Twoje wsparcie w rekrutacji

Pracodawco - pamiętaj o ochronie miejsc pracy!

Pracodawco - pamiętaj o ochronie miejsc pracy!
Współcześnie kieruje się specjalne programy do pracodawców, które pozwalają na ochronę miejsc pracy. I tak, z dniem 21 listopada 2013 roku w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Co powinien wiedzieć każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników?

Przywołana powyżej ustawa szczególnie ważna jest dla pracodawców, u których to przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej. W takim przypadku zatrudniający mogą skorzystać z dofinansowania kosztów szkoleń pracowników, których pracodawcy borykają się z przestojem ekonomicznym (zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy) lub też obniżonym wymiarem czasu pracy, nie więcej jednak niż do połowy wymiaru czasu pracy. Kto może skorzystać z pomocy?

Podmioty uprawnione

Zgodnie z art. 3 omawianej ustawy, z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Mowa tu o tym zatrudniającym:

  • u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług, liczonych w ujęciu ilościowym lub wartościowym, łącznie nie mniej niż 15%, obliczony jako stosunek łączny obrotów w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  • który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Funduszu Pracy.

W drugim przypadku warto pamiętać, że od tej zasady istnieją dwa wyjątki. Może bowiem okazać się, że zadłużony przedsiębiorca zawarł stosowną umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub urzędem skarbowym i na jej podstawie spłaca terminowo zadłużenie. Drugim wyjątkiem jest sytuacja, w której to zadłużenie w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów. W takim przypadku przedsiębiorca mógł dołączyć ? do składanego wniosku ? plan spłaty zadłużenia, który to jednocześnie uprawdopodabnia poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Jednocześnie podmiotem uprawnionym do otrzymania pomocy będzie także przedsiębiorca, wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości. Mowa tu o art. 11, art. 12 ust. 2 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku ? Prawo upadłościowe i naprawcze.

To Cię powinno też zainteresować: Fundusz Pracy - jakie cele realizuje?

Pomoc de minimis

 Omawiana pomoc, o którą może starać się pracodawca, to tak zwana pomoc de minimis. Warto jednak pamiętać, że przedsiębiorca, który otrzymał już pomoc na rzecz ochrony miejsc pracy pracowników nie będzie mógł się o nią starać. Mowa tu dokładnie o takich sytuacjach, w których pomiot zatrudniający uzyskał już środki finansowe na:

  • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej ze środków Funduszu Pracy w okresie obowiązywania umowy zawartej z pracownikiem na podstawie umowy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie obowiązywania umowy zawartej z pracownikiem na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wskazana powyżej pomoc ? tak, jak wspomniano ? skierowana jest do przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników. Jednocześnie jednak warto wskazać, że przedstawiona pomoc de minimis spełnia przesłanki, które to określone zostały w przepisach Unii Europejskich.

Szkolenia? Postaraj się o dofinansowanie!

Warto zauważyć, że każdy przedsiębiorca może także, zgodnie z przywołaną ustawą, starać się o dofinansowanie z Funduszu Pracy. Mowa tu o kosztach, które częściowo pokryją szkolenia pracowników.  Należy jednak pamiętać, że te muszą być uzasadnione bieżącymi lub też przyszłymi potrzebami samego pracodawcy. W takim też przypadku to on będzie zarówno inicjował, organizował, jak i finansował ? zarówno z własnych, jak i uzyskanego dofinansowania ? koszty przeprowadzonego szkolenia. Co ważne, podmiot zatrudniający musi pamiętać o przestrzeganiu praw, jak i obowiązków, które określone zostały w art. 103 Kodeksu pracy. Przede wszystkim istotne jest zawarcie umowy z pracownikiem, który ma zostać oddelegowany na szkolenie. Jest to o tyle ważne, że gdy nie ukończy on szkolenia ze swojej winy lub też zostanie z nim rozwiązany stosunek pracy i to w trybie art. 52 Kodeksu pracy, to będzie on zobowiązany do zwrotu przedsiębiorcy kosztów szkolenia i to na zasadzie, które zostały ustalone właśnie w umowie.

 Warto czy nie?

Każdy zainteresowany przedsiębiorca, który chce skorzystać z dofinansowania i pomocy de minimis musi pamiętać, że nie uniknie formalności. Z tego też względu ważne, aby dokładnie zapoznał się z treścią wyżej przywołanej ustawy. Jednocześnie powinien on pamiętać, że wraz z wejściem w życie tej właśnie ustawy, moc straciła ustawa z dnia 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

Oceń ten wpis
Pracodawco - pamiętaj o ochronie miejsc pracy!
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Waldi
2019-05-21, 11:02
Pracodawco - pamiętaj o ochronie miejsc pracy. To bardzo ważna sprawa. W artykule wszystko fajnie napisane.
Milas
2019-05-08, 14:28
Podczas spotkania należy podać pracownikowi listę powodów, dla których ich zatrudnienie jest poddawane przeglądowi. Dotyczy to także ochrony pracy. To właściwa opcja.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.