Delegacje krajowe i zagraniczne

Delegacja a Podróż Służbowa: Różnice, Wynagrodzenie i Koszty

7 sierpnia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 3 głosy

3 głosy

8 komentarzy
Delegacja a Podróż Służbowa: Różnice, Wynagrodzenie i Koszty
Dowiedz się o różnicach między delegacją a podróżą służbową, wynagrodzeniu podczas wyjazdów, zwrocie kosztów i polityce firmowej. Poznaj porady dla pracowników.

Wstęp

Kodeks pracy przewiduje, że za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, na zatrudnionego można nałożyć karę porządkową. W szczególnych przypadkach określone działanie lub też zaniechanie ze strony pracownika może też być podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego. Warto zauważyć, że wyjazd służbowy należy rozpatrywać jako polecenie służbowe, które pracownik powinien wykonać. Zgodnie zaś z art. 100§1 Kodeksu pracy: Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i staranie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Jak widać zatem z powyższego, ustawodawca przewiduje możliwość odmówienia wykonania polecanie służbowego tylko w dwóch przypadkach.

Odstępstwo od reguły

Ustawodawca od powyższej zasady wprowadził dwa wyjątki. Mowa o takich sytuacjach, w których wyjazd służbowy jest uzależniony od zgody pracownika.

W pierwszym przypadku rzecz dotyczy pracownic w ciąży. Zgodnie z art. 178§1 Kodeksu pracy: Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139. Powyższy zakaz jak widać ma charakter względny. W przypadku, gdy pracownica wyrazi zgodę, może ona zostać wysłana w delegację. Sama zgoda powinna być udziela każdorazowo. Drugi przypadek dotyczy pracowników, którzy opiekują się dzieckiem do lat czterech. Ma tu zastosowanie art. 178§2 Kodeksu pracy: Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie czwartego roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy. I w takim przypadku, gdy pracodawca będzie chciał wysłać takiego pracownika w delegację, będzie musiał uzyskać jego zgodę. Warto wiedzieć, że zatrudniony taki ma prawo do złożenia do swoich akt osobowych, które znajdują się w zakładzie pracy, stosowne oświadczenie o zamiarze lub też jego braku korzystania z powyższego uprawienia. W tym przypadku warto podnieść jeszcze dwie kwestie. Pierwsza to fakt, iż przepis ten dotyczy zarówno biologicznego dziecka, jak i takiego, które zostało przyjęte na wychowanie (dla przykładu adoptowane). Po drugie, z powyższego prawa korzystać może tylko jedno z rodziców lub opiekunów. Składając zatem właściwe oświadczenie, pracownik powinien mieć na uwadze art. 189 Kodeksu pracy powyższe uprawnienie przysługuje tylko jednemu z pracujących.

Różnice między delegacją a podróżą służbową

Szukasz pracy?

OPERATOR MASZYN

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Mechanik - monter - Szwecja

Baltix.se sp. z o.o.

  • Szwecja
Dodana
Dodana
Dodana

Kierownik Magazynu

Aranżacja Realizacja Światła Andrzej Groda

  • Bielsko-Biała
Dodana

Dla pracowników, terminy "delegacja" i "podróż służbowa" mogą być czasami mylące, ale warto poznać różnice między nimi, aby uniknąć nieporozumień i odpowiednio planować wyjazdy służbowe.

Delegacja to określony czas, w którym pracownik jest tymczasowo przeniesiony do innego miejsca, aby wykonać określone zadania lub reprezentować firmę. Podczas delegacji pracownik zazwyczaj pozostaje pod opieką pracodawcy i wykonywanie określonych obowiązków jest konieczne.

Podróż służbowa, z drugiej strony, to wyjazd pracownika w celach służbowych, ale bez konieczności pełnienia określonych zadań czy reprezentowania firmy. Może to być na przykład szkolenie, konferencja, spotkanie z klientem lub inne działania związane z pracą.

"Upewnij się, że rozumiesz różnice między delegacją a podróżą służbową, Twoje prawa i obowiązki, aby uniknąć nieporozumień i maksymalnie wykorzystać wyjazdy służbowe."

Wyjazd służbowy pracownika - Delegacja czy Podróż Służbowa?

Dla pracowników istotne jest zrozumienie, czy ich wyjazd jest delegacją czy podróżą służbową, ponieważ wiąże się to z różnicami w kwestii rozliczania kosztów i praw pracowniczych.

Jeśli pracownik w czasie wyjazdu będzie pełnił określone obowiązki lub reprezentował firmę, jest to najprawdopodobniej delegacja. W takim przypadku pracodawca pokrywa większość kosztów, takich jak transport, zakwaterowanie i wyżywienie. Warto pamiętać, że delegacja musi być dokładnie udokumentowana, a raportowanie po delegacji jest niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów.

Podczas podróży służbowej, pracownik może być bardziej niezależny w swoich działaniach i nie jest zobligowany do pełnienia określonych obowiązków. Często musi pokryć koszty podróży z własnej kieszeni i następnie je rozliczyć z pracodawcą na podstawie odpowiednich dokumentów.

Czas trwania delegacji i podróży służbowej

Kolejną ważną kwestią dla pracowników jest określenie czasu trwania delegacji i podróży służbowej. Długość wyjazdu może wpłynąć na wysokość zwrotu kosztów oraz organizację codziennych obowiązków.

Delegacje zazwyczaj mają określony czas trwania, na przykład od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od celu wyjazdu. Pracownicy muszą być przygotowani na pełnienie swoich obowiązków przez cały okres delegacji.

Podróże służbowe mogą mieć różny czas trwania, w zależności od celu i potrzeb pracownika. Mogą to być krótkie wyjazdy na jeden dzień lub dłuższe podróże trwające kilka tygodni. Pracownikom przyda się umiejętność planowania swoich zadań tak, aby podróż służbowa nie zakłócała codziennych obowiązków.

Koszty delegacji i podróży służbowej

Wydajność wyjazdów służbowych zależy także od właściwego zarządzania kosztami. Pracownicy powinni być świadomi, jakie koszty mogą ponieść i jakie świadczenia im przysługują podczas delegacji i podróży służbowej.

W przypadku delegacji, pracodawca zazwyczaj pokrywa większość kosztów, takich jak bilet lotniczy, zakwaterowanie, wyżywienie i transport lokalny. Pracownik musi pamiętać o zachowaniu wszystkich faktur i paragonów oraz o raportowaniu po delegacji, aby uzyskać zwrot kosztów.

Podróżujący służbowo pracownik zazwyczaj musi pokryć koszty podróży z własnej kieszeni. W niektórych przypadkach firma może zapewnić zwrot kosztów podróży na podstawie odpowiednich dokumentów. Warto jednak dokładnie zaplanować wydatki, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Co jeszcze o delegacji?

W przypadku wyjazdu służbowego pracownikowi należy się odpowiednie wynagrodzenie finansowe. Świadczenia, które powinien on otrzymać, dzieli się na na:

Wynagrodzenie podczas delegacji i pozdróży służbowej

Wynagrodzenie podczas delegacji jest istotnym zagadnieniem dla pracowników, które należy uwzględnić podczas planowania wyjazdów służbowych. Pracownicy powinni być świadomi, w jaki sposób będą wynagradzani podczas czasu spędzonego poza miejscem stałej pracy.

Podczas delegacji, pracownik nadal otrzymuje swoje wynagrodzenie zgodnie z umową o pracę. Wynagrodzenie nie powinno ulec zmianie tylko z powodu wyjazdu służbowego. Pracownik nadal będzie otrzymywał swoje regularne pensje, a wszelkie zmiany wypłat wynagrodzenia muszą być ściśle uzgodnione i zgodne z przepisami prawa pracy.

Dodatkowo, pracownik może być uprawniony do dodatkowych świadczeń lub premii z tytułu delegacji, które uzależnione są od polityki firmy i celu wyjazdu. Należy zawsze sprawdzić wewnętrzne regulacje pracodawcy dotyczące dodatkowych korzyści i uprawnień podczas delegacji.

Podczas podróży służbowej, wynagrodzenie pracownika zazwyczaj pozostaje bez zmian w porównaniu do wynagrodzenia otrzymywanego w miejscu stałej pracy. Pracownik nadal będzie otrzymywał swoje regularne pensje, a czas spędzony poza miejscem pracy nie powinien wpływać na wysokość wynagrodzenia.

Warto również zwrócić uwagę na kwestie związane z godzinami pracy podczas delegacji czy podróży służbowej. Pracownik powinien być świadomy, czy wyjazd służbowy wiąże się z nadgodzinami, nocnymi dyżurami lub pracą w weekendy. Te dodatkowe godziny pracy mogą wpłynąć na wysokość wynagrodzenia lub otrzymanie dodatkowych dni wolnych.

 

Kwestie Delegacja Podróż służbowa
Definicja Tymczasowe przeniesienie do innego miejsca w celu reprezentacji firmy lub pełnienia określonych obowiązków. Wyjazd służbowy bez konieczności pełnienia określonych zadań.
Koszty Pokryte przez pracodawcę, w tym transport, zakwaterowanie, i wyżywienie. Pracownik często pokrywa koszty, a następnie może ubiegać się o zwrot na podstawie dokumentacji.
Wynagrodzenie Nie zmienia się, pracownik otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z umową o pracę. Nie zmienia się, wynagrodzenie pozostaje takie samo jak w miejscu stałej pracy.
Dodatkowe świadczenia Może być uprawnienie do dodatkowych premii lub świadczeń zależnie od celu wyjazdu. Może mieć prawo do dodatkowych świadczeń lub zwrotu kosztów związanych z wyjazdem.

To może Cię również zainteresować

Delegacja

Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się delegacja od podróży służbowej?

Delegacja to czasowy przenosiny pracownika do innego miejsca, natomiast podróż służbowa nie wymaga pełnienia określonych zadań czy reprezentowania firmy.

Czy pracownik w ciąży może odmówić delegacji?

Tak, pracownica w ciąży nie może być delegowana bez jej zgody.

Kto pokrywa koszty podróży służbowej?

W przypadku delegacji pracodawca pokrywa koszty, podczas podróży służbowej często pracownik pokrywa koszty z własnej kieszeni.

Jak długo może trwać delegacja?

Delegacje mają określony czas trwania, na przykład od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od celu wyjazdu.

Czy opiekujący się dzieckiem do lat 4 może być delegowany?

Nie, pracownik opiekujący się dzieckiem do lat 4 nie może być delegowany bez jego zgody.

8 komentarzy

kacyk

kacyk

Wiele atrakcyjnych kierunków jest dla pracownika dodatkową atrakcją poza pracą, ale wyjazdy na jakieś inne tereny to zupełnie inna sprawa.
Czarek

Czarek

Pewnie jest tak jak u nas, są ludzie co lubią delegacje lub chcieliby na takie pojechać. Znajdzie się też duże grono ludzi co tego nie lubi. Tak samo jest ze szkoleniami i benefitami. To norm,alne ilu ludzi.
Pałczyńska

Pałczyńska

Delegacja czyli podróż służbowa jest pokrywana przez pracodawcę. Świadczenia, które powinien pracownik oddelegowany na delegacje otrzymać to dieta, zwrot kosztów przejazdu czy też zakwaterowania. Mnie chciano wysłać na delegację na 2 dni. Szef nie wiedział, że jestem w 4 -tym miesiącu ciąży. Odmówiłam i chyba zgodnie z prawem. Przeprosił mnie i znalazł inną osobę.
Bosmann

Bosmann

Dokładnie rozważając te kluczowe punkty przed procesem delegowania i w trakcie procesu delegowania, przekonasz się, że delegujesz bardziej skutecznie. Takie teksty pomagają.
Monika Pawlak

Monika Pawlak

Historia turystyki biznesowej jest zakorzeniona w odległej przeszłości, dziś jest jednym z najbardziej obiecujących obszarów turystyki. Podróże służbowe to niezbędne narzędzie do rozwoju biznesu w każdej branży.
Fabian

Fabian

Podróże służbowe i indywidualne są ważne dla zwiększenia kręgu kontaktów zawodowych, z ich pomocą możesz znaleźć nowych partnerów biznesowych, klientów i nawiązać współpracę.
gośc

gośc

Wielu pracowników przecież nie ma wyboru co do delegacji. Jeżeli takie jest zarządzenie w firmie, że ktoś musi jechać na delegację to w większości przypadków musi jechać.
Paweł

Paweł

Delegacja poza zwrotami kosztów to także korzyść finansowa z tego tytułu. Osoba przecież jest poza pracą w miejscu, które prywatnie nie wybrała. Dlatego musi to zawsze być korzystne.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka