Zawody i ich potencjał

Pedagog szkolny - rola, zadania i cechy dobrego pedagoga. Sprawdź obowiązki i zarobki pedagogów szkolnych

13 czerwca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 14 głosów

14 głosów

7 komentarzy
Pedagog szkolny - rola, zadania i cechy dobrego pedagoga. Sprawdź obowiązki i zarobki pedagogów szkolnych
Pedagog szkolny jest osobą, która odpowiada za diagnozowanie problemów uczniów, rozwiązuje konflikty w społeczności szkolnej oraz wspiera pracę nauczycieli i wychowawców w placówkach oświatowych. O zakresie obowiązków pedagogów szkolnych mówią konkretne ustawy.

Czym się zajmuje pedagog i jak wygląda jego praca?

W każdej placówce szkolnej pracuje pedagog szkolny. Jego podstawowym zadaniem jest oferowanie pomocy zarówno uczniom jak i nauczycielom oraz wychowawcom i rodzicom. Aby móc pełnić zawód pedagoga szkolnego, należy mieć ukończone studia o kierunku pedagogicznym. O pracę na tym stanowisku mogą również ubiegać się absolwenci studiów psychologicznych, którzy następnie ukończyli studia podyplomowe z zakresu pedagogiki.

To Cię powinno też zainteresować: Nauczyciel jest kobietą

Właściwe przygotowanie merytoryczne w pracy pedagoga szkolnego pełni niezwykle ważną rolę. Co robi pedagog szkolny? Do jego podstawowych zadań należy: diagnoza problemów uczniów oraz zapobieganie im, utrzymywanie kontaktu z rodzicami dzieci borykających się z problemami a także stały kontakt z nauczycielami i wychowawcami. Pedagog musi wyróżniać się umiejętnością celnego analizowania ludzkich zachowań, aby móc zareagować w odpowiednim czasie oraz we właściwy sposób.

Rola i zadania pedagogów szkolnych w myśl ustawy

Zakres obowiązków pedagogów szkolnych w placówkach oświatowych został bardzo dokładnie określony w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

wsparcie pedagoga szkolnego

To Cię powinno też zainteresować: Jak zostać nauczycielem nauczania początkowego?

Ustawodawca w przywołanym wyżej akcie prawnym wskazuje, że podstawowe zadania pedagoga muszą skupiać się na świadczeniu pomocy uczniom. W ustawie są określone wszystkie obowiązki osób wykonujących zawód pedagoga szkolnego. Twórcy ustawy duży nacisk położyli na znaczenie współpracy pedagogów z nauczycielami i rodzicami w celu dobra uczniów.

W przywołanym rozporządzeniu czytamy, że:

<strong><em>Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polegać ma w szczególności na: </em></strong>

 • diagnozowaniu środowiska ucznia,
 • rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,
 • rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
 • wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
 • organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
 • prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
 • wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
 • udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
 • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych".

Rozporządzenie wskazuje, że pedagodzy wszystkie swoje zadania powinni realizować we współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola, szkoły lub placówki, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca pedagog szkolny

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

 • Wałbrzych
Dodana

Nauczyciel terapii pedagogicznej

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KREMPNEJ

 • Jedlicze
Dodana

Pedagog

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 • Słupsk
Dodana

Pedagog specjalny

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM.DRA WŁADYSŁAWA MATLAKOWSKIEGO W ZAKOPANEM

 • Zakopane
Dodana

Pedagog specjalny

Szkoła Podstawowa w Chełmnie

 • Koło
Dodana

Jaką formę może mieć pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole w myśl ustawy?

Stosowne przepisy wskazują, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole powinna być organizowana w następujących formach:

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznych w szkole

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zajęcia specjalistyczne, m.in. logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
 • klasy wyrównawcze,
 • klasy terapeutyczne,
 • zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów,
 • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców,
 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • porady dla uczniów,
 • porady, konsultacje i warsztaty dla nauczycieli i rodziców.

Kim jest pedagog szkolny i jaką funkcję pełni w szkole?

Podstawowa funkcja pedagoga to niesienie profesjonalnej pomocy. Nie ma tutaj znaczenia, czy pedagog wykonuje swoją pracę w szkole podstawowej, zawodowej czy w liceum. Uczniowie mogą otrzymać pomoc od pedagoga zawsze, gdy borykają się z problemami w nauce, ktoś stosuje wobec nich przemoc bądź gdy któryś z nauczycieli przekroczył swoje uprawnienia. Pedagog może również pomóc uczniom w podjęciu decyzji odnośnie dalszej nauki oraz przyszłej kariery zawodowej. Rozmowa z pedagogiem powinna być świadomym wyborem ucznia, a nie koniecznością.

Pedagog szkolny pomoc najmlodszym

To Cię powinno też zainteresować: Pedagog specjalny - najnowsze oferty pracy

Młody człowiek udający się do gabinetu pedagoga powinien czuć, że jest to osoba godna zaufania, której można powierzyć swoje rozterki i problemy. Stały kontakt z pedagogiem powinni również utrzymywać zatrudniani w szkole nauczyciele. Dzięki temu zapobieganie przykrym wydarzeniom w szkole będzie jeszcze skuteczniejsze.

Pedagog szkolny - jak nim zostać?

Pedagogiem szkolnym może zostać osoba, która jest absolwentem studiów wyższych o profilu pedagogicznym. Z kolei osoby, które uzyskały dylom studiów psychologicznych i chciałyby rozpocząć pracę jako pedagog szkolny, muszą dodatkowo ukończyć studia podyplomowe na kierunku pedagogika.

To Cię powinno też zainteresować: Pedagog - najnowsze oferty pracy

Gdzie mogą pracować pedagodzy? Pedagog może podjąć pracę w przedszkolu, szkole podstawowej, szkole zawodowej, liceum, placówce oświatowo-wychowawczej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodku wychowawczym dla młodzieży z trudnościami oraz w placówce doskonalenia nauczycieli.

praca pedagoga

8 cech dobrego nauczyciela - pedagoga

Dobry pedagog powinien wyróżniać się ośmioma podstawowymi cechami:

 1. Otwartość i umiejętność nawiązywania kontaktów. Pedagog powinien bez trudu prowadzić rozmowy ze swoimi podopiecznymi. Przychodzący do niego uczniowie muszą być przekonani, że naprawdę zależy mu na tym, by rozwiązać ich problemy.
 2. Empatia. Umiejętność wczucia się w sytuację drugiej osoby to podstawa w pracy z ludźmi.
 3. Cierpliwość i wytrwałość. Pedagog musi zdawać sobie sprawę z tego, że uczniowie z problemami nie od razu wyznają wszystko, co ich dręczy.
 4. Szacunek wobec uczniów. Młodzi ludzie, którzy zgłaszają się po pomoc do pedagoga szkolnego, niejednokrotnie zmagają się z bardzo niską samooceną. Z tego względu pedagog powinien okazywać im należny szacunek.
 5. Autentyczność. Młodzi ludzie bardzo szybko wyczuwają fałsz, dlatego pedagog nie powinien udawać kogoś, kim nie jest.
 6. Odporność psychiczna. Wykonywanie zawodu pedagoga to niełatwy kawałek chleba. Bez odporności psychicznej praca w tej profesji może szybko doprowadzić do wypalenia zawodowego lub groźnych zaburzeń psychicznych.
 7. Dojrzałość emocjonalna. Pedagog musi być odporny na różne, często bardzo agresywne reakcje swoich podopiecznych. Nie może on brać do siebie słów, które wypowiadają rozgniewani nastolatkowie.
 8. Umiejętność słuchania drugiego człowieka oraz zadawania celnych pytań. Aby móc pomóc osobie borykającej się z problemami, w pierwszej kolejności należy jej wysłuchać. Dopiero potem należy zadawać pytania.

Ile jest w stanie zarobić pedagog szkolny?

Czy spora liczba obowiązków przekłada się na równie wysokie zarobki? Niekoniecznie. Jakie są zarobki szkolnych pedagogów? Miesięczne wynagrodzenie szkolnych pedagogów wynosi około 3200 złotych brutto. Na dokładną wysokość zarobków pedagogów szkolnych wpływ ma staż pracy i doświadczenie.

Pomoc wychowawcza pedagoga szkolnego

Kiedy warto pójść do pedagoga szkolnego?

Kiedy uczeń powinien udać się do pedagoga szkolnego? Po pomoc do pedagoga powinien zwrócić się uczeń w następujących sytuacjach:

 • złe traktowanie przez rówieśników,
 • uczeń ma problem, którego nie potrafi rozwiązać samodzielnie,
 • w domu panuje bardzo napięta atmosfera (np. z powodu rozwodu rodziców),
 • śmierć bliskiej osoby,
 • uczeń ma problemy z komunikacją z rówieśnikami i/lub nauczycielami,
 • boryka się ze złym samopoczuciem.

Z czym najczęściej przychodzą rodzice do pedagoga szkolnego?

Jak wspomnieliśmy powyżej, pomoc ze strony pedagoga szkolnego mogą również uzyskać rodzice.

Video

W jakich przypadkach rodzice powinni zgłosić się do pedagoga?

Najważniejsze sytuacje omawiamy poniżej:

 • problemy wychowawcze,
 • podejrzenia odnośnie uzależnienia dziecka (alkohol, papierosy, narkotyki),
 • pogorszenie zachowania dziecka (wagarowanie, przeklinanie itd.),
 • pogorszenie relacji rodzica z dzieckiem.
Podsumowanie:
  • Pedagog szkolny ma za zadanie diagnozować problemy uczniów oraz zapobiegać im, utrzymywać kontakt z rodzicami dzieci borykających się z problemami, a także stały kontakt z nauczycielami i wychowawcami.
  • Podstawowe zadania pedagoga muszą skupiać się na świadczeniu pomocy uczniom, we współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola, szkoły lub placówki, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
  • Pedagog szkolny może pracować w różnych placówkach oświatowych, a zarobki zależne są od stażu pracy i doświadczenia, a wynagrodzenie wynosi około 3200 złotych brutto.
  • Uczeń powinien udać się do pedagoga szkolnego, gdy boryka się z problemami w nauce, ktoś stosuje wobec niego przemoc, gdy któryś z nauczycieli przekroczył swoje uprawnienia lub potrzebuje pomocy w podjęciu decyzji odnośnie dalszej nauki oraz przyszłej kariery zawodowej.

To może Cię również zainteresować

Katalog zawodów - dlaczego dobrze do niego zajrzeć?

Najczęściej zadawane pytania

Czym zajmuje się pedagog szkolny?

Pedagog szkolny oferuje pomoc w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych i wychowawczych zarówno uczniom, rodzicom jak i nauczycielom. Pedagog szkolny doradza także uczniom w wyborze szkoły oraz zaplanowaniu kariery zawodowej.

Kto może zostać pedagogiem szkolnym?

Pedagogiem szkolnym mogą zostać: - absolwenci studiów wyższych o profilu pedagogicznym, - absolwenci studiów wyższych o profilu psychologicznym, którzy ukończyli studia podyplomowe na kierunku pedagogika. n

Ile zarabia pedagog szkolny?

Miesięczne wynagrodzenie pedagogów szkolnych oscyluje w granicach 3000 - 3200 złotych brutto. Na wysokość wynagrodzenia wpływ ma staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie.

7 komentarzy

Hanna Wrzosek

Hanna Wrzosek

Jako pracodawca w branży edukacyjnej, doceniam pracę pedagogów szkolnych i ich wkład w edukację dzieci. Ich rola jest nieoceniona, a ich umiejętności i wiedza to klucz do osiągnięcia sukcesu uczniów. Wysokie wymagania wobec pedagogów są uzasadnione, ponieważ poziom nauczania w szkołach zależy od ich pracy.
Serafin

Serafin

Jako osoba poszukująca pracy, zastanawiam się nad karierą pedagoga szkolnego. Artykuł dał mi wgląd w to, czym ta praca się zajmuje i jakie kursy specjalistyczne powinnam ukończyć, by móc rozpocząć pracę na tym stanowisku. Brzmi to jak ciekawa i kreatywna praca, a zarobki są również zadowalające.
Jadzia

Jadzia

Czy artykuł ma na celu zachęcenie do zostania pedagogiem szkolnym? Jeśli tak, to uważam, że jest to świetna opcja dla osób, które chcą pomagać innym, szczególnie dzieciom. Dużo cierpliwości i empatii jest potrzebne w tej pracy, ale efektywność i pozytywne wyniki są bezcenne.
Dagmara

Dagmara

Jako pracownik szkolny, zgadzam się w pełni z artykułem. Nasza praca polega na wsparciu uczniów oraz nauczycieli w drodze do sukcesu. Musimy umiejętnie diagnozować i rozwiązywać problemy uczniów, a także utrzymywać stały kontakt z rodzicami. Nasza praca jest niezbędna w procesie edukacji.
Majka

Majka

Super, dziękuję za ten artykuł. Bardzo chciałam iść na pedagogikę po maturze, ale życie tak się ułozyło, że nie mogłam. Dopiero w tym roku zaczynam licencjat online z pedagogiki, akurat na tej samej uczleni, o której pisała Julia i zgadzam się, że trzeba mieć serce do tego zawodu i po prostu lubić ludzi.
Molik

Molik

Większość ludzi potrafi wyszczególnić swoje mocne strony, często mają trudności z określeniem kluczowych słabości. Pedagog musi przecież być silną jednostką.
julia

julia

Praca pedagoga szkolnego to prawdziwe wyzwanie. Ja pracuje od 4 lat na tym stanowisku, i mogę polecić taka pracę osobom z prawdziwym powołaniem. Ja czułam że chcę pracować z dziecmi i młodzieza od zawsze, musiałam po drodze uzupełnić kwalikfikacje, ale wystaczyło 1,5 roku na wskz i mogłam już składać aplikacje do szkoly :)

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.