Składki KRUS

Składki KRUS
Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników uchwala wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie. Ile wynosi składka KRUS? Kiedy ulega przedawnieniu? I jak wyglądają składki KRUS w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości!

Składka KRUS

KRUS to państwowa instytucja, która odpowiada za ubezpieczenia rolników, unormowane według ustawy z 20 grudnia 1990 roku. Jakie warunki należy spełnić, aby dotyczyło nas ubezpieczenie KRUS?

Przede wszystkim musimy mieć status rolnika, czyli osoby, która:

 • ukończyła 18 lat;
 • mieszka na terytorium Polski i prowadzi działalność rolniczą na terenie Rzeczypospolitej;
 • zarządza działalnością osobiście i na własny rachunek.

Rolnikiem może być także osoba, która przeznaczyła do zalesienia prowadzone przez siebie grunty rolne.

Głównym zadaniem KRUS-u jest obsługa rolników w kwestii ubezpieczenia społecznego, dotycząca:

 • płacenia składek na ubezpieczenie;
 • wypłaty należnych świadczeń z ubezpieczenia;
 • informowania rolników o zagrożeniach pojawiających się w gospodarstwach rolnych;
 • likwidowania niebezpieczeństw w miejscu pracy;
 • darmowej rehabilitacji medycznej dla osób niezdolnych do pracy;
 • ubezpieczenia społecznego rolników.

Ubezpieczenie socjalne obejmuje rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników, którzy posiadają obywatelstwo polskie, przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy lub zezwolenia albo są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej.

Poza tym, składki odprowadzane są także na ubezpieczenia:

 • wypadkowe;
 • chorobowe;
 • macierzyńskie;
 • emerytalno-rentowe.

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe liczy 30 % emerytury podstawowej, która była ustalona w ostatnim miesiącu kwartału. W przypadku składki na ubezpieczenia chorobowe, macierzyńskie oraz wypadkowe – wyliczane są przez Radę Rolników, a ich aktualna wysokość ogłaszana jest w „Monitorze Polskim” z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. Każdy rolnik jest zobowiązany do samodzielnego śledzenia wysokości składek KRUS. Za niedopilnowanie terminów może grozić kara, a za każdy dzień zwłoki liczone są odsetki.

Składki KRUS należy opłacać kwartalnie, tzn:

•             31 stycznia opłaca się składki KRUS za I kwartał,

•             30 kwietnia za II kwartał,

•             31 lipca za III kwartał,

•             31 października za IV kwartał.

Prawodawca dał rolnikom pewne udogodnienie i tym samym umożliwił opłacanie składek w terminach dopasowanych zgodnych z czasem otrzymywania wynagrodzeń. Przykładowo, kiedy rolnik po zbiorach otrzymuje spory zastrzyk gotówki, może dokonać wpłaty na dowolną liczbę rat, nadpłacając je jednocześnie. W przedterminowym opłacaniu najważniejsze jest, aby uczynić to z wyprzedzeniem. Możliwe jest także ubieganie się o odroczenie opłaty składek KURS, jednak wyłącznie za przyszłe składki. Nie ma możliwości ich przeciągnięcia w czasie, jeśli już minął termin płatności – w takim wypadku naliczane będą odsetki.

To Cię powinno też zainteresować: Emerytura z KRUS

Ile wynosi składka KRUS

To, ile wynosi składka KURS jest uzależnione od kilku czynników. Otóż składki na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie, ustalane są kwartalnie przez Radę Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Z kolei dobrowolna składka KRUS na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest uzależniona od wysokości emerytury podstawowej oraz od tego, jaką powierzchnię ma obszar rolniczy ubezpieczonego.

 • Dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar rolniczy do 100 ha przeliczeniowych – 12% emerytury podstawowej;
 • Dla gospodarstw obejmujących od 100 do 150 ha przeliczeniowych – 24% emerytury podstawowej;
 • Dla gospodarstw obejmujących od 150 do 300 ha przeliczeniowych – 36% emerytury podstawowej;
 • Dla gospodarstw obejmujących powyżej 300 ha przeliczeniowych – 48% emerytury podstawowej.

Przedawnienie składek KRUS

Rolnicy często zastanawiają się, jak długo KRUS może egzekwować niezapłacone składki. Według ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (artykuł 41b), konieczność wpłacenia składek ulega przedawnieniu (czyli możliwości odwołania się od uiszczenia roszczenia) po 5 latach. Liczy się to od dnia, w którym składki stały się wymagalne. Po upływie przedawnienia, składki KRUS mogą być egzekwowane z hipoteki, w wysokości zaległych składek oraz odsetek liczonych w trakcie przedawnienia. Należy jednak pamiętać, że składki zabezpieczone hipoteką, nie ulegają przedawnieniu.

Czas przedawnienia składek KRUS może ulec zawieszeniu, jeśli zostanie podjęta decyzja rozłożenia należności na raty lub odroczenia terminu płatności. Przedawnienie można także zawiesić od dnia podjęcia czynności, które zmierzają do egzekwowania należności, aż do dnia zakończenia procesu postępowania egzekucyjnego.

Składka KRUS a działalność gospodarcza

Na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 roku, dotyczącej ubezpieczenia społecznego rolników, rolnik ma prawo wciąż podlegać ubezpieczeniu KRUS, nawet jeżeli podjął pozarolniczą działalność gospodarczą, w poniższych sytuacjach:

 • rolnik podlegał ubezpieczeniu bez przerwy przez 3 lata;
 • złożył odpowiednie pismo potwierdzające chęć kontynuowania ubezpieczenia w ciągu 14 dni od rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • rolnicza, jak i pozarolnicza działalność muszą być przez rolnika kontynuowane, a jednocześnie nie może być on zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innego stosunku służbowego;
 • rolnik nie może posiadać statusu emeryta ani rencisty;
 • kwota podatku dochodowego od przychodów z innej działalności za poprzedni rok nie powinna przekraczać 3376 zł. 

Co się dzieje w sytuacji, jeśli rolnikowi przysługuje jednocześnie ubezpieczenie z ZUS-u i KRUS-u? Według przepisów ubezpieczenie rolnicze wygasa w przypadku zbiegu z innym ubezpieczeniem. Dlatego też, ubezpieczenie w ZUS-ie będzie miało pierwszeństwo nad ubezpieczeniem w KRUS-ie. Należy jednak pamiętać, że rolnikowi może przysługiwać ubezpieczenie rolnicze oraz (jednocześnie) ubezpieczenie społeczne wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli spełnia następujące kryteria:

 • do 14 dni od rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności rolnik złoży oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia w kasie KRUS. Jeżeli rolnik nie dochowa tego terminu wówczas ubezpieczenie rolnicze ustaje;
 • do 31 maja rolnik powinien poinformować KRUS o kwocie podatku dochodowego od przychodów działalności, którą prowadzi za rok poprzedni. Równocześnie nie może przekroczyć ustalonej kwoty granicznej podatku.

Podsumowując, miesięczna składka KRUS jest zmienna i w każdym kwartale może być różna. Należy pamiętać, aby składki opłacać w terminie, ponieważ w innym wypadku rolnikowi mogą grozić kary pieniężne. Składki KRUS powinny być opłacane kwartalnie, najpóźniej w ostatnich dniach pierwszego miesiąca danego kwartału. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, rolnik może dalej korzystać z ubezpieczenia KRUS, pod warunkiem, że spełnia odpowiednie kryteria.

Oceń ten wpis
Składki KRUS
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Lucyna
2019-12-17, 12:58
Wszystko się zmienia co jakiś czas, ale tak samo jak w zus każdy dzień opóźnienia to już wielkie szopki z pismami i całą biurokracją.
Kosiniak
2019-12-11, 09:03
Wysokość składek dobrze znać i często lepiej coś dodatkowo zapłacić by mieć wymierne korzyści. Ludzie w wielu przypadkach zapominają o tym a wiele można na tym zyskać.
ROLOLIKA
2019-05-29, 14:00
Zawsze KRUS informuje, ile wynoszą składki i tak są podane składki na w kwartał 2019 r.
Walum F
2019-05-28, 13:39
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, w I kwartale 2019 r. nadal stanowić będzie kwotę 42 zł. Przeczytajcie artykuł, albo wszystko znajdziecie drogą internetową.
nie-rolnik
2019-05-28, 13:35
Dobrze jest porównać to wszystko by sprawdzić jak w krusie jest a jak inni mają w zusie. to są przecież bardzo rózne organizacje. Jas np. nie znam krusu więc dobrze poznam.
Cebula
2019-05-13, 13:06
Odpowiednia ochrona zapewnia odpowiedzialność rolniczą dostosowaną do indywidualnego ryzyka.
Przejrzyste porównanie i sprawozdania finansowe online dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w rolnictwie dobrze poznac.
Idola
2019-05-04, 13:26
Aby polegać na płatnościach emerytalnych w Polsce, konieczna jest praca w tym kraju przez co najmniej 5 lat, wnosząc składki do lokalnego funduszu emerytalnego.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.