Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Umowa lojalnościowa - tym może zaskoczyć pracodawca

26 lutego 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 23 głosy

23 głosy

14 komentarzy
Umowa lojalnościowa - tym może zaskoczyć pracodawca
Treść umowy zależy od ustaleń stron, które zainteresowane są jej podpisaniem. W praktyce pracodawcy często umieszczają dodatkowe klauzule, które zobowiązują pracownika do zachowania lojalności wobec podmiotu zatrudniającego. Jakich konsekwencji można spodziewać się pracownik, który łamie zakaz konkurencji w umowie?

Współczesne przepisy prawa pracy umożliwiają pracodawcy chronienie swoich interesów. Warto zauważyć, że wachlarz możliwości w tym zakresie jest dość szeroki, gdyż podmiot zatrudniający może skorzystać zarówno z umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu. W każdym przypadku inicjatywa leży jednak po stronie pracodawcy, gdyż to w jego interesie jest zabezpieczenie się przez nieuczciwym pracownikiem.

Lojalka – co to właściwie jest?

Umowa lojalnościowa, a mówiąc powszechnie lojalka, to dokument wiążący pracownika i pracodawcę. Stanowią one często udokumentowane potwierdzenie tego, że pracownik zostanie w danej firmie na dłużej. Dzięki takiemu rozwiązaniu najbardziej cenni i wyszkoleni pracownicy nie odejdą do konkurencji. Umowa taka chroni również firmę przed zdradzeniem istotnych informacji, które przyczyniają się do jej sprawnego funkcjonowania. Złamanie postanowień umowy niesie ze sobą nieprzyjemne konsekwencje.

Z praktycznego punktu widzenia w nie każdej firmie wymagana będzie dodatkowa umowa lojalnościowa z pracownikiem.Takie proponowane są przede wszystkim przez pracodawców, których działalność skupia się na wdrażaniu innowatorskich rozwiązań choćby w branży informatycznej. Z drugiej strony, o ile podpisanie lojalki w trakcie umowy jest tu opłacalne i praktycznie oczywiste, to wiele firm nie decyduje się na jej przedłużenie po wygaśnięciu stosunku pracy. Dzieje się tak przede wszystkim z uwagi na ciągły rozwój technologiczny, który sprawia, że tylko w niektórych przypadkach dodatkowa umowa ma rzeczywiście znaczenie i sens.

Zakaz konkurencji umowa

Z umową lojalnościową najczęściej związany jest zakaz konkurencji w umowie. Obowiązuje zarówno w okresie zatrudnienia pracownika, jak i po ustaniu stosunku pracy. Zgodnie z art. 101 § 1 Kodeksu pracy firma może zaproponować podpisanie pracownikowi dodatkowej umowy, czyli takiej, której istotą jest zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. I tak, w zakresie określonym w osobnej umowie, osoba zatrudniona nie może prowadzić firmy konkurencyjnym profilu wobec pracodawcy. Nie może też prowadzić takich działań dla innych przedsiębiorstw. Zakaz konkurencji w umowie to dodatkowa ochrona interesów firmy, która w ten sposób zabezpiecza się przed nieuczciwym pracownikiem, który mógłby podjąć pracę w konkurencyjnej firmie zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Umowa lojalnościowa – wzór

Jak powinna wyglądać taka umowa lojalnościowa? Niezbędnym elementem lojalki jest podstawa prawna. W jej wzorze należy umieścić również oznaczenie stron. Istotne jest dokładne określenie przedmiotu umowy, czyli zakresu obowiązków pracownika oraz kwoty, jaką zobowiązuje się pokryć pracodawca. Zawarta powinna być także zgoda pracodawcy na udoskonalanie kwalifikacji zawodowych pracownika, ze wskazaniem rodzaju kursu, szkolenia i miejsca, w którym szkolenie się odbędzie. Powinna pojawić się także informacja, że pracownik nie może, w trakcie trwania umowy lub zaraz po zakończeniu umowy, wykonywać zbliżonych obowiązków na rzecz konkurencji.

Szukasz pracy?

Koordynator laboratorium

Hutchinson Polska

 • Żywiec
Dodana

Operator maszyn WTRYSKARKI

Takoni Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Recepcjonistka w klinice stomatologicznej - Bielsko-Biała

Dentify. Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej

 • Bielsko-Biała
Dodana

Specjalista ds. rozliczeń z ZUS

Zakład Techniczno-Budowlany Polbau

 • Opolskie
Dodana

Monter instalacji sanitarnych HVAC

Ventra Clima Silesia Sp. zo.o.

 • Katowice
Dodana

W umowie lojalnościowej ustala się także wszelkie warunki odstąpienia od umowy oraz przepisy końcowe. Niezbędnymi elementami w przygotowanym wzorze lojalki jest także data, miejsce podpisania kontraktu oraz odręczne podpisy pracodawcy oraz pracownika.

Lojalka - wzór

 • Dane firmy, pracodawcy oraz pracownika
 • Zakres zakazu konkurencji
 • Czas trwania zakazu konkurencji
 • Odszkodowanie
 • Ustanie zakazu konkurencji 
 • Kara umowna
 • Postanowienia końcowe

Umowa lojalnościowa za szkolenie – popularna praktyka pracodawców

Inwestując w rozwój firmy i  pracowników, pracodawcy często zabezpieczają się przed odejściem nowo wyszkolonych osób z firmy poprzez zawierane z nimi umowy lojalnościowej. Są one zawiązywane przed każdym szkoleniem lub tylko raz na cały cykl szkoleń. Rodzaj porozumienia zależy od polityki pracodawcy.

W wielu firmach pracodawcy wysyłają pracowników na specjalistyczne kursy i szkolenia, aby rozwinąć ich kwalifikacje zawodowe. Najczęściej takie szkolenia są płatne przez firmę, dlatego każdego uczestnika obowiązują pewne zobowiązania. Zawarte są one w umowie lojalnościowej. Teoretycznie lojalka nie powinna obowiązywać, jeśli są to szkolenia obowiązkowe, takie jak np. BHP albo kursy dotyczące użytkowania nowych produktów, należących do tej konkretnej firmy. W rzeczywistości firmy wymagają podpisania umowy lojalnościowej, kiedy są to np. kursy językowe, szkolenia adwokackie albo takie, które wymagają dużego nakładu finansowego.

Zapamiętaj!

 

Lojalka powinna być zawarta pisemnie, aby stanowić później udokumentowany dowód. Jej postanowienia nie mogą być krzywdzące dla pracownika i mniej korzystne dla niego niż obowiązujący kodeks pracy. 

Umowa lojalnościowa z pracownikiem może również zawierać takie elementy, jak na przykład spis dodatkowych świadczeń przyznawanych przez firmę (może to być koszt podręczników na kursy lub opłata za dojazd na miejsce szkolenia). Nie mogą jednak dotyczyć wartości dziennej wypłaty przeznaczonej na szkolenie albo stawki za czas odbywania kursu.

Choć umowa najpełniej zabezpiecza interesy podmiotu zatrudniającego, to warto wskazać, że i bez dodatkowej umowy lojalnościowej pracownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, które zdobył w trakcie świadczenia pracy. Jest to jeden z głównym obowiązków każdego pracownika, który wyrażony wprost został w art. 100 § 2 pkt. 4 Kodeksu pracy pracownik jest obowiązany dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Umowa lojalnościowa a zwrot kosztów szkolenia

Pracownik, który podpisał umowę lojalnościową za szkolenie, będzie musiał dokonać zwrotu kosztów szkolenia, jeśli postanowi zwolnić się z pracy wcześniej niż przewiduje umowa. Warto pamiętać, że czas zapisany na umowie nie może przekraczać trzech lat. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pracownik zwalnia się z pracy, ponieważ pracodawca nie dotrzymuje swoich obowiązków, takich jak wypłacanie pensji lub jeśli jest ofiarą mobbingu.

Odszkodowanie za niedotrzymanie lojalki

Niedotrzymanie przez pracownika lojalki może przejawiać się na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim może on podjąć pracę w konkurencyjnej firmie lub też założyć własną działalność gospodarczą. Ponadto, udostępnić może zgromadzone informacje. W każdym z tych przypadków naraża się na odszkodowanie za złamanie postanowień podpisanej przez siebie umowy lojalnościowej. Z drugiej strony warto pamiętać, że pracodawca nie może żądać wygórowanego zadośćuczynienia finansowego. Zakres roszczenia zależy przede wszystkim od tego, jaką strony zawarły umowę.

W odniesieniu do złamania zakazu konkurencji przez pracownika już w czasie obowiązywania umowy o pracę, zakres roszczenia, z jakim może wystąpić pracodawca jest stosunkowo ograniczony. W tym przypadku należy odwołać się do przepisów z art. 144-122 Kodeksu pracy. Na ich podstawie pracodawca może dochodzić odszkodowania tylko i wyłącznie w zakresie 3-miesięcznych poborów pracownika i jednocześnie pod warunkiem, że nie wystąpią przesłanki, które wyłączać będą odpowiedzialność zatrudnionego. Taka sytuacja może mieć miejsce choćby wówczas, gdy do informacji poufnych dostęp miały również osoby postronne, które dopuszczone zostały bezpośrednio przez pracodawcę.

Podpisywanie umowy lojalnościowa z pracownikiem

Sprawa na wokandzie

Trzeba zaznaczyć, że sprawy o złamanie lojalki najczęściej swój finał mają w sądzie. Z punktu widzenia pracodawcy to jednak swoistego rodzaju trudność, gdyż to na nim spoczywa obowiązek przeprowadzenia dowodu. Inaczej mówiąc, musi on udowodnić, że pracownik złamał zakaz zawarty w umowie lojalnościowej i z tego powodu wystąpiły u niego straty. Dalej, warto pamiętać, że mowa tu jedynie o uszczerbku rzeczywistym. Pracodawca nie może dochodzić odszkodowania za utracone pożytki, które mógłby uzyskać, gdyby nie działania konkurencyjne jego podwładnego.

Pracownik po podpisanej umowie lojalnościowej nie jest jednak zawsze na straconej pozycji.

Umowa lojalnościowa – jak obejść?

Występuje możliwość zakończenia stosunku pracy z firmą, z którą ma się podpisaną lojalkę, bez dalszych konsekwencji. W tym celu musi jednak zostać udowodniona wina pracodawcy, która będzie powodem zerwania umowy. Może to być nadużywanie umowy albo niespełnienie jej warunku, np. niewypłacanie należnej pensji w terminie. Jeśli pracodawca wbrew woli pracownika i wbrew podpisanej umowie stara się wymusić dalszą pracę w firmie lub kary pieniężne, można szukać pomocy w sądzie pracy lub skonsultować się ze specjalistą od prawa pracy.

Umowa lojalnościowa – kiedy można ją obejść?
Warto zastanowić się, jak wynegocjować dogodne warunki umowy, zamiast całkiem omijać lojalkę. Możemy porozmawiać z pracodawcą o skróceniu zakazu konkurencji czy uregulowaniu niektórych zapisów.

Pamiętaj, że bardzo pomocne może okazać się skonsultowanie się ze specjalistą, na przykład prawnikiem, który może dać nam profesjonalne i bezpieczne wskazówki. Takie działanie minimalizuje możliwość pojawienia się wyższej kary umownej.

Umowa lojalnościowa z pracownikiem nie jest obowiązkowym dokumentem w każdej pracy. Jeśli jednak pracodawca nalega na podpisanie umowy lojalnościowej, pracownik powinien ją podpisać. W wypadku, gdy tego nie zrobi, może się liczyć z wypowiedzeniem umowy o pracę lub niepodpisaniem jej wcale. Warto jednak pamiętać, aby pracownik rozważył korzyści i ewentualne szkody, jakie mogą go spotkać z tytułu podpisania takiej umowy.

Lojalka – konsekwencje

Na pracowniku, przez którego została podpisana umowa lojalnościowa ciąży duża odpowiedzialność. Taki dodatkowy zapis obowiązuje najczęściej w przypadku pracowników mających np. dostęp do danych finansowych czy tajnych informacji, których ujawnienie mogłoby skutkować fiaskiem dla przedsiębiorstwa.

W przypadku kiedy pracownik nie stosuje się do zachowania tajemnicy w sekrecie, a więc nie będzie lojalny wobec pracodawcy, i świadomie ujawni istotne dane, może zostać za ukarany, gdy mu się to udowodni. Firmy stosują nawet kary pieniężne za świadome złamanie lub naruszenie umowy lojalnościowej. Jednak trudno udowodnić winę pracownika oraz sprecyzować szkody jakie wyrządził firmie na rzecz konkurencji.

Ponieważ strony umowy o pracę mogą, ale nie muszą zdecydować się na wprowadzenie dodatkowych zapisów związanych z zakazem konkurencji, trzeba wskazać, że i konsekwencje dla pracownika łamiącego przepisy mogą być zróżnicowane. Z jednej strony mowa tu o konieczności liczenia się z dotkliwymi karami finansowymi, z drugiej zaś należy pamiętać, że i bez dodatkowej lojalki zatrudniony może zostać zwolniony dyscyplinarnie. Dzieje się tak dlatego, że pracownik podpisujący umowę o pracę nie może zasłaniać się nieznajomością swoich głównych obowiązków.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest umowa lojalnościowa?

Umowa lojalnościowa to dokument, który jest zawierany między pracownikiem a pracodawcą. Zapewnia między innymi zakaz konkurencji, który jest korzystny dla pracodawcy.

Co zawiera umowa lojalnościowa?

Umowa lojalnościowa reguluje między innymi czas trwania zakazu konkurencji, odszkodowanie oraz karę umowną.

Co grozi za nieprzestrzeganie umowy lojalnościowej?

Złamanie zakazu konkurencji lub nieprzestrzeganie innych postanowień umowy lojalnościowej może skutkować koniecznością odszkodowania, które jest zależne od postanowień umowy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

14 komentarzy

Wiga

Wiga

Nie ma to jak być bezrobotnym i dowiedzieć się, że nawet jak znajdziesz pracę, to będziesz musiał podpisać dodatkową umowę, która będzie Cię jeszcze bardziej krępować.
Igor

Igor

Z jednej strony rozumiem potrzebę zabezpieczenia interesów firmy, ale z drugiej strony czuję się trochę uwięziony. Podpisanie takiej umowy oznacza, że nie mam dużej swobody w podejmowaniu decyzji o zmianie pracy.
Uumcc

Uumcc

Umowa lojalnościowa to dla mnie oczywistość, szczególnie w branży informatycznej, gdzie rozwój technologiczny jest tak szybki. Dzięki temu zabezpieczam swoją firmę przed konkurencją i zdradą sekretów.
Irka

Irka

Z jednej strony rozumiem, że firmy chcą zabezpieczyć swoje interesy, ale z drugiej strony obawy przed podpisaniem takiej umowy wpędza mnie w niepewność. Nie chcę przecież zrazić przyszłego pracodawcy.
Albin

Albin

Nie wiedziałem, że pracodawcy tak często wymagają podpisywania umów lojalnościowych. To utrudnia zmianę pracy, zwłaszcza jeśli firma z którą podpisaliśmy wcześniej taką umowę jest ważnym graczem na rynku.
panna w ciąży

panna w ciąży

Umowa lojalnościowa to dobry sposób na zatrzymanie wartościowych pracowników w firmie, ale warto zwrócić uwagę na wszelkie klauzule i warunki, zwłaszcza dotyczące zakazu konkurencji.
Pracownik korpo

Pracownik korpo

Ok, ale nie ma w artykule słowa o korzyściach dla pracownika, wynikajacych z obowiązku pracodawcy. Jest coś takiego jak wyzysk. Pracodawca nie wysyla pracownika na kursy, po trzech latach jest tylko 1 premia i to oplakana. Firma konkurencyjna płaci 1-2 tys więcej, a pracownik przez lojalke siedzi uwiązany..
Jolanta

Jolanta

Czy w lojalce może być zapis, że nie tylko pracownik, ale także jego rodzina nie może pracować u konkurencji? I jak zrozumieć konkurencję: taka sama branża czy taki sam sposób sprzedaży, ale produkty różne?
Jadzia

Jadzia

Czy lojalka dalej obowiązuje jak pracodawca zwalnia pracownika bez przyczyny ?
Jowita

Jowita

Mam pytanie. Podpisano lokalne gdzie pracownik po rozwiązaniu umowy jest zobowiązany do powstrzymania się od pracy i działań konkurencyjnych przez okres 9 miesięcy. Przez pierwsze miesiące pozostałe na bezrobociu i pracodawca wypłaca miesięcznie odszkodowanie pracownikowi zgodnie z lojalka. Kwota to 50% 9 miesiecznego wynagrodzenia przez pracodawcę płacona w ratach miesiecznych. W zapisach pracownika obowiązuje ta sama kwota. Brak dodatkowych ustaleń. Gdyby w takim przypadku po tych 3miesiacach pracownik złamał umowę to czy musiałby wypłacić równowartość 9miesiecy jak ogólnie jest napisane w lojalce czy jednak ekwiwalent proporcjonalny do pozostałego czasu jaki umowa go obowiązuje czyli 6 miesięcy?
Kinga

Kinga

Warto poznać przepisy związane z tego typu umowami. W ten sposób więcej człowiek na ten temat wie i jest to bardzo praktyczne gdy zaistnieje taka możliwość.
zorro

zorro

Lojalki podpisuje się niczym słowo z poprzedniej epoki. No ale poważnie wiadomo o co chodzi. Przepisy poufności danych i całej reszty są w wielu branżach bardzo ważne i jakaś ochrona tego typu musi mieć miejsce.
prawnik DR

prawnik DR

Umowa lojalnościowa powszechnie nazywana lojalką to dokument wiążący pracownika i pracodawcę. Fajnie napisaliście temat: odszkodowanie za niedotrzymanie lojalki
Zenon

Zenon

W zależności od roli i wydajności danej osoby, kontakty na czas określony mogą czasami prowadzić do zajmowania dłuższych stanowisk. Umowa lojalnościowa przy zleceniu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka