Pracodawca - prawa i obowiązki

Ochrona miejsc pracy - stabilność zatrudnienia

7 sierpnia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 17 głosów

17 głosów

2 komentarze
Ochrona miejsc pracy - stabilność zatrudnienia
Odkryj jak jako pracodawca możesz skorzystać z dofinansowania szkoleń dla pracowników i utrzymać stabilność zatrudnienia. Ochrona miejsc pracy określona w ustawie.

Współcześnie kieruje się specjalne programy do pracodawców, które pozwalają na ochronę miejsc pracy. I tak, z dniem 21 listopada 2013 roku w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Co powinien wiedzieć każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników?

Dla kogo?

Przywołana powyżej ustawa szczególnie ważna jest dla pracodawców, u których to przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej. W takim przypadku zatrudniający mogą skorzystać z dofinansowania kosztów szkoleń pracowników, których pracodawcy borykają się z przestojem ekonomicznym (zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy) lub też obniżonym wymiarem czasu pracy, nie więcej jednak niż do połowy wymiaru czasu pracy. Kto może skorzystać z pomocy?

Ochrona miejsc pracy
Utrzymuj stabilność zatrudnienia i unikaj zwolnień, korzystając z dostępnych dofinansowań i wsparcia szkoleniowego dla pracowników.

Podmioty uprawnione

Zgodnie z art. 3 omawianej ustawy, z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Mowa tu o tym zatrudniającym:

 • u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług, liczonych w ujęciu ilościowym lub wartościowym, łącznie nie mniej niż 15%, obliczony jako stosunek łączny obrotów w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Funduszu Pracy.

W drugim przypadku warto pamiętać, że od tej zasady istnieją dwa wyjątki. Może bowiem okazać się, że zadłużony przedsiębiorca zawarł stosowną umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub urzędem skarbowym i na jej podstawie spłaca terminowo zadłużenie. Drugim wyjątkiem jest sytuacja, w której to zadłużenie w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Funduszu Pracy powstało w okresie spadku obrotów. W takim przypadku przedsiębiorca mógł dołączyć - do składanego wniosku - plan spłaty zadłużenia, który to jednocześnie uprawdopodabnia poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Szukasz pracy?

Praca przy drzewkach ozdobnych w Holandii!

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Manager ds. windykacji

PROFI CREDIT Polska S.A.

 • Szczecin
Dodana

Kierowca kat. B lub C

Farutex Sp. z o.o.

 • Łódź
Dodana

Pracownik magazynowy

Timing Sp. z o.o.

 • Opole
Dodana

Manager ds. windykacji

PROFI CREDIT Polska S.A.

 • Łódź
Dodana

Jednocześnie podmiotem uprawnionym do otrzymania pomocy będzie także przedsiębiorca, wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości. Mowa tu o art. 11, art. 12 ust. 2 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze.

Pomoc de minimis

Omawiana pomoc, o którą może starać się pracodawca, to tak zwana pomoc de minimis. Warto jednak pamiętać, że przedsiębiorca, który otrzymał już pomoc na rzecz ochrony miejsc pracy pracowników nie będzie mógł się o nią starać. Mowa tu dokładnie o takich sytuacjach, w których pomiot zatrudniający uzyskał już środki finansowe na:

 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej ze środków Funduszu Pracy w okresie obowiązywania umowy zawartej z pracownikiem na podstawie umowy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie obowiązywania umowy zawartej z pracownikiem na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wskazana powyżej pomoc - tak, jak wspomniano - skierowana jest do przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników. Jednocześnie jednak warto wskazać, że przedstawiona pomoc de minimis spełnia przesłanki, które to określone zostały w przepisach Unii Europejskich.

Szkolenia? Postaraj się o dofinansowanie!

Warto zauważyć, że każdy przedsiębiorca może także, zgodnie z przywołaną ustawą, starać się o dofinansowanie z Funduszu Pracy. Mowa tu o kosztach, które częściowo pokryją szkolenia pracowników.  Należy jednak pamiętać, że te muszą być uzasadnione bieżącymi lub też przyszłymi potrzebami samego pracodawcy. W takim też przypadku to on będzie zarówno inicjował, organizował, jak i finansował - zarówno z własnych, jak i uzyskanego dofinansowania - koszty przeprowadzonego szkolenia. Co ważne, podmiot zatrudniający musi pamiętać o przestrzeganiu praw, jak i obowiązków, które określone zostały w art. 103 Kodeksu pracy. Przede wszystkim istotne jest zawarcie umowy z pracownikiem, który ma zostać oddelegowany na szkolenie. Jest to o tyle ważne, że gdy nie ukończy on szkolenia ze swojej winy lub też zostanie z nim rozwiązany stosunek pracy i to w trybie art. 52 Kodeksu pracy, to będzie on zobowiązany do zwrotu przedsiębiorcy kosztów szkolenia i to na zasadzie, które zostały ustalone właśnie w umowie.

Warto czy nie?

Każdy zainteresowany przedsiębiorca, który chce skorzystać z dofinansowania i pomocy de minimis musi pamiętać, że nie uniknie formalności. Z tego też względu ważne, aby dokładnie zapoznał się z treścią wyżej przywołanej ustawy. Jednocześnie powinien on pamiętać, że wraz z wejściem w życie tej właśnie ustawy, moc straciła ustawa z dnia 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

Realizowane współcześnie programy są skierowane do różnych podmiotów. Jednym z takich, po który mogą sięgnąć firmy został stworzony na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Ten, podobnie jak każdy inny, jest dedykowany określonej grupie przedsiębiorców. W tym przypadku skorzystać mogą z niego właściciel firm:

 • którzy nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych czy zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

 • wobec których nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości,

 • u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych (łącznie nie mniej niż o 15%).

Z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z tej pomocy istotnym jest, że niezaleganie w urzędzie skarbowym czy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nie jest tu warunkiem bezwzględnym. Oznacza to, że o pomoc może ubiegać się także przedsiębiorca, który posiada nieuregulowane zobowiązania względem wyżej wymienionych podmiotów, ale zawarł układ ratalny lub podpisał ugodę i realizuje swoje obowiązki na bieżąco. Inną możliwością jest wskazanie przez przedsiębiorcę, że otrzymana pomoc umożliwi mu spłatę zadłużenia wobec urzędu skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W drugim przypadku jednak zaległości mogą dotyczy wyłącznie okresu, w którym przedsiębiorca odnotował spadek obrotów.

Zmiany w firmie

Aby uzyskać wsparcie od państwa, przedsiębiorca musi wprowadzić zmiany w działaniu swojej firmy. Ochrona miejsc pracy polega tu między innymi na wprowadzeniu przestoju ekonomicznego lub też obniżonego wymiaru czasu pracy poszczególnych zatrudnionych. O ile istotą przestoju ekonomicznego jest wstrzymanie się pracowników od wykonywania pracy, o tyle obniżony wymiar czasu pracy to po prostu zmniejszenie wymiaru czasu pracy poszczególnych zatrudnionych (nie więcej jednak niż do połowy wymiaru czasu pracy).

Pracodawca, który zdecyduje się na sięgnięcie po pomoc, musi pamiętać, że wprowadzenie zmian w firmie wiąże się z koniecznością choćby aktualizowania układu zbiorowego pracy. Tam właśnie powinny znaleźć się zapisy dotyczące warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju. Jeżeli w zakładzie pracy nie działają związki zawodowe, to pracodawca jest zobowiązany porozumieć się z przedstawicielami załogi.

Co otrzymuje pracownik?

W zależności od wprowadzonych w przedsiębiorstwie zmian, pracownikowi przysługują od pracodawcy określone świadczenia. Gdy mowa o przestoju ekonomicznym, osoba zatrudniona liczyć może na częściowe zaspokojenie wynagrodzenia do 100% wysokości zasiłku dla bezrobotnych (ta część finansowana jest ze środków FGŚP) i wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (finansowane ze środków pracodawcy). Nieco inaczej jest wówczas, gdy przedsiębiorca zdecydował się na obniżenie czasu pracy zatrudnionych. I w takim jednak wypadku pracownicy mogą liczyć na świadczenia wypłacane ze środków FGŚP i pracodawcy choć w innym wymiarze.

Jak uzyskać pomoc?

Pracodawcy, którzy zainteresowani są pomocą, muszą złożyć stosowny komplet dokumentów do marszałka województwa. Po stwierdzeniu, że podmiot ubiegający się o pomoc spełnia warunki, marszałek występuje do dysponenta FGŚP o przyznanie limitu na wypłatę środków. Kolejnym krokiem jest zawarcie z podmiotem zatrudniającym stosownej umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. Pomoc może być przyznana na maksymalnie 6 miesięcy, choć warto zauważyć, że rozstrzygnięcie o jej ewentualnym przyznaniu trwa stosunkowo krótko - całość (wraz z pierwszą transzą środków) powinna zostać zamknięta w okresie jednego miesiąca. Pracodawca, który otrzymał fundusze musi przy tym pamiętać, że nie może wypowiedzieć swoim pracownikom umów o pracę nie tylko w okresie pobierania przyznanych świadczeń, ale również w okresie trzech miesięcy po zakończeniu wypłaty pomocy przeznaczonej na ochronę miejsc pracy.

Stabilność zatrudnienia

Zapewnienie stabilności zatrudnienia dla waszych pracowników jest kluczowe dla utrzymania wydajności i ciągłości działania firmy. Pamiętajcie, że działania podjęte w ramach ochrony miejsc pracy i wsparcia finansowego mogą mieć długoterminowe korzyści dla waszej organizacji.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są korzyści z ochrony miejsc pracy?

Ochrona miejsc pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy pozwala utrzymać stabilność zatrudnienia i uniknąć zwolnień pracowników.

Jakie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dofinansowania kosztów szkoleń pracowników?

Przedsiębiorcy spełniający kryteria spadku obrotów gospodarczych oraz braku zaległości w opłatach mogą starać się o wsparcie finansowe na szkolenia pracowników.

Jakie procedury należy podjąć, aby uzyskać pomoc na ochronę miejsc pracy?

Aby uzyskać wsparcie, pracodawcy muszą złożyć wniosek do marszałka województwa w celu uzyskania pomocy na utrzymanie miejsc pracy.

Czy pracownicy otrzymują wsparcie finansowe w przypadku przestoju ekonomicznego?

Tak, pracownicy otrzymują częściowe zaspokojenie wynagrodzenia do 100% zasiłku dla bezrobotnych w okresie przestoju ekonomicznego.

Jakie są wymogi dla przedsiębiorców, aby uzyskać dofinansowanie wynagrodzeń pracowników?

Przedsiębiorcy muszą spełnić określone wymogi, takie jak brak zaległości w opłatach i zgodność z przepisami Unii Europejskiej, aby uzyskać wsparcie finansowe na wynagrodzenia pracowników.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Julia Gryglak

Stażysta

Autorka artykułów dla Aplikuj.pl, copywriter

2 komentarze

Waldi

Waldi

Pracodawco - pamiętaj o ochronie miejsc pracy. To bardzo ważna sprawa. W artykule wszystko fajnie napisane.
Milas

Milas

Podczas spotkania należy podać pracownikowi listę powodów, dla których ich zatrudnienie jest poddawane przeglądowi. Dotyczy to także ochrony pracy. To właściwa opcja.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka