Twoje wsparcie w rekrutacji

KRUS ubezpieczenie

KRUS ubezpieczenie
KRUS to Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która reguluje wszelkie kwestie obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników. Sprawdź, kto może zostać objęty ubezpieczeniem w KRUS, jakie są jego warunki, które składki mogą być opłacane dobrowolnie, a które są obowiązkowe, a także dowiedz się, czy jest możliwe zwolnienie lekarskie KRUS! Zapraszamy do lektury.

Ubezpieczenie w KRUS

KRUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2017 r. poz. 2336, z późn. zm.), reguluje kwestie związane z bezpieczeństwem społecznym rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników, a także pomocników rolnika. Osoby te muszą jednak spełniać pewne wymogi, czyli posiadać obywatelstwo polskie albo być uprawnionymi do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczenia KRUS następują na dwa sposoby:

 • z mocy ustawy, a zatem obowiązkowo, jeśli powierzchnia użytków jest większa niż 1 ha przeliczeniowy;
 • na wniosek, a zatem dobrowolnie, jeśli powierzchnia użytków rolnych jest mniejsza niż 1 ha przeliczeniowy.

Wyodrębnia się dwa rodzaje ubezpieczenia KRUS:

 • ubezpieczenie emerytalno-rentowe;
 • ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.

Pierwsze z nich, czyli ubezpieczenie emerytalno-rentowe wymaga opłacania miesięcznych składek KRUS na jego poczet w wysokości 10% emerytury podstawowej za każdego ubezpieczonego. Niemniej, czasem niezbędne są dopłaty. Dotyczy to każdego rolnika, którego gospodarstwo rolne przekracza powierzchnię 50 ha przeliczeniowych. Wówczas rolnik musi uiszczać za siebie dodatkową składkę miesięczną. Jej wysokość uzależnia się od powierzchni obszaru, tj.:

 • 12% emerytury podstawowej, kiedy gospodarstwo rolne ma 100 ha przeliczeniowych;
 • 24% emerytury podstawowej, kiedy gospodarstwo rolne ma powierzchnię od 100 do 150 ha przeliczeniowych;
 • 36% emerytury podstawowej, kiedy gospodarstwo rolne ma powierzchnię od 150 do 300 ha przeliczeniowych;
 • 48% emerytury podstawowej, gdy gospodarstwo rolne ma powierzchnię powyżej 300 ha przeliczeniowych.

W tej sytuacji niezbędne jest także dokonanie rekalkulacji składki KRUS na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, które jednocześnie prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą albo współpracują przy prowadzeniu jej. W związku z powyższym, gdy powierzchnia obszaru użytków rolnych jest równa lub przekracza 50 ha przeliczeniowych, składkę KRUS na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przyjmuje się w podwójnym wymiarze składki podstawowej.

To Cię powinno też zainteresować: Emerytura z KRUS

Drugie z kolei ubezpieczenie, czyli wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, jest naliczane w podstawowej wysokości i nie ma tu znaczenie obszaru użytków rolnych, jakie rolnik posiada. Wysokość składki ustalana jest przez Radę Rolników i wyznaczana na jeden lub kilka kolejnych kwartałów. Następuje to z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed pierwszym dniem danego kwartału i jest ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

KRUS ubezpieczenie zdrowotne

KRUS ubezpieczenie zdrowotne dla rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin jest regulowane przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1938 z późn. zm.).

W celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego siebie bądź innych osób, które mogą podlegać pod KRUS ubezpieczenia zdrowotne, należy złożyć w jednostce organizacyjnej Kasy (właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego) druk KRUS UD-2Z.

Jak ustala się składkę KRUS ubezpieczenie zdrowotne?

 • W gospodarstwach rolnych o powierzchniach użytków rolnych poniżej 6ha użytków rolnych, składka na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników wynosi dokładnie 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych. Składkę tę finansuje budżet państwa.
 • W gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych liczących 6ha przeliczeniowych i więcej, składka zdrowotna wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych. Opłaca się ją w terminach uzgodnionych jak przy składkach na ubezpieczenie społeczne rolników, czyli do ostatniego dnia pierwszego miesiąca określonego kwartału.
 • W przypadku rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą w ramach działów specjalnych niezbędne jest opłacanie składki zdrowotnej indywidualnie, w terminie do 15. dnia następnego miesiąca od zadeklarowanej podstawy wymiaru składki. Jeśli chodzi o domowników rolników prowadzących wyłącznie samoistny dział specjalny produkcji rolnej, uiszcza się kwotę stanowiącą 33,4 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.
 • Składka zdrowotna za emerytów i rencistów rolniczych wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Sam ubezpieczony finansuje składkę w wysokości 1,25% podstawy z kwoty netto emerytury lub renty.

Warto także wiedzieć, iż możliwe jest objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym KRUS członków rodziny rolnika i domowników. Koniecznym warunkiem jest jednak, aby osoby te nie posiadały własnego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Warunki ubezpieczenia w KRUS

Ubezpieczenie KRUS obowiązkowe, a zatem z mocy ustawy, obowiązuje w oparciu o regulację prawną z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Na mocy tej ustawy, wyszczególnione zostały warunki ubezpieczenia KRUS. Zgodnie z nimi, podlega pod nie:

 • rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą, a także musi być on w posiadaniu powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych bądź działu specjalnego produkcji rolnej;
 • domownik, który ukończył 16 lat i jest stale pracujący w tym gospodarstwie;
 • rolnik, małżonek rolnika lub domownik, o ile nie podlega on innemu ubezpieczeniu społecznemu, a także nie ma ustalonego prawa do emerytury bądź renty i nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
 • osoby pobierające rentę strukturalną, współfinansowaną ze środków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej bądź ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i ich współmałżonkowie (w sytuacji, gdy renta wypłacana jest ze zwiększeniem na tego małżonka).

Jakie jeszcze są warunki ubezpieczenia w KRUS? Otóż ubezpieczenie z mocy ustawy istnieje niezależnie od woli osoby spełniającej warunki i niezależnie od woli płatnika. Tym samym, z  podlegania ubezpieczeniu w trybie obowiązkowym  nie da się zrezygnować. Tym samym, jeśli rolnik, małżonek, domownik czy inna osoba, która na mocy ustawy podlega ubezpieczeniom KRUS, to rolnik ma obowiązek, nie czekając na wezwanie, zgłosić się do ubezpieczenia we właściwej jednostce KRUS w ciągu 14 dni. W tym terminie musi ponadto zgłosić wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu w jego gospodarstwie.

KRUS ubezpieczenie powstaje od dnia, w którym spełnione zostały warunki do objęcia tym ubezpieczeniem. Ustaje natomiast od dnia kolejnego po dniu, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie temu ubezpieczeniu. Na przykład wówczas, gdy osoba zwiąże się z pracodawcą stosunkiem pracy bądź też, gdy domownik wyprowadzi się i przestanie stale pomagać w gospodarstwie.

Dobrowolne ubezpieczenie w KRUS

Na wniosek, rolnik może zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia KRUS. Uczynić to może wówczas, gdy działalność rolnicza stanowi jego stałe źródło utrzymania. Kto nie spełnia warunków obowiązkowego ubezpieczenia w KRUS? M.in. osoby, które prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie o powierzchni równej 1 ha przeliczeniowemu bądź poniżej 1 ha przeliczeniowego oraz rolnicy, którzy przeznaczyli grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa do zalesienia. W tej sytuacji, o ile nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu ani też nie mają ustalonego prawa do emerytury czy renty i świadczeń z ubezpieczeń społecznych, mogą na swój wniosek zostać objęte dobrowolnym ubezpieczeniem w KRUS.

Następuje to na dwa sposoby:

 1. w pełnym zakresie, czyli z ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim, a także emerytalno-rentowym;
 2. w zakresie ograniczonym, czyli tylko z ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Warto pamiętać, iż ustawa przewiduje możliwość wystąpienia z wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym w dowolnym czasie. Następuje to od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak aniżeli od dnia, w którym wniosek ten został złożony. Odstąpić od ubezpieczenia również można w każdym czasie, składając odpowiednie oświadczenie w tej sprawie.

KRUS ubezpieczenie domownika

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniach społecznych rolników, ubezpieczeniom w KRUS można podlegać na mocy ustawy bądź też na wniosek. Drugi przypadek dotyczy między innymi osoby domownika. Kim zatem jest domownik? Otóż to osoba bliska rolnikowi, która spełnia następujące warunki:

 • ukończyła 16 rok życia;
 • zamieszkuje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym bądź zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego bądź zamieszkuje w bliskim sąsiedztwie wspomnianych;
 • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związany z rolnikiem stosunkiem pracy czy umową cywilnoprawną.

KRUS ubezpieczenie domownika wiąże się ze złożeniem wniosku o objęcie ubezpieczeniem, co może uczynić zarówno domownik, jak i rolnik prowadzący gospodarstwo. W obu przypadkach niezbędne jest załączenie oświadczenia o wykonywanej pracy obu ze stron. Niezbędne jest także potwierdzenie zgodności spełniania powyższych warunków bycia domownikiem. Innym kryterium, które musi zostać spełnione jest fakt, iż domownik nie może w dniu składania wniosku podlegać innemu ubezpieczeniu społecznemu (np. z tytułu umowy o pracę).

Zwolnienie lekarskie KRUS

Obecnie rolnik nie ma obowiązku składania zwolnienia lekarskiego do KRUS. Dzieje się to automatycznie poprzez ogólnopolską platformę – druk e-ZLA wysyłany jest przez lekarza do ZUS, a KRUS może je stamtąd pobrać.

Zasiłek chorobowy należy się ubezpieczonemu (czyli rolnikowi, jego małżonkowi, domownikowi), który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie i przez minimum 30 dni, jednak nie dłużej aniżeli przez 180 dni. Niemniej, gdy pula 180-dniowego okresu zasiłkowego zostanie wyczerpana, a ubezpieczony będzie nadal niezdolny do pracy, jednak wiele wskazuje na to, iż istnieją duże szanse na odzyskanie zdolności do pracy (np. wskutek leczenia czy rehabilitacji), okres zasiłkowy może zostać przedłużony o czas niezbędny do jej przywrócenia, ale nie dłużej niż o kolejnych 360 dni.

Podsumowując, KRUS ubezpieczenie to bardzo rozległa kwestia, która wiąże się z wieloma obwarowaniami prawnymi. Warto wiedzieć, kto może skorzystać z ubezpieczenia dobrowolnego KRUS, a komu przysługuje ono na mocy ustawy. Co więcej, dobrze jest znać również swoje przywileje, np. możliwość skorzystania z zasiłku chorobowego.

Oceń ten wpis
KRUS ubezpieczenie
Ocena: 5.0, liczba głosów: 7

Opinie

zefirek
2019-12-17, 12:58
Ubezpieczenie jest ważne na wszystko, majątek i życie w szczególnych branżach takich jak rolnictwo ma przecież swoje określone ramy.
Natalia C.
2019-12-11, 09:02
Ubezpieczenie ma wielkie znaczenie. Dotyczy to każdej sytuacji i dlatego warto jest o tym pamiętać, a także zrealizować to we własnym zakresie.
Drujek
2019-05-29, 13:52
Warto ten przydatny artykuł przeczytać. Jakie są rodzaje ubezpieczenia KRUS... Na pewno nie jeden rolnik, będzie musiał się poradzić u doradcy, aby jeszcze więcej i lepiej wiedzieć, niż to co napisane w tym artykule.
Katya
2019-05-13, 13:05
Czy to niewielka nieostrożność przy uprawie zbóż, przy sprzedaży produktów lub przy hodowli zwierząt: nieoczekiwane szkody dla środowiska, obrażenia ciała lub szkody materialne mogą szybko pojawić się na rzecz osób trzecich.
Koniak
2019-05-04, 13:27
Jeśli osoba, która ma prawo do stałego pobytu w Polsce, nie może uzyskać emerytury powyżej minimalnego poziomu utrzymania, aby osiągnąć wiek emerytalny, otrzymuje zasiłek emerytalny. Temat ubezpieczenia jest zawsze aktualny.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.