stosowane zapisy dotyczące kwestii pokrycia kosztów zarówno szkolenia z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy, jak i również badań wstępnych. W tej kwestii strony mają pełną dowolność – koszt ten może finansować w całości zlecający, zleceniobiorca, choć niewykluczone jest też inne rozłożenie poniesionych kosztów, na przykład po połowie przez każdą z zainteresowanych stron.

Umowa zlecenie a badania lekarskie i szkolenie BHP

Jedną z najważniejszych kwestii, związanych z przyjęciem do pracy nowej osoby, jest badanie lekarskie oraz szkolenie bhp. Umowa zlecenie nakłada ten obowiązek na pracodawcę, tylko w przypadku, gdy na stanowisku, na którym będzie pracować osoba zatrudniona na umowę cywilną, istnieją na tyle duże zagrożenia wynikające z przebiegu pracy lub warunków pracy, że niezbędny jest odpowiedni stan zdrowia oraz przeszkolenie BHP. Pracodawca ma wówczas obowiązek wysłać takiego pracownika na badanie lekarskie oraz zapewnić mu szkolenie BHP. Wynika to m.in. ze stanowiska Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy z lipca 2007 roku. Jak więc widać umowa zlecenie a bhp czy umowa zlecenie a badanie lekarskie to kwestie, które są dokładnie uregulowane przepisami prawa.

Ze wspomnianego stanowiska wynika też, że osoby fizyczne, które zatrudnione są na innej podstawie niż stosunek pracy, a także osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w danej firmie, muszą poddać się badaniom lekarskim. Dotyczy to zarówno badań wstępnych, jak i okresowych czy kontrolnych, a także w zakres...

Szkolenie okresowe BHP w ramach umowy zlecenia

Jeśli jesteś zatrudniony na umowie zlecenia, istotne jest, abyś był świadomy, że obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie Ci szkolenia okresowego BHP. Niezależnie od specyfiki Twojego stanowiska, to szkolenie pozwala na aktualizację i utrzymanie świadomości na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pamiętaj, że odbycie szkolenia BHP to nie tylko wymóg prawny, ale również kluczowy element ochrony Twojego zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Warunki BHP w pracy na umowę zlecenie

BHP przy umowie zlecenia ma na celu zagwarantowanie Tobie, jako zleceniobiorcy, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jeśli napotkasz na jakiekolwiek nieprawidłowości w zakresie warunków BHP, powinieneś niezwłocznie zgłosić to swojemu pracodawcy. Pamiętaj, że Twoje zdrowie i bezpieczeństwo są najważniejsze i mają priorytet nad jakimikolwiek obowiązkami zawodowymi.

Koszty szkolenia BHP w ramach umowy zlecenia

Często pracodawcy decydują się pokryć koszt szkolenia okresowego BHP dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie. Jest to nie tylko korzystne dla Ciebie jako zleceniobiorcy, ale również pozwala pracodawcy na zminimalizowanie ryzyka związanego z ewentualnymi wypadkami w miejscu pracy. Warto jednak zauważyć, że formalne uregulowanie kwestii kosztów szkolenia BHP powinno znaleźć się w treści umowy.

Szkolenie BHP Umowa zlecenie Warunki Koszty Badania
Wymagane dla wszystkich pracowników Zasady bezpieczeństwa są takie same jak dla umowy o pracę Pracodawca odpowiada za bezpieczne warunki pracy Pracodawca zazwyczaj pokrywa koszty Badania lekarskie są częścią procesu BHP

Badania i szkolenie BHP dla zleceniobiorców

W przypadku umowy zlecenie, badania lekarskie oraz szkolenie BHP są nieodłącznym elementem dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy. Jeśli jesteś zatrudniony na umowie zlecenia, powinieneś poddać się badaniom lekarskim oraz odbyć wstępne szkolenie BHP. To zapewni Ci bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracodawca powinien pokryć koszty tych badań i szkolenia, ale warto to sprawdzić i potwierdzić w umowie zlecenia. Pamiętaj, że Twoje zdrowie i bezpieczeństwo są najważniejsze - nie bój się zadawać pytań i upewnić się, że wszystkie kwestie BHP są odpowiednio zaadresowane w Twojej umowie zlecenia.

To może Cię również zainteresować

Przepisy BHP - praktyczne zastosowanie

Najczęściej zadawane pytania

Czy szkolenie okresowe BHP jest wymagane przy umowie zlecenia?

Tak, szkolenie okresowe BHP jest wymagane dla wszystkich pracowników, niezależnie od typu umowy, w tym umowy zlecenia.

Jakie są warunki BHP przy umowie zlecenia?

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla zleceniobiorców, tak samo jak dla pracowników na umowę o pracę.

Kto pokrywa koszty szkolenia BHP?

Pracodawca zazwyczaj pokrywa koszty szkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia.

Czy badania lekarskie są wymagane w ramach BHP przy umowie zlecenia?

Tak, badania lekarskie są częścią procesu BHP i zazwyczaj są wymagane dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia.

Co obejmuje wstępne szkolenie BHP przy umowie zlecenia?

Wstępne szkolenie BHP obejmuje zasady bezpieczeństwa, procedury ewakuacji, pierwszą pomoc, a także prawidłowe korzystanie z sprzętu i narzędzi. Szkolenie to jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników, w tym zatrudnionych na umowę zlecenia.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Jakub Strykowski

Copywriter

Jestem copywriterem dla Aplikuj.pl. Pisze teksty na wiele tematów od kilku lat, pracowałem też w researchu.
Zawsze interesowało mnie prawo pracy i wszystko co związane z prowadzeniem firmy.

8 komentarzy

P.G

P.G

Jako inspektor BHP powiem tak , może nie ma obowiązku ale napewno warto. Problemy zaczynają się podczas wypadku przy pracy,gdzie firmy ubezpieczeniowe szukają jakiejkolwiek możliwości by nie wypłacić odszkodowania.
Krycha

Krycha

BHP to proste szkolenie i jeżeli jest potrzebne i wymagalne to warto dla własnego spokoju to zrobić, w końcu to mus. Ludzie jednak to bagatelizują a warto wiedzieć jak postępować w pracy by nie było wypadku.
Bart12

Bart12

Szkolenie to skierowane jest do specjalistów i kadry kierowniczej, którzy szkolą się jako specjaliści ds. Bezpieczeństwa pracy, inżynierowie bezpieczeństwa, lekarze firmowi itp.
szkoła

szkoła

Placówki edukacyjne powinny mieć jasne wytyczne dotyczące zgłaszania incydentów, które powinny być przekazywane personelowi pierwszego dnia ich zatrudnienia.
Lemon

Lemon

Dla każdego nowego projektu i zastosowanej technologii wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a także bezpieczeństwa pożarowego.
Magna

Magna

Pomimo występowania tych chorób, w większości krajów lekarze i pielęgniarki nie mają odpowiedniego szkolenia w zakresie problemów zdrowotnych związanych z pracą, aw wielu krajach nie ma szkolenia podyplomowego z zakresu bezpieczeństwa pracy.
Franek

Franek

Szkolenie BHP przecież nie ma znaczenia czy dla ludzi na takiej czy innej umowie. Logiczne to jest, że powinno być dla wszystkich jeżeli istnieje taka potrzeba. Nawet na kursach tak jest.
Oklahoma

Oklahoma

Według mnie szkolenie BHP nie ma znaczenia na jakiej jest umowie. Jeżeli to ważne z punktu widzenia pracodawcy to powinni oni za to zawsze płacić. Odpowiednie zapisy to regulują.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka