Pracodawca - prawa i obowiązki

Nowy pracownik w firmie to nowe obowiązki

21 listopada 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 4 głosy

4 głosy

3 komentarze
Nowy pracownik w firmie to nowe obowiązki
Zatrudnienie nowego pracownika wiąże się z szeregiem obowiązków, które pracodawca musi spełnić, by zapewnić zgodność z przepisami prawa oraz komfort nowozatrudnionemu. Ten artykuł stanowi kompletny przewodnik po tych obowiązkach, od wstępnych badań lekarskich, poprzez szkolenia BHP, aż po równość w traktowaniu i zgłoszenia do ZUS.

Zatrudnienie pracownika

Zainteresowane strony mają dowolność, gdy mowa o wybraniu formy zatrudnienia. Współcześnie pracodawca zatrudniać może zarówno w oparciu o umowę o pracę, jak i umowy cywilnoprawne. Jeżeli wybiera umowę o pracę, to istotne jest, aby pamiętał, że umowa, która nie została zawarta w formie pisemnej, powinna zostać potwierdzona (precyzując jej warunki) najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Każda umowa musi przy tym zawierać takie formalne elementy, jak: określenie stron umowy, rodzaj umowy, datę zawarcia czy warunki pracy i płacy. W ostatnim punkcie w szczególności mowa o rodzaju pracy, miejscu jej wykonywania, wynagrodzeniu za pracę ze wskazaniem jego składników, wymiarze czasu pracy czy terminie jej rozpoczęcia.

Wstępne badania lekarskie

Pierwszą ważną kwestią, która pojawia się w związku z zatrudnieniem pracownika, jest dopilnowanie jego wstępnych badań lekarskich. Zasadą jest, że pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków służbowych, jeżeli nie posiada on aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Wymóg ten odnosi się zarówno do osób przyjmowanych do pracy, jak również przenoszonych na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz do pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy. Skierowanie na badania lekarskie dotyczy wyłącznie pracowników związanych z pracodawcą stosunkiem pracy. Zatem osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych nie będą zobowiązane do wykonania takich badań.

Źródło obrazka: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracodawca nie może też dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on kwalifikacji czy umiejętności. Warto pamiętać, że bezpieczne warunki pracy są zawsze priorytetem. Oznacza to, że pracodawca powinien nowo przyjętą osobę skierować niezwłocznie na odpowiednie szkolenie w zakresie BHP. W myśl obowiązujących przepisów wymienić można następujące szkolenia wstępne:

  • instruktaż ogólny — powinien on zostać przeprowadzony jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania przez pracowników zadań służbowych,
  • instruktaż szkoleniowy — przeprowadza się go przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku.

Z punktu widzenia pracodawcy ważne powinno być przy tym, że poszczególne instruktaże, które zostały wymienione powyżej, powinny odbywać się przez określoną liczbę godzin. Mowa tu odpowiednio o 3 godzinach lekcyjnych i 8 godzinach — według odpowiednich przepisów właśnie tyle potrzeba, aby pracownik mógł wykonywać swoją pracę w bezpieczny sposób.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Sprawdź kwalifikacje kandydata do pracy

Ten punkt powinien być realizowany już przy wstępnej rekrutacji na określone stanowisko pracy. Oczywistym — zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika — powinno być, że na pewne stanowiska mogą zostać przyjęte wyłącznie takie osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje czy uprawnienia. Mowa tu szczególnie o takich stanowiskach jak kierowca, operator maszyn, czy lekarz.

Warto zatem jeszcze przed zatrudnieniem pracownika i wskazaniem mu jego stanowiska pracy, upewnić się, że posiada on wymagane kwalifikacje. Dokumenty potwierdzające uprawnienia pracownika powinny znaleźć się w jego teczce osobowej.

Równe traktowanie i antydyskryminacja

Nie można zapomnieć, że na pracodawcy ciążą również antydyskryminacyjne obowiązki. W praktyce oznacza to, że powinien on udostępnić nowemu pracownikowi dokument dotyczący równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz zasad antydyskryminacyjnych. Dokument taki może być udostępniony w formie pisemnej lub w inny sposób przyjęty w firmie, na przykład poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń czy udostępnienie treści w internecie.

W celu uniknięcia w firmach zjawisk, które mogą zostać uznane za praktyki dyskryminacyjne, pracodawcy mogą:

  • wprowadzić procedury antydyskryminacyjne, które będą w szczególności: zawierać wyjaśnienie podstawowych pojęć dotyczących nierównego traktowania, dyskryminacji, molestowania i molestowania seksualnego;
  • przedstawiać możliwości zgłoszenia tych zachowań ustalać sposób postępowania pracodawcy od czasu otrzymania zgłoszenia;
  • określać stopień poufności działań i możliwe rozstrzygnięcia postępowania;
  • powołać pełnomocnika do spraw przeciwdziałania dyskryminacji, czyli osobę, do której mogą zgłaszać się pracownicy lub inne osoby uważające, że spotkała je dyskryminacja bądź inne niepożądane zachowanie w zakładzie pracy;
  • wprowadzić przejrzyste zasady wynagradzania pracowników, w ramach których umożliwią pracownikom zadawanie pytań co do decyzji pracodawcy dotyczących ustaleń w zakresie wynagrodzenia;
  • organizować dla pracowników szkolenia, żeby potrafili identyfikować zjawisko dyskryminacji organizować dla kadry menedżerskiej szkolenia umożliwiające zapobieganie dyskryminacji w ich zespołach.

Dodatkowo warto wspomnieć, że obowiązek poszanowania godności pracownika przejawia się na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze pracodawca jest zobowiązany w równy sposób traktować pracowników w zatrudnieniu, po drugie ma również zakaz dyskryminowania osób zarówno starających się o posadę, jak i już zatrudnionych.

Kwestie formalne

Sporo obowiązków czeka na pracodawcę również w zakresie formalności. Niezwłocznie po zatrudnieniu pracownika jest on zobowiązany do rozpoczęcia prowadzenia stosownej dokumentacji pracowniczej. Kierować przy tym należy się przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych.

Podmiot, który decyduje się na zatrudnienie pracownika, musi też pamiętać o tym, aby prowadzić ewidencję czasu pracy. Przyjmuje się, że karta ewidencyjna powinna obejmować między innymi faktycznie przepracowany przez pracownika czas, jak również informacje o pracy w niedzielę i święta czy w porze nocnej. To również w ewidencji czasu pracy znaleźć muszą się szczegółowe dane na temat okresów usprawiedliwionej czy nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Zgłoszenie pracownika do ZUS

Jednym z kluczowych obowiązków pracodawcy jest zgłoszenie nowo zatrudnionego pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Polsce. Zgłoszenie to musi nastąpić nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. Pozwala to na zapewnienie odpowiednich świadczeń społecznych, takich jak ubezpieczenie zdrowotne czy emerytura. Niezgłoszenie pracownika może prowadzić do poważnych sankcji prawnych i finansowych.

Informacje dla nowego pracownika

Nowy pracownik ma prawo do uzyskania pełnej i klarownej informacji na temat swoich obowiązków, praw i warunków pracy. Obejmuje to nie tylko szczegóły dotyczące wynagrodzenia, godzin pracy i obowiązków, ale także informacje na temat kultury organizacyjnej, wartości firmy oraz możliwości rozwoju zawodowego w tym dostępu do szkoleń.

Podsumowanie

Obowiązki pracodawcy wobec nowego pracownika są złożone i wielowymiarowe. Obejmują one zarówno formalne aspekty, takie jak zgłoszenie do ZUS, czy przygotowanie odpowiednich dokumentów, jak i kwestie związane stricte z pracą i rozwojem pracownika. W kontekście prawidłowej i długofalowej relacji na linii pracodawca-pracownik ważne są zarówno odpowiednie warunki pracy, klarowna komunikacja, ochrona praw pracownika, jak i zapewnienie możliwości rozwoju i regularnej oceny.

Video

To może Cię również zainteresować

Obowiązki pracodawcy – co musi zrobić Twój szef?

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu nowego pracownika?

Obowiązki te obejmują przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich, szkolenie z BHP, zgłoszenie do ZUS, równość w traktowaniu i odpowiednią dokumentację.

Czy są specjalne dokumenty dla nowego pracownika?

Tak, niektóre z nich to orzeczenie lekarskie, certyfikat szkolenia BHP i dokumenty zgłoszeniowe do ZUS.

Jakie informacje dla nowego pracownika powinien dostarczyć pracodawca?

Pracodawca powinien dostarczyć informacje o warunkach pracy, równości w traktowaniu, oczekiwaniach dotyczących stanowiska oraz wszelkich istotnych zasadach i procedurach firmy.

Czy zgłoszenie pracownika do ZUS jest obowiązkowe?

Tak, zgłoszenie pracownika do ZUS jest obowiązkowe i powinno zostać dokonane nie później niż w ciągu 7 dni od daty zatrudnienia.

Jakie są obowiązki pracodawcy względem pracownika po nawiązaniu stosunku pracy?

Po nawiązaniu stosunku pracy obowiązki pracodawcy obejmują m.in. równość w traktowaniu, właściwą ewidencję czasu pracy, ochronę danych osobowych i regularną ocenę pracownika.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

3 komentarze

Gita

Gita

Wiadomo - w zakładach pracy są zatrudniani nowi pracownicy. Z takim pracownikiem pracodawca musi podpisać jakąś umowę, skierować go na badania lekarskie, przeszkolić pod względem BHP.
znawca

znawca

Pracodawca przyjmując nowego pracownika do pracy, powinien z nim zawrzeć jakąś umowę. Powinie go zapoznać z jego obowiązkami. Pracownik powinien wiedzieć, ile zarobi na danym stanowisku i powinien znać swoje prawa i obowiązki. Powinien zostać przeszkolony BHP.
Natalia

Natalia

Każdy pracownik musi wiedzieć jakie ma obowiązki i je realizować. jest przecież zatrudniony po to by pomóc takiej organizacji. To jest bardzo oczywista rzecz w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.