Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 31112        SUBSKRYBUJE: 7335
Tematy, które interesują czytelników:  Umowa kontraktowa, Praca w ciązy, Przepisy BHP, Zatrudnianie cudzoziemców, Umowa lojalnościowa, Impreza integracyjna, Rozmowa kwalifikacyjna ubiór, Kreator CV

Tak czy nie dla delegacji?

Tak czy nie dla delegacji?
Delegacja, czyli inaczej mówiąc podróż służbowa, wielu osobom kojarzy się z koniecznością pakowania walizek i prowadzeniem negocjacji z potencjalnymi kontrahentami zgodnie z zaleceniami szefostwa. Czy jako pracownik możesz odmówić takiego wyjazdu? Czy może zawsze musisz pogodzić się z decyzją szefa i wykonać polecenie służbowe? Poznaj swoje prawa w tym zakresie!

Kodeks pracy przewiduje, że za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, na zatrudnionego można nałożyć karę porządkową. W szczególnych przypadkach ? określone działanie lub też zaniechanie ze strony pracownika ? może też być podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego. Warto zauważyć, że wyjazd służbowy należy rozpatrywać jako polecenie służbowe, które pracownik powinien wykonać. Zgodnie zaś z art. 100§1 Kodeksu pracy: ?Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i staranie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę?. Jak widać zatem z powyższego, ustawodawca przewiduje możliwość odmówienia wykonania polecanie służbowego tylko w dwóch przypadkach.

Pojedynczy przypadek?

Rozpatrując podróż służbową w kategorii obowiązku pracownika, podkreślono, że to polecenie służbowe, które może być zanegowane tylko w dwóch przypadkach. W innym przypadku niedopełnienie obowiązków może być traktowane jako naruszenie kanonu podstawowych obowiązków pracowniczych. Te szczegółowo wymienia art. 100§2 Kodeksu pracy. I tak pracownik jest obowiązany w szczególności:

? przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, ? przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, ? przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, ? dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, ? przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, ? przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

W takim przypadku nawet jednorazowa odmowa wykonania polecenia służbowego może być podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę. Dalej, warto zauważyć, że wówczas pracodawca wcale nie musi ? w pierwszej kolejności ? sięgnąć po kary porządkowe.

Odstępstwo od reguły

Ustawodawca od powyższej zasady wprowadził dwa wyjątki. Mowa o takich sytuacjach, w których wyjazd służbowy jest uzależniony od zgody pracownika. W pierwszym przypadku rzecz dotyczy pracownic w ciąży. Zgodnie z art. 178§1 Kodeksu pracy: ?Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139?. Powyższy zakaz ? jak widać ? ma charakter względny. W przypadku, gdy pracownica wyrazi zgodę, może ona zostać wysłana w delegację. Sama zgoda powinna być udziela każdorazowo. Drugi przypadek dotyczy pracowników, którzy opiekują się dzieckiem do lat czterech. Ma tu zastosowanie art. 178§2 Kodeksu pracy: ?Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie czwartego roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy?. I w takim przypadku, gdy pracodawca będzie chciał wysłać takiego pracownika w delegację, będzie musiał uzyskać jego zgodę. Warto wiedzieć, że zatrudniony taki ma prawo do złożenia do swoich akt osobowych, które znajdują się w zakładzie pracy, stosowne oświadczenie o zamiarze lub też jego braku korzystania z powyższego uprawienia. W tym przypadku warto podnieść jeszcze dwie kwestie. Pierwsza to fakt, iż przepis ten dotyczy zarówno biologicznego dziecka, jak i takiego, które zostało przyjęte na wychowanie (dla przykładu adoptowane). Po drugie, z powyższego prawa korzystać może tylko jedno z rodziców lub opiekunów. Składając zatem właściwe oświadczenie, pracownik powinien mieć na uwadze art. 189? Kodeksu pracy ? powyższe uprawnienie przysługuje tylko jednemu z pracujących.

To Cię powinno też zainteresować: Delegacja

Co jeszcze o delegacji?

W przypadku wyjazdu służbowego pracownikowi należy się odpowiednie wynagrodzenie finansowe. Świadczenia, które powinien on otrzymać, dzieli się na na:

? dietę, która wiąże się bezpośrednio ze zwiększonymi potrzebami, ? zwrot kosztów, zwłaszcza zaś kosztów przejazdu czy też zakwaterowania.

Dla pracowników sfery budżetowej wysokość świadczeń ustalona została w odpowiednich rozporządzeniach. Nieco inaczej jest w przypadku zatrudnionych w prywatnych zakładach. W takim przypadku informacja o wysokości, jak i warunkach ustalania należności, które przysługują się osobie oddelegowanej powinny znaleźć się w układzie zbiorowym pracy lub też regulaminie wynagradzania. Jeżeli w zakładzie pracy nie funkcjonuje żaden z powyższych aktów prawa wewnątrzzakładowego, to kwestia ta powinna zostać rozstrzygnięta bezpośrednio w umowach o pracę. Z punktu widzenia pracowników, którzy świadczą pracę w prywatnych przedsiębiorstwach, istotny jest fakt, iż wysokość diety, które otrzymują nie mogą być niższe niż diety ustalone dla pracowników państwowych lub też samorządowych jednostek budżetowych.

Zobacz także artykuł: Delegowanie pracowników na nowych zasadach

Oceń ten wpis
Tak czy nie dla delegacji?
Ocena: 4.5, liczba głosów: 3

Zobacz inne porady

Opinie

Pałczyńska
2019-05-18, 14:13
Delegacja czyli podróż służbowa jest pokrywana przez pracodawcę. Świadczenia, które powinien pracownik oddelegowany na delegacje otrzymać to dieta, zwrot kosztów przejazdu czy też zakwaterowania. Mnie chciano wysłać na delegację na 2 dni. Szef nie wiedział, że jestem w 4 -tym miesiącu ciąży. Odmówiłam i chyba zgodnie z prawem. Przeprosił mnie i znalazł inną osobę.
Bosmann
2019-05-02, 13:49
Dokładnie rozważając te kluczowe punkty przed procesem delegowania i w trakcie procesu delegowania, przekonasz się, że delegujesz bardziej skutecznie. Takie teksty pomagają.
Monika Pawlak
2019-04-16, 11:47
Historia turystyki biznesowej jest zakorzeniona w odległej przeszłości, dziś jest jednym z najbardziej obiecujących obszarów turystyki. Podróże służbowe to niezbędne narzędzie do rozwoju biznesu w każdej branży.
Fabian
2019-04-16, 11:40
Podróże służbowe i indywidualne są ważne dla zwiększenia kręgu kontaktów zawodowych, z ich pomocą możesz znaleźć nowych partnerów biznesowych, klientów i nawiązać współpracę.
gośc
2019-04-02, 10:50
Wielu pracowników przecież nie ma wyboru co do delegacji. Jeżeli takie jest zarządzenie w firmie, że ktoś musi jechać na delegację to w większości przypadków musi jechać.
Paweł
2019-03-30, 16:39
Delegacja poza zwrotami kosztów to także korzyść finansowa z tego tytułu. Osoba przecież jest poza pracą w miejscu, które prywatnie nie wybrała. Dlatego musi to zawsze być korzystne.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.