Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Zrozumienie limity potrąceń z wynagrodzenia pracownika

14 lipca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 3 głosy

3 głosy

5 komentarzy
Zrozumienie limity potrąceń z wynagrodzenia pracownika
Poznaj zasady dotyczące potrąceń z wynagrodzenia pracownika. Dowiedz się więcej o granicach potrąceń i terminach wypłat, aby być pewnym zgodności z przepisami prawa pracy.

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Oznacza to, że każdemu zatrudnionemu za wykonane zadania należy się wynagrodzenie. Jego wysokość powinna zostać ustalona jeszcze przed zawarciem umowy o pracę. W niektórych sytuacjach pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi pisemnej informacji również odnośnie wynagrodzenia za pracę i to w terminie 7 dni od momentu zawarcia stosunku pracy.

Co w Kodeksie pracy?

O ochronie wynagrodzenia za pracę można mówić zarówno w sensie largo, jak i sensie stricto. W pierwszym, czyli szerokim znaczeniu, mowa o ogóle środków prawnych, które są gwarantem tego, że pracownik otrzyma godziwą zapłatę za wykonaną pracę. Środki te to zarówno środki materialnoprawne, jak proceduralne. Nieco inaczej jest wówczas, gdy mowa o ochronie wynagrodzenia w wąskim rozumieniu. Tu przede wszystkim liczy się to, co znaleźć można w Kodeksie pracy, czyli takie przepisy, jak:

 • zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia i ewentualnego przeniesienia go na inną osobę (art. 84),
 • konieczność określenia miejsca, terminu i formy wypłaty wynagrodzenia (art. 85 i 86),
 • ograniczenia w dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia (art. 87-91).

Tak szeroka ochrona wynagrodzenia jest zrozumiała. Co więcej, ustawodawca ustanowił również sankcje dla pracodawców, którzy nagminnie łamią prawo.

Pamiętaj, jako pracodawca, że musisz przestrzegać określonych limitów podczas potrącania z wynagrodzenia pracownika - zrozumienie i przestrzeganie tych zasad pomoże Ci uniknąć konsekwencji prawnych.

Zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia za pracę

Szukasz pracy?
Dodana

Przedstawiciel handlowy ds. gastronomii

Farutex Sp. z o.o.

 • Zielona Góra
Dodana
Dodana

PRACA DODATKOWA**TYGODNIÓWKI**27/h**Bielsko-Biała

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Jaworze
 • 27-27 zł / h
Dodana
Dodana

Żaden pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia lub też przenieść swojego prawa na inną osobę. Oznacza to, że nawet pisemne złożenie oświadczenia o tej treści będzie nieważne. Podstawę nieważności stanowi przy tym art. 58 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy. Pracodawca nie powinien przyjąć takiego oświadczenia lub po prostu zignorować je.

Kiedy i jak otrzymasz wynagrodzenie?

Zgodnie z Kodeksem pracy, wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Jeżeli pracodawca przyjmie, że pensję będzie wypłacał raz w miesiącu z dołu, to niezbędne jest jej wręczenie osobom zatrudnionym nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Dodatkowo trzeba pamiętać, że ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek wypłacenia wynagrodzenia w miejscu, terminie i czasie, które określone zostały w regulaminie pracy lub w innych przepisach.

Potrącenia? Tak, ale nie w dowolnej kwocie

Istotną kwestią jest również dokonywanie przez pracodawcę ewentualnych potrąceń z wynagrodzenia należnego pracownikowi. Warto pamiętać, że z pensji po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych potrąceniu podlegają tylko następujące należności:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 • kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy.

Szczególnym uprawnieniem, które przysługuje pracownikowi jest przy tym wgląd do dokumentów, które stanowią podstawę obliczania jego wynagrodzenia za pracę. Taką możliwość każdemu zatrudnionemu zapewnia treść art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy. Co więcej, informacje o wynagrodzeniu za pracę mogą być też uznane za dobra osobiste pracownika i chronione. Oznacza to, że udostępnianie takich dokumentów osobom trzecim bez zgody pracownika nie powinno mieć miejsca. 

Pieniądze, które zarabia pracownik tytułem wykonywania pracy powinny być wypłacane mu co najmniej raz w miesiącu. Ustawodawca dopuszcza przy tym możliwość wypłacenia przez pracodawcę pensji w kolejnym miesiącu tu granicznym dniem jest jego 10 dzień. Warto zauważyć, że tak szeroka ochrona wynagrodzenia przez ustawodawcę jest uzasadniona. Trzeba wskazać, że wynagrodzenie za pracę ma m.in. funkcję alimentarną. Oznacza to, że pensja jest najczęściej głównym (a czasem nawet jedynym) źródłem utrzymania nie tylko pracownika, ale całej jego rodziny. Z tego względu tak ważne jest, aby każdy pracodawca orientował się, w jaki sposób może prawidłowo chronić wynagrodzenie swojego podwładnego.

Prawna ochrona wynagrodzenia została szczegółowo uregulowana w Kodeksie pracy. Zgodnie z przepisami, które się tam znajdują pracodawca musi pamiętać o:

 • określeniu zasad wypłaty świadczenia należnego pracownikowi,
 • ograniczeniach, jakie ustawodawca ustanowił w zakresie dysponowania wynagrodzeniem przez pracownika,
 • ograniczeniu możliwości dokonywania potrąceń z pensji.

Warto zauważyć, że w Kodeksie pracy ustawodawca nie posługuje się pojęciami "wynagrodzenie brutto" i "wynagrodzenie netto". Pracodawca, przed dokonaniem wypłaty pieniędzy wypracowanych przez zatrudnionego, ma jednak obowiązek potrącić mu z pensji zarówno składki na ubezpieczenia (odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), jak i podatek dochodowy (odprowadzany do właściwego urzędu skarbowego).

Gdzie i kiedy wypłata?

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest dokładne określenie tego, gdzie i kiedy pracownik może odebrać swoje wynagrodzenie. Osoba zatrudniona na piśmie powinna otrzymać stosowną informację w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy pismo przygotowane przez przedsiębiorcę powinno zawierać informacje o:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Wynagrodzenie za pracę zasadniczo pracodawca powinien wypłacić do rąk własnych pracownika, choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby podmiot zatrudniający przelał pieniądze na rachunek bankowy wskazany przez zatrudnionego.

Pracownik zawsze otrzyma wynagrodzenie

Warto wskazać, że ochrona wynagrodzenia zastosowana przez ustawodawcę odnosi się również do dysponowania przez pracownika pensją, która mu się należy. Przede wszystkim nie może on zrzec się swojego prawa do wypracowanego wynagrodzenia - pracodawca jest zawsze zobowiązany mu takie wypłacić. Zakaz ten rozciąga się przy tym na wszelkie wymagane roszczenia płacowe.

Co pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika

Jako pracodawca, musisz zrozumieć, że istnieją określone granice dotyczące tego, co możesz potrącić z wynagrodzenia swojego pracownika. To nie jest proces dowolny - istnieje szereg regulacji prawnych, które określają, co może zostać potrącone i jak duże mogą być te potrącenia. Przykładowo, można potrącić należności z tytułu kary umownej lub odszkodowania, ale wartość tych potrąceń jest ściśle regulowana. W przypadku kar umownych potrącenia nie mogą przekroczyć 1/10 miesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Limity potrąceń z wynagrodzenia

Typ potrącenia Limit potrącenia
Potrącenia za kary umowne Nie mogą przekroczyć 1/10 wynagrodzenia
Potrącenia za alimenty Nie mogą przekroczyć 3/5 wynagrodzenia

W kontekście limitów potrąceń, ważne jest, aby pamiętać, że różne rodzaje potrąceń mają różne ograniczenia. W przypadku potrąceń z tytułu alimentów, suma tych potrąceń nie może przekroczyć 3/5 wynagrodzenia pracownika. Pracodawcy muszą zwracać uwagę na te limity, ponieważ niewłaściwe potrącenia mogą prowadzić do konsekwencji prawnych. Najlepszym sposobem na uniknięcie takich problemów jest zrozumienie i przestrzeganie przepisów dotyczących wynagrodzeń i potrąceń w miejscu pracy.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Najczęściej zadawane pytania

Co pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika?

Pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika należności z tytułu kary umownej lub odszkodowania, zgodnie z limitami określonymi w prawie.

Jakie są limity potrąceń z wynagrodzenia?

W przypadku kar umownych potrącenia nie mogą przekroczyć 1/10 wynagrodzenia, a w przypadku alimentów - 3/5 wynagrodzenia.

Czy mogę potrącić dowolną kwotę z wynagrodzenia pracownika?

Nie, potrącenia z wynagrodzenia są ściśle regulowane prawnie i muszą spełniać określone warunki.

Jakie konsekwencje mogą spotkać pracodawcę, który nie przestrzega limitów potrąceń?

Niewłaściwe potrącenia mogą prowadzić do konsekwencji prawnych, w tym do kar finansowych.

Czy termin wypłaty wynagrodzenia ma wpływ na możliwość potrąceń?

Nie, termin wypłaty wynagrodzenia nie wpływa na możliwość potrąceń, ale ważne jest, aby wypłaty były dokonywane regularnie i zgodnie z prawem.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Jakub Strykowski

Copywriter

Jestem copywriterem dla Aplikuj.pl. Pisze teksty na wiele tematów od kilku lat, pracowałem też w researchu.
Zawsze interesowało mnie prawo pracy i wszystko co związane z prowadzeniem firmy.

5 komentarzy

Majkel

Majkel

Szczególnym uprawnieniem, które przysługuje pracownikowi jest przy tym wgląd do dokumentów, które stanowią podstawę obliczania jego wynagrodzenia za pracę. To prawda jednak trzeba uważać na przepisy rodo.
Moderator

Moderator

Prawo pracy dobrze znać, ale wiadomo gorzej jest czytać jakieś paragrafy i lepiej jest przeczytać jakiś przystępny tekst na ten temat tak jak jest to zrobione tutaj. Więcej takich pouczających tekstó by można rzec.
Zoe

Zoe

Każdy pracownik chyba wie, jaka ma płacę zasadniczą, czy może dostać premię, co można mu potrącać z wynagrodzenia. Tej rzeczy nie wiedziałam: " O ochronie wynagrodzenia za pracę można mówić zarówno w sensie largo, jak i sensie stricto", co opisane jest w tym artykule.
Emil Makowski

Emil Makowski

Ważne jest, abyś dokładnie oszacował swoje wynagrodzenie; w przeciwnym razie może się okazać, że płacisz za dużo lub za mało składki ubezpieczeniowej. Ochrona jest zawsze istotna.
jastarnia

jastarnia

Masakra, że takie sytuacje mają miejsce, że ktoś nie otrzymuje wynagrodzenia - w kodeksie pracy jest jakaś tam ochrona. Ciekawe jak to jednak w praktyce wygląda w wielu przypadkach?

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka