Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia

Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia
Aktualnie obowiązujące przepisy prawa wyróżniają dwa rodzaje zakazu konkurencji. Pierwszy odnosi się do zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej w trakcie trwania stosunku pracy, zaś drugi obowiązuje już byłego pracownika.

Zakaz konkurencji i jego istota zostały przez ustawodawcę szczegółowo omówione. Zgodnie z art. 1011 § 1 Kodeksu pracy: ?W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność?. Warto zauważyć, że pracodawca taki zapis może wprowadzić nie tylko w trakcie trwania stosunku pracy, ale również po rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem. W drugim przypadku dotyczy to tych zatrudnionych, którzy posiadali dostęp do kluczowych dla przedsiębiorstwa informacji i których to ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na poważne szkody.

Umowa pisemna pod rygorem nieważności

Z punktu widzenia stron, które mają zamiar zawrzeć umowę o zakazie konkurencji, ważne jest, aby umowa ta została spisana. Wymóg taki został zawarty w Kodeksie pracy: ?Umowy, o których mowa w art. 1011 § 1 i w art. 1022 § 1 wymagają pod rygorem nieważności formy pisanej? (art. 1013). Z drugiej strony trzeba pamiętać, że samą treść zainteresowani mogą oprzeć o ustalenia ustne. W tym przypadku ustawodawca kieruje się zasadą swobody umów woli stron. Warto przy tym pamiętać, że zawierana umowa może być jedynie terminowa, zaś strony mogą dokładnie określić czas jej obowiązywania.

Odszkodowanie dla pracownika

W umowie, którą strony zamierzają podpisać, znaleźć muszą się takie elementy, jak wyżej wymieniony już okres obowiązywania zakazu i wysokość należnego zatrudnionemu odszkodowania. To, zgodnie z art. 1011 § 3 Kodeksu pracy, ?nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji?. Wypłatę rekompensaty strony mogą ustalić dowolnie. Może to być jednorazowa kwota wypłacona tuż po podpisaniu umowy, odszkodowanie może też być wypłacane w miesięcznych ratach.

To Cię powinno też zainteresować: Umowa lojalnościowa - tym może zaskoczyć pracodawca

Kiedy klauzula przestaje wiązać?

Oczywistym jest, że klauzula przestaje strony wiązać wówczas, gdy zawarta umowa traci ważność. Z drugiej strony to nie jedyna możliwość. Pracodawca powinien pamiętać, że klauzula konkurencyjna przestaje wiązać strony przed upływem terminu oznaczonego w umowie wówczas, gdy nie wywiązuje się on ze swojego obowiązku, czyli nie wypłaca odszkodowania. Potwierdzenie tego stanu rzeczy znaleźć można w art. 1012 § 2 Kodeksu pracy. Z drugiej strony, podmiot wypłacający odszkodowanie, który doznał szkody wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji określonego w ustawie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody.

Wcześniejsze rozwiązanie umowy o zakazie

Z punktu widzenia pracodawcy, który zdecydował się na zawarcie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia istotny jest fakt, iż prawo dopuszcza możliwość jej wcześniejszego rozwiązania. Konieczne jest wskazanie przyczyny, niemniej można to zrobić w sposób ogólny. Jedną z możliwości jest poinformowanie byłego pracownika, że niniejszy zakaz stał się bezprzedmiotowy, gdyż ? dla przykładu ? firma zaprzestała świadczyć działalność, której dotyczyła klauzula konkurencyjna. Takie stanowisko zajął też Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 czerwca 2012 roku (sygn. akt I PK 237/11).

Czego nie przewidują przepisy?

Trzeba zauważyć, że przepisy Kodeksu pracy nie przewidują wcześniejszego rozwiązania umowy o zakazie konkurencji. Stwierdził tak też Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 11 stycznia 2006 roku (sygn. akt II PK 118/05, OSNP 2006/23-23/349). Z drugiej jednak strony zainteresowane strony muszą pamiętać o tym, że umowa ta nie jest objęta zakazem jej skrócenia. Dodatkowo nie ma podstaw, aby umowę tę traktować w sposób szczególny. W związku z powyższym, Sąd Najwyższy ? w przywołanym wyroku ? uznał, że do umów o zakazie konkurencji maja zastosowanie ogólne zasady dotyczące rozwiązywania umów.

Oceń ten wpis
Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Genia
2019-12-11, 16:42
Jak jest taki zapis i świadomi się to podpisało to trzeba się do niego stosować. w Końcu wszystkie przepisy są dla ludzi i trzeba się wobec nich stosować.
Wiolla
2019-05-22, 12:18
Tego ni wiedziałem- zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia... Przydatny artykuł.
Olek
2019-05-08, 10:58
Wszystko musi być gdzieś opisane w klauzuli poufności jaka wyznacza okres i zasady pracy w konkurencji itp. Inaczej firmy mają możliwość sądzenia się ze złamaniem przepisów.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.