Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Kiedy zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy?

19 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 25 głosów

25 głosów

7 komentarzy

Kiedy zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy?
Nie każde zdarzenie, w którym pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu lub też zmarł, można zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Zależy to od okoliczności i przyczyn zdarzenia. Co więc zalicza się jako wypadek przy pracy? Aby było to możliwe, muszą zostać spełnione cztery warunki. Dowiedz się jakie, z poniższego artykułu.

Wypadek przy pracy według Kodeksu pracy

Każdy pracodawca ma określone obowiązki w zakresie BHP. Zgodnie z art. 237 - § 1 Kodeksu pracy: "Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy". Taki stan rzeczy ma minimalizować możliwość wystąpienia wypadków na terenie zakładu pracy. Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać, że wypadek, który wydarzy się i poza granicami zakładu pracy, może zostać zakwalifikowany jako wypadek przy pracy. Wskazują na to przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Co uważa się za wypadek przy pracy?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 z wypadkiem przy pracy mamy do czynienia w sytuacji, która powinna spełniać 4 określone warunki. Jest to zdarzenie:

 • nagłe,
 • wywołane przyczyną zewnętrzną,
 • powodujące uraz albo śmierć,
 • które nastąpiło w związku z pracą.

Tak wygląda w świetle prawa definicja wypadku przy pracy, jednak w praktyce nie zawsze łatwo zadecydować, czy dany przypadek kwalifikuje się do takiego zdarzenia. Niekiedy wątpliwa może być kwestia, czy wypadek nastąpił, czy nie nastąpił w związku z pracą. Choć jest to dokładniej rozpisane w Kodeksie pracy, nadal pozostaje spore pole do interpretacji.

Wypadek w związku z pracą – czyli kiedy?

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonego,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Z powyższego wynika, że ustawodawca związek z pracą rozumie dość szeroko. W każdym przypadku zdarzanie musi jednak powstać w związku z pracą, zaś pracownik doznać uszczerbek na zdrowiu w czasie, jak i miejscu, w którym to pozostawał w sferze interesów podmiotu go zatrudniającego.

Kiedy wypadek jest kwalifikowany na równi z wypadkiem przy pracy?

Inną możliwością, jaką przewidział pracodawca, jest traktowanie wypadku na równi z wypadkiem przy pracy. Mowa o tym - zgodnie z art. 3 ust. 2 przywołanej ustawy - wówczas, gdy pracownik uległ wypadkowi:

 • w czasie podróży służbowej,
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Jeżeli wypadek będzie miał miejsce w związku z wykonywaniem powyżej wymienionych czynności, to pracownik, który doznał uszczerbku, będzie miał prawo dochodzić swoich roszczeń, czyli odszkodowania.

Szukasz pracy?
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana

Fizjoterapeuta

HolisMed Olszowy Łukasz

 • Nisko
Dodana
Polecana

Kontrowersje wokół wypadków

W praktyce wiele osób rozważa, jak do powyższych przepisów ma się opuszczenie przez pracownika zakładu pracy. Pytanie to w istocie sprowadza się do tego, czy zachowany zostaje związek z pracą. W przypadku wypadku ustalenie tej kwestii jest priorytetowe, gdyż od tego zależy szereg świadczeń, o które może wystąpić zatrudniony. Na temat tej kwestii wypowiadał się również Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 3 maja 1982 roku (sygn. akt II PR 9/82) stanął on na stanowisku, że nie można mówić o wypadku przy pracy, jeżeli w danym dniu pracownik w ogólne nie świadczył pracy. Mowa tu zarówno o ewentualnej chorobie, która była przyczyną pozostania pracownika w domu, jak i jego niedopuszczeniu do pracy choćby z uwagi na pozostawanie w stanie nietrzeźwym.

W każdym przypadku, gdy wypadek przy pracy nastąpił z winy pracownika, np. przez nieprawidłowe przestrzeganie zasad BHP czy wykonywanie prac poza zakresem swoich obowiązków, pełną odpowiedzialność ponosi ów pracownik.

Video

Przerwa a wypadek przy pracy

O ile kwestia przedstawiona powyżej nie budzi większych emocji, o tyle kłopotem jest ustalenie, czy do wypadków dochodzi w trakcie przerwy w pracy, w czasie której pracownik opuścił teren zakładu. W tym względzie orzecznictwo jest zróżnicowane.

Zgodnie z wyrokami, jakie były wydawane przez Sąd Najwyższy, należy stwierdzić, że za wypadek przy pracy będzie uznane tylko to zdarzenie, które było bezpośrednio związane z wykonywaniem poleń służbowych. Inaczej mówiąc, jeżeli zatrudniony opuszcza zakład pracy w celach prywatnych (dla przykładu do pobliskiego sklepu zakupić śniadanie), to nie można mówić o ewentualnym wypadku przy pracy i to nawet wówczas, gdy o jego wyjściu wiedział przełożony (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1997 roku, sygn. akt II UKN 47/97). W takich przypadkach pracownik nie będzie miał zatem prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Obowiązki pracownika w razie wypadku przy pracy

W każdym zakładzie pracy za bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania swoich obowiązków odpowiada pracodawca. Jest on zobowiązany do ochrony zdrowia oraz życia pracowników poprzez zapewnienie higienicznych i bezpiecznych warunków pracy, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych osiągnięć nauki i techniki. Pracodawca musi przede wszystkim zapewnić środki potrzebne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłym wypadku, a także środki niezbędne do ewakuacji pracowników czy zwalczania pożarów, bez względu na to, z czyjej winy i z jakiego powodu doszło do wypadku. Ma on też obowiązek wyznaczenia pracowników, którzy będą udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Szczegółowo obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy omówiono na poniższej prezentacji:

Jeśli chodzi o środowisko pracy, w praktyce każda osoba, która zobaczyła wypadek w pracy, jest zobowiązana do udzielenia pomocy, nawet jeśli nie jest do tego wyznaczona. Należy przy tym pamiętać, że nie każde zdarzenie ma cechy wypadku przy pracy. Za taki wypadek uważa się wyłącznie zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć i doszło do niego w związku z pracą, czyli, jak już omówiliśmy, powstałe podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy lub podczas drogi między miejscem pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Każdy pracownik ma w takiej sytuacji obowiązek niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o wypadku przy pracy lub o zagrożeniu życia bądź zdrowia ludzkiego. Ponadto obowiązkiem pracownika jest ostrzeżenie współpracowników i każdej innej osoby znajdującej się w rejonie zagrożenia, o istniejącym niebezpieczeństwie. Jednak najważniejszą rolą pracownika, będącego świadkiem wypadku przy pracy, jest udzielenie poszkodowanemu niezbędnej pomocy do czasu, aż na miejsce przybędzie pracownik wyznaczony do tego typu czynności.

Każdy pracownik musi mieć wiedzę o tym, jak zachować się, gdy wystąpi wypadek przy pracy. Dlatego, jeśli świadek wypadku, który formalnie nie jest wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy, nie przystąpi do czynności doraźnych na rzecz poszkodowanego, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności pracowniczej oraz karnej z tytułu zaniechania udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji, gdy mogła być ona udzielona – art. 162 § 1 kodeksu karnego.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Jeżeli zdarzenie zagrażające zdrowiu lub życiu spełnia warunki wypadku przy pracy i jest niezawinione przez pracownika, z tytułu stałego albo długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje mu jednorazowe odszkodowanie

Ile wynosi świadczenie w ramach odszkodowania?
Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy przysługuje w wysokości 20 proc. średniego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Takie odszkodowanie przysługuje również uprawnionym członkom rodziny ubezpieczonego, jeżeli doszło do wypadku śmiertelnego lub zmarł on wskutek choroby zawodowej, z powodu której pobierał on rentę z tytułu ubezpieczenia wypadkowego. W takiej sytuacji może je otrzymać małżonek, dzieci własne oraz przysposobione, a także rodzice zmarłego. 

Podsumowując, każdy pracownik, jaki i pracodawca, powinni mieć  wiedzę o tym, jak zachować się, gdy wystąpi wypadek przy pracy, a także jakie ma w związku z tym prawa i obowiązki. Świadek wypadku, który formalnie nie jest wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy, nie przystąpi do czynności doraźnych na rzecz poszkodowanego, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności pracowniczej oraz karnej z tytułu zaniechania udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji, gdy mogła być ona udzielona – jak podaje art. 162 § 1 kodeksu karnego.

To może Cię również zainteresować

Wypadek w pracy - sprawdź co Ci się należy

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest definicja wypadku przy pracy?

Według prawa wypadkiem przy pracy określamy zdarzenie, w którym pracownik doznał urazu stanowiącego zagrożenie zdrowia lub życia, przy czym istotne są 4 warunki: zajście to jest nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz albo śmierć, oraz nastąpiło w związku z pracą.

Kiedy można otrzymać odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy przyznawane jest osobom, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, lub rodzinie ubezpieczonego i innym uprawnionym w przypadku, gdy wypadek był śmiertelny. Odszkodowanie takie przysługuje w wysokości 20 procent wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Czy wypadek podczas przerwy może być uznany za wypadek przy pracy?

Wszystko zależy od czynności, jakie sprawował w tym czasie pracownik. Jeżeli w przerwie od pracy udał się np. na pocztę w celach prywatnych i wówczas uległ wypadkowi, nie można uznać tego zdarzenia jako wypadek przy pracy. Uznaje się za nie natomiast wypadki zaistniałe w drodze do lub z pracy w celu wykonywania obowiązków służbowych.

Podziel się

7 komentarzy

Ss

Ss

Witam czy podczas pracy a nadmienię ze pracuje przy klejeniu wykładzin , która wnosiłem na pojazd szynowy poczułem przeraźliwy ból kragoslupa , po którym nie dałem rady wstać na nogi - zostala wezwana karetka pogotowia i zawieziono mnie na sor do szpitala gdzie ustalono dyskopatię ( pracuje przy wykładzinach ponad 2 lata ) czy takie zdarzenie można zaliczyć halo wypadek w praży i czy pracodawca wypłaci 100 % wynagrodzenia podczas zwolnienia L4 na którym byłem 3 tygodnie , pozdrawiam
Beti

Beti

Czy wypadek pracownika wsiadającego do autobusu w drodze do pracy należy uznać za wypadek przy pracy albo na równi z wypadkiem przy pracy.Pravownik potknął się o stopień wsiadając fo autobusu.Doznal bólu glowy.
Krzysztof Grzywby

Krzysztof Grzywby

Pracowalem jako kierowca tira na miedzy narodowce zaczelo sie od migotania przedsiadkow potem przez cztery dni czulem sie bardzo zle z dnia na dzien czulem sie coraz gorzej o czym informowalem mojego pracodawce ten to zbagatelizowal co skonczylo sie ciezkim rozleglym zawalem serca w komisji byla jego zona i maz spedytorki lekarz przysiegly uznal to za wypadek przy pracy a on sie odwoluje bo nie uznaje tej decyzji.Ja nigdy nie leczylem sie na serce nawet oddawalem krew a teraz nie moge pracowac za co mi to zrobil zostalem sam
Klaudia

Klaudia

Wypadki przy pracy się zdarzają i dlatego pracodawca musi odpowiednio zadbać o wszystkie sprawy z tym związane z papierami oraz całą opieką medyczną.
Darek

Darek

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie następujące w związku z pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną i powodujące uraz lub śmierć. Nie każde zdarzenie, w którym pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu lub też zmarł, można zakwalifikować jako wypadek przy pracy. W artykule fajnie jest napisane, a co jak wypadek nastąpi na przerwie.
Nobel

Nobel

Jeśli to wszystko jest konkretnie sprecyzowane to już odpowiednia komisja zaliczy to dobrze. Pracownik musi tylko wiedzieć jakie sa jego prawa i kiedy może się odwoływać.
Urszula

Urszula

Kiedyś na uczelni miałam wypadek i był wielki problem czy to miało miejsce podczas studiowania lub czy też nie. Na komisji lekarskiej poza tym dostałam 0% a uszczerbek został.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka