Zanim podpiszesz umowę o pracę z kandydatem...

Zanim podpiszesz umowę o pracę z kandydatem...
Umowa o pracę w najpełniejszy sposób zabezpiecza interesy pracownika oraz pracodawcy i z tego powodu wciąż cieszy się dużą popularnością. By jednak doszła do skutku, obie strony muszą pamiętać o formalnościach.

Czym jest umowa o pracę? To jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy. Czynność prawna polega na tym, że zainteresowane strony składają zgodne oświadczenie woli. Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy „pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

Rozmowa kwalifikacyjna – o co można pytać?

Zatrudnienie nowego pracownika wiąże się najczęściej z koniecznością zorganizowania rekrutacji. Jednym z jej etapów jest rozmowa kwalifikacyjna. Pracodawca powinien pamiętać, że może zadawać tylko niektóre pytania. Zgodnie z Kodeksem pracy, może on żądać od kandydata podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Badania lekarskie – bez nich nie możesz dopuścić do pracy

Przyjęcie pracownika wiąże się z koniecznością wysłania go na wstępne badania lekarskie. Takie mają stwierdzić brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Ten punkt jest o tyle istotny, że pracodawca nie ma prawa dopuścić do pracy zatrudnionego, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego. Co warto podkreślić, przy umowie o pracę ten rodzaj badań lekarskich jest przeprowadzany na koszt pracodawcy, nie pracownika.

Ustawodawca przewidział też wyjątek od powyższej zasady w nowej regulacji, która wkrótce wejdzie w życie. Zgodnie z nią, badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy. Dotyczy to jednak tylko takiej sytuacji, gdy pracownik będzie świadczył pracę na tym samym stanowisku lub na stanowisku o takich samych warunkach pracy i po przerwie nie dłuższej niż 30 dni.

To Cię powinno też zainteresować: Rodzaje umów o pracę

Przeszkolenie również ważne

Przed dopuszczeniem do pracy zatrudnionego konieczne jest też zadbanie o to, by posiadał on wymagane kwalifikacje lub niezbędne umiejętności. Aby świadczenie pracy odbywało się w bezpiecznych warunkach, pracodawca musi pamiętać o konieczności zaznajomienia swojego podwładnego z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli podmiot zatrudniający nie ma możliwości, by przeprowadzić takie szkolenie, niezbędne jest powierzenie tego zadania specjalistom. Pracodawca może też zażądać od swojego podwładnego pisemnego potwierdzenia, że ten zapoznał się z treścią regulaminu pracy i przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co w umowie o pracę?

Aby pracownik nie miał podstaw do dochodzenia swoich praw w sądzie, warto zadbać również o samą umowę, dokładnie o sprawdzenie, czy znajdują się w niej elementy obowiązkowe. Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu pracy, umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

  • rodzaj pracy,
  • miejsce jej wykonywania,
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy.

Strony powinny umowę zawrzeć na piśmie. Jeżeli nie dopełniły tego obowiązku, pracodawca powinien pamiętać o konieczności potwierdzenia na piśmie swojemu podwładnemu ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy i jej warunków. Potwierdzenie powinno mieć miejsca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika.

Oceń ten wpis
Zanim podpiszesz umowę o pracę z kandydatem...
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Misiek
2019-12-11, 15:17
Jeśli pracownik zostanie przyjęty do zakładu pracy i podpisze umowę, to jeszcze nie może pracować. Musi zrobić odpowiednie badania lekarskie, powinien być przeszkolony BHP.
Zeeon
2019-05-20, 12:34
Aby zatrudnić pracownika, pracodawca przeprowadza rekrutację. Są rozmowy kwalifikacyjne. Jak ktoś wie, że zostanie zatrudniony, musi udać się na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy, aby miał zdolność do wykonywania pracy. Często jeszcze jest przeszkolony BHP i potem z nim jest podpisywana umowa.
Hania
2019-05-08, 12:48
Kwestio zatrudnienia i zwolnienia jest ważna. Wprowadzane są nowe zasady, które wprowadzają dalsze rozróżnienia na temat tego, kto jest zwolniony, a kto nie jest zwolniony na podstawie kwoty pieniędzy wypłacanej pracownikowi w ciągu roku.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.