Zwolnienie z pracy

Wypowiedzenie umowy zlecenia

15 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 20 głosów

20 głosów

13 komentarzy
Wypowiedzenie umowy zlecenia
Zawieranie umów zlecenie jest coraz bardziej popularne. Przedsiębiorcy często z nich korzystają, ponieważ oznaczają mniej formalności i niższe koszty utrzymania pracownika. To dobre rozwiązanie dla prac sezonowych i dorywczych, które nie stanowią ciągłości, a wymagają wzmożonego nakładu pracowników. Jednak w związku z tym, że umowy cywilnoprawne nie są regulowane przepisami Kodeksu pracy, warto znać pewne zasady – między innymi dotyczące rozwiązywania umów zlecenie.

Umowa zlecenie stanowi dla wielu pracodawców sposób na optymalizację kosztów utrzymania pracownika. Jest nie tylko mniej kosztowna, ale przede wszystkim o wiele bardziej elastyczna niż tradycyjne umowy o pracę. Doza swobody, jaką niesie za sobą umowa zlecenie, nie zwalnia jednak pracodawcy z obowiązku znajomości zapisów i przestrzegania prawa pracy.

Umowa zlecenie, jako umowa cywilnoprawna, jest uregulowana w Kodeksie cywilnym, nie zaś w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 734 § 1: "Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie". Co prawda, pracownik zatrudniony na umowę zlecenie posiada ograniczone prawa pracownicze, niemniej jednak kwestie takie jak rozliczanie wynagrodzenia czy rozwiązywanie umowy zlecenia podlegają formalnym regulacjom. I choć o nawiązywaniu takich umów większość pracodawców ma wystarczającą wiedzę, to niewiele osób wie, w jaki sposób ją wypowiedzieć. Czy są tu jakieś ograniczenia czasowe? Jaki jest termin wypowiedzenia? Czy istnieje wzór wypowiedzenia umowy zlecenie? Poznaj obowiązujące przepisy i ustrzeż się od potencjalnych nieporozumień.

Wypowiedzieć może każda strona

Podstawową kwestią jest fakt, że według art. 746 Kodeksu Cywilnego umowę zlecenie wypowiedzieć może każda strona – zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca. Jest to możliwe dlatego, że taka umowa nie należy do zobowiązań ze świadczeniem ciągłym, dlatego wypowiedzenie umowy zlecenie można zastosować w każdym czasie. Co więcej, zakończenie stosunku pracy następuje bezpośrednio po złożeniu oświadczenia – umowa zlecenie nie posiada bowiem okresu wypowiedzenia i następuje ze skutkiem natychmiastowym. Wynika to z zasady wzajemnego zaufania stron, która jest kluczowa przy nawiązywaniu umowy cywilnoprawnej. Koniecznym warunkiem, opartym na wzajemnym szacunku jest stworzenie treści oświadczenia w pełni zrozumiałej dla drugiej strony. Kodeks cywilny w art. 60 podaje warunek wyrażenia oświadczenia w sposób dostateczny, czyli wykluczający wszelkie wątpliwości co do zaistniałej czynności prawnej, dokonanej przez daną stronę.

Szukasz pracy?

Doradca Klienta Wysokie Mazowieckie i okolice

Provident Polska S.A.

 • Wysokie Mazowieckie
Dodana

Doradca Klienta Ryn i okolice

Provident Polska S.A.

 • Ryn
Dodana

Specjalistę ds. BHP

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 • Katowice
Dodana

Doradca Klienta - Mrągowo i okolice

Provident Polska S.A.

 • Mrągowo
Dodana

Doradca Klienta Olsztyn

Provident Polska S.A.

 • Olsztyn
Dodana

Jak napisać wypowiedzenie umowy zlecenia? Nie istnieją szczegółowe wytyczne w postaci wypowiedzenia umowy zlecenie, jednak stworzenie pisma samodzielnie nie powinno stanowić problemu. Jeśli chcesz najpierw sprawdzić, jak powinien wyglądać taki dokument, zawsze możesz poszukać w sieci przykładowego wypowiedzenia umowy zlecenie i na tej podstawie napisać własne pismo.

Co musi się znaleźć w wypowiedzeniu?
Wypowiedzenie umowy zlecenie powinno zawierać:
 • datę i miejsce złożenia wypowiedzenia umowy zlecenie,
 • strony biorące udział w rzeczonym stosunku pracy (imię, nazwisko, adres zamieszkania strony lub nazwa i adres siedziby, zarówno zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy),
 • oznaczenie wypowiadanej umowy,
 • podpis strony wypowiadającej umowę zlecenie.

Ważne powody i brak odpowiedzialności

W charakterystyce umów zlecenie można dostrzec, że istnieje opcja wyłączenia możliwości złożenia wypowiedzenia w każdym czasie. Choć strony mogą zrzec się możliwości wypowiedzenia umowy zlecenie w każdym czasie, to przywilej wypowiedzenia umowy z ważnych powodów jest absolutnie niezbywalny. Określenie wagi powody wypowiedzenia może sprawić problem. W związku z tym powstały dwa rozróżnienia. Ważne powody dzieli się ze względu na charakter powszechny oraz indywidualny.

Strona, która powołuje się na ważne powody, musi pamiętać, że jest zobowiązana wskazać je drugiej stronie. Nie każda przyczyna musi być przy tym uznana za istotną. W praktyce najczęściej mowa o ewentualnej chorobie jednej ze stron lub utracie zaufania do kontrahenta. Takie stanowisko zaprezentował również Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 11 września 2002 roku (sygn. akt V CKN 1152/2000). Ważne jest przy tym to, że Sąd zgodził się z prezentowanym w literaturze poglądem, że brak ważnych powodów jest równoznaczny z koniecznością wypłaty odszkodowania za straty poniesione właśnie z tytułu rozwiązania umowy.

Ważne powody wypowiedzenia

 • Powód powszechny obejmuje zdarzenia dotyczące ogólnej sytuacji politycznej, ekonomicznej, gospodarczej czy społecznej – przykładowo zmiana regulacji prawnych w danej dziedzinie lub ustanowienie nowych norm produkcyjnych.
 • Powód indywidualny wiąże się z czynnikami wpływającym na relację pomiędzy zleceniobiorcą i zleceniodawcą – na przykład dłuższa choroba, utrata zaufania czy istotne różnice poglądowe w kwestiach służbowych.

Zgodnie z art. 746 § 1 Kodeksu cywilnego, dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Musi się on jednak liczyć z tym, że będzie zobowiązany zwrócić przyjmującemu wszelkie wydatki, jakie ten poniósł tytułem należytego wykonania zlecenia. Dodatkowe obwarowanie dotyczy tu sytuacji, w której strony umówiły się na wynagrodzenie. Wówczas osoba zlecająca powinna uiścić osobie przyjmującej zlecenie część wynagrodzenia, które odpowiadałoby dotychczas wykonanym czynnościom. W sytuacji, gdy wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, będzie ona też zobowiązana do naprawienia szkody.

Umowa zlecenia – okres wypowiedzenia

Zasadniczo istnieją dwa rodzaje rozwiązania umowy zlecenie. Po pierwsze, stosunek pracy uznaje się za zakończony w momencie wykonania czynności będącej przedmiotem umowy. Po drugie, można zastosować omawiane powyżej wypowiedzenie umowy zlecenie. Oba rozwiązania z góry zakładają bezpośrednie zakończenie współpracy ze skutkiem natychmiastowym.

Jak więc wygląda kwestia wypowiedzenia umowy i okresu wypowiedzenia? Z punktu widzenia przepisów, umowa zlecenie jest bardziej elastyczna niż umowa o pracę, choć nie oznacza to, że nie może się w niej znaleźć zapis o terminie wypowiedzenia. 

Video

W przypadku umów zlecenie trzeba pamiętać, że to zainteresowane strony mają ostateczne słowo w zakresie ustalania warunków, jakie będą je obowiązywały. Tym samym nie ma przeszkód, aby w podpisanej przez strony umowie znalazł się choćby dwutygodniowy okres wypowiedzenia czy dodatkowy zapis, który odnosić będzie się do samego sposobu wypowiedzenia – np. na piśmie, pod rygorem nieważności. 

Wiele zależy od postawy obu stron i ich gotowości do określonych ustępstw. Na temat terminu wypowiedzenia wypowiedział się również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 kwietnia 2004 (sygn. akt V 433/2003). Sąd zajął stanowisko, że jest to w pełni dopuszczalne, aby ująć w umowie okres jej wypowiedzenia, zatem w praktyce zainteresowane strony mogą taki punkt konstruować.

Ważne jest, aby wypowiedzenie umowy zlecenie nastąpiło w taki sam sposób, w jaki została ona zawarta. Jeśli więc zaczęła ona obowiązywać w oparciu o ustne ustalenia, wypowiedzenie również może być ustne. Jeśli natomiast umowa ma wymiar fizyczny, czyli została spisana przez obie ze stron, wypowiedzenie również powinno zostać przedstawione na papierze.

Wypowiedzenie umowy cywilnoprawnej nie jest procesem skomplikowanym, o ile przestrzega się określonych reguł formalnych. Istotne, aby mieć na uwadze pierwotne zapisy zawartej umowy zlecenie, zastosować odpowiedni wzór jej wypowiedzenia i postępować zgodnie z zasadą wzajemnego szacunku.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy zlecenie?

Umowa zlecenie jako umowa cywilnoprawna nie definiuje tak szczegółowo, jak umowa o pracę okresu wypowiedzenia. O ile strony nie dodały w umowie konkretnego zapisu na temat okresu wypowiedzenia, jej rozwiązanie następuje ze skutkiem natychmiastowym.

Kiedy można wypowiedzieć umowę zlecenie?

Zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca mogą wypowiedzieć umowę zlecenie w każdym czasie. W zależności od przyczyn wypowiedzenia i ich wagi, za rozwiązanie umowy mogą ponosić określone konsekwencje, np. zleceniodawca musi wypłacić należność za dotychczas wykonaną część zlecenia zleceniobiorcy.

Jak napisać wypowiedzenie umowy zlecenie?

Najważniejsze elementy, jakie należy zawrzeć w wypowiedzeniu umowy zlecenie to: datę i miejsce wypowiedzenia, dane obu stron, oznaczenie wypowiadanej umowy oraz podpis strony wypowiadającej umowę zlecenie.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Specjalista ds. marketingu, redaktor, copywriter i dziennikarz. Ma ponad 10 lat doświadczenia. Poza pisaniem i korektą zajmuje się zarządzaniem i optymalizacją treści, a także planowaniem i realizacją kampanii marketingowych oraz projektów link outreach na potrzeby SEO.

13 komentarzy

Pracująca

Pracująca

Wiedza na temat wypowiedzenia umowy zlecenie jest niezwykle istotna dla pracodawców, aby uniknąć zbędnych kosztów związanych z rozwiązaniem umowy. Warto również przypomnieć, że umowy zlecenie z pewnością są bardziej elastyczne niż umowy o pracę.
nerwus

nerwus

Bardzo przydatny artykuł dla osób, które rozważają podpisanie umowy zlecenie. Wypowiedzenie bez okresu wypowiedzenia może być dla niektórych zaskoczeniem, ale należy pamiętać, że można to wykorzystać do swojego dobra.
Kobieta35

Kobieta35

Nie wiedziałem, że umowy zlecenie nie posiadają okresu wypowiedzenia. To ciekawe rozwiązanie, ale z pewnością trzeba uważać, aby nie zostać zaskoczonym wypowiedzeniem.
Brzęczkowice

Brzęczkowice

Nie jest łatwo znaleźć pracę na umowę zlecenie, ale warto wiedzieć, jakie są przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy. Wiedza ta może uchronić przed nieporozumieniami z pracodawcą.
Filip

Filip

Prawda jest taka, że śmieciówki powinni dawno zmienić. Ludzie pracują za bezcen a pracodawcy jeszcze dopłacają.
olaf

olaf

Tyle się mówiło na temat umów śmieciowych i jest dalej ta jak jest. W wielu przypadkach są skomplikowane procedury i ciągle płacenie ze swoich na państwo.
Kracy

Kracy

Pracuję na umowie zlecenie. Z tego co się orientuję, to zgodnie KP taką umowę może wypowiedzieć każda ze stron.
Kamil N

Kamil N

Lepiej nie pracować na umowie zlecenie, bo chociażby urlop nie przysługuje i zwolnionym można być o wiele łatwiej, niż by się pracowało na umowie o prace.
Uryk Kala

Uryk Kala

Powiedzmy sobie jasno: psychiczne obciążenie wypowiedzianego pracownika jest znacznie bardziej gwałtowne niż obciążenie szefa. Skutki zwolnienia z pracy pracownika są zazwyczaj drastyczne.
Mama

Mama

Mimowolna utrata pracy to trudne doświadczenie! Zostałem dwukrotnie zwolniony i wiem. Trzeba wiedzieć jak postępować by wszystko zostało zrealizowane korzystnie.
Marucha

Marucha

To chyba tak samo się wypowiada tylko po prostu inny stosunek pracy jest w porównaniu z umową o pracę czy innymi formami zatrudnienia. Tak czy inaczej sytuacja podobna negatywna zwykle.
Magda

Magda

Ja pracuję na umowę zlecenie i wiem np. że nie mam emerytalnego. Najważniejszy dla mnie w tym układzie jest okres na jaki jestem zatrudniony w obojętnie jakiej formie ramowej umowy.
Wosp

Wosp

W takim przypadku to chyba nic się nie należy pod względem odprawy. Dlatego zawsze jest bardzo dobrze patrzeć na umowę podczas jej zawarcia na samym początku pracy.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.