Urlop macierzyński

Urlop ojcowski

30 marca 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 20 głosów

20 głosów

15 komentarzy
Urlop ojcowski
Narodziny dziecka to szczególny czas dla obojga rodziców. Tuż po porodzie matce przysługuje urlop macierzyński, z kolei ojciec nabywa uprawnienia do urlopu ojcowskiego. Jaki ma on wymiar? Czy jest to urlop płatny? A także jak napisać wniosek o urlop ojcowski? Odpowiadamy!

Wielu świeżo upieczonych ojców zastanawia się, czy w związku z narodzinami potomstwa mogą oni liczyć na dodatkowe dni wolne, poza należnym urlopem wychowawczym. Prawodawca dał im taką możliwość. Urlop ojcowski, zgodnie z art. 1823 § 1 Kodeksu pracy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę, na zasadzie powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie mogą na niego liczyć natomiast panowie, którzy wykonują umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Sprawdź inne istotne informacje odnośnie urlopu ojcowskiego!

Urlop ojcowski ile dni

Warto zacząć od wskazania tego, kto może ubiegać się o urlop ojcowski. Otóż zgodnie z regulacjami prawnymi, taką możliwość ma zarówno ojciec biologiczny, jak i przysposabiający. W obu przypadkach niezbędne jest przedłożenie wniosku o urlop ojcowski. Prawa takiego nie mają natomiast ojcowie pozbawieni władzy rodzicielskiej, bez względu na okoliczności.

Jeśli już wiesz, czy należy Ci się ten specyficzny urlop, z pewnością zastanawiasz się, jaki będzie miał on wymiar. Otóż kwestia „urlop ojcowski ile dni”, została zawarta w zapisach kodeksu. Zgodnie z nim, panom przysługują maksymalnie dwa tygodnie. Wyznaczone zostały również ramy czasowe, w obrębie których przysługujące wolne należy wykorzystać.

Zgodnie z ustawowymi zapisami, powinno to nastąpić:

 • do ukończenia 24 miesiąca życia przez dziecko w przypadku biologicznego rodzica,
 • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka, w przypadku przysposobienia, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez pociechę 7 roku życia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – wówczas należy wykorzystać urlop ojcowski do ukończenia przez dziecko 10 roku życia.

To, ile dni urlopu ojcowskiego mężczyzna wykorzysta, zależy od jego wyłącznej decyzji. Maksymalnie wymiar ten wynosi 2 tygodnie, jednak nie ma obowiązku wykorzystania go w pełni. Warto jednak pamiętać, że niewykorzystany w ustawowym terminie urlop ojcowski nie przechodzi na kolejne miesiące ani nie należy się za niego żaden ekwiwalent pieniężny. Pamiętaj też, że wymiar ten wynosi 14 dni kalendarzowych, a zatem w ich skład wchodzą także dni wolne, soboty, niedziele i święta.

tata z łyżką karmiący dziecko w czasie urlopu ojcowskiego

Szukasz pracy?

Instruktor Zumby

Akademia Tańca Krok po Kroku

 • Cieszyn
Dodana

Programista sterowników PLC

Autorobotics Sp. z o.o.

 • Knurów
 • 4 700-12 700 zł / mc
Dodana

Specjalistka / Specjalista ds. komunikacji i EB

MONDI ŚWIECIE SPÓŁKA AKCYJNA

 • Kujawsko-Pomorskie
Dodana

Instruktor Tańca Latino

Akademia Tańca Krok po Kroku

 • Cieszyn
Dodana

Pracownik salonu gier na automatach (z obsługą LOTTO)

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

 • Swarzędz
Dodana

Kiedy pracodawca może odmówić?

Choć pracodawca jest związany wnioskiem pracownika, to należy pamiętać, że podmiot zatrudniający może ? w uzasadnionych przypadkach ? odmówić udzielenia podwładnemu takich dni wolnych.

Wśród najczęściej powtarzających się powodów należy wskazać na:

 • złożenie wniosku z uchybieniem terminu ? w takiej sytuacji pracodawca może jednak uwzględnić wniosek swojego podwładnego, choć nie jest do tego zobowiązany,
 • dziecko pracownika, który wnioskuje o urlop ojcowski przekroczyło lub przekroczy przed dniem zakończenia urlopu wskazany powyżej wiek,
 • pracownik, choć jest ojcem, to faktycznie nie wychowuje swojego potomka.

Ostatnia z wymienionych przesłanek budzi pewne kontrowersje. Po pierwsze rodzi się tu problem gromadzenia informacji o życiu prywatnym pracownika, po drugie zaś pracodawca nie jest upoważniony do tego, aby kwestionować pełnienie funkcji ojca przez pracownika. Oznacza to, że w praktyce podmiot zatrudniający nie ma możliwości powołania się na ostatni punkt. W literaturze, która omawia powyższe zagadnienie podnosi się jeszcze kwestię ewentualnych alimentów i ich egzekwowania z wynagrodzenia pracownika. Zdania jednak na temat tego, czy może być to czynnik pozwalający na oddalenie wniosku pracownika są podzielone.

Pracownik - ojciec pod ochroną

Warto wiedzieć, że aktualnie obowiązujące przepisy nie uzależniają prawa do urlopu ojcowskiego od uprzedniego korzystania przez matkę z urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego. Ponadto pracownik, który zdecydował się na skorzystanie z takiego urlopu korzysta z ochrony, jaka wynika z art. 177 § 1 Kodeksu pracy: ?Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy?.

Video

Urlop ojcowski kto płaci

Pracownik, który decyduje się skorzystać z urlopu ojcowskiego, ma prawo do wynagrodzenia. Jest to zasiłek macierzyński w wysokości 100% wymiaru podstawy, który jest zupełnie niezależny od tego, który przysługuje matce dziecka. Ojciec może zatem otrzymać zasiłek nawet wówczas, gdy matka dziecka też go pobiera przebywając na urlopie macierzyńskim.

W takim razie, co z kwestią „urlop ojcowski kto płaci?”. Otóż zasiłek dla taty dziecka przebywającego na urlopie ojcowskim jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub przez pracodawcę. Uzależnione jest to od liczby osób, jaką ten zatrudnia. W firmach liczących maksymalnie 20 osób, obowiązek wypłacania zasiłku macierzyńskiego leży po stronie ZUS, a kolei w większych, świadczenie wypłaca pracodawca. Czy to oznacza, że ponosi on koszt? Nie. W takiej sytuacji fizycznie wypłata na konto pracownika pochodzi od pracodawcy, jednak faktycznie środki wciąż pochodzą z funduszu NFZ, który rozlicza się z pracodawcą.

ojciec z dwoma maluchami w domu podczas urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski dokumenty

Chcąc skorzystać z urlopu ojcowskiego, należy złożyć odpowiednie dokumenty, a także dopełnić kilku formalności. Na początku niezbędne jest przedłożenie pracodawcy odpowiedniego wniosku o udzielenie takiego urlopu. Pracodawca powinien takiego urlopu udzielić we wskazanym przez pracownika terminie. Wyjątek stanowi poważne naruszenie interesu firmy – np. problemy organizacyjne. W takiej sytuacji możliwe jest nawet odwołanie pracownika z urlopu – te dni będzie mógł wykorzystać wówczas w innym terminie.

W związku z urlopem ojcowskim dokumenty powinny także być dostarczone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To umożliwi otrzymanie zasiłku macierzyńskiego.

<span style=

 • Po pierwsze – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka bądź w przypadku rodzica adopcyjnego, postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka.
 • Po drugie – zaświadczenie od pracodawcy, stanowiące o udzieleniu pracownikowi urlopu ojcowskiego. Powinno ono zawierać także termin urlopu.
 • Po trzecie – oświadczenie, iż zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został dotychczas pobrany.
 • Po czwarte – zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3.

Wniosek o urlop ojcowski

Udzielenie urlopu ojcowskiego odbywa się na podstawie przedłożenia odpowiedniego wniosku. W związku z tym, że jest to dokument formalny składany w ręce pracodawcy, powinien on zawierać niezbędne elementy:

 • Data i miejscowość sporządzenia wniosku;
 • Dane pracownika;
 • Dane pracodawcy;
 • Nagłówek: wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego;
 • Wymiar w jakim urlop ma zostać udzielony;
 • Data, kiedy chce się skorzystać z urlopu;
 • Dane dziecka i jego data urodzenia;
 • Odręczny podpis.

Wniosek o urlop ojcowski – wzór

……………………………………..

 (miejscowość, data)

……………………………………..

 (dane pracownika)

……………………………………..

(dane pracodawcy)

 

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU OJCOWSKIEGO

 

Na podstawie art. 1823 § 3 Kodeksu pracy, zwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu ojcowskiego w wymiarze ……………………….……  tygodni, od ……………………….…… do dnia ……………………….…… r. z powodu narodzin mojego dziecka ……………………….……, urodzonego dnia ……………………….……. r.. Dotychczas nie korzystałem / korzystałem z urlopu ojcowskiego na to dziecko (jeśli korzystałem, należy dodać: w wymiarze ……………………….…… tygodni.).

Do wniosku załączam stosowne dokumenty.

……………………………………..

 (podpis pracownika)

 

To może Cię również zainteresować

Wniosek o urlop macierzyński

Najczęściej zadawane pytania

Urlop ojcowski 2021 – ile dni przysługuje?

Urlop ojcowski w 2021 r. przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek i dołączyć odpowiednie dokumenty.

Urlop ojcowski - ile płatny?

Za czas opieki ojcowskiej przysługuje 100% wynagrodzenia a sam zasiłek oblicza się na podstawie średniej wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez 12 miesięcy przed miesiącem korzystania z urlopu ojcowskiego.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

15 komentarzy

księgowy

księgowy

Jestem zaskoczony faktem, że pracodawca może odmówić udzielenia podwładnemu urlopu ojcowskiego w uzasadnionych przypadkach. Ciekawe, co uznaje się za uzasadniony przypadek...
Stan

Stan

Mam nadzieję, że gdy znajdę pracę, mój przyszły pracodawca będzie szanował moje prawo do urlopu ojcowskiego i nie będzie próbował mi go odmówić.
Igor

Igor

Dobrze wiedzieć, że prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje nie tylko biologicznym ojcom, ale także ojcom przysposabiającym. To ważna kwestia równouprawnienia.
Nolka

Nolka

Więcej nie potrzeba na ten temat wiedzieć. Wszystko zostało tutaj przedstawione bardzo czytelnie.
Gonazlo

Gonazlo

To coraz bardziej popularny urlop gdyż sytuacja w pracy jest dynamiczna i zupełnie inaczej do tego dana rodzina może podejść.
Majka

Majka

Urlop ojcowski jest bardzo ważnym tematem w dzisiejszym społeczeństwie. Nie ma przecież już takich schematów lub po prostu jest mniej, że kobieta przy garach a ojciec w pracy. Wszystko się zmienia i model dzisiejszej rodziny jest inny.
Piotrek

Piotrek

Dobrze , że przedstawiacie tutaj także komplet dokumentów i wszystkie wzory. Becikowe ma znaczenie oraz 500plus to kolejna spawa związana z pieniędzmi po pojawieniu się na świecie nowego członka rodziny.
Luiza

Luiza

To samo dotyczy praktykantów, wykonawców pracy domowej i kobiet przechodzących szkolenie lub przekwalifikowanie. Pracownice w administracji, rolnictwie, administracji, firmach i rodzinnych gospodarstwach domowych mają również prawo do urlopu macierzyńskiego.
Małgosia

Małgosia

Jak widać coraz więcej mężczyzn się tym interesuje bo czasy są takie, że przecież matka może mieć np. lepszą pracę od ojca i dla rodziny to jest bardziej korzystne.
Fiona

Fiona

Wiele na ten temat się dowiedziałem. W końcu to prosto napisane że chyba do każdego trafi. Coraz więcej widać ojców z tym się spotyka i ważne to jest.
Antoni

Antoni

Urlop ojcowski ile dni.... wszystko teraz z tego artykułu wiem.
Delia1

Delia1

Pracownice (w tym bezrobotni) mają prawo do świadczeń z tytułu macierzyństwa. Zasiłek macierzyński jest także przeznaczany ojcom. Coraz powszechniejsze to jest.
Kamas

Kamas

Gdy tylko powiesz swojemu pracodawcy, że jesteś w ciąży, masz prawo do praw macierzyńskich w pracy. Coraz częściej jednak ojcowie decydują się na analogiczny urlop.
Sun

Sun

Coraz częściej urlop ojcowski biorą rodzice. Wszystko zależy przee wszystkim od porównania pracy obu małżonków. Często też ktoś ma własną firmę i można to inaczej zrobić.
Olek

Olek

Chyba ustawodawstwo nie przewiduje specjalnego urlopu ojcowskiego. Kodeks pracy ustanawia jednak pewne gwarancje dla ojców w związku z narodzinami dziecka: urlop rodzicielski może być wykorzystany w całości lub w części również przez ojca dziecka.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka