Twoje wsparcie w rekrutacji

Odpowiedzialność majątkowa zatrudnionych

Odpowiedzialność majątkowa zatrudnionych
Poza odpowiedzialnością porządkową, pracownicy mogą też odpowiadać za mienie powierzone im przez pracodawcę. Taka, materialna odpowiedzialność pracowników umożliwia podmiotom zatrudniającym dochodzenie roszczeń za ewentualne szkody czy też właśnie mienie powierzone. Jakie są podstawowe zasady odpowiedzialności majątkowej zatrudnionych?

Podstawową kwestią jest fakt, iż pracownik za mienie inne niż powierzone odpowiada na zasadzie winy. Przesłanki tej winy uregulowane zostały w art. 114 Kodeksu pracy: ?Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału?. Na podstawie cytowanego przepisu można wskazać na przesłanki, które warunkują odpowiedzialność. Mowa tu o:

  • bezprawności zachowania pracownika, która przejawia się niewykonaniem lub też nienależytym wykonaniem obowiązku pracowniczego,
  • winie pracownika,
  • szkodzie, czyli uszczerbku w mieniu pracodawcy,
  • wyraźnym i widocznym związku przyczynowo-skutkowym pomiędzy wadliwym działaniem lub też zaniechaniem pracownika i powstałą szkodą.

Czym jest odpowiedzialność majątkowa?

Pracownik, który zaniedbał wykonania swoich obowiązków, zaś wskutek tego powstała szkoda w mieniu jego pracodawcy, może ponieść majątkową odpowiedzialność. Ta polega przede wszystkim na poniesieniu przez niego ujemnych skutków w sferze właśnie majątkowej. Trzeba przy tym zauważyć, że taka odpowiedzialność pracownika to odpowiedzialność osobista. Zgodnie z przepisami, taką może ponieść wyłącznie w razie zawinionego braku wykonania obowiązków pracowniczych. Dodatkowo ? o czym muszą pamiętać pracodawcy ? to właśnie ich obowiązkiem jest wykazanie, że wszystkie powyżej wymienione przesłanki miały miejsce.

Wysokość odszkodowania

Odpowiedzialność pracownika jest uzależniona od wielu czynników. Mowa tu zarówno o wysokości szkody, rodzaju i stopniu winy, wysokości wynagrodzenia zatrudnionego, jak również okoliczności, w jakich doszło do uszczerbku w mieniu pracodawcy. Zgodnie z art. 115 Kodeksu pracy: ?Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda?.
Nieco inaczej jest w przypadku, który mowa o szkodzie, która powstała w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka. W takim przypadku pracownik nie będzie ponosił odpowiedzialności. O wysokości odszkodowania może też decydować fakt, iż szkoda wyrządzona została przez kilku pracowników. W takim przypadku każdy z nich ponosić będzie odpowiedzialność za część szkody i to stosowanie do przyczynia się do niej, jak i stopnia winy. Zgodnie jednak z art. 119 Kodeksu pracy, wysokość odszkodowania nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

To Cię powinno też zainteresować: Odpowiedzialność materialna pracowników

Polubowne rozwiązanie sprawy

Ugodowe rozwiązywanie sporów powstałych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą jest preferowane przez Kodeks pracy. W każdym przypadku wysokość odszkodowania powinna być obniżana przede wszystkim z uwagi na takie elementy, jak:

  • okoliczności sprawy,
  • stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do obowiązków pracowniczych,
  • okoliczności, w jakich wystąpiła szkoda.

Ugoda może być zawarta między innymi w sądzie. Warto zauważyć, że takie rozwiązanie ? z punktu widzenia zainteresowanego pracownika ? jest dla niego najkorzystniejsze. Jednocześnie jednak, jeżeli pracownik nie wywiąże się z ugody, to podlega ona wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Inaczej mówiąc, pracodawca ? po uzyskaniu na orzeczeniu klauzuli wykonalności ? może skierować sprawę do kancelarii komorniczej. Wyjątkiem może być sytuacja, w której sąd uzna, że nadanie wykonalności zawartej ugodzie jest sprzeczne z prawem lub też z zasadami współżycia społecznego.

Oceń ten wpis
Odpowiedzialność majątkowa zatrudnionych
Ocena: 4.5, liczba głosów: 3

Opinie

Kowal
2019-12-11, 16:37
Każdy musi mieć w zapisie odpowiedzialność za coś i jeżeli są jakieś sytuacje to musi być to określone za co odpowiadam i co grozi za jakieś zaistniałe kwestie.
naucz. z inform
2019-05-22, 12:06
Odpowiedzialność majątkowa zatrudnionych. Ja jestem odpowiedzialny za całą pracownią komputerową, drukarki, skanery , krzesła i stoliki komputerowe.
Ponek
2019-05-08, 10:52
Wszyscy zatrudnieni muszą się liczyć z pewnymi odpowiedzialnościami z tytułu p[racy. Jak zaistnieje jakiś przypadek musi być jasno określona realizowana konsekwencja.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.