Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 995        SUBSKRYBUJE: 7258
Tematy, które interesują czytelników:  Wypadek przy pracy, Rozmowa kwalifikacyjna przygotowanie, Praca zdalna

Zatrudnianie młodocianych?

Zatrudnianie młodocianych?

Kodeks pracy reguluje przyjmowanie do pracy osób młodocianych. Jakie są formy ich zatrudniania? W jaki sposób rozlicza się ich z pracy i uprawnia do urlopu? I wreszcie, czy pracodawca ma obowiązek chronić niepełnoletnich, którzy świadczą pracę na jego rzecz?

Fundamentalną kwestią jest zdefiniowanie pracownika młodocianego. W tym wypadku warto wskazać, że zgodnie z art. 190 Kodeksu pracy, młodociany jest to osoba, która ukończyła 16 rok życia i jednocześnie nie przekroczyła 18 roku życia. I tak, zgodnie z postanowieniami ustawodawcy, młodocianych można zatrudniać tylko wówczas, gdy ukończyli oni gimnazjum i jednocześnie przedstawią zaświadczenie, że praca w danym zakładzie nie zagraża ich zdrowiu. Co ponadto?

Formy zatrudniania młodocianych

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, młodocianych można zatrudniać jedynie w dwóch przypadkach. Mowa o:

 • przygotowaniu zawodowym, które to odbywa się w formie nauki zawodu,
 • innym celu niż przygotowanie zawodowe.

W pierwszym przypadku pracodawca jest zobowiązany zawrzeć z pracownikiem stosowną umowę o pracę. Musi ona zawierać wszystkie elementy, które są wymagane przy tradycyjnej umowie o pracę oraz dodatkowo ? zgodnie z art. 195§1 Kodeksu pracy ? takie informacje, jak:

 • rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),
 • czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
 • sposób dokształcania teoretycznego.

Dodatkowo warto zauważyć, że pracodawca zawierając umowę z pracownikiem młodocianym może jedynie podpisać umowę o pracę na czas nieokreślony. Nie jest możliwe ? chyba, że w oparciu o one akty prawa ? zawarcie umowy na czas określony lub na okres próbny. W tym przypadku mowa o wyjątku w postaci §9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Na tej podstawie podmiot zatrudniający większą liczbę młodocianych niż to wynika z jego potrzeb, może zawrzeć z młodocianymi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony. Gdy młodociany zakończy naukę zawodu, jest on w dalszym ciągu zatrudniony na podstawie podpisanej z pracodawcą umowy, niemniej jednak zmianie powinny ulec poszczególne jej punkty. Mowa zwłaszcza o wynagrodzeniu za pracę, jak i czasie świadczenia pracy.

Jak pracodawca chroni młodocianych?

Jeżeli młodociany pracownik jest zatrudniony przez pracodawcę w innym celu niż przygotowanie zawodowe, musi on mu zapewnić odpowiednie warunki. I tak, zatrudniony taki może wykonywać jedynie lekkie prace, które nie będą powodować zagrożenia dla jego życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego. Powołując się zaś na Rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, do tych należą między innymi prace:

 • przy nieodpowiednim oświetleniu,
 • w obciążającym mikroklimacie środowiska pracy,
 • w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
 • w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu.

Ponadto, z uwagi na fakt, iż pracownik młodociany podpisuje z pracodawcą umowę o pracę, podlega również wstępnym badaniom lekarskim oraz odpowiedniemu szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo ? zgodnie z art. 201§3 Kodeksu pracy ? pracodawca jest zobowiązany ?przekazywać informacje o ryzyku zawodowym, które wiąże się z pracą wykonywaną przez młodocianego, oraz o zasadach ochrony przez zagrożeniami również przedstawicielowi ustawowemu młodocianego?.

Wakacje to czas, w którym młodzi ludzie często podejmują swoją pierwszą pracę, zobacz: Praca w wakacje - sprawdź, czego jeszcze nie wiesz.

Czas pracy młodocianych i ich urlopy

Czas pracy młodocianego pracownika został dokładnie określony w Kodeksie pracy. I tak, w myśl art. 202 nie może przekraczać:

 • 6 godzin na dobę w wieku do ukończenia 16-go roku życia,
 • 8 godzin na dobę w wieku powyżej 16-go roku życia.

Do wyszczególnionego czasu dolicza się również czas nauki, jaki młodociany poświęca w danym dniu. Dalej, młodocianemu, jeżeli pracuje powyżej 4,5 godziny, pracodawca jest zobowiązany udzielić 30 minutowej przerwy, która również wliczana jest do czasu pracy. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, nieletni pracownik nie będzie mógł zostać zatrudniony w godzinach nadliczbowych, zabronione jest także zatrudnianie go w porze nocnej. Młodociany będzie również dłużej wypoczywał, gdyż ustawodawca przewidział wydłużone okresy odpoczynków zarówno dobowych, jak i tygodniowych. I tak, pierwszy musi trwać co najmniej 14 godzin, obejmując również całość pory nocnej danego zakładu pracy. Odpoczynek tygodniowy nie może zaś być krótszy niż 48 godzin i powinien obejmować również niedzielę. Ciekawą kwestią jest również przysługujący pracownikowi młodocianemu urlop. W takim przypadku warto zauważyć, że jego długość będzie zależna od stażu pracy. W związku z powyższym kształtować będzie się on następująco:

 • gdy pracuje po raz pierwszy, prawo do urlopu w wysokości 12-tu dni roboczych nabywa po 6 miesiącach od rozpoczęcia pracy,
 • z upływem roku uzyskuje prawo do do urlopu w wysokości 26-ciu dni roboczych,
 • po roku pracy do 38-miu dni urlopu, niemniej wymiar ten ulega obniżeniu do 20 dni w momencie, w którym pracownik ukończył 18 rok życia.

Udzielanie urlopu pracownikowi młodocianemu odbywa się na ogólnych zasadach.

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.