Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 27543        SUBSKRYBUJE: 7151
Tematy, które interesują czytelników:  Kara porządkowa, Wykształcenie w CV

Wynagrodzenie za pracę niewykonaną

Wynagrodzenie za pracę niewykonaną
Kodeks pracy wyraża ogólną zasadę, że pracownikowi wynagrodzenie należy się tylko za wykonaną pracę lub też za przepracowany okres. Warto jednak pamiętać, że istnieją takie sytuacje, w których pracodawca będzie zobowiązany wypłacić zatrudnionemu wynagrodzenie, mimo że ten pracy nie świadczył.

Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy pracownik, za czas w którym nie wykonuje pracy ?zachowuje wynagrodzenie tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią?. Zgodnie z tym zapisem, należy stwierdzić, że w ściśle określonych przypadkach pracownikowi wynagrodzenie będzie przysługiwało i to mimo że nie wykonywał on pracy. Za czas, w którym zatrudniony nie świadczył pracy, przysługuje mu wynagrodzenie, które obliczane jest według zasad zawartych w § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 maja 1996 roku w sprawie ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. 

Usprawiedliwiona nieobecność

Pracownikowi wynagrodzenie będzie przysługiwało za pracę, której nie wykonał zawsze wtedy, gdy jego nieobecność w zakładzie pracy była usprawiedliwiona. Taka, usprawiedliwiona nieobecność w pracy uregulowana jest przez ustawodawcę w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Zgodnie z § 3 wymienionej ustawy, dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracą są:

  • zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych ? w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,
  • oświadczenie pracownika ? w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
  • oświadczenie pracownika o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzających niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, potwierdzone przez pracownika za zgodność z oryginałem ? w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem,
  • imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia ? w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,
  • oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

Wynagrodzenie za przestój

Inną sytuacją, w której pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie za pracę niewykonaną, jest przestój. Mowa tu o takiej sytuacji, w której zatrudniony był gotów do wykonywania pracy, niemniej jednak nie podjął się jej wykonywania z przeszkód wynikających po stronie pracodawcy. Wówczas zatrudnionemu przysługuje wynagrodzenie, które wynika z jego osobistego zaszeregowania, które określone jest stawką godzinową lub miesięczną. W przypadku, gdy taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagrodzenia, to pracownik ma prawo do 60% wynagrodzenia.

Pracownik szuka pracy

Wynagrodzenie będzie też przysługiwało temu pracownikowi, który ? zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu pracy ? otrzyma dni wolne na poszukiwanie nowego, odpłatnego zajęcia: ?W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonywanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?. W zależności od okresu wypowiedzenia, wymiar zwolnienia wynosi 2 lub 3 dni robocze.

Oceń ten wpis
Wynagrodzenie za pracę niewykonaną
Ocena: 3.5, liczba głosów: 7

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.