Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 963        SUBSKRYBUJE: 6884

Czy wiesz, jaki jest twój staż pracy? Sprawdź, co się z tym wiąże

Czy wiesz, jaki jest twój staż pracy? Sprawdź, co się z tym wiąże

Na staż pracy składa się łączna długość okresów zatrudnienia, które mają istotne znaczenie przy ustalaniu uprawnień pracowniczych. Dzięki niemu można wyznaczyć liczbę dni przysługującego urlopu wypoczynkowego, ustalić prawo do emerytury, odprawy czy nagrody jubileuszowej. Warto więc skrupulatnie pilnować i rozliczać wszystkie okresy zatrudnienia, by nie tracić swoich przywilejów. Sprawdź, na co zwrócić uwagę!

Co składa się na staż pracy?


Do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na długość trwania czy sposób ustania stosunku pracy. I choć kodeks pracy nie definiuje wprost, co należy zaliczyć do stażu pracy to najczęściej jest to okres, w którym dany pracownik świadczył pracę w oparciu o umowę o pracę, powołanie mianowanie, wybór albo spółdzielczą umowę o pracę.
Ponadto istnieją okresy zaliczalne do stażu pracy, które mogą wpływać na przysługujące uprawnienia pracownicze. Dzięki temu na przykład prędzej możemy ustalić minimalny czas pracy do emerytury. Do takich okresów zalicza się m.in.:

 

  • czas, za który sąd przyznał wynagrodzenie pracownikowi przywróconemu do pracy, jeśli ten podjął pracę;
  • czas czynnej i zawodowej służby wojskowej;
  • okres, o który skrócono czas wypowiedzenia umowy, jeśli doszło do zwolnienia pracownika z przyczyn zależnych od pracodawcy i za które pracownik otrzymał odszkodowanie;
  • odbywania studiów doktoranckich – jednak nie więcej niż 4 lata i pod warunkiem uzyskania stopnia doktora;
  • okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie;
  • okres pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego (odpowiednio udokumentowany);
  • czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych bądź stypendium starosty dla bezrobotnych.


Studia a staż pracy


Do stażu pracy wlicza się także okres nauki – na przykład ukończenie szkoły wyższej liczone jest jako 8 lat zatrudnienia. W sytuacji, gdy pracownik jednocześnie studiował i pracował na etacie, do stażu pracy wlicza się albo okres studiów, albo okres zatrudnienia. Opcja wybierana jest tak, aby być najkorzystniejszą dla pracownika. Wliczanie okresu nauki do stażu pracy oznacza zatem, że osoba po wyższych studiach uzyskuje prawo do maksymalnego, 26-dniowego wymiaru urlopu wypoczynkowego już po 2 latach. Zaznaczmy także, że za studia wyższe uznawany jest już 1 stopień, a zatem 3-letnie studia na uczelni wyższej. Także ukończenie innych szkół skutkuje doliczeniem odpowiedniego okresu stażu pracy. Odpowiednio – z tytułu ukończenia zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej dolicza się maksymalnie 3 lata, z tytułu ukończenia zasadniczej średniej szkoły zawodowej oraz średniej szkoły zawodowej – nie więcej niż 5 lat, z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata, osobom, które ukończyły szkoły policealne 6 lat. Również doktorantowi, który uzyskał stopień doktora, zalicza się do okresu pracy czas odbywania studiów doktoranckich, jednak w wymiarze nie dłuższym niż 4 lata.
Dodajmy, że różne okresy nauki nie ulegają sumowaniu, a zatem osoba kończąca liceum ogólnokształcące, a następnie studia wyższe nie przedłuży swojego stażu do 12 lat (4+8), ponieważ do jej stażu pracy zaliczone będzie tylko ukończenie szkoły wyższej.


Staż pracy a uprawnienia


Staż pracy ma wpływ na przykład na takie uprawnienia jak prawo do urlopu, prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia, prawo do emerytury, prawo do nagrody jubileuszowej, prawo do odprawy. W zależności od rodzaju pożądanego uprawnienia, należy zatroszczyć się o właściwą dokumentację stażu pracy. Pamiętajmy, że to na pracowniku, a nie pracodawcy ciąży obowiązek jego wykazania.
Do stażu pracy wlicza się wszystkie poprzednie, zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy. Takim okresem jest na przykład okres pobierania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, który wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych, takich jak prawo do nagrody jubileuszowej czy stażowej. Okres pobierania zasiłku i stypendium nie wlicza się natomiast do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.


Bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, miejsce zatrudnienia czy rodzaj umowy – do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, nie wlicza się:

  • okresu urlopu bezpłatnego,
  • okresu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej,
  • okresu prowadzenia działalności gospodarczej.


Dodatek za staż pracy


Dodatek za wysługę lat wypłacany jest pracownikom z tytułu przepracowania określonego czasu w danej firmie lub branży, a niekiedy również z tytułu ogólnego stażu pracy. Przedstawiciele niektórych zawodów, np. nauczyciele czy pracownicy sądów i prokuratur, co miesiąc mogą liczyć na dodatek do pensji, a jego wysokość zależy od stażu pracy. Dodatek stażowy jest jednak nieobowiązkowym składnikiem wynagrodzenia i jest uzależniony od zawodu, zajmowanego stanowiska czy  regulaminu firmy. Zasady liczenia stażu pracy, od którego zależy prawo do otrzymania dodatkowych premii lub nagród wśród pracodawców spoza sfery budżetowej, jest bowiem określane w przepisach wewnętrznych obowiązujących u danego pracodawcy.

 

Umowy zlecenie a staż pracy


Umowa zlecenie jest jedną z najczęściej zawieranych umów. Generalnie umowy cywilnoprawne formalnie nie stanowią umów o pracę, ale o świadczenie usług. Tym samym zleceniobiorcy nie przysługuje ochrona kodeksu pracy, nie posiada on praw pracowniczych etatowca, ani gwarancji minimalnej stawki wynagrodzenia czy płatnego urlopu wypoczynkowego. Wydawać by się mogło więc, że tego typu umowy (umowa o dzieło, umowa zlecenie), nie będą wliczane do stażu pracy, ponieważ nie wynikają ze stosunku pracy. Nic bardziej mylnego – istnieją bowiem sytuacje, kiedy umowa cywilnoprawna ma znamiona stosunku pracy – np. gdy wykonywana jest pod stałym nadzorem i kierownictwem zleceniodawcy w warunkach przez niego określonych. W takiej sytuacji okres, przez który zleceniobiorca świadczył pracę na jej podstawie, może zostać wliczony do stażu pracy. Oznacza to, że długotrwałe zatrudnienie na podstawie umowy o charakterze cywilnoprawnym zalicza się do stażu pracy.

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.