Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Prace interwencyjne. A co to takiego?

23 stycznia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 3 głosy

3 głosy

30 komentarzy
Prace interwencyjne. A co to takiego?
Jeżeli jesteś osobą bezrobotną i bezskutecznie szukasz zajęcia od wielu miesięcy, to powinieneś się dowiedzieć, czy możesz wykonywać prace interwencyjne. Zatrudnienie przy pracach interwencyjnych odbywa się zawsze na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo pracodawca podpisuje stosowną umowę cywilnoprawną ze starostą. Prace interwencyjne - co powinien wiedzieć pracownik? Ile płaci pracodawca? Czy prace interwencyjne wlicza się do emerytury?

Prace interwencyjne – co to?

Po reformie urzędów pracy bezrobotni mogą liczyć na szerokie wsparcie ze strony specjalistów, dokładniej doradców zawodowych. Ci są zobowiązani do przeanalizowania aktualnej sytuacji osoby zgłaszającej się do urzędu i dostosowania pomocy do ich oczekiwań, wykształcenia czy kwalifikacji i umiejętności. Dzięki temu bezrobotni mają szybciej znaleźć zatrudnienie.

Wśród oferowanych form pomocy wskazać należy na prace interwencyjne. Takie nie są skierowane do wszystkich bezrobotnych, ale do wybranej grupy, dokładnie tych, którym grozi wykluczenie społeczne. Na zorganizowaniu prac interwencyjnych może zyskać nie tylko pracownik, lecz także zainteresowany pracodawca, który zdecyduje się na współpracę w tym zakresie z urzędem pracy.

Każdy pracodawca chcący w swoim zakładzie pracy zorganizować prace interwencyjne, powinien skontaktować się z pracownikami powiatowego urzędu pracy. Przed złożeniem wniosku o organizację takich prac warto również dokładnie zapoznać się z regulaminem dotyczącym ubiegania się o tę formę wsparcia. Wszystko dlatego, że każdy urząd może w inny sposób określać, w jaki sposób prace interwencyjne powinny zostać zorganizowane. Dodatkowo, o czym również powinien pamiętać każdy podmiot zatrudniający, pomoc jest udzielana zgodnie z warunkami pomocy de minimis.

Do kogo skierowane są prace interwencyjne?

O zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych może starać się niemal każdy bezrobotny. Głównie skierowane są one do osób, znajdujących się w szczególnej sytuacji i mających najmniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia. Do takich bezrobotnych zalicza się osoby poniżej 25. roku życia i powyżej 50. roku życia. Prace interwencyjne kierowane są także do bezrobotnych, którzy nie posiadają wykształcenia zawodowego lub średniego, nie mają doświadczenia czy kwalifikacji. Do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zalicza się także niepełnosprawnych bezrobotnych i bezrobotnych wychowujących samotnie dziecko.

Osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji mogą skorzystać z prac interwencyjnych w pierwszej kolejności. Te mają pomóc im w odnalezieniu się na rynku pracy. Bezrobotni, którzy rozpoczną wykonywanie takich prac, mają możliwość nabyć szereg cennych umiejętności. Warto też pamiętać o czynniku społecznym – mają oni szasnę przebywać z innymi pracownikami, dzięki czemu nabywają pewności siebie, lepiej radzą sobie w życiu codziennym.

Dowolne stanowisko pracy

Prace interwencyjne mogą zostać zorganizowane na dowolnym stanowisku pracy. W praktyce zatem nie jest istotne to, czy pracodawca prowadzi firmę, w której zatrudnienie znaleźli pracownicy fizyczni czy umysłowi. Trzeba przy tym jednak pamiętać, że nie każdy bezrobotny może zostać skierowany do prac interwencyjnych. Wszystko dlatego, że doradca zawodowy z osobą zainteresowaną określają zakres pomocy.

Pracodawca, jeżeli będzie mógł zorganizować w swoim zakładzie pracy prace interwencyjne, powinien pamiętać, że mogą one trwać zarówno 6, 12, 18, jak i 24 miesiące. Decyzja zależy od powiatowego urzędu pracy, ilości chętnych i bezrobotnych.

Prace interwencyjne? Konieczny będzie wniosek

Zorganizowanie prac interwencyjnych w firmie wiąże się z koniecznością dopełnienia formalności. W ten sposób chronieni są potencjalni pracownicy – urząd pracy musi mieć pewność, że w danej firmie nabędą oni konkretne korzyści. Z tego względu zainteresowani pracodawcy są zobowiązani m.in. wypełnić i złożyć wniosek do urzędu pracy. W tym podać trzeba np. rodzaj pracy, jaki będą wykonywać bezrobotni.

Szukasz pracy?

Operator wózka widłowego

SGP APT Sp. z o.o.

 • Miszewko
Dodana

Opiekunka / Pomoc opiekuna / Pomoc techniczna

UNITED KIDS M. DĘBIŃSKA-WĄTOREK, M. RADNY S.C.

 • Kiełczów
 • 4 200-5 600 zł / mc
Dodana

Ślusarz - Miszewko - Praca od zaraz!

Serwis Personalny Poland

 • Miszewko
Dodana

Mechanik maszyn

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Starachowice
 • 5 000-6 500 zł / mc
Dodana
Dodana

Pracodawcy zainteresowani zorganizowaniem prac interwencyjnych muszą pamiętać o wymogach formalnych. Do tych należy przede wszystkim konieczność złożenia stosownego wniosku o organizację takich prac do właściwego powiatowego urzędu pracy. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą wynagrodzeń pracownikom i składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Etapy realizacji prac interwencyjnych:

 • Pracodawca składa wniosek o organizację prac interwencyjnych,
 • Następuje rozpatrzenie wniosku - urząd informuje pracodawcę o decyzji pisemnie,
 • W przypadku pozytywnej decyzji następuje podpisanie umowy cywilnoprawnej,
 • Urząd pracy kieruje na prace interwencyjne osoby bezrobotne,
 • Pracodawca składa wniosek o refundacje kosztów.

Jeżeli urzędnicy rozpatrzą złożony wniosek pozytywnie, wówczas pracodawca jest zobowiązany do podpisania umowy cywilnoprawnej. W tej określone zostają warunki, na jakich osoba bezrobotna będzie świadczyła pracę. W umowie powinny znaleźć się również informacje o terminach refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz rodzaj i miejsce wykonywania pracy przez osoby zatrudnione.

Prace interwencyjne – to się opłaca

Bezrobotni zagrożeni wykluczeniem społecznym to szczególna grupa osób, która potrzebuje konkretnej pomocy. Pracodawcy decydujący się na współpracę z urzędem pracy, mogą liczyć na szereg korzyści. Zgodnie z przepisami są oni zobowiązani do podpisania stosownej umowy z urzędem pracy, na podstawie której do ich zakładu pracy kierowane są osoby bezrobotne. Dzięki umowie mogą oni liczyć m.in. na refundację części kosztów. Dotyczy to głównie kosztów związanych z koniecznością odprowadzenia składek za osoby zatrudnione do ZUS czy wypłatą wynagrodzenia.

Na te składa się nie tylko wynagrodzenie osoby (osób) skierowanej (skierowanych) do pracy, lecz także składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość refundacji zależy jednak od tego, na jak długo prace interwencyjne są organizowane. Na najwyższą redundancję mogą liczyć pracodawcy, którzy zdecydują się na przyjęcie pracowników powyżej 50. roku życia. Przykładowo, jeżeli bezrobotny spełnia warunki konieczne do nabycia świadczenia przedemerytalnego, refundacja jest przyznawana w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W ten samej wysokości refundowane są składki na ubezpieczeni społeczne.

Prace interwencyjne – co powinien wiedzieć pracownik?

Prace interwencyjne to szczególna forma zatrudnienia, wymagająca podpisania przez pracodawcę umowy z urzędem pracy. Do takich prac mogą być skierowane wyłącznie osoby będące w trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli bezrobotni do 25. roku życia lub powyżej 50. roku życia, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, niepełnosprawni oraz ci, których nie podjęli zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności. Pracownik interwencyjny zatrudniony w ramach pomocy mającej formę subsydiów płacowych, ma prawo do nieprzerwanego zatrudnienia przynajmniej przez 6-12 miesięcy, przy czym pracodawca może rozwiązać umowę wyłącznie w sytuacji, gdy dojdzie do naruszenia obowiązków pracowniczych.

Video

Jeśli chodzi o prace interwencyjne, wynagrodzenie równe jest minimalnym zarobkom, przy czym pracodawca może zdecydować się na zapłatę różnego rodzaju dodatków, np. premii. Co ważne, dla urzędu pracy nie ma znaczenia, na jakim stanowisku będą zorganizowane prace interwencyjne – wynagrodzenie dla pracownika, wypłacane przez urząd pracy, wynosi maksymalnie 50% kwoty brutto znajdującej się na umowie. Co ważne, subsydia płacowe dotyczą wyłącznie pracowników znajdujących się w bardzo lub szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Warto wiedzieć, że prace interwencyjne zasady mają podobne jak typowe zatrudnienie na umowę. Pracownik otrzymuje umowę o pracę oraz prawo do zwolnień lekarskich i płatnego urlopu wypoczynkowego. Ponadto niektóre grupy pracowników otrzymują ochronę.

Jak więc widać, warto postarać się o prace interwencyjne. Prawa pracownika są w tym przypadku takie same jak prawa pracownika zatrudnionego na normalną umowę o pracę. Wniosek o skierowanie na prace interferencyjne składa pracodawca, jednak bezrobotny może samodzielnie znaleźć pracodawcę i nakłonić go do złożenia tego wniosku. Jeśli pracownik uzna, że nie odpowiada mu praca interwencyjna, rezygnacja może oznaczać dla pracodawcy konieczność zwrotu przekazanych przez urząd pracy środków.

Czy prace interwencyjne wlicza się do emerytury?
Prace interwencyjne są wliczane do emerytury, ponieważ refundacja z Funduszu Pracy pokrywa składki emerytalne, co potwierdza zawarta między osobą bezrobotną a pracodawcą umowa interwencyjna. W części ponoszonej przez pracodawcę składka emerytalna wynosi 9,76 %, a rentowna 6,5 %.

Prace interwencyjne – zarobki

Choć na tego typu pracę najczęściej decydują się osoby, które od dłuższego czasu bezskutecznie poszukują zatrudnienia, to jednak również ich bardzo interesuje wysokość pensji, jaką mogą otrzymać. Czy jest ona równa innym pensjom przyznawanym pracownikom wykonującym podobną pracę?

Osoby bezrobotne powinny zdecydować się na prace interwencyjne. Wynagrodzenie dla pracownika na takim stanowisku jest atrakcyjne, choć nie najwyższe. Warto jednak wiedzieć, że największą zaletą takiej pracy jest możliwość szybkiego powrotu na rynek pracy, dzięki czemu znalezienie kolejnej, być może zdecydowanie lepiej wynagradzanej posady, nie będzie już takie trudne jak wcześniej. Pracownik interwencyjny może pracować na takim stanowisku przez okres od 6 miesięcy do 4 lat, w zależności od rodzaju oferty z danego Urzędu Pracy.

Wysokość wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na takim stanowisku jest zależna od danej oferty. Pracodawca może sam zaproponować wysokość wynagrodzenia. Dodatkowo otrzyma od urzędu zwrot części poniesionych kosztów, dzięki czemu wielu pracodawców decyduje się dać swoim pracownikom wyższą pensję niż minimalna krajowa. Pracodawcy chcący zatrudnić pracowników interwencyjnych mogą liczyć na comiesięczny zwrot w wysokości kilkuset złotych. W celu zatrudnienia takiego pracownika należy złożyć stosowne wnioski do urzędu. To przede wszystkim wniosek o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych, o rozliczenie i formularz informacyjny.

Każdy pracodawca, który planuje rozszerzyć załogę pracowników powinien pomyśleć o zatrudnieniu pracownika interwencyjnego. Choć okres rekrutacji nowej osoby może być tutaj znacznie dłuższy, to warto się na niego zdecydować. Przede wszystkim jest to doskonały sposób na podniesienie morale w zespole, ponieważ inni pracownicy będą mogli zauważyć, że ich pracodawca jest chętny do pomocy osobom, którym grozi wykluczenie społeczne.

Prace interwencyjne – ile płaci pracodawca?
Pracodawca pokrywa koszty, których nie refunduje Urząd Pracy. Natomiast wysokość refundacji, na które może liczyć pracodawca zależy od tego, jakie kryteria spełnia zatrudniany bezrobotny. Maksymalna kwota przyznawana z Funduszu Pracy w przypadku zatrudnienia pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1538,84 zł, natomiast 4118,20 zł przyznawana co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Umowa interwencyjna

Umowa interwencyjna nawiązuje stosunek pracy między pracodawcą, a zatrudnianą przez niego osobą bezrobotną. Zawiera informacje o miejscu pracy oraz stanowisku. Ustala również miesięczną refundację przyznawaną pracodawcy na pokrycie kosztów zatrudnienia, między innymi części wynagrodzenia oraz składek - emerytalnej, rentowej, wypadkowej.

Prace interwencyjne są rozwiązaniem korzystnym zarówno z punktu widzenia bezrobotnych mających problem z powrotem na rynek pracy, jak i pracodawców. Zainteresowanie nimi w ostatnich latach jest duże, a najchętniej z takiej formy zatrudnienia korzystają przedsiębiorcy, którzy doskonale wiedzą, że współpraca z urzędem pracy może przynieść konkretne korzyści.

To może Cię również zainteresować

Urząd pracy - sprzymierzeniec czy wróg?

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polegają prace interwencyjne?

Prace interwencyjne polegają na przyjęciu osoby ze statusem bezrobotnego z ramienia Urzędu Pracy w celu ułatwienia bezrobotnym powrotu na rynek pracy.

Kto może podjąć prace interwencyjne?

Prace interwencyjne mogą podjąć te osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy, między innymi osoby, które nie ukończyły jeszcze 25. roku życia, niepełnosprawni, osoby, które odbywały karę pozbawienia wolności lub bezrobotni wychowujący co najmniej jedno dziecko.

Czy prace interwencyjne są wliczane do emerytury?

Prace interwencyjne wlicza się do emerytury, ponieważ refundacja z Funduszu Pracy przewiduje pokrycie składek emerytalnych. W części ponoszonej przez pracodawcę składka emerytalna wynosi 9,76 %.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

30 komentarzy

Pezdra

Pezdra

Prace interwencyjne to dobry sposób na zatrudnienie osób w trudnej sytuacji życiowej i na rynku pracy. Jest to także korzyść dla pracodawcy, który może skorzystać z refundacji kosztów i mieć pracownika z nowymi umiejętnościami. Warto zastanowić się nad taką formą pomocy dla osób potrzebujących.
Beata

Beata

Prace interwencyjne to bardzo dobra inicjatywa. Cieszę się, że takie możliwości są dla osób, które mają największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Mam nadzieję, że uda mi się skorzystać z tego typu wsparcia.
przybyl3@onet.eu

przybyl3@onet.eu

Bardzo fajnie, że istnieje taka forma pomocy dla osób bezrobotnych, które z różnych względów mają trudności ze znalezieniem pracy. Liczę, że uda mi się skorzystać z prac interwencyjnych i zdobyć nowe doświadczenia.
Thomas

Thomas

Bardzo cenna forma pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Dzięki pracom interwencyjnym mają szansę na odnalezienie się na rynku pracy i zdobycie nowych umiejętności. Mam nadzieję, że coraz więcej pracodawców będzie chętnych do zorganizowania takich prac.
Paola

Paola

Po ukończeniu szkoły odrazu poszłam na staż do urzędu, żeby nie siedzieć w domu, a po stażu pracodawca zaproponował mi prace interwencyjne, pracuje 5 dni w tygodniu od 8 do 16 i bardzo mi się podoba to zależy, gdzie się trafi u nas nie ma dużo pracy, wszystko robi się na spokojnie, niby najniższa krajowa, ale w zależności, gdzie się pójdzie to można nabyć doświadczenie, u nas ten plus, że czasami dostajemy premie.
Ala

