Własna firma

Roczne sprawozdanie finansowe - co obejmuje? Układ sprawozdania finansowego i informacje, jakie muszą zostać w nim zawarte

26 kwietnia 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 11 głosów

11 głosów

7 komentarzy
Roczne sprawozdanie finansowe - co obejmuje? Układ sprawozdania finansowego i informacje, jakie muszą zostać w nim zawarte
Roczne sprawozdanie finansowe jest dokumentem, który przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa. Ustawa o rachunkowości ściśle określa podmioty, które są zobowiązane do jego sporządzania. Kim one są? Jaki układ musi posiadać roczne sprawozdanie finansowe i co ono obejmuje? Niniejszy artykuł to kompendium wiedzy dotyczącej tego zagadnienia, które zawiera odpowiedzi na te i inne pytania.

Roczne sprawozdanie finansowe – czym jest?

Sprawozdanie finansowe to opracowany w formie zestawień liczbowych dokument przedstawiający sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz uzyskane przez nie wyniki finansowe. Sprawozdanie nazywane jest rocznym, ponieważ dotyczy ono roku obrachunkowego. Dokument sporządzany jest na dzień bilansowy dla jednostki gospodarczej. W sytuacji, gdy rok obrotowy firmy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, dzień bilansowy przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, czyli 31 grudnia.

Roczne sprawozdania finansowe w Polsce należy opracowywać zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Obligatoryjnie dokumenty te sporządza się w języku polskim i polskiej walucie, czyli złotówkach.

Do czego jest nam potrzebne sprawozdanie finansowe firmy?

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa to podstawowe źródło informacji o jego działalności oraz jej finansowych skutkach. Na podstawie zawartych w nim danych decyzje podejmują zarówno aktualni, jak i przyszli inwestorzy. Sprawozdanie finansowe firmy dostarcza przydatnych informacji również jej wierzycielom, czy innym podmiotom z jej bliskiego otoczenia.

W skrócie można powiedzieć, że sprawozdanie finansowe ma na celu przedstawienie kondycji firmy na zewnątrz. Wiarygodność takiego dokumentu mogą podważyć jedynie państwowe organy skarbowe, które dokonują jego kontroli i weryfikacji. Od 1 października 2018 roku obowiązuje obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej, które jest podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

sprawozdanie finansowe z całego roku

Kiedy trzeba przygotować sprawozdanie finansowe?

Sporządzenie sprawozdania finansowego wiąże się najczęściej z wykonaniem ustawowego obowiązku, który może dotyczyć spółek kapitałowych i osobowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Podmioty te muszą sporządzać roczne sprawozdanie finansowe jeżeli:

 • obowiązkowo prowadzą księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • dobrowolnie zdecydowały się na prowadzenie tych ksiąg.

Istnieją również sytuacje, w których firma przygotowuje sprawozdanie finansowe dobrowolnie, w celu przedstawienia swojej kondycji podmiotowi zewnętrznemu. Najczęściej dzieje się tak w przypadku zawierania dużych umów handlowych, czy poszukiwaniu inwestora zewnętrznego.

Roczne sprawozdanie finansowe oraz jego elementy

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe? Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, która odpowiada za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki, której ono dotyczy.

Może nim być:

 • członek zarządu spółek kapitałowych;
 • wspólnik prowadzący sprawy spółki w spółce cywilnej, jawnej i partnerskiej;
 • komplementariusz prowadzący sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej;
 • likwidator, syndyk lub zarządca w postępowaniu upadłościowym;
 • członek organów zarządzających innych jednostek, do których zastosowane mają przepisy ustawy o rachunkowości.

Ustawodawca sprecyzował również elementy, które musza wejść w skład rocznego sprawozdania finansowego. Należy do nich wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia odnoszące się do istoty działalności danego podmiotu. Zgodnie z ustawą o rachunkowości do sprawozdania finansowego dołącza się również sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych przepisów.

Szukasz pracy?
Dodana

Elektromonter

ArcelorMittal Poland S.A.

 • Dąbrowa Górnicza
Dodana

Pomoc Kuchenna

American Heart of Poland Spółka Akcyjna

 • Ustroń
Dodana
Dodana

PRACOWNIK KANCELARYJNY

ANTHEA sp. z o.o.

 • Gdańsk
 • 4 900-5 384 zł / mc
Dodana

Video

Bilans czyli zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa

Bilans to obligatoryjny element sprawozdania finansowego, który stanowi zestawienie składników majątku przedsiębiorstwa (aktywów) oraz źródeł ich finansowania (pasywów). Bilans do celów sprawozdania finansowego sporządzany jest dwukrotnie, a mianowicie na początek okresu sprawozdawczego (tzw. bilans otwarcia) oraz na zakończenie okresu sprawozdawczego (tzw. bilans zamknięcia).

<b>Bilans musi być sporządzony według zasad pełnej rachunkowości i charakteryzować się następującymi cechami:</b>

 • zupełnością - bilans sprawozdania finansowego musi obejmować dane dotyczące zdarzeń gospodarczych z danego okresu;
 • rzetelnością - składniki majątkowe firmy muszą być przedstawione zgodnie ze stanem rzeczywistym co do ich rodzaju oraz wartości;
 • sprawdzalnością - umożliwia to, porównanie pozycji bilansu ze źródłami, z których one pochodzą w zakresie ich kompletności i poprawności;
 • ciągłością - oznacza, że zamknięcie jednego okresu sprawozdawczego jest jednocześnie otwarciem kolejnego;
 • przejrzystością - bilans musi umożliwiać analizę stanu aktywów i źródeł ich finansowania oraz musi jasno przedstawiać sytuację finansową firmy, dlatego zachowana powinna być określona forma, a jego poszczególne pozycje powinny być uporządkowane według treści ekonomicznej.

Rachunek zysków i strat jako ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa

Rachunek zysków i strat informuje o poszczególnych rodzajach działalności oraz ogólnym wyniku finansowym przedsiębiorstwa w danym roku sprawozdawczym. Zestawienie stanowi podsumowanie przychodów oraz kosztów przedsiębiorstwa, pokazując jednocześnie jej zdolność do generowania zysków oraz samofinansowania.

roczne sprawozdanie finansowe

Rachunek przepływów pieniężnych podsumowaniem przepływ środków

Rachunek przepływów pieniężnych to dokument podsumowujący przepływ środków pieniężnych w firmie uwzględniając jednocześnie ich źródła i wykorzystanie. Celem jego opracowania jest ukazanie zmian w strukturze aktywów i pasywów, które nastąpiły wskutek przepływu środków pieniężnych. Pozwala to dokonać oceny płynności finansowej firmy, skuteczności w ściąganiu przez nią należności oraz zdolności do spłaty swoich zobowiązań. Rachunek przepływów pieniężnych dzieli się na 3 części, które obrazują:

 • przepływy z działalności operacyjnej;
 • przepływy z działalności inwestycyjnej;
 • przepływy z działalności finansowej.

Jakie załączniki do sprawozdania finansowego należy dostarczyć?

Przedsiębiorstwo, które sporządza sprawozdanie finansowe zobowiązane jest do niego załączyć dodatkowe dokumenty uzupełniające.

Są to:

 • sprawozdanie z działalności - jeżeli jest ono wymagane. Dotyczy to w szczególności spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej;
 • uchwała zatwierdzającą te dokumenty;
 • uchwała o podziale zysku lub pokryciu straty;
 • opinia lub sprawozdanie biegłego rewidenta - jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu.

Terminy sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej

Jak już wspomniano od 1 października 2018 r. sporządzone sprawozdania finansowe wysyła się do KRS i do Krajowej Administracji Skarbowej wyłącznie w formie elektronicznej. Struktura i format takiego pliku zostały sprecyzowane przez Ministerstwo Finansów.

Jaki jest termin złożenia sprawozdania finansowego do KRS? Spółki, które są zarejestrowane w KRS (handlowe spółki osobowe i kapitałowe) zobowiązane są do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. W sytuacji, gdy rok sprawozdawczy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin ten mija z dniem 31 marca.

jak wykonać roczne sprawodani

Sporządzone sprawozdanie finansowe wymaga zatwierdzenia przez właściwe organy firmy, a mianowicie:

 • walne zgromadzenie wspólników;
 • wszystkich wspólników;
 • właściciela firmy jednoosobowej.

Proces zatwierdzenia nie powinien trwać dłużej niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, co sprawia, że w przypadku, gdy rok sprawozdawczy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, termin ten mija 30 czerwca.

Zatwierdzenie sprawozdania wymusza kolejny krok, którym jest złożenie sprawozdania wraz z uchwałą stanowiącą o jego zatwierdzeniu do KRS. Należy tego dokonać w terminie 15 dni liczonych od dnia zatwierdzenia sprawozdania. Złożenia dokonuje się elektronicznie, w formie e-sprawozdania.

Jaka jest odpowiedzialność za niewykonanie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego?

Niewykonanie obowiązku złożenia rocznego sprawozdania finansowego w terminie wiąże się z karami, które mogą być nałożone zarówno na firmę, jak i jej kierownictwo.

Są to m.in.:

 • grzywna nałożona na kierownika jednostki - np. prezesa lub członka zarządu - od 10 do 540 stawek dziennych;
 • kara ograniczenia wolności kierownika jednostki - od miesiąca do 2 lat;
 • postępowanie przymuszające;
 • rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS;
 • ustanowienie kuratora.

W przypadku przedsiębiorstw, które nie złożyły obowiązkowego sprawozdania finansowego stosowane jest postępowanie przymuszające. W związku z nim KRS wzywa do złożenia sprawozdania przed upływem 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia. Niewywiązanie się z obowiązku grozi karą lub nawet rozwiązaniem spółki.

Jeśli mimo wezwań KRS spółka nie złożyła sprawozdań za 2 kolejne lata obrotowe, właściwy sąd orzeka o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Sprawozdanie finansowe to dokument, który najlepiej obrazuje sytuację finansową firmy. Podmioty, które są zobowiązane do jego sporządzania muszą dokładać wszelkich starań, by było to wykonywane rzetelnie i terminowo. Błędy oraz opóźnienia mogą skutkować poważnymi konsekwencjami.

Podsumowanie:
 • Roczne sprawozdania finansowe są obowiązkowe dla przedsiębiorstw w Polsce i muszą być opracowane zgodnie z ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
 • Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jest podstawowym źródłem informacji o jego działalności oraz jej finansowych skutkach i decyzje podejmują zarówno aktualni, jak i przyszli inwestorzy.
 • Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia odnoszące się do istoty działalności danego podmiotu są obowiązkowe elementy rocznego sprawozdania finansowego.
 • Od 1 października 2018 roku roczne sprawozdania finansowe należy wysyłać do KRS i Krajowej Administracji Skarbowej wyłącznie w formie elektronicznej.

Najczęściej zadawane pytania

Czy sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego jest obowiązkowe?

Tak, ale tylko dla spółek kapitałowych i osobowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które obowiązkowo lub dobrowolnie prowadzą księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Do kiedy należy wysłać sprawozdanie finansowe do KRS?

Spółki zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego. Jego zatwierdzenie przez organy zarządzające firmą musi nastąpić nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, a w ciągu kolejnych 15 dni należy przesłać sprawozdanie wraz z uchwałą o jego zatwierdzeniu do KRS.

W jakim języku polskie firmy musza sporządzać roczne sprawozdanie finansowe?

Ustawodawca określił, że sprawozdanie finansowe należy sporządzać w języku polskim oraz polskiej walucie, czyli PLN.

Jakie są obowiązkowe elementy sprawozdania finansowego?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe musi zawierać wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia odnoszące się do istoty działalności danego podmiotu.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

7 komentarzy

Bostik

Bostik

Roczne sprawozdania finansowe to dla mnie trudny temat, ale dobrze wiedzieć, że są organy państwowe, które je kontrolują i sprawdzają, czy dane w nich zawarte są prawdziwe.
L242

L242

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych to dla mnie istotny obowiązek jako przedsiębiorcy. Dzięki temu mogę dokładnie analizować swoją działalność i podejmować lepsze decyzje biznesowe.
Ewelina

Ewelina

Cieszę się, że coraz więcej firm decyduje się na sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych dla potencjalnych inwestorów. Dzięki temu mam więcej informacji na temat kondycji finansowej przyszłego pracodawcy.
Escobar

Escobar

Szkoda, że o takim temacie mówi się tylko na poziomie biznesowym. Ja jako osoba bezrobotna też chciałabym wiedzieć, co to takiego i jakie mają wpływ na życie zwykłych ludzi.
Klimek

Klimek

Dla mnie roczne sprawozdania finansowe to jeden wielki koszmar. Ciągłe porównywanie i analityka danych, a na końcu i tak wszystko musi być zgodne z przepisami. Masakra.
Gosia

Gosia

Wiedza bardzo ważna dla każdej firmy. Nie uniknie się pewnych procedur.
Milan

Milan

Temat konkretnie rozwiązany. Opisane wszystko w sposób przystępy. Artykuły takiego rodzaju są bardzo przydatne.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.