Dyskryminacja i mobbing - co o tym wiesz?

Dyskryminacja i mobbing - co o tym wiesz?
Problematyka zarówno dyskryminacji, jak i mobbingu jest złożona. Wielu pracowników nie zna swoich praw, zaś pracodawcy nie są świadomi faktu, że to na ich barkach spoczywa obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy. Co należy wiedzieć o tych zjawiskach?

W polskim prawie pracy zarówno tematyka dyskryminacji, jak i mobbingu jest uregulowana. Wprowadzenie szczegółowych zapisów w tej materii związane było z koniecznością dostosowania prawa krajowego do prawa wspólnotowego. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej koniecznym stało się implementowanie przepisów, które precyzującą między innymi takie pojęcia, jak: dyskryminacja, dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia, mobbing, molestowanie seksualne. Dodatkowo w polskim ustawodawstwie pojawiły się też artykuły odnoszące się bezpośrednio do możliwości pracowników, którzy chcą dochodzić swoich praw. I choć od momentu wprowadzenia uregulowań minęło już nieco czasu, trzeba pamiętać, że znajomość tego tematu jest wciąż niewystarczająca, zaś część przepisów niejasna z uwagi na pojawiające się w nich nieostre pojęcia.

Kiedy dochodzi do dyskryminacji?

Najprościej mówiąc, za dyskryminację uważane jest nierówne traktowanie pracowników w zakresie nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę. Zgodnie z art. 11? Kodeksu pracy: ?Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy ? jest niedopuszczalna?. Cytowany artykuł dokładnie wylicza, w jakich sytuacjach dochodzi do dyskryminacji. Warto przy tym pamiętać, że na dyskryminację to może składać się szereg zachowań, w tym elementy werbalne lub fizyczne.

Czy pracodawca ma prawo przeglądać wysyłane przez Ciebie e-maile? Sprawdź: Pracodawca przejrzy Twoje e-maile.

Nie każde zróżnicowanie pracowników to dyskryminacja

Warto zauważyć, że nie w każdym przypadku można mówić o dyskryminacji. Pracodawca może zdecydować się na odrzucenie kandydatury pracownika z uwagi na jego wiek, płeć czy też niepełnosprawność, ale wtedy, gdy decyzja taka jest motywowana między innymi rodzajem pracy, warunkami jej wykonywania czy też wymaganiami zawodowymi. Przykładem może być odrzucenie kandydatury pracownika powyżej 50-go roku życia, jeżeli stanowisko, o jakie się on ubiega, wymaga nie tylko dużej zdolności fizycznej, ale również odporności na stres. W takim przypadku wiek może być kryterium decydującym o zatrudnieniu kandydata i jednocześnie nie można mówić tu o dyskryminacji.

To Cię powinno też zainteresować: Dyskryminacja i mobbing w Twoim zakładzie pracy

Istota mobbingu

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, każdy pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Definicję mobbingu znaleźć można w art. 94? § 2 Kodeksu pracy: ?Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników?. W praktyce o mobbingu można mówić wówczas, gdy pracownikowi zlecane są zadania, których czasowo nie jest w stanie wykonać lub też odwrotnie ? gdy zatrudnionego pozbawia się pracy i w ten sposób wymusza się od niego postawę bierną.

Co może pracownik?

Osoba, wobec której naruszona została zasada równego traktowania ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Warto zauważyć, że gdy dochodzi do procesu, to poszkodowany nie musi udowadniać stosowania wobec niego praktyk dyskryminacyjnych, gdyż wystarczy, że je uprawdopodobni. To zadaniem pracodawcy jest przekonanie sądu, że nie dochodziło do sytuacji, które można by było uznać za dyskryminujące.
O odszkodowanie może też wystąpić pracownik, u którego mobbing ? zgodnie z art. 94? § 3 Kodeksu pracy ? wywołał rozstrój zdrowia. Wysokość rekompensaty nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Ponadto, warto pamiętać, że pracownik taki ma również prawo do rozwiązania z pracodawcą umowy o pracę. W takim przypadku musi jednak pamiętać o podaniu przyczyny, która wpłynęła na podjętą przez niego decyzję.

Oceń ten wpis
Dyskryminacja i mobbing - co o tym wiesz?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

dziennikarz
2019-12-23, 05:24
Mobbing to prześladowanie, uporczywe nękanie i zastraszanie, stosowanie przemocy psychicznej wobec podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy. Dyskryminacja to forma nieuzasadnionej marginalizacji (wykluczenia społecznego), objawiająca się poprzez traktowanie danej osoby mniej przychylnie, niż innej w porównywalnej sytuacji ze względu na jakąś cechę, np. okres rozwojowy, niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, wyznawaną religię, światopogląd, narodowość lub rasę. Podobne pojęcia a jednak różne.
Lonia
2019-12-15, 16:32
Wiele sytuacji może być związanych z mobbingiem i nawet człowiek może nie wiedzieć, że to jest mobbing. Taka jest prawda.
prawnik U
2019-12-04, 20:06
Nieprzyjemna atmosfera w pracy, pomówienia, ciągłe nerwy i stałe poczucie zaszczucia to jedne z najczęstszych oznak mobbingu. Mobbing to nękanie pracownika, które ma charakter długotrwały i uporczywy. Mobbing w pracy jest trudno udowodnić, a ciężar zebrania dowodów leży po stronie ofiary. Widzę jak internauci piszą. Ja pozwoliłem sobie napisać 3 zdania i to skorzystałem z internetu. W artykule fajnie jest opisane zjawisko dyskryminacji i mobbingu. """""O odszkodowanie może też wystąpić pracownik, u którego mobbing ? zgodnie z art. 94? § 3 Kodeksu pracy ? wywołał rozstrój zdrowia""""""""". Z tym się całkowicie zgadzam.
Bohema
2019-12-03, 10:26
Mobbing zjawisko kiedyś znane tylko z filmów z Ameryki. Teraz w dobie korporacji i firm na styl zachodni bardzo prawdziwie. Dobrze wiedzieć na czym to polega oraz w jaki sposób skutecznie bronić się przed tym zjawiskiem.
Radca RT
2019-05-30, 10:49
Dyskryminacja to forma nieuzasadnionej marginalizacji (wykluczenia społecznego), objawiająca się poprzez traktowanie danej osoby mniej przychylnie, niż innej w porównywalnej sytuacji ze względu na jakąś cechę, np. okres rozwojowy, niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, wyznawaną religię, światopogląd, narodowość lub rasę. Mobbing – prześladowanie, uporczywe nękanie i zastraszanie, stosowanie przemocy psychicznej wobec podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy. Widzicie- podałem definicje, bo dyskryminacja różni się od mobbingu. Nie dać się być dyskryminowanym, ani nie pozwolić, aby ktoś wobec was stosował mobbing.
Justa
2019-05-13, 12:54
Tutaj nie ma znaczenia, czy koledzy lub przełożeni działają jako agresorzy. Po prostu dobrze jest wiedzieć jak się bronić gdy osobiście coś takiego zacznie występować.
Armada
2019-05-08, 14:50
Pracownik może domagać się rekompensaty finansowej za szkodę w wyniku obrażeń odniesionych przez pracownika w wyniku mobbingu. Warto poznać te zasady.
prezydent
2019-04-18, 17:04
Pracodawcy nie mogą zwracać się do nikogo gorszego z powodu płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, poglądów politycznych, statusu związku, orientacji seksualnej, a także z powodu zatrudnienia przez określony i nieokreślony czas oraz czas pracy.
Pectus
2019-04-16, 09:23
W zespole roboczym istnieją tylko relacje biznesowe, dlatego komunikacja z kolegami powinna być wyłącznie biznesowa. Innymi słowy, jeśli jesteś krytykowany za niewystarczające wykonywanie obowiązków służbowych, musisz traktować taką krytykę konstruktywnie i bez obrazy, ponieważ nie ma to nic wspólnego z osobistym podejściem do ciebie jako osoby.
Wala
2019-04-09, 16:54
Zawsze dobrze posiadać wiedzę na temat dyskryminacji i mobbingu i wiedzieć jak reagować gdy taka lub podobna sytuacja będzie miała miejsce w praktyce. Tak to bywa.
Kinga Szpak
2019-04-01, 10:20
Ciekawe jaki procent ludzi wygrywa sprawę w sadzie i co należy dokładnie przedstawić i co można gdy np. się słyszy, że nagranie na dyktafon to nie jest dowód?
Tamara/Gdańsk
2019-03-29, 11:34
Wiele sytuacji to ogromny stres i sprawa sądowa. Nie wszyscy wyrabiają z tym psychicznie. Ja jestem silną osobą, ale znam ludzi, którzy mieliby z tym dużo większy problem.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.