Ala

Moja siostra poszła do pracy interwencyjnej ,do szkoły.Jej pracą,było odśnieżanie,wynoszenie gruzu z remontowanej klasy,czyszczenie kotłowni..itp.Pracowała 60 godz.miesięcznie,miała być w pracy codziennie,na ok 3 godz.Za 60 godz.ciężkiej pracy zarabiała 300 zł,czy to możliwe?kto ustala takie stawki?co to jest?i jeszcze traktują,jak trędowatą.Dojeżdżała do pracy.
Agnieszka

Agnieszka

Ja chciałam zapytać jak to jest miałam pracownika z urzędu pracy na pracę integracji i olał mnie albo chodził na zwolnienie albo od pół mięso wogóle się nie pojawił w pracy niestety musiałam zapłacić sporą sumę kary za nie wykonanie pracy w terminie oczywiście każdy ma to gdzieś więc zanim weźmiemy takiego pracownika zastanówmy się czy naprawdę warto
Gosia

Gosia

Witam czy ktoś wie czy po 6 miesiącach prac interwencyjnych trzeba zatrudniać tą osobę na 3 miesiące?
Karola

Karola

Jestem pracownikiem interwencyjnym od 1 kwietnia tego roku. Wcześniej szukałam pracy- bezskutecznie. Okres pandemii był ciężki dla wszystkich. Dzięki tej pracy nasz rodzinny budżet nie ucierpiał, a siedzę sobie w biurze i mam spokojną pracę. Kokosów nie ma, bo mam najniższą krajową, ale mam umowę o pracę, urlop, opiekę na dziecko i wczasy pod gruszą. Źle? Lepsze to niż siedzenie na bezrobociu.
Arkadiusz

Arkadiusz

PRACĘ INTERWENCYJNE Mam pytanko. Znalazłem ofertę pracy na którą odpowiedziałem, byłem na rozmowie i Pan spytał mnie czy interesowałyby mnie pracę interwencyjne. Aplikowałem na stanowisko biurowe, ale chyba nie do końca będzie biurowe.. Ale mniejsza. Odpowiedziałem że chyba tak. I tu pytanie. Czy tak samo jak w przypadku stażu, prace interwencyjne organizowane są od poniedziałku do piątku? Niestety ze względów rodzinnych w weekendy nie mogę pracować
Grażyna

Grażyna

Prace interwencyjne to współczesne niewolnictwo , wykorzystywanie na maxa , a ludzie traktuja cię jak trędowatą - ohyda
Ann

Ann

Zawiesiłam działalność, zarejestrowalam się w urzędzie pracy, od 1 maja rozpoczęłam pracę (w ramach prac interwencyjnych). Muszę odwiesić działalność na dosłownie 2-3 dni, żeby przepisać leasing. Czy można odwieszać działalność będąc na interwencyjnych? W up nie potrafili mi na to odpowiedzieć. Wcześniej poinformowali mnie, że mogę np przyjąć zlecenie od innego pracodawcy
Gość

Gość

Udało mi się skorzystać z prac interwencyjnych. Umowę mam od 1 maja. Czy można mieć dodatkową pracę? - Umowę zlecenie od innego pracodawcy np od 4 maja
Waleczna

Waleczna

Ja teraz idę na taką umowę. Wydzwaniałam do Urzędu az wyprosiłam numery do firm i telefonicznie pytalam o pracę aż poumawiałam się na rozmowy i się udało. Nie będę robić tego co bylo w ogłoszeniu ponieważ moje doświadczenie i umiejętności w kadrach bardzo zainteresowało i będę dalej robić to co lubię. Trzeba walczyć o swoje. Powodzenia.
Sta

Sta

Ja byłam na pracach interwecyjnych dostałam umowę i czy moge złożyć wypowiedzenie
Aśka

Aśka

Ja mam iść na ten rodzaj prac do księgowości. Mam wykształcenie i doświadczenie. Po prostu pracodawca chce kasę i tyle. Bo nie można normalnie zatrudnić. A ogłoszenie wisiało, że szuka na umowę o pracę od zaraz na dłuższą współpracę. To też świństwo, bo alvo potrzebuje albo nie. A nie, że człowiek idzie i nie wie, czy go potem zostawią, czy kopa w de. Szukać dalej pracy? Bank ci nie da kredytu bez stałej umowy, a jak da to mega procent. Inaczej patrzą na człowieka, który ma umowa na stałe albo np. na 5l. Skoro miało się przyjąć normalnie pracownika, to po co tak kombinować i ściemniać?
Olka

Olka

Ile można dostać na rękę za prace interwencyjne?
sss

sss

żeby dostac prace interwencyjne trzeba miec znajomosci bez tego nie dostaniesz takich prac bo urzedy kieruja tylko swoich
marzena

marzena

pracowałam kiedyś na pracach interwencyjnych nie narzekałam teraz idę.Można przez te prace nabrać w cudzy słowie pewnego doświadczenia i można poznać nowych ludzi .Polecam.
Ania

Ania

Praca jak praca jak się nie ma innej warto choć na jakiś czas chodźmy na etat sprzataczki żadna praca nie hańbi A jest umowa prawo do urlopu i jest na życie chocby podstawowe A nie jałmużna zasiłku chyba że komuś w ogóle nie chce się pracować to inna bajka A zawsze można między czasie szukać coś zgodnego z wyksztsłceniem zawodowym Ja tak zrobiłam i nie żałuję
Gość

Gość

Jak powyżej pracę interwencyjne to jedna wielka ściema, bierze się ludzi z dobrym wykształceniem na posade sprzątaczki aby nigdy już nie znaleźli pracy, ludzie nie dajcie się naciągnąć na tej rodzaj pracy, to oszustwo
Bezrobotna

Bezrobotna

Ja jestem bezrobotna oraz jestem już nastawiona na pozostanie w tej pozycji. W poprzednich pracach pojawiło wiele zasad do przestrzegania I nie byłam w stanie temu podołać. Życie wymaga wiele innych obowiązków niż zajmowanie się krytykami i obcymi dniami (kalendarzowe). Do dzisiaj jestem zmuszana do pójścia do pracy i nie stanowię żadnego wyjątku wśród społeczności. Mogę liczyć na wsparcie jednak wiem, że na zawsze pozostanę tą samą osobą...
Alika

Alika

Ja uważam, że będąc na bezrobociu warto skorzystać z oferty - prac interwencyjnych. Jest wtedy podpisywana z pracownikiem umowa o pracę. Prace interwencyjne stanowią jedną z form aktywizacji zawodowej proponowanych przez urzędy pracy. Zawsze to lepsze rozwiązanie, niż żadna praca.
Gość

Gość

Pracę interwencyjne to ściema zazwyczaj up kieruje osoby z dobrym wykształceniem na posade sprzątaczki, żeby nic się nie nauczyć i nie znaleźć innej pracy
Aaron Szasny

Aaron Szasny

"społecznym – mają oni szasnę"
wet

wet

Lepsza praca niz brak pracu zawsze mozna zrezygnowac lub znalesc inna prace i odejsc bez krzywdy dla firmy bo ta ma same korzyści tak jak to bylo za hauisnera
Michał

Michał

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego lub skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej przez pracodawcę zawsze na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy. ten podobny temat już był na tym portalu. Skopiowałem to co napisał już inny internauta. Chyba dobrze zrobiłem.
Molenda

Molenda

Dobrze, że takie rodzaj pracy jest dla ludzi szukających czegokolwiek, jak i dla firm które potrzebują od razu działać w konkretnym temacie z pracą. To jest wtedy dość dobre.
Advenam

Advenam

ciekawe jak to wygląda z nadgodzinami. Czy taki pracownik może pracować w weekendy?
Olek

Olek

Dość ciekawa sprawa z tymi pracami interwencyjnymi. Dla wielu ludzi to korzyść jak nie ma innej opcji by w tym czasie znaleźć normalne zatrudnienie. Lepszy rydz niż nic.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka