Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 30171        SUBSKRYBUJE: 7197
Tematy, które interesują czytelników:  Umowa na czas określony, Mobbing i dyskryminacja, Umowa zlecenie, Karta Multisport, Mobbing, Przerwa w pracy, Pożegnanie w pracy

Pracodawco - pamiętaj o ochronie miejsc pracy!

Pracodawco - pamiętaj o ochronie miejsc pracy!
Współcześnie kieruje się specjalne programy do pracodawców, które pozwalają na ochronę miejsc pracy. I tak, z dniem 21 listopada 2013 roku w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Co powinien wiedzieć każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników?

Przywołana powyżej ustawa szczególnie ważna jest dla pracodawców, u których to przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej. W takim przypadku zatrudniający mogą skorzystać z dofinansowania kosztów szkoleń pracowników, których pracodawcy borykają się z przestojem ekonomicznym (zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy) lub też obniżonym wymiarem czasu pracy, nie więcej jednak niż do połowy wymiaru czasu pracy. Kto może skorzystać z pomocy?

Podmioty uprawnione

Zgodnie z art. 3 omawianej ustawy, z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Mowa tu o tym zatrudniającym:

  • u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług, liczonych w ujęciu ilościowym lub wartościowym, łącznie nie mniej niż 15%, obliczony jako stosunek łączny obrotów w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  • który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Funduszu Pracy.

W drugim przypadku warto pamiętać, że od tej zasady istnieją dwa wyjątki. Może bowiem okazać się, że zadłużony przedsiębiorca zawarł stosowną umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub urzędem skarbowym i na jej podstawie spłaca terminowo zadłużenie. Drugim wyjątkiem jest sytuacja, w której to zadłużenie w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów. W takim przypadku przedsiębiorca mógł dołączyć ? do składanego wniosku ? plan spłaty zadłużenia, który to jednocześnie uprawdopodabnia poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Jednocześnie podmiotem uprawnionym do otrzymania pomocy będzie także przedsiębiorca, wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości. Mowa tu o art. 11, art. 12 ust. 2 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku ? Prawo upadłościowe i naprawcze.

To Cię powinno też zainteresować: Fundusz Pracy - jakie cele realizuje?

Pomoc de minimis

 Omawiana pomoc, o którą może starać się pracodawca, to tak zwana pomoc de minimis. Warto jednak pamiętać, że przedsiębiorca, który otrzymał już pomoc na rzecz ochrony miejsc pracy pracowników nie będzie mógł się o nią starać. Mowa tu dokładnie o takich sytuacjach, w których pomiot zatrudniający uzyskał już środki finansowe na:

  • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej ze środków Funduszu Pracy w okresie obowiązywania umowy zawartej z pracownikiem na podstawie umowy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie obowiązywania umowy zawartej z pracownikiem na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wskazana powyżej pomoc ? tak, jak wspomniano ? skierowana jest do przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników. Jednocześnie jednak warto wskazać, że przedstawiona pomoc de minimis spełnia przesłanki, które to określone zostały w przepisach Unii Europejskich.

Szkolenia? Postaraj się o dofinansowanie!

Warto zauważyć, że każdy przedsiębiorca może także, zgodnie z przywołaną ustawą, starać się o dofinansowanie z Funduszu Pracy. Mowa tu o kosztach, które częściowo pokryją szkolenia pracowników.  Należy jednak pamiętać, że te muszą być uzasadnione bieżącymi lub też przyszłymi potrzebami samego pracodawcy. W takim też przypadku to on będzie zarówno inicjował, organizował, jak i finansował ? zarówno z własnych, jak i uzyskanego dofinansowania ? koszty przeprowadzonego szkolenia. Co ważne, podmiot zatrudniający musi pamiętać o przestrzeganiu praw, jak i obowiązków, które określone zostały w art. 103 Kodeksu pracy. Przede wszystkim istotne jest zawarcie umowy z pracownikiem, który ma zostać oddelegowany na szkolenie. Jest to o tyle ważne, że gdy nie ukończy on szkolenia ze swojej winy lub też zostanie z nim rozwiązany stosunek pracy i to w trybie art. 52 Kodeksu pracy, to będzie on zobowiązany do zwrotu przedsiębiorcy kosztów szkolenia i to na zasadzie, które zostały ustalone właśnie w umowie.

 Warto czy nie?

Każdy zainteresowany przedsiębiorca, który chce skorzystać z dofinansowania i pomocy de minimis musi pamiętać, że nie uniknie formalności. Z tego też względu ważne, aby dokładnie zapoznał się z treścią wyżej przywołanej ustawy. Jednocześnie powinien on pamiętać, że wraz z wejściem w życie tej właśnie ustawy, moc straciła ustawa z dnia 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

Oceń ten wpis
Pracodawco - pamiętaj o ochronie miejsc pracy!
Ocena: 5.0, liczba głosów: 17

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.