!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Koordynator Serwisu – Techniczne utrzymanie obiektu

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 12.06.2022

Inżynier

Umowa o pracę

ATALIAN POLAND zatrudniająca 3 000 pracowników jest międzynarodowym koncernem i liderem w dziedzinie usług Facility Management od ponad 70 lat. Działamy w 29 krajach w Europie, Ameryce Północnej, Południowo-Wschodniej Azji oraz Afryce i obsługujemy 25 000 klientów. Nasza oferta obejmuje w pełni zintegrowane oraz wewnętrznie obsługiwane obszary. Koncentrujemy się na zarządzaniu obiektami i obsłudze recepcji, utrzymaniu czystości, żywieniu zbiorowym, serwisie technicznym, utrzymaniu terenów zielonych oraz ochronie.

O nas

ATALIAN jest międzynarodowym koncernem i światowym liderem w dziedzinie multiserwisu (Facility Management) od ponad 70 lat. Z obrotem ponad 3 mld Eur, działamy w 29 krajach w Europie, Ameryce Północnej, Południowo-Wschodniej Azji oraz Afryce i obsługujemy ponad 25 000 klientów. Nasza oferta obejmuje w pełni zintegrowane oraz wewnętrznie obsługiwane obszary. Koncentrujemy się na pełnym zarządzaniu obiektami, technicznym utrzymaniu obiektów, utrzymaniu czystości i terenów zielonych, cateringu oraz ochronie.

Zakres obowiązków

Twój zakres obowiązków

 • Odbieranie i weryfikacja zleceń serwisowych od klienta
 • Przekazywanie zleceń do realizacji, kontrola poprawności i kompletności przeprowadzonych prac
 • Raportowanie prac wykonanych w systemie
 • Wsparcie techników w trakcie zabezpieczeń awarii
 • Współpraca z dostawcami, oraz kierownikami obiektów
 • Przygotowywanie ofert prac dodatkowych dla najemców
 • Kontrola pracy techników, oraz serwisów zewnętrznych
 • Odbiór prac serwisów zewnętrznych
 • Prowadzenie archiwum dokumentacji technicznej oraz nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów
 • Rozliczanie czasu pracy firm zewnętrznych w porozumieniu z kierownikami obiektów
 • Tworzenie raportów do klienta

Wymagania

Nasze wymagania

 • Wiedza techniczna i doświadczenie praktyczne w utrzymaniu nieruchomości
 • Znajomość urządzeń gastronomicznych będzie dodatkowym atutem

Oferujemy

To oferujemy

 • umowę o pracę na pełen etat
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę w dynamicznej, międzynarodowej firmie, w gronie wykwalifikowanej kadry
 • rozwinięty system szkoleń
 • Szanowni Państwo, w związku z prowadzonym projektem rekrutacji i przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

  Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 RODO- ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

  a) administrator podaje swoją: tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela

  Kim jesteśmy?

  Atalian Poland sp. z o. o. z siedzibą w (31-222)  Krakowie przy ulicy Bularnia 5, posiadająca nr NIP 677-216-30-53 oraz nr  REGON: 357685926 będzie Pani/Pana administratorem danych osobowych. Oznacza to, że decydować będzie o celu zbierania Pani/Pana danych osobowych oraz sposobach ich przetwarzania.

  b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych

  Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić?

  W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w prowadzonym przez Administratora procesie rekrutacji prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych Panem Damianem Dziubą, wysyłając wiadomość E-mail na adres: iod.pl.atal@atalianworld.com

  c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania

  W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • Działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub innego rodzaju umowy  współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) w zakresie danych określonych w  art.221 §1 kodeksu pracy, jak: wykształcenia, doświadczenia zawodowego, posiadanych umiejętności i kwalifikacji, zaś w przypadku danych:  imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z powyższym przepisem
  • W przypadku dobrowolnego podania przez Panią/Pana szerszego zakresu danych osobowych, niż te wymienione powyżej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody. Zgodę rozumieć będziemy, jako dobrowolne Pani/Pana działanie wyrażone, np. przesłaniem do nas swoich dokumentów aplikacyjnych, jako osoby zainteresowanej ofertą pracy. Na tej samej podstawie (zgody) będziemy  przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na poczet przyszłych projektów rekrutacyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  • Jeżeli w swojej aplikacji dobrowolnie wskaże Pani/Pan dane osobowe szczególnej kategorii – określone w art. 9 ust. 1 RODO (np. opisze Pani/Pan swój stan zdrowia) wówczas poprosimy o pisemną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych – na podstawie art. 9 ust. 2  lit. a) RODO
  • Pani/Pana dane osobowe będą także przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

  d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

  Jakie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO?

  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wchodzącym w skład grupy ATALIAN i będą to tzw. współadministratorzy danych osobowych, czyli podmioty powiązane z nami kapitałowo.  

  Jakie są to podmioty? Kim są współadministratorzy?

  ·          Aspen sp. z o.o. z siedzibą w (31-222) Krakowie, przy ul. Bularnia 5, nr KRS: 0000020314, NIP: 945-15-51-764, REGON: 351084255

  ·         Atalian Service sp. z o.o. siedzibą w (31-222) Krakowie przy ulicy Bularnia 5, nr KRS: 0000575705, NIP: 9452186752, REGON: 362480643

  ·         Atalian Energy sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w (31-222) Krakowie przy ulicy Bularnia 5, nr KRS 0000053650, NIP: 5211074707, REGON: 011824327

  ·         Aspen Serwis sp. z o.o. z siedzibą w (31-222)  Krakowie przy ulicy Bularnia 5, nr KRS: 0000502197;  NIP: 945-21-78-362, REGON: 123064536

  ·         Aspen Holding sp. z o.o. z siedzibą w (31-222) Krakowie przy ulicy Bularnia 5, nr KRS 589109, NIP 945-21-88-857; REGON: 363161986

  ·         Atalian Cleaning sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w (31-222) Krakowie przy ulicy Bularnia 5, nr KRS 0000832312, NIP: 945-22-34-540, REGON: 385710000

  ·         Atalian Management Services sp. z o.o. z siedzibą w (31-222) Krakowie przy ulicy Bularnia 5, nr KRS: 0000832732, NIP: 945-22-34-646, REGON: 385745569

   

   

  e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją

  Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej?

  •              nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy są odpowiedzialni za proces rekrutacji ;

  •              podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia (tj. na podstawie art. 28 RODO), takie jak: podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, zewnętrzni doradcy personalni,, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy konsultingowe, inne które wspierają Administratora w realizacji jego statutowej działalności. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy, ani Organizacji Międzynarodowej

  f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informacje o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia

  Na podstawie art. 13ust. 2 RODO

  a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

  Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe?

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku udzielenia zgody na poczet przyszłych rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania tej zgody, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy w zależności co nastąpi wcześniej.

  b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych

  Jakie przysługują mi prawa?

  • Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO
  • Prawo do sprostowania danych, ich aktualizacji, zgodnie z art. 16 RODO
  • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), zgodnie z art. 17 RODO
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO jeżeli:

  ü    kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

  ü  przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  ü  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  ü  wniosła/wniósł Pani/Pan  sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą

  • Prawo do przenoszenia danych (w miarę możliwości technicznych), na podstawie art. 20 RODO
  • Prawo do sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  • Prawo do bycia poinformowanym o żądaniach określonych w art. 16-18 RODO, na podstawie art. 19 RODO
  • Prawo do wycofania zgody w każdym momencie wysyłając informację na adres: iod.pl.atal@atalianworld.com Jednocześnie informujemy, że wycofanie Pani/Pana zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano  przed jej wycofaniem – na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.
  • Prawo do przejrzystej komunikacji i pełnej informacji na podstawie art. 12-14 RODO

  Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić?

  W pierwszej kolejności prosimy o kontakt ze nami, jako administratorem danych osobowych. Jeżeli pomimo uzyskanych wyjaśnień od naszego inspektora ochrony danych (iod.pl.atal@atalianworld.com) nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 na podstawie art. 77 RODO

   

  c)  jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

  e) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

  Czy muszę podać swoje dane?

  Podanie danych osobowych w zakresie art.221 §1  kodeksu pracy jest warunkiem koniecznym nawiązania współpracy. W przypadku ich niepodania, nie będziemy  mieć możliwości podjęcia współpracy.

  f)       informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

  Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe? 

  Pani//Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie stosujemy także profilowania. Decyzja dotycząca statusu Pani/Pana aplikacji jest decyzją osoby prowadzącej proces rekrutacji.

   

   

Miejsce pracy
 • Łódź
Opublikowana
Wygasła (19 dni)

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.