!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Wynagrodzenie za pracę niewykonaną

7 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 7 głosów

7 głosów

5 komentarzy

Wynagrodzenie za pracę niewykonaną
Kodeks pracy wyraża ogólną zasadę, że pracownikowi wynagrodzenie należy się tylko za wykonaną pracę lub też za przepracowany okres. Warto jednak pamiętać, że istnieją takie sytuacje, w których pracodawca będzie zobowiązany wypłacić zatrudnionemu wynagrodzenie, mimo że ten pracy nie świadczył.

Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy pracownik, za czas w którym nie wykonuje pracy ?zachowuje wynagrodzenie tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią?. Zgodnie z tym zapisem, należy stwierdzić, że w ściśle określonych przypadkach pracownikowi wynagrodzenie będzie przysługiwało i to mimo że nie wykonywał on pracy. Za czas, w którym zatrudniony nie świadczył pracy, przysługuje mu wynagrodzenie, które obliczane jest według zasad zawartych w § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 maja 1996 roku w sprawie ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. 

Usprawiedliwiona nieobecność

Pracownikowi wynagrodzenie będzie przysługiwało za pracę, której nie wykonał zawsze wtedy, gdy jego nieobecność w zakładzie pracy była usprawiedliwiona. Taka, usprawiedliwiona nieobecność w pracy uregulowana jest przez ustawodawcę w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Zgodnie z § 3 wymienionej ustawy, dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracą są:

  • zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych ? w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,
  • oświadczenie pracownika ? w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
  • oświadczenie pracownika o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzających niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, potwierdzone przez pracownika za zgodność z oryginałem ? w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem,
  • imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia ? w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,
  • oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

Wynagrodzenie za przestój

Inną sytuacją, w której pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie za pracę niewykonaną, jest przestój. Mowa tu o takiej sytuacji, w której zatrudniony był gotów do wykonywania pracy, niemniej jednak nie podjął się jej wykonywania z przeszkód wynikających po stronie pracodawcy. Wówczas zatrudnionemu przysługuje wynagrodzenie, które wynika z jego osobistego zaszeregowania, które określone jest stawką godzinową lub miesięczną. W przypadku, gdy taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagrodzenia, to pracownik ma prawo do 60% wynagrodzenia.

Pracownik szuka pracy

Wynagrodzenie będzie też przysługiwało temu pracownikowi, który ? zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu pracy ? otrzyma dni wolne na poszukiwanie nowego, odpłatnego zajęcia: ?W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonywanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?. W zależności od okresu wypowiedzenia, wymiar zwolnienia wynosi 2 lub 3 dni robocze.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Podziel się

5 komentarzy

janusz

janusz

No chyba nie ma czegoś takiego. Bardzo dobrze jednak poznać jak to wszystko wygląda z dwóch stron.
Fibi

Fibi

Zdziwiłem się jak to jest możliwe, ale jeśli ktoś zawarł umowę i z przyczyn niezależnych od pracownika zostały jej punkty zerwane to przecież jest naturalna sytuacja w tym zakresie.
Żaneta

Żaneta

Pracodawca płaci za pracę wykonaną i to niezależnie czy pracuje się przy biurku, czy ma się pracę akordową. Za niewykonana pracę pieniędzy się nie dostaje. U nas w pracy z przyczyn wyższych był przestój, bo nie było prądu, ale za ten postój otrzymaliśmy pieniądze. Jedynie coś stracili pracownicy, którzy maja płacone tyle, ile wykonają, bo pracują akordowo.
Adel

Adel

Może to być tak jak piszesz, jednak nie zawsze jest to wszystko takie proste. Z winy pracownika może np. być praca źle wykonana i firma poniosła straty - to też sytuacja.
Aśka

Aśka

W budownictwie chyba najlepszy przykład jest. Chociaż rzeczywiście to oni w umowie mają sprecyzowane tak zwane postojowe. No ale gdyby nie to to przykład jest odpowiedni.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.