Tak czy nie dla delegacji?

Tak czy nie dla delegacji?
Delegacja, czyli inaczej mówiąc podróż służbowa, wielu osobom kojarzy się z koniecznością pakowania walizek i prowadzeniem negocjacji z potencjalnymi kontrahentami zgodnie z zaleceniami szefostwa. Czy jako pracownik możesz odmówić takiego wyjazdu? Czy może zawsze musisz pogodzić się z decyzją szefa i wykonać polecenie służbowe? Poznaj swoje prawa w tym zakresie!

Kodeks pracy przewiduje, że za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, na zatrudnionego można nałożyć karę porządkową. W szczególnych przypadkach ? określone działanie lub też zaniechanie ze strony pracownika ? może też być podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego. Warto zauważyć, że wyjazd służbowy należy rozpatrywać jako polecenie służbowe, które pracownik powinien wykonać. Zgodnie zaś z art. 100§1 Kodeksu pracy: ?Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i staranie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę?. Jak widać zatem z powyższego, ustawodawca przewiduje możliwość odmówienia wykonania polecanie służbowego tylko w dwóch przypadkach.

Pojedynczy przypadek?

Rozpatrując podróż służbową w kategorii obowiązku pracownika, podkreślono, że to polecenie służbowe, które może być zanegowane tylko w dwóch przypadkach. W innym przypadku niedopełnienie obowiązków może być traktowane jako naruszenie kanonu podstawowych obowiązków pracowniczych. Te szczegółowo wymienia art. 100§2 Kodeksu pracy. I tak pracownik jest obowiązany w szczególności:

? przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, ? przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, ? przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, ? dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, ? przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, ? przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

W takim przypadku nawet jednorazowa odmowa wykonania polecenia służbowego może być podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę. Dalej, warto zauważyć, że wówczas pracodawca wcale nie musi ? w pierwszej kolejności ? sięgnąć po kary porządkowe.

Odstępstwo od reguły

Ustawodawca od powyższej zasady wprowadził dwa wyjątki. Mowa o takich sytuacjach, w których wyjazd służbowy jest uzależniony od zgody pracownika. W pierwszym przypadku rzecz dotyczy pracownic w ciąży. Zgodnie z art. 178§1 Kodeksu pracy: ?Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139?. Powyższy zakaz ? jak widać ? ma charakter względny. W przypadku, gdy pracownica wyrazi zgodę, może ona zostać wysłana w delegację. Sama zgoda powinna być udziela każdorazowo. Drugi przypadek dotyczy pracowników, którzy opiekują się dzieckiem do lat czterech. Ma tu zastosowanie art. 178§2 Kodeksu pracy: ?Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie czwartego roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy?. I w takim przypadku, gdy pracodawca będzie chciał wysłać takiego pracownika w delegację, będzie musiał uzyskać jego zgodę. Warto wiedzieć, że zatrudniony taki ma prawo do złożenia do swoich akt osobowych, które znajdują się w zakładzie pracy, stosowne oświadczenie o zamiarze lub też jego braku korzystania z powyższego uprawienia. W tym przypadku warto podnieść jeszcze dwie kwestie. Pierwsza to fakt, iż przepis ten dotyczy zarówno biologicznego dziecka, jak i takiego, które zostało przyjęte na wychowanie (dla przykładu adoptowane). Po drugie, z powyższego prawa korzystać może tylko jedno z rodziców lub opiekunów. Składając zatem właściwe oświadczenie, pracownik powinien mieć na uwadze art. 189? Kodeksu pracy ? powyższe uprawnienie przysługuje tylko jednemu z pracujących.

To Cię powinno też zainteresować: Delegacja

Co jeszcze o delegacji?

W przypadku wyjazdu służbowego pracownikowi należy się odpowiednie wynagrodzenie finansowe. Świadczenia, które powinien on otrzymać, dzieli się na na:

? dietę, która wiąże się bezpośrednio ze zwiększonymi potrzebami, ? zwrot kosztów, zwłaszcza zaś kosztów przejazdu czy też zakwaterowania.

Dla pracowników sfery budżetowej wysokość świadczeń ustalona została w odpowiednich rozporządzeniach. Nieco inaczej jest w przypadku zatrudnionych w prywatnych zakładach. W takim przypadku informacja o wysokości, jak i warunkach ustalania należności, które przysługują się osobie oddelegowanej powinny znaleźć się w układzie zbiorowym pracy lub też regulaminie wynagradzania. Jeżeli w zakładzie pracy nie funkcjonuje żaden z powyższych aktów prawa wewnątrzzakładowego, to kwestia ta powinna zostać rozstrzygnięta bezpośrednio w umowach o pracę. Z punktu widzenia pracowników, którzy świadczą pracę w prywatnych przedsiębiorstwach, istotny jest fakt, iż wysokość diety, które otrzymują nie mogą być niższe niż diety ustalone dla pracowników państwowych lub też samorządowych jednostek budżetowych.

Zobacz także artykuł: Delegowanie pracowników na nowych zasadach

Oceń ten wpis
Tak czy nie dla delegacji?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Czarek
2019-12-05, 09:54
Pewnie jest tak jak u nas, są ludzie co lubią delegacje lub chcieliby na takie pojechać. Znajdzie się też duże grono ludzi co tego nie lubi. Tak samo jest ze szkoleniami i benefitami. To norm,alne ilu ludzi.
Pałczyńska
2019-05-18, 14:13
Delegacja czyli podróż służbowa jest pokrywana przez pracodawcę. Świadczenia, które powinien pracownik oddelegowany na delegacje otrzymać to dieta, zwrot kosztów przejazdu czy też zakwaterowania. Mnie chciano wysłać na delegację na 2 dni. Szef nie wiedział, że jestem w 4 -tym miesiącu ciąży. Odmówiłam i chyba zgodnie z prawem. Przeprosił mnie i znalazł inną osobę.
Bosmann
2019-05-02, 13:49
Dokładnie rozważając te kluczowe punkty przed procesem delegowania i w trakcie procesu delegowania, przekonasz się, że delegujesz bardziej skutecznie. Takie teksty pomagają.
Monika Pawlak
2019-04-16, 11:47
Historia turystyki biznesowej jest zakorzeniona w odległej przeszłości, dziś jest jednym z najbardziej obiecujących obszarów turystyki. Podróże służbowe to niezbędne narzędzie do rozwoju biznesu w każdej branży.
Fabian
2019-04-16, 11:40
Podróże służbowe i indywidualne są ważne dla zwiększenia kręgu kontaktów zawodowych, z ich pomocą możesz znaleźć nowych partnerów biznesowych, klientów i nawiązać współpracę.
gośc
2019-04-02, 10:50
Wielu pracowników przecież nie ma wyboru co do delegacji. Jeżeli takie jest zarządzenie w firmie, że ktoś musi jechać na delegację to w większości przypadków musi jechać.
Paweł
2019-03-30, 16:39
Delegacja poza zwrotami kosztów to także korzyść finansowa z tego tytułu. Osoba przecież jest poza pracą w miejscu, które prywatnie nie wybrała. Dlatego musi to zawsze być korzystne.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.