Rodzaje urlopów

Czas pracy osób niepełnosprawnych. Prawa i uprawnienia pracownika

8 sierpnia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 9 głosów

9 głosów

7 komentarzy
Czas pracy osób niepełnosprawnych. Prawa i uprawnienia pracownika
Odkryj przywileje pracowników niepełnosprawnych w zakresie czasu pracy, wynagrodzenia i urlopów. Sprawdź, jak pracodawcy wspierają osoby z niepełnosprawnościami.

Z punktu widzenia pracodawcy...

...zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych może być korzystne. Podmiotom takim należą się liczne środki pieniężne, w tym między innymi miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, zwrot kosztów przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie on świadczył pracę czy też zwrot kosztów szkoleń. Co więcej, niepełnosprawni pracownicy są często bardzo dobrze wykształceni, nie posiadają jednak doświadczenia. Fakt zatrudnienia takiej osoby może być jednak korzystny zarówno dla zainteresowanego, jak i pracodawcy.

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników niepełnosprawnych

Pracodawcy mają obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków pracy dla osób z niepełnosprawnością, aby umożliwić im pełny udział w życiu zawodowym. Odpowiednie dostosowanie stanowiska pracy, świadczenie pomocy technicznej, czy organizacja odpowiednich szkoleń, to tylko niektóre z działań, które pracodawca powinien podjąć. Dodatkowo, pracodawcy powinni być świadomi, że niepełnosprawność nie może być powodem dyskryminacji, a pracownik niepełnosprawny ma takie same prawa i obowiązki jak inni pracownicy.

Pracownicy niepełnosprawni - wykorzystaj swoje przywileje by odnieść sukces!
Odkryj skrócony czas pracy, dodatkowe dni urlopu i wsparcie w badaniach - stwórz równowagę między pracą a zdrowiem dla satysfakcjonującej i efektywnej kariery.

Komu przysługują dodatkowe uprawnienia?

Nie każdej osobie niepełnosprawnej będą przysługiwały dodatkowe uprawnienia. Te dotyczą przede wszystkim pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym. To właśnie oni mogą skorzystać z dodatkowych przerw czy zwolnień. Jednocześnie warto wskazać, że przepisy znajdujące się w Kodeksie pracy uniemożliwiają ich gorsze traktowanie. Oznacza to, że skorzystanie z uprawnień nie może przełożyć się na pogorszenie sytuacji niepełnosprawnych pracowników w firmie. Gorsze traktowanie podpada tu pod przepisy dotyczące dyskryminacji i w przypadku jej udowodnienia osoba niepełnosprawna może liczyć na odszkodowanie.

Najważniejsze jest zdrowie

Szukasz pracy?

Spawacz 136/138

ANTHEA sp. z o.o.

  • Gdynia
  • 8 200-12 400 zł / mc
Dodana
Dodana

Monter nawierzchni kolejowej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

  • Wielkopolskie
Dodana

Pracownicy niepełnosprawni mogą liczyć przede wszystkim na krótszy dzień pracy. Zgodnie z przepisami czas ten jest obniżony do 7 godzin na dobę i jednocześnie 35 godzin tygodniowo. Pracę mogą przy tym świadczyć wyłącznie w ciągu dnia, ustawodawca zakazuje też kierowania ich do pracy w nadgodzinach. Dodatkowo, z uwagi na stan zdrowia, mogą oni korzystać z dodatkowych zwolnień od pracy. Taką możliwość przewiduje art. 20 § 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z tym przepisem osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w następujących sytuacjach:

  • w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej jednak niż raz do roku – w wymiarze do 21 dni roboczych,
  • w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

W czasie korzystania z tych uprawnień pracownik ma prawo do wynagrodzenia, choć nie w pełnej wysokości. Pracodawca powinien zastosować przy jego obliczaniu taką metodę, jaką stosuje wyliczając ekwiwalent za urlop. Jeżeli pracownik skorzysta z turnusu rehabilitacyjnego, to musi liczyć się z faktem, że nie będzie mu przysługiwać dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego.

Dodatkowe przerwy w pracy

Pracownik niepełnosprawny również na co dzień będzie mógł skorzystać z przywilejów. Mowa tu przede wszystkim o możliwości skorzystania z dodatkowej przerwy w pracy. Taka przeznaczona może być na dowolny cel – osoba zatrudniona może odpocząć lub też wykorzystać ją na gimnastykę usprawniającą. W tym przypadku pracodawca nie może pracownika skierować do wykonywania innej pracy, jak wtedy, gdy mowa o przerwach osób pracujących przy monitorze. Istotne jest również to, że jest to dodatkowo przerwa, która przysługuje pracownikowi obok tak zwanej śniadaniowej. Łącznie zatem w ciągu dnia pracy pracownik niepełnosprawny ma do swojej dyspozycji 30 minut.

Zasadniczo pracownikowi przysługuje 20 lub 26 dni urlopu. To, ile dni będzie mógł wykorzystać zależy wyłącznie od długości jest stażu. W przypadku pracowników niepełnosprawnych sytuacja wygląda inaczej – mają oni do swojej dyspozycji 10 dni wolnego więcej. Jest to konsekwencja zapisów, jakie znalazły się w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczy to przy tym tych osób, które legitymują się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Jednocześnie, co warto podkreślić, aby móc wykorzystać dodatkowe dni wolne pracownicy niepełnosprawni wcale nie muszą o nie wnioskować.

Dni wolne, ale nie od pierwszego dnia pracy

Pracownik niepełnosprawny, choć może liczyć na dłuższy wypoczynek w ciągu roku kalendarzowego musi pamiętać, że nie od razu nabywa prawo do dodatkowego urlopu. W myśl przepisów z dodatkowego urlopu skorzystać może dopiero po przepracowaniu roku po dniu, w którym nastąpiło jego zaliczenie do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Co więcej, aby chronić takiego zatrudnionego, ustawodawca wskazał, że nie jest ważne faktyczne świadczenie pracy, ale fakt pozostawania w stosunku pracy, czyli bycia pracownikiem.

Nieprecyzyjne przepisy

Istotnym problemem, z którym muszą zmierzyć się pracodawcy jest przy tym sytuacja, w której zatrudniają oni osobę niepełnosprawną w niepełnym wymiarze czasu pracy. Przywołana wyżej ustawa o rehabilitacji nie reguluje zasad przyznawania urlopu takim pracownikom, dlatego też w praktyce pracodawcy opierają się o przepisy Kodeksu pracy. Mowa tu głównie o art. 154 § 2: "Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiaru urlopu 20 lub 26 dni".

Problem pracodawcy napotykają również wówczas, gdy pracownik niepełnosprawny nie przepracował pełnego roku lub też zmienił zakład pracy w ciągu roku kalendarzowego. Czy w takim przypadku nabywa on prawo do dodatkowego urlopu? Wówczas większość pracodawców również odwołuje się do przepisów zawartych w Kodeksie pracy.

Na to warto zwrócić uwagę?

Pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników niepełnosprawnych powinni pamiętać również o innych kwestiach. Mowa tu między innymi o tym, że w sytuacji, gdy ich podwładnemu zostanie zmieniony stopień niepełnosprawności, w dalszym ciągu będzie on mógł skorzystać z dodatkowego urlopu. Prawo bowiem do takiego urlopu utraci on dopiero w przyszłym roku.

Pracownik niepełnosprawny może również korzystać z innych przywilejów, które mają wyrównać jego szanse w zakładzie pracy. Mowa tu m.in. o dodatkowych przerwach w ciągu dnia. Takie powinien on wykorzystać według własnego uznania – na odpoczynek lub na gimnastykę. Przerwy te należą się pracownikom niepełnosprawnym dodatkowo, co oznacza, że zachowują oni również prawo do wszystkich pozostałych przerw, z których mogą korzystać pracownicy zatrudnieni w zakładzie pracy.

Istotnym uprawnieniem pracowników niepełnosprawnych jest to, że mogą oni liczyć na płatne zwolnienia od pracy w sytuacji, gdy muszą wykonać badania specjalistyczne czy zabiegi. Swoistego rodzaju ograniczeniem jest tu taka sytuacja, gdy osoba zatrudniona może wykonać badania czy zabiegi poza godzinami swojej pracy. Jeżeli tak, to nie będzie mogła korzystać ze zwolnień.

Badania profilaktyczne pracowników niepełnosprawnych

Pracownicy niepełnosprawni powinni mieć zapewniony dostęp do specjalistycznych badań oraz opieki medycznej, aby móc utrzymać zdrowie i aktywność zawodową. Zgodnie z przepisami, pracownik niepełnosprawny ma prawo do płatnych zwolnień od pracy, gdy konieczne są badania specjalistyczne lub zabiegi lecznicze. W przypadku, gdy te badania czy zabiegi mogą zostać wykonane poza godzinami pracy, nie będzie on uprawniony do zwolnienia.

Temat Prawa i przywileje Opis Zastosowanie
Wymiar czasu pracy Skrócony czas pracy pracowników niepełnosprawnych Czas pracy osoby niepełnosprawnej jest obniżony do 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Zapewnia równowagę między pracą a zdrowiem.
Obowiązki pracodawcy Zapewnienie odpowiednich warunków pracy i zwrot kosztów Pracodawca dostosowuje stanowisko pracy do potrzeb pracownika niepełnosprawnego. Zapewnia efektywność i wydajność pracy.
Wynagradzanie Równe wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie powinno być niższe niż innych pracowników o podobnych kwalifikacjach. Zapewnia sprawiedliwość i równość płac.
Prawa do urlopu Dodatkowe dni urlopu dla osób niepełnosprawnych Pracownicy niepełnosprawni mają 10 dni wolnego więcej niż inni pracownicy. Pozwala na lepsze zrównoważenie pracy z życiem osobistym.
Badania profilaktyczne Płatne zwolnienia od pracy na badania Pracownik niepełnosprawny ma prawo do zwolnień, gdy konieczne są badania specjalistyczne lub zabiegi lecznicze. Zapewnia opiekę zdrowotną pracownikowi.

Podsumowanie

Dbałość o pracowników niepełnosprawnych jest kluczowym elementem w budowaniu równości i dostępu do rynku pracy. Elastyczność w dostosowywaniu wymiaru czasu pracy oraz odpowiednie warunki i wynagrodzenie są niezbędne dla zapewnienia zadowalającego życia zawodowego osobom z niepełnosprawnością. Pracodawcy powinni wykazywać wrażliwość na potrzeby pracowników niepełnosprawnych i podejmować działania, które ułatwią im pełny udział w życiu zawodowym.

To może Cię również zainteresować

Przerwa w pracy. Jakie są Twoje prawa?

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są prawa i przywileje pracownika niepełnosprawnego?

Pracownik niepełnosprawny ma prawo do skróconego czasu pracy, dodatkowych dni urlopu oraz płatnych zwolnień na badania.

Czy pracodawca ma obowiązek dostosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej?

Tak, pracodawca ma obowiązek dostosowania stanowiska pracy do potrzeb pracownika niepełnosprawnego.

Czy osoba niepełnosprawna ma zagwarantowane równe wynagrodzenie?

Tak, wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej nie powinno być niższe niż innych pracowników o podobnych kwalifikacjach.

Ile dodatkowych dni urlopu przysługuje pracownikowi niepełnosprawnemu?

Pracownicy niepełnosprawni mają prawo do 10 dni wolnego więcej niż inni pracownicy.

Czy pracownik niepełnosprawny może korzystać z płatnych zwolnień na badania?

Tak, pracownik niepełnosprawny ma prawo do płatnych zwolnień na badania specjalistyczne i zabiegi lecznicze.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Julia Gryglak

Stażysta

Autorka artykułów dla Aplikuj.pl, copywriter

7 komentarzy

zyga

zyga

No i to jest dobra odpowiedź. Tacy pracownicy muszą mieć zawsze jakieś profity, że są w takiej a nie innej sytuacji.
Bohoj

Bohoj

Jak dla mnie to tak jak z kobietami w ciąży jest pewna ochrona i korzyści z tej niekorzystnej sytuacji dla pracownika oraz jego pracy i możliwości.
Dolores

Dolores

I bardzo dobrze, pracownicy tacy powinni być chronieni. Jestem za tym by aktywizować takich ludzi. Każdy może być w takiej sytuacji i ma trudniej.
Zeon P

Zeon P

Bardzo dobrze, że są przywileje dla pracowników niepełnosprawnych. U mnie w zakładzie pracy pracują oni 35 godzin w tygodniu.
Runa

Runa

Urlop jest płatny lub bezpłatny (najczęściej), a niektóre nieobecności są wymagane przez prawo. Pracodawcy zezwalają również na nieobecność w poszczególnych przypadkach w większości zasad dotyczących pracodawców.
Majówka

Majówka

Coroczny urlop, który nie został wykorzystany podczas cyklu corocznego urlopu, jest automatycznie przenoszony na następny cykl urlopu rocznego, chyba że istnieje zgoda przeciwna. To także dotyczy pracowników z niepełnosprawnością.
Delfin

Delfin

No i dobrze, że tak jest. W końcu nikt nie chce być niepełnosprawnym więc jakiekolwiek korzyści dla takich ludzi powinny być realizowane. Nie tylko w takich przypadkach.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka