Zatrudnianie młodocianych?

Zatrudnianie młodocianych?
Kodeks pracy reguluje przyjmowanie do pracy osób młodocianych. Jakie są formy ich zatrudniania? W jaki sposób rozlicza się ich z pracy i uprawnia do urlopu? I wreszcie, czy pracodawca ma obowiązek chronić niepełnoletnich, którzy świadczą pracę na jego rzecz?

Fundamentalną kwestią jest zdefiniowanie pracownika młodocianego. W tym wypadku warto wskazać, że zgodnie z art. 190 Kodeksu pracy, młodociany jest to osoba, która ukończyła 16 rok życia i jednocześnie nie przekroczyła 18 roku życia. I tak, zgodnie z postanowieniami ustawodawcy, młodocianych można zatrudniać tylko wówczas, gdy ukończyli oni gimnazjum i jednocześnie przedstawią zaświadczenie, że praca w danym zakładzie nie zagraża ich zdrowiu. Co ponadto?

Formy zatrudniania młodocianych

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, młodocianych można zatrudniać jedynie w dwóch przypadkach. Mowa o:

 • przygotowaniu zawodowym, które to odbywa się w formie nauki zawodu,
 • innym celu niż przygotowanie zawodowe.

W pierwszym przypadku pracodawca jest zobowiązany zawrzeć z pracownikiem stosowną umowę o pracę. Musi ona zawierać wszystkie elementy, które są wymagane przy tradycyjnej umowie o pracę oraz dodatkowo ? zgodnie z art. 195§1 Kodeksu pracy ? takie informacje, jak:

 • rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),
 • czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
 • sposób dokształcania teoretycznego.

Dodatkowo warto zauważyć, że pracodawca zawierając umowę z pracownikiem młodocianym może jedynie podpisać umowę o pracę na czas nieokreślony. Nie jest możliwe ? chyba, że w oparciu o one akty prawa ? zawarcie umowy na czas określony lub na okres próbny. W tym przypadku mowa o wyjątku w postaci §9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Na tej podstawie podmiot zatrudniający większą liczbę młodocianych niż to wynika z jego potrzeb, może zawrzeć z młodocianymi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony. Gdy młodociany zakończy naukę zawodu, jest on w dalszym ciągu zatrudniony na podstawie podpisanej z pracodawcą umowy, niemniej jednak zmianie powinny ulec poszczególne jej punkty. Mowa zwłaszcza o wynagrodzeniu za pracę, jak i czasie świadczenia pracy.

Jak pracodawca chroni młodocianych?

Jeżeli młodociany pracownik jest zatrudniony przez pracodawcę w innym celu niż przygotowanie zawodowe, musi on mu zapewnić odpowiednie warunki. I tak, zatrudniony taki może wykonywać jedynie lekkie prace, które nie będą powodować zagrożenia dla jego życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego. Powołując się zaś na Rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, do tych należą między innymi prace:

 • przy nieodpowiednim oświetleniu,
 • w obciążającym mikroklimacie środowiska pracy,
 • w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
 • w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu.

Ponadto, z uwagi na fakt, iż pracownik młodociany podpisuje z pracodawcą umowę o pracę, podlega również wstępnym badaniom lekarskim oraz odpowiedniemu szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo ? zgodnie z art. 201§3 Kodeksu pracy ? pracodawca jest zobowiązany ?przekazywać informacje o ryzyku zawodowym, które wiąże się z pracą wykonywaną przez młodocianego, oraz o zasadach ochrony przez zagrożeniami również przedstawicielowi ustawowemu młodocianego?.

Wakacje to czas, w którym młodzi ludzie często podejmują swoją pierwszą pracę, zobacz: Praca w wakacje - sprawdź, czego jeszcze nie wiesz.

Czas pracy młodocianych i ich urlopy

Czas pracy młodocianego pracownika został dokładnie określony w Kodeksie pracy. I tak, w myśl art. 202 nie może przekraczać:

 • 6 godzin na dobę w wieku do ukończenia 16-go roku życia,
 • 8 godzin na dobę w wieku powyżej 16-go roku życia.

Do wyszczególnionego czasu dolicza się również czas nauki, jaki młodociany poświęca w danym dniu. Dalej, młodocianemu, jeżeli pracuje powyżej 4,5 godziny, pracodawca jest zobowiązany udzielić 30 minutowej przerwy, która również wliczana jest do czasu pracy. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, nieletni pracownik nie będzie mógł zostać zatrudniony w godzinach nadliczbowych, zabronione jest także zatrudnianie go w porze nocnej. Młodociany będzie również dłużej wypoczywał, gdyż ustawodawca przewidział wydłużone okresy odpoczynków zarówno dobowych, jak i tygodniowych. I tak, pierwszy musi trwać co najmniej 14 godzin, obejmując również całość pory nocnej danego zakładu pracy. Odpoczynek tygodniowy nie może zaś być krótszy niż 48 godzin i powinien obejmować również niedzielę. Ciekawą kwestią jest również przysługujący pracownikowi młodocianemu urlop. W takim przypadku warto zauważyć, że jego długość będzie zależna od stażu pracy. W związku z powyższym kształtować będzie się on następująco:

 • gdy pracuje po raz pierwszy, prawo do urlopu w wysokości 12-tu dni roboczych nabywa po 6 miesiącach od rozpoczęcia pracy,
 • z upływem roku uzyskuje prawo do do urlopu w wysokości 26-ciu dni roboczych,
 • po roku pracy do 38-miu dni urlopu, niemniej wymiar ten ulega obniżeniu do 20 dni w momencie, w którym pracownik ukończył 18 rok życia.

Udzielanie urlopu pracownikowi młodocianemu odbywa się na ogólnych zasadach.

Oceń ten wpis
Zatrudnianie młodocianych?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Pr. Bolek
2019-12-12, 10:47
Zatrudnianie młodocianych? Ten temat był poruszany i w innych artykułach. U nas młodociani są zatrudniani i nawet tacy wyróżniający się mogą potem pracować po ukończeniu 18 lat w naszym zakładzie na umowie...
Ewa Sarecka
2019-05-21, 10:46
Bardzo dużo jest artykułów na tym portalu, które dotyczą pracowników młodocianych. Powinni oni znać swoje obowiązki, co im wolno robić, a jakie prace są dla nich zabronione. Też powinni się zapoznać z regulaminem pracy i wynagradzania.
Danke
2019-05-08, 14:19
Wielu pracowników dobrze się sprawdza więc w przypadku pracodawców dość korzystne to może być. Trzeba tylko poznać wszystkie zasady związane z taką rekrutacją.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.