Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Urzędnik Chorzów.
Kategorie zawodowe: prawo i administracja państwowa.

Oferty pracy Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Mapy

Siedziba główna

Dane firmowe

Pełna nazwa
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Adres rejestrowy
ul. Juliusza Ligonia 46 40-037 Katowice
NIP
9542770064
REGON
27625465000000
Forma prawna
jednostka prawna
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Opinie o firmie Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

2.6

Na podstawie 9 ocen z Google.

Katarzyna Chomitowska

Katarzyna Chomitowska

"Wysoki poziom kompetencji. Chętnie służą pomocą, nawet gdy są przeciążeni ilością pracy."

2 lata temu

Asteniusz Myśliwiec

Asteniusz Myśliwiec

3 lata temu

Podane treści są cytatem z Profilu Firmy w Google. Wybraliśmy ostatnie opinie, które nie mają skrajnych negatywnych ocen.
Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie opinie to kliknij tutaj.

Archiwalne oferty pracy Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

 • Stanowisko Urzędnicze w Wydziale Rozliczeń

  Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
  • Chorzów
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • OGŁOSZENIE O NABORZE

   z dnia 22 kwietnia 2021 r.

   Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 47

   ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
   w Wydziale Rozliczeń

   liczba etatów: 3 etaty

   Termin składania ofert upływa w dniu 7 maja 2021 r.

   WAŻNE:

   Dokumenty aplikacyjne przesyłane drogą elektroniczną muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Dokumenty można przesłać na adres: scp@scp-slask.pl


   W treści ogłoszenia zostały wymienione dokumenty potrzebne do złożenia kompletnej oferty.

   Zakres obowiązków

   • Zakres wykonywanych zadań:

   A) udział w opracowywaniu nowych procedur w zakresie zadań Wydziału, a także usprawnianie i aktualizacja istniejących;

   B) opracowywanie treści merytorycznych w zakresie zadań Wydziału (materiały informacyjne, informacje zamieszczane na stronach internetowych, itp.);

   C) przygotowywanie aneksów do umów o dofinansowanie z beneficjentami;

   D) przyjmowanie, weryfikowanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów
   o dofinansowanie w związku ze zmianami wprowadzanymi po podpisaniu umów o dofinansowanie;

   E) wydawanie i niszczenie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów
   o dofinansowanie;

   F) nadzór nad realizacją zapisów umów o dofinansowanie projektów lub decyzji
   o dofinansowaniu;

   G) przeprowadzanie weryfikacji, poświadczanie i zatwierdzanie wniosków beneficjentów o płatność, w szczególności pod kątem ich prawidłowości formalno - merytorycznej i formalno - rachunkowej, w tym kwalifikowalności poniesionych wydatków oraz informowanie beneficjentów o brakach lub błędach i konieczności dokonania korekt;

   H) zbieranie i weryfikacja sprawozdań z realizacji projektów otrzymanych od beneficjentów zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej;

   I) monitorowanie zaistniałych nieprawidłowości i przekazywanie informacji do Wydziału Kontroli;

   J) sporządzanie i przekazywanie Instytucji Zarządzającej poświadczeń
   i deklaracji wydatków dotyczących poszczególnych Działań/Poddziałań wdrażanych przez Centrum;

   K) przygotowywanie korespondencji wychodzącej w zakresie merytorycznym Wydziału;

   L) wprowadzanie danych do systemów informatycznych;

   M) prowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, z uwzględnieniem stwierdzonego rodzaju ryzyka zgodnie
   z wytycznymi IZ w tym zakresie;

   N) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora/Kierownika Wydziału.

   • Warunki pracy

   Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

   • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum, w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

   Wymagania

   • Niezbędne

   A) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

   B) wykształcenie średnie;

   C) znajomość regulacji dotyczących Funduszy Strukturalnych na lata 2014-2020;

   D) znajomość regulacji dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

   E) znajomość zagadnień związanych z udzielaniem dotacji dla przedsiębiorstw;

   F) znajomość programów komputerowych w zakresie pakietu MS Office;

   G) brak prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

   H) pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadania pełni praw publicznych;

   • Dodatkowe

   A) znajomość ustaw i rozporządzeń wykonawczych, w tym:

   - ustawy o samorządzie województwa;

   - ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

   - ustawy - Kodeks cywilny;

   B) doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z rozliczaniem projektów współfinansowanych z funduszy UE;

   C) sprawna obsługa komputera, w tym pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem elementów EXCEL i WORD;

   D) szybkie nabywanie umiejętności w zakresie obsługi systemów informatycznych;

   E) umiejętność redagowania tekstów, w tym korespondencji skierowanej do przedsiębiorców i innych instytucji;

   F) dobra organizacja pracy;

   G) rzetelność;

   H) umiejętność analizy dokumentacji oraz szybkiego wyciągania i formułowania wniosków na jej podstawie;

   I) umiejętność pracy w zespole;

   J) komunikatywność.

   • Wymagane dokumenty:

   A) list motywacyjny;

   B) życiorys – CV;

   C) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

   D) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu;

   E) zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych
   w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną;

   F) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

   G) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   H) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

   „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozliczeń
   w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości”.

   na adres:

   Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

   Dokumenty aplikacyjne przesyłane drogą elektroniczną, które muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

   Termin składania ofert upływa w dniu 7 maja 2021 r.

   Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

   • Aplikacje, które wpłyną do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości po terminie, nie będą rozpatrywane. Ofertę przekazaną za pośrednictwem poczty uważa się za złożoną w terminie, jeżeli została nadana w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim dniu wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego).
   • Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje
    z poprzednich miejsc pracy.
   • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, ul. Katowicka 47 niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

   Inne informacje

   Dokumenty do pobrania:

   Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości,

   Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

   Wzór oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze (dotyczące skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełnej zdolności do czynności prawnych).

   Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną;


   Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają zniszczeniu po upływie 6-ciu miesięcy od dnia ogłoszenia naboru.

   Oferujemy

   • Umowę o pracę
   • Pełny etat

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka