Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Rozumienie wynagrodzenia za pracę niewykonaną: poradnik dla pracodawców

18 lipca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 7 głosów

7 głosów

5 komentarzy
Rozumienie wynagrodzenia za pracę niewykonaną: poradnik dla pracodawców
Ten artykuł rozwija temat wynagrodzenia za pracę niewykonaną i obowiązku płacenia pomimo niewykonania pracy przez pracowników. Dowiedz się więcej i zrozum prawa pracowników.

Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy pracownik, za czas w którym nie wykonuje pracy zachowuje wynagrodzenie tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Zgodnie z tym zapisem, należy stwierdzić, że w ściśle określonych przypadkach pracownikowi wynagrodzenie będzie przysługiwało i to mimo że nie wykonywał on pracy. Za czas, w którym zatrudniony nie świadczył pracy, przysługuje mu wynagrodzenie, które obliczane jest według zasad zawartych w § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 maja 1996 roku w sprawie ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. 

Usprawiedliwiona nieobecność

Pracownikowi wynagrodzenie będzie przysługiwało za pracę, której nie wykonał zawsze wtedy, gdy jego nieobecność w zakładzie pracy była usprawiedliwiona. Taka, usprawiedliwiona nieobecność w pracy uregulowana jest przez ustawodawcę w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Zgodnie z § 3 wymienionej ustawy, dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracą są:

  • zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,
  • oświadczenie pracownika w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
  • oświadczenie pracownika o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzających niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, potwierdzone przez pracownika za zgodność z oryginałem w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem,
  • imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,
  • oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

Jako pracodawca, zrozumienie obowiązku wynagrodzenia za pracę niewykonaną pomaga utrzymać dobre relacje pracownicze i uniknąć konfliktów prawnych.

Wynagrodzenie za przestój

Szukasz pracy?
Dodana

Lider zmiany gastronomii

Hotel Crystal Mountain*****

  • Wisła
Dodana

Elektronik w Dziale Utrzymania Ruchu

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

OPERATOR MASZYN

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Inną sytuacją, w której pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie za pracę niewykonaną, jest przestój. Mowa tu o takiej sytuacji, w której zatrudniony był gotów do wykonywania pracy, niemniej jednak nie podjął się jej wykonywania z przeszkód wynikających po stronie pracodawcy. Wówczas zatrudnionemu przysługuje wynagrodzenie, które wynika z jego osobistego zaszeregowania, które określone jest stawką godzinową lub miesięczną. W przypadku, gdy taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony, za podstawę obliczania wynagrodzenia za przestój przyjmuje się wynagrodzenie, które zatrudniony otrzymałby za normalny czas pracy. Jeżeli przestój wynika z winy pracodawcy, zatrudnionemu przysługuje pełne wynagrodzenie.

Odpoczynek nocny i dzień świąteczny

Za okresy odpoczynku pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, chociaż nie wykonuje wówczas swoich obowiązków. Mowa tu o takich okresach, jak odpoczynek nocny, święta oraz inne dni, w których zgodnie z przepisami prawa pracy nie wolno wykonywać pracy. W przypadku odpoczynku nocnego przysługuje mu wynagrodzenie, które oblicza się na podstawie stawki godzinowej lub miesięcznej wynikającej z jego osobistego zaszeregowania. Jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony, za podstawę obliczania wynagrodzenia za okres odpoczynku nocnego przyjmuje się wynagrodzenie, które zatrudniony otrzymałby za normalny czas pracy. W przypadku świąt oraz innych dni, w których zgodnie z przepisami prawa pracy nie wolno wykonywać pracy, przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze.

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. Wynagrodzenie to powinno być przynajmniej równoznaczne z wynagrodzeniem, które zatrudniony otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. Jest to zgodne z zasadą, zgodnie z którą pracownikowi za czas urlopu wypoczynkowego przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, jakie by otrzymał za normalnie wykonywaną pracę.

Wynagrodzenie za pracę niewykonaną

Wszyscy pracodawcy muszą być świadomi faktu, że w pewnych sytuacjach mogą być zobowiązani do wypłaty wynagrodzenia pracownikowi nawet za pracę, która nie została wykonana. Istotne jest, aby zrozumieć, że ta zasada jest szczególnie istotna w sytuacjach, gdy pracownik nie jest w stanie wykonać swojej pracy z przyczyn leżących poza jego kontrolą. Na przykład, gdy pracownik jest chory i nie jest w stanie wykonać swoich obowiązków pracowniczych, w wielu przypadkach pracodawca musi wciąż wypłacać mu pensję.

W kontekście prawa pracy, niewykonanie obowiązków pracowniczych nie zawsze oznacza, że pracownik nie jest uprawniony do wynagrodzenia. Wręcz przeciwnie, jeśli niewykonanie pracy jest usprawiedliwione, jak w przypadku choroby lub urlopu macierzyńskiego, pracownik ma prawo do wynagrodzenia. W każdym przypadku kluczowe jest zrozumienie szczegółowych przepisów prawnych regulujących te kwestie, aby uniknąć potencjalnych konfliktów i nieporozumień.

Sytuacja Obowiązek płacenia Działania korekcyjne
Praca źle wykonana Zależy od polityki firmy i umowy o pracę Możliwe działania dyscyplinarne
Praca niewykonana (np. z powodu choroby) Tak, zgodnie z przepisami prawa pracy Brak

Zapłacić pomimo niewykonywania pracy

Jako pracodawca, możesz się zastanawiać, dlaczego powinieneś zapłacić za pracę, która nie została wykonana. Kluczowe jest zrozumienie, że prawo pracy jest skonstruowane w taki sposób, aby chronić prawa pracowników, a zwłaszcza tych, którzy mogą nie być w stanie wykonywać swojej pracy z powodów niezależnych od ich woli. Zapłata za niewykonaną pracę jest częścią tych ochronnych mechanizmów.

W przypadku, gdy pracownik wykonuje pracę źle lub niekompletnie, możliwe jest podjęcie odpowiednich działań dyscyplinarnych lub korekcyjnych. Jednak w przypadku nieobecności pracownika spowodowanej czynnikami takimi jak choroba, urlop macierzyński lub inne przeszkody poza kontrolą pracownika, obowiązkiem pracodawcy jest wypłata wynagrodzenia za pracę niewykonaną. Pamiętaj, że prawo pracy jest skomplikowane i może różnić się w zależności od jurysdykcji, dlatego zawsze warto skonsultować się z ekspertem lub doradcą prawnym w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Najczęściej zadawane pytania

Czy muszę zapłacić pracownikowi za pracę niewykonaną?

Tak, w niektórych przypadkach, takich jak choroba pracownika, prawo wymaga od pracodawcy wypłacenia wynagrodzenia pomimo niewykonywania pracy.

Czy muszę wypłacać wynagrodzenie za pracę źle wykonaną?

Zależy to od polityki firmy i warunków zawartych w umowie o pracę. Możliwe są działania dyscyplinarne w takim przypadku.

Czy mogę odmówić zapłaty za niewykonaną usługę?

Jeżeli usługa nie została wykonana z winy pracownika, możesz mieć prawo do odmowy zapłaty. Skonsultuj się z doradcą prawnym w takim przypadku.

Co zrobić, jeśli pracownik nie wykonuje swoich obowiązków?

Możesz podjąć odpowiednie działania dyscyplinarne lub korekcyjne, w zależności od sytuacji i warunków umowy o pracę.

Czy muszę zapłacić pracownikowi, który nie wykonuje swojej pracy z powodów osobistych?

To zależy od konkretnej sytuacji i przepisów prawa pracy. W niektórych przypadkach, takich jak choroba, możesz być zobowiązany do wypłacenia wynagrodzenia.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Jakub Strykowski

Copywriter

Jestem copywriterem dla Aplikuj.pl. Pisze teksty na wiele tematów od kilku lat, pracowałem też w researchu.
Zawsze interesowało mnie prawo pracy i wszystko co związane z prowadzeniem firmy.

5 komentarzy

janusz

janusz

No chyba nie ma czegoś takiego. Bardzo dobrze jednak poznać jak to wszystko wygląda z dwóch stron.
Fibi

Fibi

Zdziwiłem się jak to jest możliwe, ale jeśli ktoś zawarł umowę i z przyczyn niezależnych od pracownika zostały jej punkty zerwane to przecież jest naturalna sytuacja w tym zakresie.
Żaneta

Żaneta

Pracodawca płaci za pracę wykonaną i to niezależnie czy pracuje się przy biurku, czy ma się pracę akordową. Za niewykonana pracę pieniędzy się nie dostaje. U nas w pracy z przyczyn wyższych był przestój, bo nie było prądu, ale za ten postój otrzymaliśmy pieniądze. Jedynie coś stracili pracownicy, którzy maja płacone tyle, ile wykonają, bo pracują akordowo.
Adel

Adel

Może to być tak jak piszesz, jednak nie zawsze jest to wszystko takie proste. Z winy pracownika może np. być praca źle wykonana i firma poniosła straty - to też sytuacja.
Aśka

Aśka

W budownictwie chyba najlepszy przykład jest. Chociaż rzeczywiście to oni w umowie mają sprecyzowane tak zwane postojowe. No ale gdyby nie to to przykład jest odpowiedni.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka