Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 4084        SUBSKRYBUJE: 7532
Tematy, które interesują czytelników:  Zatrudnienie po stażu, Zmiana pracy, Składka chorobowa

Praca w oparciu o umowę agencyjną - dla kogo?

Praca w oparciu o umowę agencyjną - dla kogo?
Umowa agencyjna jest jedną z umów cywilnoprawnych, choć z całą pewnością mniej rozpowszechnioną niż umowa o dzieło czy umowa zlecenie. W tym przypadku za wykonaną pracę agent najczęściej otrzymuje prowizję. Kto powinien zainteresować się tego rodzaju umową?

Istota umowy agencyjnej została wyrażona w art. 758 Kodeksu cywilnego: ?Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu?. Najczęściej za wykonywaną pracę agent otrzymuje prowizję, choć w umowie może znaleźć się inny zapis. Każda ze stron, która nawiązuje taką umowę może również żądać od drugiej pisemnego potwierdzenia treści umowy oraz postanowień ją uzupełniających czy zmieniających. Wśród najczęściej pracującej na podstawie umów agencyjnych grupy osób wskazać należy na agentów ubezpieczeniowych, którzy sprzedają ubezpieczenia na życie lub majątkowe.

Obowiązki stron

Umowa agencyjna wymusza na stronach, które ją zawarły określone obowiązki. Przede wszystkim są one zobowiązane do wzajemnej lojalności. Agent powinien przy tym przekazywać wszystkie informacje, które mają znaczenie dla osoby dającej zlecenie i jednocześnie jest zobowiązany przestrzegać wskazówek czy wytycznych otrzymanych właśnie od dającego zlecenie. Szczegółowe obowiązki dającego zlecenie ustawodawca wymienił przy tym w art. 7602 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z zapisami, które się tam znalazły, dający zlecenie powinien:

  • przekazywać agentowi dokumenty i informacje, które są potrzebne do prawidłowego wykonania umowy,
  • w rozsądnym czasie zawiadomić agenta o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zawarcia umowy oraz o niewykonywaniu umowy, przy zawarciu której agent pośredniczył lub którą zawarł w imieniu dającego zlecenie,
  • zawiadomić w rozsądnym czasie agenta o tym, że liczba umów, których zawarcie przewiduje, lub wartość ich przedmiotu będzie znacznie niższa niż ta, której agent mógłby się normalnie spodziewać.

Kwestia wynagrodzenia

Agent może żądać od dającego zlecenie prowizji od umów zawartych w czasie trwania umowy agencyjnej, jeżeli do ich podpisania doszło w wyniku jego działalności. Inną możliwością jest sytuacja, w której zostały one zawarte z klientami pozyskanymi poprzednio przez agenta dla umów tego samego rodzaju. Zgodnie z art. 7611 agent może ubiegać się również o wypłatę prowizji po rozwiązaniu umowy agencyjnej. Dotyczy to sytuacji, gdy:

  • propozycję zawarcia umowy dający zlecenie lub agent otrzymał od klienta przed rozwiązaniem umowy agencyjnej,
  • gdy do zawarcia umowy doszło w przeważającej mierze w wyniku jego działalności w okresie trwania umowy agencyjnej, a zarazem rozsądnym czasie od jej rozwiązania.

Ustawodawca uregulował również kwestie kolizji praw do prowizji. Otóż, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w art. 7612 Kodeksu cywilnego, agent nie może żądać prowizji, jeżeli prowizja ta należy się poprzedniemu agentowi. Wyjątkiem jest sytuacja, w której okoliczności przemawiają za tym, aby prowizję podzielić między obu agentów.

To Cię powinno też zainteresować: Agencja pracy - czy warto skorzystać z jej usług?

Roszczenia agenta o wypłatę prowizji stają się zawsze wymagalne z upływem ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym agent nabył do niej prawo. Warto przy tym zauważyć, że ewentualne zapiski, jakie poczynią między sobą zainteresowane strony ? w tym przypadku ? nie mogą być mniej korzystne dla agenta. Jeżeli takie właśnie są, stają się nieważne. Dodatkowo, już po rozwiązaniu umowy agencyjnej, agent może żądać od osoby dającej zlecenie świadczenia wyrównawczego, które związane jest z faktem, że pozyskał on nowych klientów lub doprowadził do sytuacji, w której znacząco wzrosły obroty z dotychczasowymi klientami.

Oceń ten wpis
Praca w oparciu o umowę agencyjną - dla kogo?
Ocena: 3.5, liczba głosów: 28

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.