Tarcza antykryzysowa - zwolnienie z opłacania składek ZUS

Tarcza antykryzysowa - zwolnienie z opłacania składek ZUS
Według ustaleń rządu osobom prowadzącym działalność gospodarczą przysługują ulgi z tytułu kryzysu gospodarczego wskutek pandemii COVID-19. Jednym ze sposobów wsparcia przedsiębiorców jest zwolnienie z opłacania składek ZUS na czas zagrożenia epidemiologicznego. Wyjaśniamy, kto może zostać zwolniony ze składek ZUS i jakie warunki trzeba spełniać.

W zależności od wielkości firm i typu działalności gospodarczej, w pakiecie wobec kryzysowej sytuacji gospodarczej znalazła się możliwość zwolnienia z opłacania składek przez niektórych płatników, zarówno zatrudniających pracowników, jak i samozatrudnionych. Muszą oni jednak spełniać wymogi określone w ustawie antykryzysowej.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla pracodawcy

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek w związku z kryzysem wskutek zagrożenia epidemiologicznego mogą zgłosić przedsiębiorcy, którzy spełniają określone warunki. Ulga taka dotyczy płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

Jakich składek ZUS dotyczy zwolnienie?Zwolnienie dotyczy nieopłaconych należności z tytułu składek na:
 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Solidarnościowy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Przy czym chodzi tu o składki należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazane w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Przeczytaj także o innych formach wsparcia przedsiębiorstw wobec kryzysu w związku z koronawirusem w artykule: Tarcza antykryzysowa - pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, odroczenie zaliczek na podatek i świadczenie postojowe.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla osób niezatrudniających pracowników

Takie zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek przysługuje także płatnikowi składek będącemu osobą prowadzącą pozarolniczą działalność i opłacającemu składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

Zwolnienie dotyczy składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Podstawa wymiaru składek podlegających zwolnieniu

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenie i osoby z nią współpracującej, zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.

Tak samo do osoby wykonującej pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia i osoby z nią współpracującej, dla której podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota.

Dowiedz się także, kto może otrzymać w ramach pakietu antykryzysowego Dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak uzyskać zwolnienie z opłacania składek ZUS?

Aby otrzymać tę ulgę, niezbędne jest wypełnienie formalności. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., płatnik składek przekazuje do ZUS, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek powinien zawierać:

 1. Dane płatnika: imię i nazwisko, nazwę skróconą (firmy), numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
 2. Adres do korespondencji
 3. Oświadczenie płatnika składek, potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
 4. Inne informacje niezbędne do umorzenia składek
 5. Podpis wnioskodawcy.

Taki wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czy płatnik nadal musi składać deklaracje?Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Ile trwa rozpatrywanie wniosku o zwolnienie ze składek ZUS?

ZUS podejmuje decyzję o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

Przeczytaj też o tym, Jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych w ramach tarczy antykryzysowej.

Oceń ten wpis
Tarcza antykryzysowa - zwolnienie z opłacania składek ZUS
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Klaudia
2020-04-02, 13:55
Nie jest to pelna informacja, zabrakło Wam podziału na duże, średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa....
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.