Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

Oferty pracy Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

STARSZY RZEMIEŚLNIK SPECJALISTA

Zawód: stolarz Rodzaj: umowa o pracę
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
- dokonywanie bieżących, drobnych napraw mebli biurowych, - demontaż zużytych mebli biurowych (przygotowanie do utylizacji), - dokonywanie napraw, wymiany i ...
od 2380 zł
UoP brutto/mies.
Warszawa
07-04-2021
od 2380 zł
UoP brutto/mies.

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ I FINANSÓW W DEPARTAMENCIE PRAWNYM

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: umowa o pracę
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Osoba na tym stanowisku: wykonuje zadania związane z obsługą organizacyjną projektów finansowanych ze środków POPC, dotyczące obszaru spraw kadrowych i finansowych, ...
3352-3860 zł
UoP brutto/mies.
Warszawa
07-04-2021
3352-3860 zł
UoP brutto/mies.

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ANALIZ BIZNESOWYCH W DEPARTAMENCIE PRAWNYM

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: umowa o pracę
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Osoba na tym stanowisku: przeprowadza analizy biznesowe dla procesów w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC, tworzy dokumentację analityczno-projektową w ...
8432-9651 zł
UoP brutto/mies.
Warszawa
08-04-2021
8432-9651 zł
UoP brutto/mies.

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH W DEPARTAMENCIE PRAWNYM (NR OGŁOSZENIA: 76484)

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: umowa o pracę
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Osoba na tym stanowisku: - pełni nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie ...
od 5486 zł
UoP brutto/mies.
Warszawa
06-04-2021
od 5486 zł
UoP brutto/mies.

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ANALIZ BIZNESOWYCH W DEPARTAMENCIE PRAWNYM (NR OGLSOZENIA: 76481)

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: umowa o pracę
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Osoba na tym stanowisku: - przeprowadza analizy biznesowe w zakresie procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa - tworzy dokumentację analityczno-projektową w ...
od 5486 zł
UoP brutto/mies.
Warszawa
06-04-2021
od 5486 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY I ANALIZ K/M
Zawód: pracownik ds. administracji   |  Rodzaj: umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków
.
Wymagania
Zawody:
Specjalista administracji publicznej (wymagany staż - lata: 1)
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO W WARSZAWIE Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko specjalisty ds. współpracy i analiz w Biurze Organizacyjnym o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Krucza 38/42 Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań osoby na tym stanowisku: - opracowuje informacje i analizy z zakresu działania Urzędu, funkcjonowania administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz dane statystyczne dotyczące ruchu budowlanego, - bierze udział w prowadzeniu spraw dotyczących współdziałania Głównego Inspektora z Sejmem i Senatem, Kancelarią Prezydenta, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, naczelnymi i centralnymi organami administracji rządowej, wojewodami, organami administracji samorządowej, władzami związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, - bierze udział w prowadzeniu spraw dotyczących współpracy z kierownikami administracji zespolonej na szczeblu wojewódzkim i powiatowym, z terenowymi organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej oraz współpracuje z izbami samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa, - bierze udział w opracowywaniu rocznych planów pracy Urzędu i sprawozdań z ich realizacji oraz innych dokumentów o charakterze planistyczno-sprawozdawczym. Wymagania niezbędne: - wykształcenie: wyższe, - doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań lub przy realizacji zadań inspekcyjno-kontrolnych lub w orzecznictwie lub przy obsłudze prawnej, - znajomość: przepisów dotyczących podstaw ustrojowych państwa, w szczególności funkcjonowania administracji rządowej (Konstytucja RP, ustawa o działach administracji rządowej, ustawa o Radzie Ministrów, ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawa o służbie cywilnej przepisy ogólne dotyczące organizacji służby cywilnej, ustawa Prawo budowlane (przepisy dotyczące działania organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej), ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy o kontroli w administracji rządowej, Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących podstawowych zagadnień (zakres obowiązywania, zasady ogólne, właściwość organów, strona, załatwianie spraw, doręczenia, wezwania, terminy, wszczęcie postępowania, środki zaskarżenia, tryby postępowań, skargi i wnioski), - umiejętność obsługi komputera (w szczególności Excel), - umiejętność analitycznego myślenia, - skrupulatność i rzetelność, - umiejętność organizacji pracy własnej, - umiejętność pracy w zespole, - odporność na stres, - komunikatywność, - kultura osobista, - posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wymagania dodatkowe: - doświadczenie zawodowe w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym. Dokumenty i oświadczenia niezbędne: CV i list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego, kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego. Terminy i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 16.12.2020 r. Decyduje data wpływu oferty do urzędu. Miejsce składania dokumentów: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Biuro Organizacyjne ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa z dopiskiem Oferta pracy BOR nr ogłoszenia 71778. Dane osobowe - klauzula informacyjna: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o pracę w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego [art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego danej RODO] 1. Państwa dane osobowe będzie przetwarzał Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (administrator) [kontakt: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie (00-926), ul. Krucza 38/42] 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając email na adres .pl lub poprzez skrzynkę ePUAP Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego /GUNB/skrytka. 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c, art. 9 ust. 2 lit b i art. 10 RODO oraz Kodeksu Pracy, ustawy - Prawo budowlane, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i innych przepisów w celu przeprowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów oraz dokonania wyboru kandydata do zatrudnienia. 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). 6. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody). 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6 %. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących warunków pracy) do udziału w naborze. Pracownikom oferujemy: umowę o pracę; dogodną lokalizację; ruchomy system czasu pracy: rozpoczynanie pracy w godz. 7.00-9.30; możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw prywatnych (za odpracowaniem); pokój pracy dla rodzica z dzieckiem; udogodnienia dla rowerzystów (rowerownia w budynku); dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy); dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka; pakiet socjalny (dopłaty do wypoczynku pracownika, dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dziecka pracownika, pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do programu MultiSport), możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie, ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa i zniżkowej legitymacji PKP. Wymagane dokumenty powinny być przesłane na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub dostarczone osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Można składać je również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: .pl. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów; kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed terminem testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku niedostarczenia oryginałów oświadczeń przesłanych w formie skanów, kandydatka/kandydat nie zostanie dopuszczony do testu wiedzy/rozmowy kwalifikacyjnej). Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu podlegają weryfikacji pod względem spełniania wymogów formalnych, tj.: terminowości złożenia oferty, kompletności dokumentów oraz ich formy i treści (w tym wymaganych podpisów), a także dotyczących wykształcenia, doświadczenia zawodowego itd. Kandydaci, którzy spełnią ww. wymagania zostaną poinformowani o terminie testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie. Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) - w zakładce Pracuj z nami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:15-16:15, pod nr tel.: (22) 661 94 66, 603 757 793 lub mailowego na adres: .pl.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STARSZY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO DS. KONTROLI (NR REF. 71330) K/M
Zawód: inspektor   |  Rodzaj: umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres zadań osoby na tym stanowisku:
- prowadzi kontrole obiektów i robót budowlanych
- prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane
- sporządza projekty wystąpień pokontrolnych, wystąpienia pokontrolne oraz inne dokumenty pokontrolne
- analizuje skontrolowane sprawy w celu oceny zasadności ich przedłożenia organom właściwym do przeprowadzenia postępowań administracyjnych w trybie nadzoru
- pełni funkcję kierownika zespołu kontrolerów
- współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi i pracownikami Departamentu
- sporządza opinie w zakresie projektów aktów prawnych skierowanych do Departamentu, w szczególności w aspekcie technicznym
Wymagania
Zawody:
Inspektor nadzoru budowlanego
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), techniczne, kierunek: techniczne z zakresu budownictwa
Uprawnienia:
Kodeks Postępowania Administracyjnego
Prawo budowlane
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa, uprawnienia budowlane bez ograniczeń, znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawy o wyrobach budowlanych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz standardów prowadzenia kontroli w administracji rządowej, umiejętność stosowania przepisów prawa, wiedza techniczna, w tym umiejętność rozpoznawania i interpretowania zjawisk technicznych w budownictwie, umiejętność argumentowania, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kultura osobista, odporność na stres, posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wymagania dodatkowe: prawo jazdy kat. B.
Zakres zadań osoby na tym stanowisku:
- prowadzi kontrole obiektów i robót budowlanych
- prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane
- sporządza projekty wystąpień pokontrolnych, wystąpienia pokontrolne oraz inne dokumenty pokontrolne
- analizuje skontrolowane sprawy w celu oceny zasadności ich przedłożenia organom właściwym do przeprowadzenia postępowań administracyjnych w trybie nadzoru
- pełni funkcję kierownika zespołu kontrolerów
- współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi i pracownikami Departamentu
- sporządza opinie w zakresie projektów aktów prawnych skierowanych do Departamentu, w szczególności w aspekcie technicznym

*Ruchomy czas pracy (rozpoczęcie pracy możliwe w godzinach: 7:00-9:30)

Szczegółowe informacje pod linkiem: https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/praca/ogl_dik_71330.pdf?164 lub na stronie: https://nabory.kprm.gov.pl/, numer ogłoszenia 71330.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STARSZY INSPEKTOR DS. KONTROLI (NR REF. 71328) K/M
Zawód: pracownik ds. administracji   |  Rodzaj: umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres zadań osoby na tym stanowisku:
- prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane
- prowadzi kontrole obiektów i robót budowlanych
- sporządza projekty wystąpień pokontrolnych, wystąpienia pokontrolne oraz inne dokumenty pokontrolne
- analizuje skontrolowane sprawy w celu oceny zasadności ich przedłożenia organom właściwym do przeprowadzenia postępowań administracyjnych w trybie nadzoru
- współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi i pracownikami Departamentu
Wymagania
Zawody:
Specjalista administracji publicznej
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: prawnicze, administracyjne lub wyższe techniczne z zakresu budownictwa
Uprawnienia:
Prawo jazdy kat. B
Prawo budowlane
Kodeks Postępowania Administracyjnego
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, techniczne w dziedzinie budownictwa albo wyższe i studia podyplomowe z prawa administracyjnego, z prawa budowlanego lub z kontroli w administracji publicznej, znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz standardów prowadzenia kontroli w administracji rządowej, umiejętność stosowania przepisów prawa, -umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kultura osobista, odporność na stres, posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wymagania dodatkowe: uprawnienia budowlane, prawo jazdy kat. B.
Zakres zadań osoby na tym stanowisku:
- prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane
- prowadzi kontrole obiektów i robót budowlanych
- sporządza projekty wystąpień pokontrolnych, wystąpienia pokontrolne oraz inne dokumenty pokontrolne
- analizuje skontrolowane sprawy w celu oceny zasadności ich przedłożenia organom właściwym do przeprowadzenia postępowań administracyjnych w trybie nadzoru
- współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi i pracownikami Departamentu

*Ruchomy czas pracy (rozpoczęcie pracy możliwe w godzinach: 7:00-9:30)

Szczegółowe informacje: https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/praca/ogl_dik_71328.pdf?687 lub na stronie: https://nabory.kprm.gov.pl/, numer ogłoszenia 71328
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STARSZY SPECJALISTA DS. ORZECZNICTWA K/M
Zawód: pracownik ds. administracji   |  Rodzaj: umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków
.
Wymagania
Zawody:
Specjalista administracji publicznej (wymagany staż - lata: 1, miesiące: 6)
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
Prawo budowlane
Inne wymagania:
GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO W WARSZAWIE Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko starszego specjalistę ds. orzecznictwa w Departamencie Wyrobów Budowlanych Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Krucza 38/42 Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań: rozpatrywanie odwołań, zażaleń i wniosków składanych w pierwszej instancji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, dotyczące wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku wyrobów budowlanych oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz uczestniczenie w rozprawach przed Sądem, przyjmowanie interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz udzielenia im stosownych wyjaśnień dotyczących prowadzonych spraw. analizowanie akt sprawy i opiniowanie wydanych rozstrzygnięć pod kątem zasadności udziału przedstawiciela Głównego Inspektora w sprawach przed WSA i NSA oraz analizowanie wyroków WSA i przygotowywanie pisemnego stanowiska w sprawach wraz z wnioskami o złożenie skarg kasacyjnych. Wymagania niezbędne: wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne bądź wyższe techniczne z zakresu budownictwa lub pokrewne, doświadczenie zawodowe: 1,5 roku w orzecznictwie administracyjnym lub w obsłudze prawnej w administracji publicznej, znajomość przepisów: ustawy o wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo budowlane, ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, umiejętność stosowania przepisów prawa, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność organizacji pracy, komunikatywność, w tym umiejętność zwięzłego i rzeczowego formułowania myśli, odporność na stres, kultura osobista, posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wymagania dodatkowe: doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki wyrobów budowlanych lub prawa budowlanego. Dokumenty i oświadczenia niezbędne: - CV i list motywacyjny, - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, - oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, - oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów, - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy. Dokumenty należy złożyć do: 30.08.2020 r. Decyduje data wpływu oferty do urzędu. Miejsce składania dokumentów: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Biuro Organizacyjne ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa z dopiskiem Oferta pracy DWB nr ogłoszenia 67071 Dane osobowe - klauzula informacyjna: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o pracę w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego [art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego danej RODO] 1. Państwa dane osobowe będzie przetwarzał Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (administrator) [kontakt: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie (00-926), ul. Krucza 38/42] 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając email na adres .pl lub poprzez skrzynkę ePUAP Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego /GUNB/skrytka. 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c, art. 9 ust. 2 lit b i art. 10 RODO oraz Kodeksu Pracy, ustawy - Prawo budowlane, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i innych przepisów w celu przeprowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów oraz dokonania wyboru kandydata do zatrudnienia. 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). 6. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody). 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6 %. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących warunków pracy) do udziału w naborze. Pracownikom oferujemy: umowę o pracę; dogodną lokalizację; ruchomy system czasu pracy: rozpoczynanie pracy w godz. 7.00-9.30; możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw prywatnych (za odpracowaniem); pokój pracy dla rodzica z dzieckiem; udogodnienia dla rowerzystów (rowerownia w budynku); dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy); dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka; pakiet socjalny (dopłaty do wypoczynku pracownika, dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dziecka pracownika, pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do programu MultiSport), możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie polisy na życie, ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa i zniżkowej legitymacji PKP. Wymagane dokumenty powinny być przesłane na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub dostarczone osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Można składać je również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: .pl. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów; kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed terminem testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku niedostarczenia oryginałów oświadczeń przesłanych w formie skanów, kandydatka/kandydat nie zostanie dopuszczony do testu wiedzy/rozmowy kwalifikacyjnej). Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu podlegają weryfikacji pod względem spełniania wymogów formalnych, tj.: terminowości złożenia oferty, kompletności dokumentów oraz ich formy i treści (w tym wymaganych podpisów), a także dotyczących wykształcenia, doświadczenia zawodowego itd. Kandydaci, którzy spełnią ww. wymagania zostaną poinformowani o terminie testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną lub telefonicznie. Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) - w zakładce Pracuj z nami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz. 8:15-16:15, pod nr tel.: (22) 661 94 66, 603 757 793.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
województwo mazowieckie
powiat Warszawa
gmina Śródmieście

Dodatkowe informacje

NIP: 5261055132
REGON: 01084922000000

Pracodawcy z miasta Warszawa