Twoje wsparcie w rekrutacji

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Urlop wypoczynkowy to okres, w czasie którego pracownik nie świadczy pracy, jednak otrzymuje za niego wynagrodzenie. Gwarantowany jest on przepisami Kodeksu pracy, dlatego dotyczy wszystkich pracowników, których łączy z pracodawcą stosunek pracy. W związku z tym, że prawo do urlopu wypoczynkowego jest niezbywalne, pracownik powinien wykorzystać go w danym roku kalendarzowym, w którym nabył do niego uprawnienia. Co jednak, gdy tak się nie stanie? Czy zatrudniony może liczyć na ekwiwalent za urlop wypoczynkowy? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości i wyjaśniamy, jak obliczane jest wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy!

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy

Zgodnie z art. 171 § 1 Kodeksu pracy, prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy rodzi się wraz z datą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Tym samym, w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownik powinien otrzymać odpowiedni ekwiwalent pieniężny.

Tutaj należy pamiętać, że prawo do urlopu przysługuje wyłącznie osobom, które zatrudnione są w oparciu o umowę o pracę, a także na zasadzie mianowania, wyboru, powołania czy spółdzielczej umowy o pracę. Tym samym, nie dotyczy ono osób świadczących swoje usługi na podstawie umów cywilnoprawnych – umowy o dzieło czy umowy zlecenie.

Wymiar urlopu wypoczynkowego regulowany jest przez Kodeks pracy i wynosi odpowiednio – 20 dni dla osób ze stażem pracy krótszym niż 10 lat, 26 dni dla osób ze stażem dłuższym niż 10 lat. Do stażu pracy wliczane są wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia (bez względu na sposób ustania stosunku pracy), a także niektóre okresy nauki w odpowiednim wymiarze czy inne okresy (np. urlop wychowawczy czy służba wojskowa).

Tym samym, pracownik w roku, w którym nabył prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego, powinien się na niego udać zgodnie z przeznaczeniem. Może mieć on charakter ciągły – jednorazowe wykorzystanie 20 lub 26 dni, bądź podzielony na dowolne części, z tym, że przynajmniej jednak z nich powinna wynosić 2 tygodnie. Celowe przeznaczenie urlopu oznacza oddanie się odpoczynkowi, który umożliwi regenerację sił i przygotowanie organizmu do kolejnych miesięcy pracy. Nie oznacza to jednak, że pracownik będzie kontrolowany, w jaki sposób korzysta z urlopu. Może go bowiem wykorzystać zarówno w celu wyjazdu na zagraniczne wczasy, jak i wykonania remontu mieszkania.

Wraz z ustaniem stosunku pracy, pracownik powinien mieć wykorzystany urlop, który w danym roku mu przysługiwał. Tak więc, jeśli następuje to 30 czerwca, a pracownik był zatrudniony u pracodawcy od początku stycznia, przysługuje mu 10 lub 13 dni urlopu. Jeśli z dniem odejścia z pracy nie wyczerpie tej puli, może liczyć na ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Może się jednak zdarzyć, że pracodawca jeszcze w czasie okresu wypowiedzenia odeśle pracownika na urlop wypoczynkowy – wówczas prawo do ekwiwalentu nie wystąpi.

To Cię powinno też zainteresować: Wymiar urlopu wypoczynkowego

Warto tutaj także rozwiać wszelkie wątpliwości od tego, czy za niewykorzystany urlop można otrzymać pieniądze, jeśli stosunek pracy trwa nadal. Otóż odpowiedź brzmi: NIE. Prawodawca nie przewiduje takich okoliczności i zaleca, aby urlop został wykorzystany najpóźniej do 30 września kolejnego roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Jeśli tego nie uczyni, wówczas pracodawcę można spotkać kara finansowa. Pracownikowi natomiast nie przepada urlop – ma on 3 lata na jego wykorzystanie, dopiero wówczas następuje przedawnienie.

Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy następuje w oparciu o wyliczony współczynnik ekwiwalentowi. Jego wysokość zależna jest od kalendarza i przypadających w nim dni pracy oraz dni od niej wolnych.

Ustalanie ekwiwalentu następuje więc w następujący sposób:

Od liczby dni w danym roku kalendarzowym odejmujemy łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, wynikających z rozkładu czasu pracy zatrudnionego w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Następnie otrzymany wynik dzieli się przez 12. W sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wówczas uzyskany wynik obniża się adekwatnie do wymiaru etatu.

Chcąc zatem obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, należy również obliczyć stałe i zmienne składniki wynagrodzenia. Do stałych należy comiesięczna pensja, z kolei do zmiennych premie, prowizje, wynagrodzenie za nadgodziny czy nocną pracę. Składniki zmienne wpływają na wysokość pensji w danym miesiącu, dlatego ta może być różna. Tym samym, do ustalenia wysokości ekwiwalentu oblicza się średnią wysokość z ostatnich trzech miesięcy, które poprzedzają miesiąc ustalania kwoty ekwiwalentu.

Aby ostatecznie wyliczyć jego wysokość, należy:

 • średnie zarobki brutto podzielić przez uzyskany współczynnik ekwiwalentu;
 • podzielić przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika (zazwyczaj przez 8 godzin);
 • i następnie pomnożyć otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy to okres, w którym zatrudniony wprawdzie nie świadczy pracy, jednak przysługuje mu za ten czas wynagrodzenie z tytułu urlopu wypoczynkowego, jakie otrzymałby, gdyby wykonywał swoje obowiązki zawodowe. Chcąc poprawnie wyliczyć przysługujące pracownikowi wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, należy uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia – te stale i te zmienne.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wymaga ustalenia podstawy. W tej sytuacji brane są pod uwagę pensja, a także inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Tu jednak nie wszystkie składniki powinny zostać uwzględnione. Należy bowiem wyłączyć takie elementy jak:

 • jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za określone zadanie lub osiągnięcie;
 • wynagrodzenie niezawinionego przestoju w pracy;
 • nagrody jubileuszowe;
 • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego oraz innych, usprawiedliwionych nieobecności w pracy;
 • ekwiwalenty pieniężne za urlop wypoczynkowy;
 • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia;
 • nagrody z zakładowego funduszu nagród;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 • odprawy emerytalne, rentowe i inne
 • premie uznaniowe;
 • inne, nieperiodyczne świadczenia.

Z kolei składnikami wliczającymi się do obliczenia podstawy wynagrodzenia za urlop, są m.in.:

 • regulaminowe premie;
 • dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • dodatki za pracę w nocy;
 • dodatki stażowe, funkcyjne;
 • wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy obliczane jest w następujący sposób:

 • składniki stałe uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu (np. wynagrodzenie stałe i dodatek funkcyjny);
 • składniki zmienne (np. premię miesięczną) przyjmuje w łącznej wysokości z trzech miesięcy, poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu;
 • uzyskaną kwotę składników zmiennych dzieli się przez liczbę godzin pracy pracownika, przypadających na 3 miesiące;
 • uzyskany wynik mnoży się przez liczbę godzin, które zatrudniony przepracowałby w czasie urlopu, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
 • jeśli więc pracownik otrzymuje wynagrodzenie w oparciu o składniki stałe i zmienne, to w za czas urlopu wypoczynkowego otrzyma on wynagrodzenie stałe + uzyskany wynik przysługujący z tytułu składników zmiennych.

Podsumowując, każdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego, za które otrzymuje odpowiednio obliczone wynagrodzenie. Jeśli umowa pracy wygasa luz zostaje zerwana, a pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu, wówczas może liczyć na ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

Oceń ten wpis
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Cela
2019-12-04, 06:24
Wszystko fajnie napisane w tym artykule. Pracownicy wiedzą, że urlop wypoczynkowy jest płatnym urlopem.
Antoni
2019-05-14, 07:15
Zwolniłem się z zakładu pracy ("porozumienie stron") i za zaległy mi urlop wypoczynkowy pracodawca mi zapłacił.
Zachar
2019-05-09, 12:48
Jasne zasady związane z ekwiwalentem urlopowym, nie powiem. Dobrze jest mieć czarno na białym rozpisane to wszystko logicznie i zgodnie z harmonogramem. Tak to jest.
Sabina
2019-05-07, 10:58
Ekwiwalent urlopowy i wytyczne dotyczące korzystania z urlopu wypoczynkowego różnią się w zależności od grupy pracowników. To musi by c określone w regulaminie.
Murek
2019-04-15, 13:25
Jak można zyskać coś co się należy to dlaczego z tego nie skorzystać. Człowiek byłby głupi gdyby nie skorzystał. Ciekawe czy w jakimś miejscu pracy nie dostają tego.
Klaudyna
2019-04-05, 09:42
U nas także dodają pieniądze do urlopu tylko wymogiem jest wykorzystanie 14 dni jednocześnie z weekendami. W ten sposób każdy jeden większy urlop tak rozdysponowuje.
Donatan
2019-03-30, 13:30
W naszej firmie do urlopy wypoczynkowego dodają jeszcze pieniądze za tzw. wczasy pod gruszą. Zawsze to coś gdy poza wypłatą w czasie urlopu jest jeszcze jakiś grosz na wydatki do wyjazdu.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.